P.S.V. versloeg voorzichtig spelend Rapid J.C. met 2-0 meet een Mièez REDELIJKE SOCIALE STATUS VOOR DE LANDARBEIDER 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 JANUARI 1955 WEDSTRIJDEN VAN DE DAG Verdienstelijk 0-0 gelijk spel van stug verdedigend HVC tegen SC VVV Een van de belangrijkste wedstrijden in de eerste klasse was de ontmoe ting tussen Rapid J.C. en P.S.V. De Eindhovense ploeg won de strijd met 20 na een matig duel. Het veld was keihard en op sommige plaatsen met ys bedekt, zodat van goed voetbal geen sprake kon zyn. De bezoekers wis ten zich nog het beste aan te passen; zy speelden met meer durf dan de Limburgers, die het voorzichtig en goed wilden doen. Technisch kwam de ploeg van Rapid goed voor de dag, maar do PSV-ers legden meer vaart in him aanvallen. PSV was voor rust in de meerderheid; het overwicht resul teerde in twee doelpunten van Coen Dillen. Na de hervatting, toen Rapid het zonder Van Melis en Stroucken moest stellen, waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en werd niet meer gescoord. Een stug verdedigend HVC is er in geslaagd in zijn uitwedstrijd tegen SCVW '03 een verdienstelijk 00 felijkspel uit het vuur te slepen. In e eerste helft waren de Limburgers over het algemeen iets sterker, maar hun dikwijls te doorzichtig opgezette aanvallen leverden geen resultaten op. De driemansvoorhoede van de Amersfoorters stichtte in die periode menigmaal verwarring in de VVV-de- fensie, maar serieuze scoringskansen deden zich niet voor. Dat was wel aan de andere kant het geval, toen v. d. Hurlf wegens hands van een der HVC-verdedigers een strafschop mocht nemen. De stopper van de Venloërs schoot echter meters naast. In het verdere verloop van de tweede speeltijd bleef Sportclub su perieur. maar HVC's verdediging hield tot het einde toe stand. Den HaaglR'dam-Emma 0—0 In zijn thuiswedstrijd tegen Emma kreeg de combinatie Den Haag/Rot terdam het eerste verliespunt te in casseren, want de club van de v. d. Gijpen hield de stand op 00. Het was over het algemeen een vrij harde wedstrijd, waarin de verdedigingen de aanvallers de baas bleven. De gecom- bineerden hebben nog de meeste kan sen op doelpunten gekregen, maar zowel De Harder, De Blijker als Cla- ZWEMMEN Ned. record 4 x 100 meter wisselslagestafette dames Ter gelegenheid van de opening van het Kolpabad te Vlaardingen is een ploeg van de RDZ er in geslaagd een Nederlands record te vestigen op de 4 x 100 m wisselslag estafette dames. De ploeg, onder leiding van mevrouw M. Braun, bestond uit de dames Jo- pie de Korte (rugslag), Corrie Homs (schoolslag), Jopie van Alphen (vlin derslag) en Els Steehouwer (vrije slag). Het record, waarvoor een li- miettijd van 5 min. 10 sec. was vast gesteld, werd gevestigd met een tyd van 5 min. 7,2 sec. De tussentijden, welke door de tijd- waamemers werden opgenomen be droegen: Jopie de Korte 1.14.(rug slag), Corrie Homs 1.25,4 (school slag), Jopie van Alphen 1.19.2 (vlin derslag! en Els Steehouwer 1.08.6 (vrije slag). SCHAKEN Hoo goven-schaaktournooi In de hoofdgroep van het Zaterdag begonnen Hoogoven Schaaktournooi in Beverwijk waren de uitslagen van de wedstrijden, gespeeld in de eerste ronde als volgt: Milik, Joego-Slavië Czerniak, Israël, afgebr.; Prins, Neder land—Perez, Spanje V2Pilnik, Ar gentiniëKramer, Nederland Bouwmeester, NederlandDonner, Ne derland 10; Kovacs, Oostenrijkdr Bergsma, Nederland afgebr. Tweede ronde: Czerniak, Israëldr Bergsma, Nederland afgebr.; Donner, NederlandKovacs, Oostenrijk afgebr. Kramer, NederlandBouwmeester, Nederland 01; Perez, SpanjePil nik, Argentinië afgebr.; Milik, Joego- SlaviëPrins, Nederland 10. Advertentie. J Ruwe huid TIT TO OT Ruwe handen PI IT g Ruwe lippen A van zochten het doel vaak op de ver keerde plaats. Werd er nog eens een goed schot gelost, dan stond de kee per van Emma, v. d. Berg, op de juis te plaats. Een versterkt Brabantia behaal de in de wedstrijd tegen EDO een verdiende en grote 41 overwin ning. Van Moorsel, een speler uit een vierde klasse club, die op de linkervleugel opereerde, scoorde drie doelpunten, terwijl Van Elde- j-en er één voor zijn rekening nam. Spiers van EDO redde de eer. De 30 overwinning, welke Ajax behaalde op Enschede was in een niet geringe mate te danken aan het feit, dat de spleres van de Amsterdamse ploeg op basketbalschoenen voetbal den. Op het harde en moeilijk te be spelen terrein gaf dit de Ajaxcieden enig voordeel, hetgeen vooral tot uiting kwam in de hogere snelheid en betere techniek. Steunend op deze betere techniek veroverden de Amsterdammers in de eerste helft een veldoverivicht, maar doelpunten werden in de eerste 45 mi nuten niet gescoord. Na de hervatting opende Michels in de twaalfde minuu' met een harde kopbal de score en ir de 23e minuut bracht v. d. Wel de stand op 20. Ondanks herhaaldelii ke pogingen van Enschede om hef spel te verplaatsen behielden de Ajax cieden het initiatief en 10 minuter voor het laatste fluitsignaal van do arbiter kogelde Burgers nummer drie in de touwen. Lustrum-Bridge-drive „Dê Vlissingse Fles" Met 148 deelnemers De bridge-club „De Vlissingse Fles" te Vlissingen hield Zaterdagavond in het hotel „Strandhotei" te Vlissingen zijn eerste lustrum bridgc-drive, waar aan werd deelgenomen door niet min der dan 148 liefhebbers en liefhebsters van dc bridge-sport uit de gehele pro- vinciè en zelfs enkelen van ver daar buiten. De heer A. van Iren, voorzitter, stip te in zijn openingswoord voor deze feestelijke samenkomst enkele bijzon derheden uit het vrij korte, doch vruchtbare, bestaan der vereniging aan. Voorts werd nog gesproken door de heer C. van Duuren uit Amster dam, namens de propaganda-commis- sie, en de heer M. L. Remery, dis- tricts-voorzitter. In zeven groepen maten de aanwe zigen daarna hun bridge-technische bekwaamheden. Na de wedstrijd en de prijsuitrei king zorgde de heer L. Zietse, pianist,, voor de muziek bij de dans tijdens het gezellig samenzijn. De prijswinnaars waren: Groep A; 1. echtpaar Colenbrander; 2. CantersRibbens. Groep B; 1. HendrikxNobels; 2. StevenseFokker. Groep C: 1. Bos—Laco; 2. echtpaar De Graauw. Groep D: 1. Van Nieuwenhuizen Polderman; 2. Van de Woestijne Verhoef. Groep E: 1. dames Alewijnse; 2. BloklandKlaassen. Groep F: 1. MarteijiiVlaming; 2. Polderman—Van Nieuwenhuizen. Groep G: 1. van der RestOdé; 2. Van de Most—Muller; 3. Dop—Ver straten. t A(lvertent\ej LIKDOORNS WoSoEROIjf Weg met onhandige likdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wor tel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en liet pijnstillende benzo- caïne. Een flesje NOXACORN, Antisep tisch Likdoornmiddel van f. 1.35 be spaart U veel ellende. J/SJf leden van het Amerikaanse Con gres (dat zijn alle leden op één na) gezien op het moment, toaarop hen door de speakervan het Huis van Afgevaardigden de eed wordt afge nomen. Om de twee jaar moeten de leden herkozen worden. Wedstrijden om persoonlijke damtitels begonnen Verrassende nederlagen van Rijkse en Strooband Jr. Onder grote belangstelling werd Zaterdagmiddag de eerste ronde om de persoonlijke damtitels hoofdklasse, eerste klasse en jeugdklasse voor Zeeland in het verenigingsgebouw te 's-Gravenpolder gespeeld. Voor de aanvang van de wedstrij den sprak burgemeester J. D. Jansen een openingswoord, waarin hy een historisch overzicht gaf van het dam spel, dat waarschijnlijk reeds om streeks 2000 jaar voor Christus werd beoefend, zij het in geheel andere vorm dan tegenwoordig. Voor het eerst in de Zeeuwse damgeschiedenis worden dit jaar, aldus de burgemees ter, ook de wedstrijden om het jeugd kampioenschap gelijktijdig met de an dere wedstrijden gehouden, wat de animo voor het damspel by de jeugd ongetwijfeld zal vergroten. De voorzitter van de Zeeuwse dam- Amsterdamse wisselmarkt 8 Jan, Conlante prijzen: Londen 10,57%—10,58%; New York 3,79 ft— 3,79 H; Montreal 3,92%—3,92%; Pa rijs 1,0820—1,0840; Brussel 7,58%— 7,59%; Frankfort 90,04—90,14; Zu rich 86,39—86.49; Zürich (vrije francs) 88,45—88,55; Stockholm 72,8772,97; Kopenhagen 54,58 54,68; Oslo 52,82—52,92: Braz. dollar 3,79%3,80%; Argentijnse verre- keningsdollar 3,82%—3,83%; Japan se verrekeningsdollar 3,82%—3,83% en Turkse verrekeningsdollar 3,80% —3,81%. vvwvwwwvw\*w\<\\*vv bond, de heer M. F. de Jonge ver kreeg vervolgens het woord. Hij dank te de burgemeester voor zijn inleiden de toespraak en de organiserende vereniging voor de vele moeite en kos ten, die aan het tournooi ten koste waren gelegd. Hy maakte voorts be kend, dat ae aanstaande jeugdkam pioen in de komende Pinkstervacan- tie in de gelegenheid zal worden ge steld, de nationale jeugdkampioen schappen bij te wonen. De uitslagen waren. HOOFDKLASSE: R. RljjkseJ. Blom 0-^2; J. L. Stroo band jr.D. Davidse 02, N. Cor- stanjeW. Heydra 1—1,vL. Davidse H. de Vlieger 2—0. EERSTE KLAS: C. W. van DammeC. Hollestelle 2 0, W. KootstraJ. C. Nijssen 11, J. J. GansemanC. Stange afgebr. wegens.het vergevorderd uur, Joh. v. d. BergeP. van Boven 11. JEUGDKLASSE; A. Geldof—A. de Wolf 1—1, L. Boo- faardF. Blaas 02, J. Louwerse Louwerse 20 en G. Meerman Joh. Lere 02. Zuid-Nederlandse Judo kampioenschappen Kodde uit Middelburg werd derde Zondag-middag werden in de grote zaal van de Hollandse Tuin te Bergen op Zoom de Zuid-Nederlandse Judo kampioenschappen (Groene Band) gehouden, waarvoor grote belangstel- :ng bestond. Kampioen werd A. Jans- ;'ii uit Roosendaal, die in de finale 'immermans uit Bergen op Zoom -orsloeg. J. Kodde nït Middelburg be- •ette de eervolle derde plaats. G. Lepoeter uit Goes kwam in de 1ste ronde uit tegen Janssen en werd met 20 verslagen. P. Memeling uit Goes moest het opnemen tegen A. Pollux uit Venlo. Hij werd in de eer ste party uitgeschakeld. Een zelfde lot trof M. Heykoop uit Vlissingen te gen Eggink uit Bergen op Zoom en W. Flipse uit Middelburg tegen T. Broeren uit Bergen op Zoom. Kodde kwam direct in de kwart fi nale uit tegen J. Luijsterburg, die hij met iy20 versloeg. In de halve fi nale verloor hy van Timmermans en- werd zodoende 3e. In de verliezers ronde tegen Broeren uit Bergen op Zoom won hij door beslissing van de scheidsrechter. Advertentie. BIJ HOEST EN KEELPIJN PASTILLES ONTSMETTEND-VERZACHTEND ■K- De plannen voor de oprichting van een Utrechtse dames-voetbalclub nemen steeds vastere vormen aan. Óp Woensdag 12 Januari zal de oprichtingsvergadering te Utrecht worden gehouden. Inmiddels is het aantal leden reeds gestegen tot 50. De pogingen een terrein binnen de ge meente Utrecht te vinden, zijn zo goed als geslaagd. ARBEIDSTIJDEN IN DE LANDBOUW Weldadige verlichting 1 verkrijgt U ter stond dank zij Briimmer's Hoestdrank Slechts bij uitzondering arbeid voor kinderen De staatssecretaris van sociale za ken heeft de Eerste Kamer zyn me morie van antivoord doen toekomen over het wetsontwerp tot nadere wij ziging van de arbeidswet 1919. De be zwaren tegen een regeling, waarbij alle landbouwarbeid, waaronder bes sen plukken en aardappels rapen in de vrije tyd der jongeren verbonden wordt, kan de minister niet onder schrijven. De staatssecretaris acht in het al gemeen onjuist, dat personen met een volle dagtaak daarnaast nog in oen ander bedrijf werkzaam zyn, zo dat de totale arbeidstijd boven de norm uitkomt. Ok in de kringen dei- landbouworganisaties wordt het als een ernstig euvel gevoeld, dat door personen, die elders reeds een volle dige werkkring hebben, incidenteel in de landbouw wordt gewerkt. Tengevolge van het feit, dat de ar- beidwet tot nu toe niet op de land bouw van toepassing was, kon er niets worden gedaan tegen het wer ken in de landbouw van byv. een fa brieksarbeider, die reeds in een ploe gendienst in een fabriek werkt. Ge motiveerde uitzonderingen kunnen bij vergunning worden toegestaan. De staatssecretaris is het er mede eens, dat aan het bedrijfsschap een ruime kans dient te worden gegeven de arbeids- en rusttijden van de- land- bouwarbeiders bij verordening te re gelen. Door het wetsontwerp wordt voorkomen, dat pas wanneer het bedrijfsleven niet tot overeenstem- mingkomt, met het treffen van eer wettelijke regeling; een aanvang kan worden gemaakt. By de controle zal men in de eer-, ste plaats het oog moeten richten op het voorkomen en bestrijden van de meer ernstige en geregelde overtre dingen. Een arbeidslijst als bijv. in de in dustrie als contrölemiddel wordt toe gepast, komt voor de landbouw niet in aanmerking. Bij ernstige overtre- dingen kunnen ingevolge het bepaal de in art. 72 der arbeidswet 1919 bij- -ondere administratieve voorschrif ten worden opgelegd. Het wetsontwerp brengt geen \vy- .iging in de leerplichtwet. Op grond /an het bepaalde in art. 13 kunnen aog landbouwverloven door de in specteurs van het lager onderwijs .vorden toegestaan. By algemene j maatregel van bestuur moet dan het verbod van kinderarbeid voor die ge- i-allen buiten toepassing worden ge- I steld. Overleg hierover is nog gaande j met de minister van O. K. en W. In het algemeen constateert de staatssecretaris nog, dat wanneer er kosten verlaagd moeten worden, dit in veeleer gezocht dient te worden in een verhoging van de productiviteit door middel van voortgaande mecha- isatie, rationalisatie en vakscholing en niet in het doen achterblijven van de sociale positie van de landarbei der. Wanneer men de vakbekwame land arbeiders voor de landbouw wil be houden. zal o.m. noodzakelijk zyn, dat de sociale verhoudingen, waar onder de landarbeiders leven, redelyk zijn en geen aanleiding meer geven tot klachten over achteruitstelling by andere beroepen. BILJARTEN Wisse kampioen 2e klas libre In café Verhulst te Vlissingen wer den wederom enkele biljartpartijen gespeeld om het Zeeuws kampioen schap 2 klasse libre. De uitslagen wa ren: 150 35 19 Schuurbiers Burgers Korff Sohier Wisse Koning De uitslagen van Zaterdag en Zon dag zijn: 93 35 11 150 26 19 92 26 13 4,28 3,57 5,76 3,53 Wisse 150 39 15 3,84 Burgers 129 39 29 3,30 Wisse 150 29 23 5,17 Kuyk 124 29 17 4,27 Koning 150 39 17 3,84 Korff 147 39 18 3,76 Sohier 150 25 50 6,— Vermeulen 94 25 12 3,76 Koning 150 46 14 3,26 Burgers 138 46 19 3,— Vermeulen 150 36 23 4,16 Schuurbiers 118 36 16 3,27 Luyk 150 38 17 3,94 Korff 130 38 15 3,33 Sohier 150, 36 20 4,16 Wisse 125 36 22 3,47 De einduitslag s aldus: 1. Wisse 12 24 4,58 2. Luyk 12 17 3,63 3. Burgers 6 29 3,87 4. Sohier 6 50 3,84 5. Suurbier 6 41 3,62 6. Koning 6 20 3,34 7. Korff 4 23 3,90 8. Vermeulen 4 23 3,44 Wisse is hiermede kampioen 2e klas libre geworden en promoveert naar de le klas. FCUILLliv _dooi* JAW TEHP S1 31 Dat moest men Elsie toegeven, dacht Sharon wrevelig, ze had zich bewonderenswaardig snel hersteld en verloor geen minuut om alle spo ren van haar mislukte poging uit te wissen. Zich met een vriendelijk, ja smekend gebaar tot Sharon wen dend, riep ze haastig; „Natuurlijk moet ik ook jou om vergeving vra gen, Sharon. Ik geloof, dat ik, in de opwinding van het ogenblik, vrése lijke dingen tegen je gezegd heb. Vergeef het me alsjeblieft en laat ons alles vlug verget'en".- „Ik kan niet zo gauw vergeven of vergeten", zei Sharon koel. „Nie mand heeft me ooit zo beledigd en ik heb het me erg aangetrokken". ,,'t Lag niet in Elsie's bedoeling je te beledigen, Shary, zoals ze daar even uitlegde; Ze 'zat in angst over mij en schrok natuurlijk toen ze jou hier^vond. Ik weet zeker, dat je edel moedig genoeg zult 'zijn, om alles maar te vergeten", zei Clifford, haar op zijn beurt smekend aanziende. „Ik wil, dat jij en Elsie vriendinnen zul len zijn". Hoe kon hij toch zo blind wezen, vroeg Sharon zich vol bitterheid af. Vriendinnen? Zag hij dan niet, dat zij en Elsie geslagen vijandinnen wa ren. Zij zou Elsie nooit vergeven, dat deze zo'n lelijke val voor haar had opgezet en Elsie bleef 't héar euvel duiden, dat ze eraan was ontsnapt. „Och", kwam Monk met een vlug-' ge, waarschuwende blik naar Sha ron, tussenbeide, „zulke ongelukkige misverstanden komen wel eens voor, maar het heeft geenszin. er al te veel waarde aan te hechten". Op haar beurt keek Sharon Monk aan, niet in staat als ze was om te begrijpen, waar hij heen wilde. Waar om streefde hij er zo naai- de inzie bij te leggen en de weg voor Elsie te effenen? Monk dacht toch zeker niet, dat er inderdaad van misver stand sprake was en hij harl onge twijfeld Elsie wel doorzien. Waarom trachtte hij dan zowel haar als Clif ford's gevoelens te sparen? „In orde. Elsie. Ut bedoel, dat ik 't volkomen begrijp", verzekerde Sha ron, stijfjes glimlachend. „Wat kon ze anders zeggen? Zelfs als ze zou proberen, het hele complot te "ontmaskeren, zou Clifford dit wist ze met ontstellende zekerheid haar .toch niet geloven. Clifford zou nooit in Elsie's nadeel geloven zon der volledig en niet te weerleggen be wijs. Enbewijs was er niet; het was allemaal slechts veronderstel ling. Ieder hunner zij, Elsie of Clifford kon immers hebben gelo gen. Welke onbevooroordeelde op merker had kunnen uitmaken, wie van hen verantwoordelijk was voor haar en Clifford's tegenwoordigheid hier Erger nog: de meeste mensen zou den haar, Sharon, verdenken. Een knap jong model paste immers zo prachtig in de categorie der „andere vrouw". Bij driehoeksverhoudingen ging de sympathie altijd naar de echtgenote uit, terwijl de afgedwaal de echtgenoot als een type tussen schurk en gek werd beschouwd. Maai de meeste blaam trof steeds de vrouw, die hem had ingepalmd. Toen Sharon de theepot opnam en thee begon te schenken, bemerkte ze, dat Ian Kerris haar verwonderd maar nog steeds afkeurend aankeek. Misschien had ze hem verkeerd be oordeeld, toen 2e hem stilzwijgend had beschuldigd, met Elsie in het complot te zijn. ja; waarschijnlijk was Elsie te sluw geweest, om haar plannetje aan iemand mee te delen. Ze kon, zonder dat Ian het wist, zich wel een blaadje van het firma-post papier hebben toegeëigend en het ty pen van de valse brief zou kinderspel voor haar hebben betekend. Ze had immers voor haar huwelijk als typis te in de zaak van haar vader ge werkt. Clifford bezat geen schrijfmachine, maar hier in huis was een wat ver sleten oud exemplaar, dat nicht Char lotte soms gebruikt had voor haar mededelingen over het waarnemen '/an de vogels en haar incidentele me dewerking aan tijdschriften. O, waarom heb ik die ellendige brief niet meegebracht? vroeg Sharon zich vol zelfverwijt af. Als bewezen kon worden, dat hij getikt was op de machine van nicht Charlotte, zou het spoor direct naar Elsie leiden. Of tót Clifford. Ja, Clifford had er ook gebruik van kunnen maken, bedacht ze opeens. Neen, de schryfmachine zou niets bewijzen. Elsie's woord zou immers tegenover dat van Clifford staanen haar woord zou het zwaarste wegen. Wie die niet van heel nabij Elsie ken de, zou geloven, dat zo'n schijnbaar gelukkige en liefhebbende vrouw het in haar hoofd zou halen, haar huwelijksgeluk te vernietigen? Op pervlakkig beschouwd had Elsie hoe genaamd geen reden om op echt scheiding aan te sturen, ze had een ,,s. knappe en haar innig toege wijde echtgenoot. Misschien niet al te veel geld, maai" genoeg voor een jong paartje zonder kinderen of arme, van hen afhankelijke familieleden. Clif ford was een harde werker en flink voor de boerderij en hun toekomst vooruitzichten waren goed. Waarom zou Elsie dan niet tevreden zijn? Elsie was. geen dwaas. Ze moest, dat sprak vanzelf, een motief gehad hebben, maar ze was te slim, om iemand dat te laten raden. Zelfs als Ian Kerris dat motief was, wist hij er zelf vermoedelijk niets van af. Sha ron zag in hem een doodgewoon, con ventioneel type er. bovendien was hij advocaat, 't Kwam haar niet waar schijnlijk voor, dat hij een avontuur tje met dc vrouw van een cliënt op touw zou zetten en nog minder, dat hij met haar onder één hoedje zou spelen om haar echtgenoot in een valse positie te plaatsen. Hoe meer ze erover nadacht, hoe- sterker Sharon tot de conclusie kwam, dat het hele plan door Elsie moest zijn opgemaakt, en uitgevoerd Ze had met Ian afgesproken, dat hij die morgen zou verschijnen, omdat ze een betrouwbaar getuige voor wat ze verwachtte te zullen vinden, zou hebben. Misschien had ze het terrein een weinig voorbereid door hem te doen verstaan, dat Sharon en Clifford vroeger verliefd op elkaar waren ge weest. Dat zou een verklaring zijn voor het wantrouwen, waarmee hij haar blijkbaar gadesloeg, dacht Sha ron, die zich wat slap in de knieën voelde toen ze hem een kop thee overhandigde. Het leek wel, alsof ze door vijanden omringd werd. Niet al leen Elsie, maar ook Ian Kerris was tegen haar en Clifford, zo bezorgd voov Elsie, kon moeilijk een bondge noot heten. Zelfs Monk scheen, ter wijl hij de tweelingen aan tafel zette, haar met eigenaardige blik gade te slaan. O, dacht Sharon. plotseling door schrik bevangen. Monk zou toch niet de dupe zijn van Elsie's comediever- toning Monk geloofde toch niet, dat ze hier was gekomen om Clifford te ontmoeten? Gisteravond had hij haar daarvan beschuldigd, maar later zou hij toch zeker zyn vergissing bemerkt hebben. O, hij moest haar geloven! 't Was ondraaglyk als hij het niet deed. „Omeletten?" i'iep Monk, met een blik op Sharon's onderbroken ont bijt-voorbereiding, „Ik zal ze wel af maken". „Hebben jullie nog geen ontbijt ge had? Och, arme kleinen. Jullie zult wel bijna verhongeren", riep Elsie vol mededogen uit. „Laat mij maar voor keukenmeid spelen. Ik zal wel zor gen, dat jullie gauw wat krijgt". CWordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4