4 Grondstoffentekort zwakste plek in Nederlands economie 1 BABY BIJ BRAND IN LEIDEN IN ROOK GESTIKT NIEUWS UIT DE KERKEN MAANDAG 10 JANUARI 1955 PROVINCIALE ZEE 17 V 8 E COURANT 5 GROTE AFHANKELIJKHEID VAN BUITENLAND Prijzen van vele factoren afhankelijk (Door onze economische medewerker) De zwakste plek in Nederlands economie is het ontbreken van grondstof- stoffen. Zeker, wij hebben steenkool, olie, zout, zand en klei, maar dit zinkt toch eigenlijk in het niet by al die grondstoffen, die nodig z(jn om in onze behoeften te voorzien. Een gevolg van die afhankelijkheid van het buitenland voor grondstoffen is, dat wy voor grote bedragen moeten invoeren, hetgeen weer mogelijk is als wy voldoende uitvoeren. Alleen die uitvoer vormt een bedrag van 40 a 45 van ons nationale inkomen, waartegenover de Ver. Staten slechts een uitvoer van enkele procenten van hun nationale inkomen hebben. Die tegen stelling typeert heel duidelijk onze zwakte. Een ander gevolg is dat de prys, die wij voor die grondstoffen moeten betalen, niet alleen een factor van betekenis is voor de particuliere maar ook voor onze deviezenpot. Stijgen de prijzen, dan zullen ook de eindproducten hiervan de invloed ondervinden maar de Nederlandse volkshuishouding zal bovendien voor de aankoop meer deviezen moeten betalen. Oppervlakkig redenerend zou een voortdurende daling van de grond- stoffenprijzen dus aantrekkelijk zijn. Inderdaad. Maar het effect hiervan op de wereldeconomie is ook weer funest, want de grondstoffenprodu- cerende landen, zien hun opbrengsten dalen, de koopkracht wordt lager, waardoor zij weer minder in het buitenland kunnen kopen. En dat is juist voor een land als Nederland, dat voor een zo belangrijk deel van zijn nationale inkomen op de export is aangewezen, extra gevaarlijk. Het beste is dus dat de grondstof- fenprijzen zoveel mogelijk stabiel blijven. Dat wordt ook door de pro ducent en de consument/fabrikant ingezien en daarom dat er steeds weer pogingen worden gedaan om door internationale afspraken de grondstóffenprjjzen binnen bepaalde grenzen te houden. Voor tarwe en suiker bestaan dergelijke overeen komsten; voor tin hoopt men er binnenkort een te sluiten. Wat zijn nu overigens de vooruit zichten voor enkele belangrijke grondstoffen? Dit is uiteraard niet met zekerheid noch voor een lange tijdsduur te zeggen? Hoogstens zijn er enkele tendenzen aan te geven. Welnu, dan kunnen wij eerst con stateren, dat de prijzen van diverse metalen de invloed zullen ondergaan van de Amerikaanse economie. Als deze zich volledig zal herstellen van de teruggang in het afgelopen jaar en de hausse in alle sectoren weer sterker zal worden, dan zullen de metaalprijzen gaan stijgen. Lood en zink zyn het afgelopen jaar behoorlijk duurder geworden. Lood kwam van pl. minus 90 per ton in het begin van 1954 op pl. minus 106 aan het eind van het jaar, een stijging dus van 18 Zink steeg van pl. minus 75 tot pl. minus 84 per ton, een stijging van 12 Gezien de vorming van 'n oorlogsvooorraad (stockpiling) in de Ver. Staten, lijken de vooruitzichten voor de producenten gunstig. De consumenten leggen dus wat men noemt het loodje. De tinprjjs vertoont een ander beeld. Zo op het oog althans. In het begin van 1954 steeg hij sterk, in het vooruitzicht van het tekenen van de tinovereenkomst. De laatste maan den zakt de prijs weer, zodat uitein delijk de prijs van 695 per ton op het eind van 1954 maar 7 hoger is dan aan het begin van het jaar. Die dalende prijs van de laatste maanden is' te wijten aan een sterk afgevoerde productie van Malakka, Indonesië en Belgisch Congo. Als de tinovereenkomst in werking treedt en men verwacht dat 't in Maart zo ver zal zijn zal de beheerder van de pool bij een prijs van 640 tot 720 tin op de markt mogen kopen. Een stijging van de huidige prijs is dus op de duur te verwach ten. De koperprljs is in 1954 sterk ge stegen: van 220 tot 290 per ton, dus met plus minus 32 Rekening houdende met het geleidelijk stijgen de verbruik en het steunprogramma voor de Amerikaanse mijnen lijkt de statistische positie van dit metaal sterk. Opmerkelijk is zeker de stijging van de rubberprys: in een jaar van plus minus 17 pence tot plus minus 27 pence, een staging van liefst 60 Dit is te danken aan een gro te toeneming van het verbruik waar tegen zelfs de productie van synthe tische rubber niet opgewassen was. Blijft de conjunctuur in 1955 goed, dan zullen er meer auto's gekocht worden, zal het rubberverbruik nog sterker stygen en de prijs dus ver moedelijk eerder aantrekken dan zakken. De algemene prosperiteit in de wereld zal ook de katoenprjjs op Costa Rica vreest inval uit Nicaragua De staat Costa Rica heeft verzocht om een spoedbijeenkomst van de raad der organisatie van Amerikaanse sta ten, welke een beschuldiging van dit land moet behandelen, dat Nicaragua een serie acties heeft ontketend, waar door een „ernstige toestand" is ont staan. Nicaragua zou een invasie voorbe reiden. waardoor de onschendbaarheid van het grondgebied van Costa Rica en zijn souvereiniteit in gevaar wor den gebracht, aldus de beschuldiging. De klacht zal Maandag in behan deling worden genomen. peil houden en zeker zolang de A- merikaanse regering blijft voortgaan met de steun aan de boeren. En nu de dranken. De theeprijs is in 1954, afgaande op de prijs van gewone Indiathee in Londen, met plus minus 60 gestegen. De hoge prijs blijft nog, totdat wij in de zo mer zullen weten hoe de oogst in India zal uitvallen. Valt die tegen, dan zal de prijs, gezien de toene mende consumptie nog verder om hoog gaan. De cacaopryzen waren aan het eind van 1954 op hetzelfde niveau als begin 1954 (notering New York- se beurs). De enorme stijging in '54 is dus ongedaan gemaakt. Cacao is een echt kruidje-roer-mij-niet en de onrust op de termijnbeurzen is on- fenaam voor de industrie. Het ver- ruik van cacao stygt echter regel matig en als een oogst tegenvalt, zullen de prijzen zeker niet zakken. Dit stygende verbruik geldt ook voor koffie. Wel zijn ook de koffie- noteringen na een stijging aan zienlijk gedaald, maar zy liggen nog boven het peil van begin 1954. Een behoorlijke daling is alleen te ver wachten, als de oogsten overvloedig worden. Nederlandse handel met China wordt uitgebreid Een van de leden der Nederlandse handelsdelegatie naar China, heeft in Hongkong verklaard, dat ofschoon hij over de komende vooruitzichten van de ChineesNederlandse handelsbe trekkingen niets kon voorspellen, de handel tussen beide landen uitgebreid kan worden indien de politieke toe stand zou verbeteren. De heer W. van der Laan van het Amsterdamse „Vekanto", die met vier andere leden van de delegatie arri veerde, zeide, dat de getekende con tracten geen betrekking hadden op kapitaalsgoederen, waarnaar op het ogenblik grote vraag in China is. Hij verklaarde dat de Nederlanders zich verplicht hadden aan China chemische producten te verkopen, waaronder pharmaceutische middelen en derge lijke en van China o.a. te kopen olie, vetten, dons, thee, borstelwaren en an dere dergelijke bijproducten. De heer C. J. Schaap, hoofd der de legatie, die verleden week uit Peking in Hongkong arriveerde, schatte de waarden der gesloten contracten op 650.000 pond Aterling. De heer Van der Laan vertelde een aantal fabrieken in China bezocht te hebben en meende dat sommige daarvan behoefte hadden aan nieuwe machinerieën. in Verdiensten niet opgegeven In het kamp Beenderribben bg Steenwijk is grote onrust ontstaan doordat men Vrydag, gesteund door een dertigtal leden van de Rijkspoli tie, over wilde gaan tot evacuatie van een aantal Ambonese gezinnen. Het betrof een overplaatsing naar de strafkampen te Heythuisen in de Wieringernieer. De politie zag zich genoodzaakt gebruik te maken van politiehonden, waarbij o.a. de bewoner Saimina ern stig aan het been werd gewond. De politie heeft een waarschuwings schot gelost en van de andere zijde is geworpen met ketels en blikken. Tevens hebben kampbewoners met van spijkers voorziene stokken zich tegen de politie verzet. Het gevolg van het gevecht is geweest, dat de evacuatie niet kon doorgaan. Het conflict is ontstaan door het feit, dat een aantal Ambonezen 'van het salaris, dat zij hadden verdiend bij de boeren in de omgeving en by industrieën in Steenwyk, niet een ge deelte wilden afstaan. Als de bewoners werken, wordt 60 procent van hun loon ingehouden, doch zij behouden wel het zakgeld, dat 3,voor volwassenen en 2. voor ieder kind bedraagt. De betrok kenen hebben hun verdiensten niet opgegeven, waardoor moeilijkheden ontstonden met de twee betaalmees ters, die in het kamp door enige be woners zijn bedreigd. De Ambonezen hebben Zaterdag hun standpunt gewijzigd. Zij zijn vrij willig in autobussen geëvacueerd naar genoemde kampen. Sowjets roepen missie uit Irak terug De Sow jet-regering heeft besloten haar diplomatieke missie uit Irak te rug te roepen. Deze maatregel is het antwoord op het sluiten van de Iraak- se ambassade te Moskou, welke slui ting Vrijdag door het Russische minis terie van buitenlandse zaken werd aangeduid als „het bewijs van een onvriendelijke houding, waardoor de internationale spanning wordt ver groot". De Iraakse regering baseert echter het sluiten van de ambassade te Mos kou op overwegingen van bezuini ging, zoals zij aan de Russische rege ring op 6 November jJ. liet weten. Schilders vergiftigd Bij verfwerkzaamheden in een van de lokalen van het scheikundig labo ratorium aan de Bloemsingel te Gro ningen hebben zich bij enkele schil ders vergiftigingsverschijnselen voor gedaan. De 55-jarige schilder J. R. en twee schildersknechten werden by het aanbrengen van celluloselak onwel en moesten naar het academisch zieken huis worden overgebracht. De schilder J. R. is in het zieken huis overleden. De beide andere slachtoffers maken het thans goed. Er wordt thans een onderzoek inge steld. Een vaartuig met 67 passagiers en ze ven bemanningsleden, de „Diafana", is in het Meer van Maracaiho (Venezuela) te gen een boortoren gevaren en gezonken, aldus werd uit Caracas gemeld. De lijken van zeven opvarenden zijn geborgen, ne gentien personen worden nog vermist. "SteiK OUDERS WAREN UIT Andere kinderen op het nippertje gered Zaterdagavond heeft in een woonhuis aan de Burchtsteeg te Leiden een felle brand gewoed, waarbij een baby van zeven maanden om het leven is gekomen. Het huis werd bewoond door de familie Cornelisse, bestaande uit de ouders en zeven kinderen. De vader en moeder waren met drie kinderen» uitgegaan, terwijl op het gasstel het avondeten stond. Zij lieten een negen jarige jongen, twee kleinere jongens en de 7 maanden oude baby Ria achter. aan de brandende gaspitten lucifers aan, en staken daarmede de inhoud van een prullemand in brand. Toen Schietpartij bij een arrestatie Na inbraak te Rotterdam De politie te Rotterdam heeft de 24-jarige olieman T. v. d. B. en de 21- iarige expeditieknecht C. V., beiden te Rotterdam aangehouden nadat zij een inbraak hadden gepleegd in een woonhuis van een dokter aan de Schepenstraat te Rotterdam. Zater dagavond laat zagen enige politie agenten de mannen in een portiek in de Schepenstraat verdwijnen. Zy gingen op onderzoek uit en zagen liet tweetal opeens uit het dokters huis te voorschijn komen. De p.olitie-agenten trokken htm pi stool en sommeerden de mannen de handen omhoog te steken. Zoals later bleek, hadden zij geld, sigaretten en chocolade gestolen, doch één hunner had ook een dolk meegenomen. Opeens haalde hij dit voorwerp te voorscbyn en dreigde de politieman nen. Eén der agenten, die geen risico wilde nemen, schoot de man door het linkerbovenbeen. Hij werd niet ern stig gewond en nadat hy in het zie kenhuis Ooolsingel was behandeld werden beide mannen achter slot en grendel gezet. de oudste jongen van negen laar dit bemerkte, sloeg hij onmiddellijk alarm uit een raam van de eerste étage. Op dat moment greep het vuur echter reeds zo snel om zich heen dat buren en voorbijgangers de grootste moeite hadden de drie jongens uit het brandende huis te redaen. Enkele ogenblikken later arriveerde de brandweer, die na vernomen te heb ben dat op de tweede étage nog een baby lag, onmiddellijk alle pogingen in het werk stelde om ook dit kind te redden. Men slaagde erin de baby naar buiten te brengen doch deze bleek reeds door rookverstikking om te zijn'gekomen. De brandweer wist daarna het vuur in korte tijd meester te worden, doch toen waren de eerste en tweede étage reeds volkomen door het vuur verwoest. Tragische afloop van echtelijke twist In de nacht van Vrijdag op Zater dag heeft de 82-jarige J. A. H. wo nende in de .Melis Stokelaan te Den Haag, tijdens een echtelijke twist zijn 66-jarige echtgenote. H. J. H. B., met een hamer op het hoofd gesla gen. De vrouw moest in het zieken huis Zuidwal worden opgenomen. H. heeft later zelfmoord gepleegd. De toestand van de vrouw is goed. Zij had enkele hoofdwonden opgelo pen, die echter gehecht konden wor den. Het slachtoffer blijft evenwel in het ziekenhuis. Zaterdagmorgen arriveerde f»t de ha ven van Den Helder het opleidings schip ..Snellius", dat drie jaar in Nieuw-Guinea is geweest, terug in ons land. Het schip tijdens het af meren i» de haven van Nieuwediep. Inwisselbaarheid der Europese valuta's Conferentie te Parijs Het Engelse ministerie van finan ciën heeft bekend gemaakt, dat deze weck te Parijs twee belangrijke bij eenkomsten van de ministerraad der Organisatie voor Europese Economi sche Samenwerking zullen worden ge houden. Op 12 Januari zal dc commissie uit de ministerraad, die belast is met de bestudering van het vraagstuk der valuta-inwisselbaarheid, bijeen komen en op 13 en 14 Januari zal de voltallige ministerraad vergaderen. De beide vergaderingen zullen worden gepre sideerd door de Engelse minister van financiën, Richard A. Butler. Volgens het Engelse ministerie van financiën hoopt men, dat de bijeen komsten zullen leiden tot een begin sel-overeenkomst inzake de vorming van een Europees fonds, dat zou moe ten dienen om de landen te helpen, die tot herstel der inwisselbaarheid van hun valuta overgaan. De ministerraad aal in zijn plenaire zitting o.m. de positie van Frankrijk bespreken voor wat betreft de vrij handels-verplichtingen van dit land, alsmede het gehele vraagstuk van de vrijmaking van het handelsverkeer. Torenbouw in Brussel Hoger dan Eilfeltoren De Belgische regering overweegt, zoals reeds gemeld, plannen om voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel de hoogste wolkenkrabber ter wereld te bouwen. Het blad „La Derniere Heure" meldt thans, dat de wolkenkrabber 500 me ter hoog zou moeten worden met bo venop een televisiemast van 135 meter lengte. Dit gebouw, dat tweemaal zo hoog zou zijn als de Eiffeltoren in Pa rijs en 120 meter hoger dan het „Em pire State Building" in New York, zou 25 verdiepingen krijgen. De door snede aan de basis zou even groot zijn als de hoogte, aldus dit bericht. TUSSEN DE OUDERS „In de „Rotterdamse Kerkbode" schreef de bekende Rotterdamse predikant ds G. van Veldhuizen onder .de titel „Tussen de ouders" het volgende: „Daar zat ik ergens temidden van vele ouders op een schoolavond. Ik moest daar wat vertellen, maar dat zou pas later op de avond gebeuren en dus liet ik het voorpro gramma prettig over me heen gaan. Op zichzelf vormt dat de meest juiste voorbe reiding tot het eigen aandeel: dat zo ergens tussen de toekomstige hoorders in zitten, ver van de hooghartige bestuurstafel, waar aan men feitelijk diende plaats te nemen. Aan dergelijke tafels mag dan in ons demo cratische landje het voordeel verbonden zijn van iets minder ongemakkelijke stoelen dan die, welke men de schare presenteert, maar het nadeel is dat men daar niet de couleur locale kan proeven; niet kan luisteren naar wat de aanwezigen zo onderling opmerken; enkel verneemt, wat de eeuwige oppositie te berde brengt, maar weer niet hoe de zaal daarop reageert. Daarom: voor mij een plekje onder de mensen in het warm klop pende hart van de zaal, ook al kan men daar verbijsterende opbaringen beleven. De openbaring van deze avond was de volgende. Vlak voor me zaten twee moeders, die hun kinderen dus, naar deze Hervormde school zonden. Ze hadden het over de lessen, over de kinderen, over het onderwijs als zo danig en over de docenten van hun pupillen. Het was een vlak gesprek van twee dames, die elkander voordien niet kenden en die be zig waren om de tyd te vullen, terwijl een gehaaid en gebekt mannetje verderop naar aanleiding van de notulen venijnige dingen stond te beweren waar zij zich geen klap voor interesseerden. Niemand trouwens en we betreurden het unaniem dat geen presi- dentale hamer dat bekje dicht sloeg. Maar toen zei de ene dame tegen de ander: „Ja, en dan die bijbelse geschiedenis, hè! Dat vraagt ook wel veel tijd, maar nou, ja, ge vaarlijk is het niet voor ze, en die school is nu eenmaal zo vlak by onsen de ande- re antwoordde: „Dat vinden wij óók, maar weet u, mijn man zegt altijd: dat slijt wel op den duur!" Op dat moment werd het mannetje rond uit grof en de voorzitter reageerde dien overeenkomstig en ontnam hem het woord om het aan de van elders gekomen spreker aan te bieden. Ik kon me dus niet in het ge kout dezer dames mengen. Ook lag mijn on derwerp op een zo ander terrein dat ik geen kans zag om hun gesprek er bij te slepen. Ik diende te berusten, maar het zit me nog immer hoog. En dat „het" wat me hoog zit, bestaat uit onderscheiden punten. Vooreerst dit: deze zo vriendelijke keuve lende dames waren in feite meer dan de mannelijke debater bezig om door hun tong dood en verderf te zaaien. Zy waren name lijk doende om de onderwijzer van hun kroost af te slachten. Het stemt tot een on rustige dankbaarheid dat ze zulks niet be seften: ze bedoelden het volstrekt niet kwaad vandaar onze dank en ze wis ten niet wat ze zeiden vandaar onze on rust! Maar zy waren verre van ieder begrip ten aanzien van een paedagoog. Een paeda- goog is namelijk geen Ieermachine, geen automaat waarin men wat salaris werpt om er allerlei leerstof uit te voorschijn te lok ken. Een paedagoog is iemand met een overtuiging- en hij verdient als zodanig ern stig genomen te worden. Het doet er in dit verband nauwelijks toe welke overtuiging hij bezit: of hij christen is dan wel humanist rooms of turks, anti-revolutionnair of com munist. In elk dezer gevallen dient hij name lijk het onderwijs met inzet van zijn hele persoon. Hij wil de kinderen leis meegeven. Non scolae sed vitae docet, oftewel, hij on derwijst niet enkel voor de schooljaren maar voor het ganse leven. Maar zie daar, twee genoegelyk kwebbelende moeders gooien al zijn overtuigingen overboord en beschouwen hem louter als klassemeubel, als neutraal bord of bank of stoel, als krijtje of als bord- veger, kortom als ding en niet als mens. En dit is de moord op de onderwijzer in koelen bloede gepleegd en zonder dat er een haan naar kraait. DOMINEESVROUWEN In „Kerk en Wereld" schrijft ds A. Faber over „dominees vrouwen!: „Dr G. D. J. Schotel vertelt in zijn nog al- tyd lezenswaardig boek over de Openbare Eredienst der Ned. Herv. Kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw allerlei bijzonderheden pver het moeizaam tempo en de zwaarwichtige levensstijl der hervormden uit die tijd. Zo zouden wij het niet meer begeren. Ik vertel U bijvoorbeeld wat te lezen staat op bldz. 360 en 361 over een beroemde kanselrede naar, een zekere prof. Brouwer uit Dor drecht; deze was in wyde omtrek beroemd om zijn urenlange preken, waarin hij allerlei heel- en half-geleerde zaken breedvoerig uithaalde. Hy werd zo gerespecteerd zegt Schotel, dat zijn eigen vrouw, als hij uit de studeerkamer het woonvertrek betrad voor hem opstond en neerboog. Ik weet niet precies wat mijn vrouw te gen me zegt als ik uit de studeerkamer kom en ik ben ook niet verplicht U dat aan uw neus te hangen maar het heeft meestal met zeer profane zaken van doen en in elk geval hoeft ze niet voor me op te staan en te neigen. De dominees zyn vrijer geworden dan vroeger, en hoeven niet meer in een glazen huisje te wonen, maar de do mineesvrouwen zijn minsten evenzeer vrijer geworden en zelfstandiger tegenover hun eerwaarde huisbazen. Ik weet ook wel ge vallen, waarin vader-dominee er danig on der is geraakt, maar dat zal vroeger ook wel zo geweest zijn, zelfs wel bij grote kan selredenaars, die op c.e preekstoel veel, maar in de huiskamer weinig durfden op te mer ken. Want voo"" de wereld „grote" mensen zyn thuis vaak maar griezelig klein. We hebben in de laatste halve eeuw mee gemaakt, dat de domineesvrouw geëmanci peerd is; dat betekent, dat ze uit de keu ken en de naaikamer achter een schrijfma chine terecht kwam en met vulpennen, schrijfmachines en voorzittershamers is gaan opereren. Hoor-commissies zitten al tijd te vissen, wat mevr.-van-de-dominee ln de gem. allemaal doet: of ze de Zondags school leidt en de vrouwenvereniging en het zangkoor, en nog veel meer zaken aan haar hoofd heeft. Ik weet zelfs wel gevallen waar de domineesvrouw haar man op huisbezoek stuurt als zij vindt, dat dat weer eens nodig is en ze hem thuis wel even kan missen (schoonmaak en zo). Het wordt tjjd dat de dominees op hun vryheid gaan passensoms zullen ze wel eens met heimwee in Schotel lezen!" BUITENKERKELIJKHEID IN FRIESLAND Vorige maand is aan de R.K. universiteit te Nijmegen gepromoveerd tot doctor in de theologie op een proefschrift over de bui tenkerkelijkheid in Friesland, pater M. Staverman O. F. M. Pater Staverman merkt in zyn proefschrift op, dat reeds in 1889 7van de bevolking van Friesland tot geen enkel kerkgenootschap behoorde. „De verklaring voor de geloofsaval is daarin te vinden, dat hier de band tussen kerk en volk en dientengevolge ook de be trekkingen tussen individu en kerk van oudsher weinig diep en sterk waren ge weest, zodat de Ned. Herv. Kerk nauwelijks nog als volkskerk beschouwd Jcoh worden". Vervolgens gaat pater Staverman de door werking van het proces in latere jaren na, waarby vooral in het Noord-Westen en het Zuid-Oosten van Friesland de tegenstelling tussen het agrarische kapitalisme en het agrarisch proletariaat groeide. „Dit werkte in de Hervormde kerk door: de grote invloed van landheren en boeren op de samenstel ling van de kerkelijke colleges op het be heer der kerkelyke goederen en op heel het kerkelijk bestel gaf aan de Hervormde kerk een zeer eenzijdige sociale structuur en ver vreemdde haar. meer en meer'van de noden en zorgen en van het leven van het platte- lands-proletariaat. Het ontbindingsproces van de religieuze gemeenschap werd nog bevorderd door de strijd tussen de kerkelyke richtingen". In een nabeschonwing geeft dr Staver man een soclaal-wetcnschappelyke diagnose en therapie. Hij zegt o.m.: „Dat de volkskerk tot ontbinding kwam, dat deze ontbinding het verschijnsel der bui tenkerkelijkheid opriep en dat in de buiten kerkelijke w ereld zo weinig geloof meer ge vonden wordt, hangt ten nauwste samen met het verval van de samenleving, waarin vitale tradities verstarden en afstierven, zo dat het volk steeds meer verstoken raakte van fundamenttele waarden. Het apostolaat zal daarom gericht moeten zijn op de hele mens en de hele samenleving, en vanuit een theologische visie moeten streven naar een aangepast herstel van christelijke tradities, zodat de christelijke Inzichten en werkelijk heden weer gaan leven in de menselijke sa menleving". SAMENWERKING IN LIMBURG De classicale vergadering van Maastricht der Ned. Herv. kerk en de classis Maastricht van de Geref. Kerken hebben een commissie benoemd om met elkaar samen te spreken over de mogelijkheid van een nauwer con tact op verschillend gebied. De beide com missies kwamen in een vergadering te Heer len tot overeenstemming en stelden een ont- werp-overeenkomst op, waarin zy uitspra ken in plaatselijk verband te willen samen werken op het gebied van de evangelisatie, colportage, bijbel- en protestantendag en gemeenschappelijke actie ten behoeve van reformatorisch opbouwwerk in het Zuiden. Bij deze samenwerking zal worden geweerd op het terrein van leer en leven, wat de fun damenten der kerk aant .st. Tot deze funda menten of grondslagen der kerk wordt ge acht te behoren hetgeen neergelegd is in de basis van de evangelische alliantie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5