Geslaagde visserijbijeenkomst in Vlissingse Jeugdherberg Iwin Zvitsaletten LEZERS SCmiMN Zeeuwse Almanak VERLENGING „KONINGIN EMMA" NOG VOOR DE ZOMER MAATSCHAPPEIJKE ZORG IN MIDDELBURG GEDURENDE 1953 Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 JANUARI 1955 MATERIAALBESPARING EN ORGANISATIE Besloten met causerieën door dr. Reuter en dr. Kranenburg De eerste Visscrijbljeenkomst van de Zeeuwse Volkshogeschool ln de Jeugdherberg te Vlissingen, welke Vrijdag j.l. aanving, is Zaterdagmorgen en -middag voortgezet met lezingen van resp. dr. J. Reuter, directeur van het Visseryproefstation te Utrecht, en dr. H. A. H. Kranenburg, secretaris der Stichting van de Nederlandse Vissery te Scheveningen. Tijdens de mid dagpauze genoten de deelnemers aan de bijeenkomst e>en gezamenlijke warme maaltijd in de Jeugdherberg. Dr. Reuter, die des morgens het woord voerde, sprak over de bezuini ging op vissersmaterialen. De onder zoekingen van visserijmaterialen werden in 1917 aangevangen, aldus spreker. Een aantal Katwijkse vis sers voelde hiervan de noodzaak en schakelde een apotheker in om de no dige onderzoekingen op chemisch terrein te verrichten. Na enkele jaren bleek, dat een uitbreiding van de werkzaamheden mogelijk was en zo kwam dan het thans te Utrecht ge vestigde laboratorium tot stand, met aan het hoofd daarvan bekwaam aca demisch gevormd kader. Dr. Reuter wees in het bijzonder op drie facetten, welke voor de visser van groot belang zijn: le. minder geld uitgeven; 2e. het beste materiaal kopen en 3e. dit materiaal zo econo misch mógelijk gebruiken en behan delen. In al deze aangelegenheden kan het laboratorium waardevolle ad viezen geven. Spreker verzuimde ech ter niet d'e waarschuwing te laten ho ren, dat het hier dan altijd het resul taat van „kameronderzoekingen" be treft en dat de practijk wel eens an ders kan uitvallen. Uitvoerig ging hij in op het aanschaffen, onderzoeken en behandelen van garens, netten en dergelyke. Met enkele voorbeelden uit de prac- tjjk lichtte dr. Keuter toe, dat men de fabrikant in vele opzichten kan hel pen en daardoor de kostprijs van be paalde artikelen verlagen, bijvoor beeld door een zekere normalisatie in de verschillende nettentypen. Hier door wordt de fabrikant in de gele genheid gesteld deze in het zoge naamde „slappe seizoen" te doen aanmaken, waardoor een enorme be sparing in de kostprijs lean worden verkregen. Voorts was het hem ge bleken, dat velen te zwaar materiaal gebruiken, zoals bijvoorbeeld touw met een breeksterkte van 1500 kg, waar slechts 50 kg vereist is! Niet Oostelijk maar Westelijk In het verslag van de rede, die ir. Dibbits voor de Zeeuwse vissers hield is een fout geslopen. Gemeld werd namelijk, dat ir. Dibbits had gezegd, dat de gedachten* van. Rijkswater staat uitgingen naar een dam Oos telijk van Katse Veer. Men zal be- grepen hebben, dat bedoeld is zo als terecht in de aanhef van het ver slag werd gezegd Westelijk van Katse Veer. Tenslotte wees ide heer Reuter op de voordelen, welke het vormen van inkoopcombinaties of coöperaties biedt, ook ten aanzien van de te ver richten onderzoekingen. Tenslotte drong hij er bij de aanwezige vissers op aan onderling gegevens uit te wis selen. Over deze causerie ontstond een in teressante discussie, waarin nog en kele bij de vissers levende problemen onder de loupe werden genomen. De secretaris van. de „Zevibel", de heer R. Cambier, die dr. Reuter voor zijn voorlichting dankte, suggereerde om dit jaar met de vissersvereniging „Draagt Elkanders Lasten" een be zoek te brengen aan het laboratorium te Utrecht. Dr. Kranenburg Het doel en streven der Stichting van de Nederlandse Visserij te Sche veningen, werd des middags uiteen gezet door dr. Kranenburg. Deze spreker besteedde bijzondere aan dacht aan hetgeen de Stichting voor de visserij doet. Door overleg van de Stichting met de regeling is o.m. be reikt, dat de „weeldebelasting" op de paling werd gehalveerd en dat de om zetbelasting op de haring zelfs in haar geheel is komen te vervallen.' Een belangryke taak wacht de stichting echter nog: op internatio naal niveau wordt namelyk gewerkt aan een regeling, welke de arbeid voor 14-jangen zal verbieden. De in voering- van "deze maatregel zou ten gevolge hebben, dat de gehele beman ningsindeling op vissersschepen moet veranderen. Men zal daarom al 't mo gelijke in het werk stellen om tot een redelijke beperking van deze maatre gel te komen. Opschuiving van de leeftijdsgrens zou immers een op schuiving van de lonen betekenen en daarmede ©en verhoging van de kost prijzen in de visserij. Ook de instelling van het product schap en van het bedrijfsschap voor de visserij nam dr. Kranenburg uit voerig onder de loupe, mede, omdat deze materie op 14 Januari a.s. door de Sociaal Economische Raad in be handeling zal worden genomen. Ook deze spreker beval coöpera tievorming onder de kleine zelfstan digen met klem aan. Na de discussie, welke op deze voordracht volgde, dankte de heer Cambier de spreker en sloot de cur susleider van de Zeeuwse Volkshoge school, ir. H. J. Lugtmeyer, de byeen- komst, welke hij zeer geslaagd noem de, met een kort propagandistisch woord over het werk van deze hoge school. De middagbyeenkomst werd o.m. nog bijgewoond door de voorzitter en de secretaris van de Zeeuwse Volks hogeschool, de heren mr. J. F. G. Schlingemann en Js. Cevaal. Dekoppervlak voor autovervoer wordt verdubbeld Zoals onlangs reeds gemeld, zal het m.s. „Koningin Emma" van de Pro vinciale Stoombootdiensten in Zee land 10 m worden verlengd. Het pro vinciaal bestuur heeft hiertoe beslo ten ter vergroting van de vervoers capaciteit op de veren. Deze verlen ging zal er toe leiden, dat het dekop pervlak voor autovervoer meer dan verdubbeld wordt, namelyk van 102 m2 tot 248 m2. G.S. hebben dezer dagen besloten de Kon. Mg. „De Schelde" in Vlissin gen met dit werk te belasten. De „Emma" is thans reeds in de Schel- destad en met de verlenging zal zeer binnenkort een begin worden ge maakt. Er wordt naar gestreefd het verlengde schip vóór het drukke zo merseizoen op de lijn Katse Veer Zierikzee in de vaart te brengen. Thans vaart op deze lijn het m.s. „Oosterschelde", dat een dekopper- VAN TOT IJSTRAINING. Onder auspiciën van de „Sluissche IJsclub" is vorige week te Sclioondij- ke een begin gemaakt met de centra le ijstralning voor West-Zeeuwsch- Vlaanderen. Onder leiding van de Be- velandse ijscrack Jan de Jager waren 15 schaatsliefhebbers in de gymnas tiekzaal van de R.K.H.B S. bijeenge komen. De droog t raining, welke éen uur duurde, liet de deelnemers alles behalve droog. Na liet „bochtenwerk" werd de vermoeide „zit" beoefend. Zo lang er nog niet werkelijk geschaatst kan worden, zullen de oefeningen iedere week worden gehouden. SLECHT ZICHT. Slecht zicht was vermoedelijk de oorzaak, dat het Belgische m.s. „Rijn- Schelde 20" Vrydagavond nabij Wals oorden omhoogliep en bleef zitten. Met de hulp van enkele sleepboten werd het met kolen en koper geladen schip tegen hoog water vlot gebracht en de vluchthaven van Hansweert TIJD In Schoondijke is min of meer een „tijdloos tijdperk" ingetreden! Sedert enkele weken reeds weigert het to- renuurwerk van de RJL. kerk en sinds kort heeft de klok van de Ned. Herv. kerk dit voorbeeld gevolgd Waarmede een ongewone stilte over het Zeeuwsch-Vlaamse dorp is ij6daald, want het carillon van de R.K. kerk placht zich zelfs in de nachtelijke uren elk kwartier te doen horen. Elk kwartier werden de inwoners van Schoondijke nog eens extra her innerd aan dc onherroepelijke wijze waarop Vader Tijd zijn weg vervolgt, maar thans rs het met deze vriende lijke waarschuwingen gedaan. In het dorp is de na-oorlogse situatie terug gekeerd; ook in die dagen ontbrak namelijk, elk „openbaar uurwerk" en dat werd over het algemeen toch wel als een gemis gevoeld. Wederom is er thans, nu de klok ken van beide kerken er het zwijgen toe doen, een gemis aan een officiële gemeentelijke tijd en hoewel men ook 'op andere wijze „bij de tijd" kan blij ven, zullen véle bewoners van Schoon dijke het ongtewyfeld toejuichen vjanneer de torenuurwerken weer als vanouds hun plichten zullen nakomen. binnen gesleept. Het schip is gebro ken en maakt veel water. Met een drietal pompen hield men het drijven- OUD IJZER. Jud ijzer is nog immer een begeerd artikel en niet altijd' houden de „vin ders" rekening met mijn en dijn. Zo werd Zaterdag wegens een dergelijke overtreding door de Bruinisser poli tie proces-verbaal opgemaakt tegen drie arbeiders, die te Ouwerkerk ijzer hadden verkocht aan woonwagenbe woners. De laatsten kregen een be keuring wegens heling. PRUIMENBOOM. Wonderlijk moet het zijn in deze winterse dagen van Januari temidden van sneeuw en ijs een pruimenboom in bloei te zien staan. Te Axel kan men dit aanschouwen in de tuin vwn de heer Visser-Koole. Dank zy het zachte Decemberweer BLINDGANGER. Nog steeds worden, nu hier, dan daar, in de bódèm projectielen uit de laatste wereldoorlog aangetroffen. Bij het maken van een aansluiting op de waterleiding te Bruinisse, stuitte men op een granaat van ongeveer 30 cm, in de onmiddellijke omgeving van 'n nieuw gebouwd pand aan.de Oude- straat. De politie ontfermde zich over het oorlogstuig. JUBILEUM. De heer M. J. Overbeeke te Sint- Annaland vervulde 30 jaar lang de functie van bode der muziekvereni ging „Accelerando" en doet dit werk nog steeds. Ter gelegenheid van dit jubileum bood het bestuur der vereni ging hem een fraaie lectuurbak aan. SNEEUWPLOEG. „Laat nu do sneeuw maar komen", is waarschijnlijk de gedachtengang bij de dienst voor Gemeentemverken te Terneuzen, want deze dienst, welke zich bij de gladheidsbestrijding in de afgelopen week zo verdienstelijk heeft gemaakt, kreeg de beschikking over een moderne voorspan-sneeuwploeg. Advertentie.) KOU, GRIEP, KOORTS zijn snel en afdoend te bestrijden met: Im»4VürtdaW-Hi-HH vlak voor autovervoer bezit van 210 m2, geringer dus dan dat van de „Emma", wanneer dit schip verbouwd zal zijn. Om de behoefte aan autover voer op te vangen, beschikt men op de lijn Katse VeerZierikzee, momen teel dan ook tevens over ^and- kreek", die indien nodig bij springt, speciaal voor deze categorie van het verkeer. Nadat de verlengde „Emma" in dienst zal zijn, hoopt men aan de to tale vervoersbehoefte telkenmale 'te, kunnen voldoen. „Zeeland-Vacantieland" verschijnt nog vóór Pasen Eind Maart of begin April Naar wij vernemen, staat het thans vast, dat de uitgave van liet blad „Zeeland-Vacantieland" van de Pro vinciale V.V.V. doorgaat. Men hoopt eind Maart of begin April in ieder geval vóór Pasen het eerste num mer te laten verschijnen. Met de voorbereidingen werd reeds een aan vang gemaakt. Dit werd bgsloten tijdens een ver gadering van het algemeen bestuur der P.ZTV.V.V., die Zaterdag in Mid delburg werd gehouden. Zoals bekend, ligt het in de bedoeling „Zeeland-Va cantieland" 4 maal per jaar in 'n op lage van 36.000 exemplaren uit te ge ven. Een en ander werd mogelijk ge maakt dankzij een provinciale subsi die van 30-000. Het Nederlandse Ballet naar Hulst Woensdag 19 Januari a.s. zal het Nederlands Ballet, onder leiding van Sonia Gaskell, een uitvoering geven te Hulst. Voor het eerste optreden van dit ballet in Zeeland wordt op bij zonder grote belangstelling gerekend en in Oost Zceuwsch-Vlaanderen zul len dan ook extra bussen worden in gelegd. De voorstelling wordt gegeven on der auspiciën van de kunstkring „Van den Vos Reinaerde". Haven Bruinisse in 1954 Voor de gemeentehaven van Brui nisse was het jaar 1954 een jaar van hoogconjunctuur. Naast de 39 vissers vaartuigen, die hier thuis horen, wa ren er 623 in- en uitvarende schepen. Gelost werden 4.961.985 ton zand, 4.567.246 ton grind, 2.802.366 ton hoog ovenslakken, 1.141.200 stuks stenen, 440 t steenkolen, 23 draglines, 2.722.096 ton gips, 2736 t vette grond, 1366!& ton betonblokjes, 748.950 stuks draineer- buizen, 81.090 kg pulp, 75 zakken ge droogde pulp, 65 rollen telefoonkabels, 35 ton rijplaten, 5000 bossen rijshout, 5000 pakken turfstrooisel, 9 barakken, 70.000 kg zetpoters en verschillende tonnen stukgoed (beurtschippersgoed). Afgevoerd werden 12.140.396 kg sui kerbieten, andere landbouwproducten werden (nog) niet afgevoerd. Nat. Slagerswedstrijd en -tentoonstelling Goes. Evenals in voorafgaande jaren zal zoals gemeld, een Nationale Slagers- vakwedstrijd en -tentoonstelling te Goes worden gehouden. Onder het motto „Het Vleesparadijs 1955" zul len vele slagers op 18, 19, 21 en 22 Maart in de zalen „Krijger" met elkander 'wedijveren in het klaarma ken en tentoonstellen van de beste vleeswaren. Bij voldoende belang stelling ligt het in de bedoeling voor de slagersvrouwen uit geheel Neder land op Maandag 21 Maart een bij eenkomst te houden, waarvoor reeds een aantrekkelijk programma is vast gesteld. Tijdens deze bijeenkomst zal „gezamenlijk een bezoek aan de wed strijd en de tentoonstelling worden I gebracht. LASTEN STIJGEN STEEDS Voor Commissie Sociale Kunstopdrachten kon nog geen deskundige worden aangetrokken In het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijke Zorg in Middelburg over 1953 wordt gewag gemaakt van de pogingen, die zijn aangewend om te komen tot de instelling van de commissie voor Sociale Kiuistopdr achten. Deze commissie dient te worden gevormd ten behoeve van de regeling voor Sociale Bijstand aan beeldende kunstenaars; Het vin den van een deskundige voor de commissie leverde echter nog geen gunstig resultaat op. Tegelijk met dit verslag verscheen ook dat van de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Ook over 1953 hadden beide diensten een na delig slot, zo blijkt uit het financieel overzicht. Voor de gemeentelijke dienst bedroeg dit 84.800 (v. j. 56.700) en voor de burgerlijke instelling 361.200 318.300). Van jaar tot jaar stijgen de lasten, zo blijkt verder, De totaaltellingen van de „jaarrekeningen" stegen daardoor eveneens, na melijk van de gemeentelijke dienst van 260.100 in 1952 tot 306.700 in 1953. Bij de burgerlijke instelling luidden deze cijfers achtereenvolgens 388.000 en 463.100. Wat betreft de huisvesting van de gemeentelijke dienst wordt in het verslag verder opgemerkt, dat het als een gemis wordt aangevoeld, dat er voor beide maatschappelijke werk sters geen afzonderlijke ruimte is, waar zij ongestoord een gesprek kun nen voeren. In het kader van de so ciale voorzieningsregeling voor werk lozen werd wat de sociale voorziening A betreft, 3040 (v. j. 55.611) uit gekeerd in 739 (10.583) gevallen. Aanvragen en uitkeringen verminder den door het doorwerken van de be palingen der Werkloosheidswet. Voor de sociale voorziening B werd uitge keerd 46.054 (v. j. 49.932) in 1692 (1854) gevallen. Aan kleine zelfstan digen werd uitgekeerd in groep A 3246 (v. j. 2097) in 99.164) ge vallen en in groep B 6134 (v. j. 1355) in 229 (62) gevallen. De gro te toename in de laatste groep *werd veroorzaakt door het feit, dat een aantal kleine zelfstandigen, die hun bedrijf in de gehele provincies uit oefenen, in moeilijkheden kwam te verkeren door de ramp. Gedurende het verslagjaar werd in (Advertentie.) HAMEA-GELEI, geeff handen om trote op Ie zijn Chr. Landarbeidersbond BIJEENKOMST TE GOES. Zaterdagmiddag kwam het district Zeeland van de Nederlandse Christe lijke Landarbeidersbond in algemene vei'gadering bijeen in restaurant „de Opril" te Goes. De voorzitter, de heer C. Maas opende de vergadering met het lezen van Jesaja 43, waarna hij een overzicht gaf van de gebeurtenis sen in het afgelopen jaar. - Na het huishoudelijk gedeelte besprak een hoofdbestuurder, de heer A. Ander- lieste, de problemen, welke momen teel in de afdelingen leven. Verder werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Voorts gaf de heer Anderlieste een uiteenzetting van de redenen, welke tot opheffing van de Stichting van de Landbouw hebben geleid en schetste hij het ont staan van het Landbouwschap. Met de mededeling, dat op 19 Januari de jaarlijkse filmavond te Goes gehou den zal worden, sloot de heer Ander lieste de goed bezochte vergadering. C.J.M.V.-Jongensleiders Zaterdagmiddag werd in het Vrij Evangelisch Verenigingsgebouw te Goes een vergadering gehouden van C.J.M.V. jongensleiders op de Beve- landen en Tholen. Deze vergadering, welke goed be zocht was, werd geopend door de voorzitter, de heer L. Evertse uit Oudelande. Na enkele huishoudelijke zaken te hebben afgewerkt, kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Niet meer herkiesbaar stelden zich de heren M. Schouten te Krabbendijke en P. G. Vermaire te Kapelle. In deze vacatures werden gekozen de heren J. W. Kopmels te 's-Gravenpolder en Joh. Leendertse te Kapelle. Voorts werd besloten de leiders in kleine groepen te verdelen, teneinde de training der leiders intensief ter hand te kunnen nemen. De districtssecretai'is, de heer M. J. Brjleveld, behandelde hierna het clubprogramma. het kader van de GSW-regeling voor handarbeiders een groot aantal werk zaamheden aan verschillende objec ten verricht. Een van de voornaam ste was wel het werk op „Miniatuur Walcheren", waaraan 21 personen deelnamen. In totaal vonden 28 per sonen werk bij het ophalen en verwer ken van afvalstoffen. Elf konden er in het vrije bedrijf worden geplaatst. In totaal werd in 1953 178.488 kg pa pier verkocht. Boven landelijk gemiddelde Onder deze regeling waren in Jan. van het verslagjaar 57 (v. j. 22) in December 32 (47) personen werk zaam. Aan loon werd uitbetaald 79.547 (v.j. 48.719). Van de in to taal gedurende 1953 tewerkgestelden, te weten 93, konden er 48 in het vrije, bedrijf worden geplaatst. Dit is der halve ruim de helft, hetgeen een hoog percentage mag worden genoemd. Het landelijk gemiddelde bedraagt name lijk ongeveer 1/3. Van de gedurende 1953 tewerkge stelde 16 hoofdarbeiders werden er 5 in het vrye bedrijf geplaatst. Aan loon werd hier I8.606 7196) uitbe taald. Gereleveerd wordt voorts het werk, dat de fmst had met het ver zorgen van de rampslachtoffers op Walcheren, behalve Vlissingen. Dit werk was omstreeks Juni beëindigd, ongeveer 300 geëvacueerde gezinnen ontvingen goederen. Wat de gezinszorg betreft, werd in 31 (27) gezinnen hulp geboden. Terzake van de woninginspectie werden 18 rapporten en adviezen uitgebracht. Het totaal aantal uitgebrachte rap porten en adviezen bedroeg in 1953 1946 (v. j. 2095). Burgerlijke instelling In het verslag van de burgerlijke instelling wordt opgemerkt, dat de plannen tot verbouwing van het Mo lenberghofje vastere vormen aanna men. Góedkeuring werd echter aan. het einde van 1953 nog niet ontvan gen. Inzake de z.g. „aanloopkosten", door emigTanten te maken kosten ter voorbereiding van hun vertrek, wordt een tegemoetkomende houding aange nomen. Voor het verstrekken van brandstoffenbijslagen werd 10.919,33 uitgegeven (v. j. 10.182,50). Op 31 December 1953 waren 165 personen in verschillende gestichten opgenomen. Het St. Antheunishofje is in goede staat van bewoning. De zes woningen werden het gehele jaar bewoond. Ingevolge de werkverschaffing ten slotte, lichte werkzaamheden voor mensen, die om bepaalde redenen niet aan het arbeidsproces kunnen deelne men, waren aan het einde van het verslagjaar 18 (v. j. 11) personen tewerkgesteld. Hiervan waren er 12 op basis van de GSW-regeling voor handarbeiders en 6 voor rekening van de instelling. De opbrengst be droeg 5832,23 (v. j. 1077.39). Terwijl een der jongelingen naarstig speurt of „de sterke arm" niet in de buurt is, beproeven zijn vriendjes of het ijs op de Goesse vesten al sterk genoeg is. Eet initiatief, dat de Ver eniging Sportbelangen verleden jaar nam door de tennisbanen te Goes te laten onderlopen en zodoende een prachtige ijsbaan te vormen, bleek niet lonend te zijn geworden en daar- om zullen de Goessenaren moeten wachten tot de vorst doorzet en het ijs op de vesten betrouwbaar is. (Foto:P.Z.CJ A.N.V.V.V.-congres op 9,10 en 11 Juni in Zeeland Zoals onlangs'gemeld, ligt het in de bedoeling het jaarlijkse congres van de Algemene Nederlandse Vereni ging voor Vreemdelingen Verkeer (A. N.V.V.V.) in 1955 in Zeeland te hou den. Naar wij vernemen, staat thans vast. dat dit plan zal worden uitge voerd. De data. waarop het congres zal worden gehouden zijn Donderdag 9, Vrijdag 10 en Zaterdag 11 Juni. De bedoeling is, dat de vergaderingen worden gehouden in het Vlissingse „Britannia", dat, naar men hoopt, te gen die tyd in gebruik genomen zal worden. Voor deze drie dagen heeft de Pro vinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer in grote lijnen een programma opgesteld, waar mee het A.N.V.V.V.-bestuur zich accoord verklaarde. Naast bijeenkomsten en ontvangsten vermeldt dit voorlopige programma excursies, o.a. naar Schouwen-Duivelan'' Beurzen open, dijken dicht Onder deze leuze werd verleden jaar een actie ondernomen om de slachtoffers van de watersnoodramp te kunnen helpen en ook dit jaar dreigde weer de zee. Dijkleger en de arbeiders in de kampen stonden pa raat en hielpen ten koste van hun nachtrust het gevaar te keren, waar voor hun van alle zijden dank werd gebracht, wat echter goedkoop is, als er over die week minder geld in hun loonzakje zit dan gewoonlijk. Doordat de arbeiders Donderdag overdag en daarna de nacht gewerkt hadden, waren zij Vrijdag niet in staat hun normale arbeid te verrich ten. Zij moesten evengoed tot 11 uur paraat blijven. Dit zou normalerwijze het tijdstip zijn, waarop zij anders naar liuis gingen, en waarvoor de hele dag zou betaald worden. Omdat zij echter die twee-driekwart uur niet gewerkt hebben, is hun de héle dag niet uitbetaald. Natuurlijk was de stemming toen zo: „Al breken alle dijken, mij krijgen ze niet meer daarvoorNiet, dat deze houding goed te keuren is, maar begrijpelijk toch zeker en 't kon wel eens de „Zuinigheid die de Wijsheid bedriegt" worden. Groedc. L. W. v. W. Beplantingen in Zeeland Met genoegen eonstateei ik. dat de Zeeuwse lezerskring in het geweer komt ten aanzien van de beplanting in ons fraaie Zeeuwse landschap met zijn mooie dorpen. Veel van ons landschappelyk schoon is na 1939 verloren gegaan, zowel door ooi'logsgeweld als door onze erf vijand, het water. Veel is reeds her- beplant. Maar hiervan is ook reeds veel voor een generatie bedorven. De inzender van 31 December 1.1. noem de de wegen in Walcheren. Voeg daar' ook vele beplantingen bij ink Zeeuwsch-Vlaanderen en niet te ver geten de verloren gegane beplantin gen op Schouwen-Duiveland. Zullen de laatste nu eindelijk in hun juiste verhoudingen worden herbeplant De beplanting op te dragen aan het Staatsbosbeheer, getuigt niet van 'n juist inzicht. Men behoeft niet aan te komen met de opmerking, dat het Staatsbosbeheer wordt gecontroleerd! Wie controleert? Het bezit zonder meer het monopolie! Critiek accep teert men ten enenmale niet De dienst weet het en niemand meer. Ja, misschien wel van het Gel derse, Overijselse en Brabantse land schap, maar zeker niet van het Zeeuwse landschap!!. Voorbeelden!! Och te over. Van recente datum, zeer kleine begraafplaatsen midden in een landbouwgebied beplanten met Canada Populieren. De stormram]" heeft er verschillende opgeruimd, maar toch verschijnen er weer van die dingen. Hoe is het aesthetisch aanzien van zo'n geval en welk ge vaar is er voor de grafmonumenten van onze doden, indien deze bomen groter worden? Een smalle landweg midden in een polderlandschap, met (Advertentie.) Digestif Dannies - Om znurbrand te blsssen; óók om zunrbrand te voorkomen U hoeft niet meer tegen uw maaltij den op te zieri uit vrees voor zuur- branden op de maag. Met één of twee Rennies bij de hand blijft U iedere brand de baas en blust U de pijn bij voorbaat. Vraag Rennies bij uw apot heker of drogist. een wegprofiel van 45 meter aan weerszijden beplant met Ulmus sca- bra fastïgiata, een z.g. Pluimiep. Wat moet dit worden na verloop van en kele jaren, indien de boeren hun stroo-producten en zware dors- en maaimaehines moeten vervoeren Wat te zeggen van een beplanting met Kastanjes langs een der drukste verkeerswegen, 't Is om van te ril len indien men bedenkt, dat deze bo men straks de zo begeerde vruchten voor de jeugd voortbrengt. Ook de adoptie van getroffen ge meenten heeft zijn bezwaren, omdat de deskundige uit het Oosten of het Westen, de beplanting van Zeeland moeilijk kan beoordelen. Men kent Zeeland niet. Wij als Zeeuwen kunnen heus onze eigen boontj'es wel doppen. Geslaag de beplantingen te over in Walcheren en Zuid-Beveland. Goes. Insider. VANDAAG Middelburg Electro: „Berlijn, stad van avontuur", (18 Jaar), 19 en 21.15 uur; Schouwburg: „De terugkeer van de tweelingbroeders", (18 jaar), 20 uur. Vlissingen Athambra: „Zij die van de zonde leven", (18 jr.). 19 en 21 uur; Luxor: „De pas dis doods", (14 jr.), 20 uur. Goes Grand: „Zij die van de zonde le ven", (18 jr.), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2