PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Minister Suurhoff en Annie Meurs op weg naar Australië Wederopbouw in St. Philipsland is nu voltooid de BILT Vandaag.. MAN WIERP HANGRANAAT IN BIOSCOOP TE ANC0NA ZWARE UITSLAANDE BRAND IN AMSTERDAMS BINNENSTAD 198e Jaargang - No. 7 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; PL-verv.: W. Leertouwer. TOekfTs™"™1?. p. Tl °m WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN per kw. Losse nummers 10 cent. Maandag 10 Jan. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. r.lvertentie 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1,—. Iedere regel meer 20 :ent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 51300 P./:.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 o£ 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. WIJZE RAAGEVINGEN MEE Moeder Meurs toonde zich allerminst verlegen De minister van sociale zaken en volksgezondheid J. G. Suurhoff is Zon dag met het KJL.M.-lijntoestel naar Sydney vertrokken voor een reis van vijf weken door Australië en Nieuw-Zeeland. Onder de hoede van de minister vertrok met hetzelfde vliegtuig de 20- jarige banketbakkersdochfcer Annie Meurs uit Tilburg, die zoals gemeld naar Australië emigreert, waar in Semaphore haar 24-jarige verloofde Henk Sorel uit Tilburg op zijn a.s. vrouw wacht. De minister zal met verscheidene autoriteiten, onder meer de Australi sche minister Holt, onder wie de im migratie ressorteert, besprekingen voeren en daarnaast zo veel als mo gelijk is Nederlandse emigranten be zoeken om zich ter plaatse een oor deel te vormen hoe het onze landge noten in het nieuwe vaderland gaat. „Wij moeten de emigratie voortzet ten, want het is niet alleen een eco nomisch, doch ook een ruimtelijk probleem", zo zei de minister voor zijn vertrek. Tijdelijk De overspannen arbeidsmarkt in Nederland zag de bewindsman als iets tijdelijk. „De laatste tijd is men in Australië bijzonder gesteld op de Nederlandse emigranten. Dat is be langrijk, want, zoals bekend, heeft Australië, toen het in 1952 met moei lijkheden te kampen heeft gehad, de immigratie, naar mijn oordeel, wel wat overhaast stop gezet", aldus de minister. Annie moest voor een batterij film en fototoestellen onder het helle licht van een reeks schijnwerpers en voor een drietal microfoons nog eens alles vertellen. Moeder Meurs bleek geens zins verlegen voor deze grote belang stelling van de zijde der pers. Harte- y ...is het Kopper-Maandag, een c feestdag voor de typografen, die met name vroeger in opgewekt- S beid werd gevierd. Benelux-conferentie gaat vandaag niet door In officiële kringen wordt vernomen, dat de conferentie van de Benelux- ministers, die vandaag te Dlvenhout zou worden gehouden, ter voorberei ding van de conferentie van de O.E. E.S. in Parijs, niet doorgaat. Het is onmogelijk gebleken, de be trokken ministers bijeen te doen ko men, daar sommigen hunner wegens andere ambtsbezigheden zijn verhin derd. Er zal dus volgens de van Ne derlandse zijde geuite wens geen voor bereidingsvergadering voor de confe rentie van de O.E.E.S. worden gehou den. Een Spaanse koning Prins Juan Carlos, de oudste zoon van de Spaanse kroonpretendent. Don Juan, wordt heden, Maandag, in Span je verwacht, waar hij zijn opleiding zal voltooien. Prins Jan Carlos zal in Madrid voorbereid worden voor de militaire academie in Saragossa, waar hij in April met zijn studies zal beginnen. Generaal Franco en Don Carlos zijn het eens geworden over het studie- program van de prins. Mogelijk zal de prins generaal Franco als staatshoofd opvolgen. Nauwelijks had de vorst zijn intrede gedaan of oud en jong in Zeeland zocht de gladde ijzers op om, zodra het ijs sterk genoeg zou zijnvan deze winterse sport te kunnen genieten. In de omstreken van Goes vormden de ondergelopen weilanden reeds spoedig een ijsbaan, waarvan vooral de jeugd gaarne profiteerde. (Foto: P.Z.CJ lijk dankte zij de minister voor diens medewerking en goede zorgen. Ook mevrouw Suurhoff deelde in de dank baarheid. „Als je zelf moeder bent, dan begrijp je het best", met deze woorden bracht mevr. Suurhoff het gesprek in een gemoedelijke sfeer. „Ik heb een mooi boek over Austra lië meegenomen, zodat Annie zich niet beho.eft te vervelen", vertelde de minister. Annie op haar beurt had ook iets meegenomen om de reistijd te veraangenamen, namelijk een ste- reoscoop met vele plaatjes. Voor de microfoon gaf moeder Meurs haar dochter nog enkele wijze raadgevin gen mee. Beperkt gebruik van melk Uit protest tegen de prijsverhoging van melk heeft het bestuur van de afdeling Zaandam van de Katholieke Arbeidersbeweging het hoofdbestuur voorgesteld de leden te adviseren het gebruik van melk „tot het uiterste te beperken". Een uitzondering zou gemaakt moe ten worden voor kleine kinderen. „Door deze ongewone, maar radicale manier van bestrijden zal het even wicht tussen vraag en aanbod ver stoord worden waardoor de prijs zich vanzelf zal aanpassen". Het K.A.B.- bestuur, afdeling Zaandam, acht deze actie van belang als waarschuwing te gen eventuele nieuwe plannen van prijsverhoging van andere consump tie-artikelen. Hammarskjöld nog steeds in Peking Heden laatste bespreking Drie Westerse (Franse en Britse) journalisten, die poogden naar Peking te reizen om daar nieuws te verza melen over de besprekingen tussen de Chinese premier Tsjoe En Lai en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Hammarskjöld, hebben nog steeds pech. Zij bevinden zich in Can ton, waar ze van de Chinese autori teiten de verzekering kregen, dat er moeilijkheden waren met de lucht- verbinding naar Peking. Intussen heeft Hammarskjöld Zater dag een nieuwe bespreking van vijf uren gehad met de Chinese premier. Maandag heden komen de heren waarschijnlijk voor de laatste maal bij elkaar. Verwacht wordt, dat Hammarskjöld Dinsdag per vliegtuig uit Peking zal vertrekken. Uit Nieuw Delhi (India) wordt ge meld, dat China nog steeds niet be reid is de in China veroordeelde Ame rikaanse vliegers vrij te laten. Het houdt vast aan de mening, dat het hier veroordeelde spionnen betreft. West-Duitsland produceert geen tanks en zwaar geschut De Wapen-pool-conferentie De West-Duitse minister van econo mische zaken, Ludwig Erhard, zal waarschijnlijk op de komende West- Europese conferentie in Parijs mee delen, dat West-Duitsland geen ge bruik zal maken van zijn recht om tanks en zware artillerie te gaan fa briceren, nadat de verdragen van Pa rijs in werking zijn getreden, aldus is Zaterdag op het ministerie van econo mische zaken te Bonn bekend ge maakt. Op basis van de Parijse ver dragen heeft West-Duitsland het recht om tanks en zware artillerie te ver vaardigen, doch fabricage van atoom wapens, bacteriologische en chemische wapens, lange-af standsbommenwer pers, raketten en oorlogsschepen bo ven een bepaald tonnage is verboden. De kwestie zal ter sprake komen op de conferentie over een West-Europe- se wapenproductie „pool" die op 17 Januari in Parijs zal worden geopend. WERK VAN WAANZINNIGE Twee vrouwen gedood, 40 gewonden Een onbekende heeft Zondagavond een handgranaat geworpen tussen het publiek in een bioscoop in Ancona (Italië), waar de Italiaanse film „Liefde, brood en fantasie" werd ver toond. Twee vrouwen werden gedood en veertig personen liepen verwon dingen op. Na de handgranaat geworpen te hebben vuurde de man, vermoedelijk een waanzinnige, drie revolverscho- Koningin en Prinsessen weer naar huis Koningin Juliana vertrok Zondag avond om tien uur, samen met de prinsessen Beatrix, Irene en Mar griet, in een speciale trein uit St. An ton am Arlberg, waar zy een winter- sportvacantie heeft doorgebracht, naar Nederland. Voor haar vertrek sprak H. M. met geestdrift over de ski-afdalingen, die zij en de drie prinsessen tijdens haar verblijf dagelijks hebben gemaakt. ten af op een muur, waarna hij van de verwarring gebruik maakte om spoorloos te verdwijnen. Aanvankelijk dacht men dat zich in de projectieruimte van de bioscoop ontploffingen hadden voorgedaan. Een gedeelte van het balcon van het theater werd door de ontploffing van de handgranaat vernield. Het tal rijke publiek raakte in een paniek en drong door de nooduitgangen naar buiten. Zondagmiddag was het grote moment voor Annie Meurs gekomen, dat zij de lange reis naar Australiëbegon. De belangstelling van de zijde van de radio-, televisie en de pers was enorm: immers, een meisje dat gaat emigre ren in gezelschap en onder de hoede van een minister is dan ook iets unieks. Moeder Meurs was kennelijk verheugd, dat haar dochter onder zul ke goede hoede waszij kon tijdens de interviews tenminste hartelijk lachen. Communistische actie in Indo China Burgemeester yan Hanoi moest vluchten De Sowjet-regering heeft enkele da ge.*. geleden aan de Britse regering en kele klachten van de Vietminh-be- stuurders doorgegeven over bestand schendingen in Indo-China. De Britse regering heeft thans aan de Russen medegedeeld, dat deze toezending on juist is. De klachten behoren bij de Indo-Chinese wapenstilstandscommis sie thuis. Volgens te Saigon ontvangen berich ten hebben de Russen in Hanoi, de hoofdstad van communistisch Noord- Vietnam, een ambassade geopend, waaraan niet minder dan 200 man Rus sisch personeel is verbonden. Ook Chi na en Polen zouden grote ambassades hebben ingericht. Tran Van Lai, de communistische burgemeester van Hanoi en een van zijn naaste medewerkers hebben te Haiphong asyl gevraagd bij de Fran sen. Tran Van Lai was een vriend van de communistenleider Ho Tsji Min. Men had hem verantwoordelijk ge steld voor het ernstige voedseltekort in de stad Hanoi. Drie bedrijven werden ernstig getroffen Een hevige, door de sterke wind aangewakkerde, brand in het hartje van Amsterdams binnenstad heeft Za terdagavond duizenden mensen langs het Damrak en aan de Warmoesstraat op de been bracht. Tegen half negen rukte de brandweer met groot mate rieel uit naar een huis in de Warmoes straat nr 10, waar op de bovenverdie ping brand was uitgebroken. Op deze verdieping is gevestigd een koperslagerij, op de verdieping daar onder een matrassenfabriek. De Amsterdamse brandweer rukte met drie autospuiten, twee ladderwa gens en twee waterkanonnen uit. Met een capaciteit van 6000 liter wa ter per minuut uit de 12 stralen van Dulles zou te vaak naar Europa gaan De Amerikaanse republikeinse se nator Styles Bridges heeft een verslag gepubliceerd, waarin critiek wordt ge leverd op de vele reizen van minister Foster Dulles naar Europa. Volgens het verslag maait Foster Dulles met zijn veelvuldige bezoeken het gras weg voor de voeten van de Amerikaanse diplomaten in Europa. De opsteller van het rapport meent, dat de Europese staatslieden zich maar naar Washington moeten bege ven als zij direct overleg willen ple gen met de minister. Foster Dulles heeft nog geen com mentaar geleverd op het verslag. REDENEN TOT TEVREDENHEID Plan voor nieuw gemeentehuis Sint Philipsland is de gevolgen van de ramp, op woninggebïed althans, te boven. Het wederopbouwplan is nn praetisch voltooid; de negen en vijftig verwoeste huizen zijn, mede door verr ekening van het bouwvolume uit vori ge dienstjaren, door nieuwe woningen vervangen. „Wij hebben dan ook alle reden tevreden te zijn met de situatie op ons dorp", verklaart ons burge meester L. J. de Jonge in het houten gemeentehuis, geschenk van de adop tiegemeente Delden. Niet alleen het verwoeste deel van het dorp kon worden herbouwd, ook zestien krotwoningen zijn bestemd om door nieuwe huizen te worden ver vangen. In de Anna Jacobapolder speelde bij de realisering van de herbouw de oorlogsschade een voorname roL Twaalf woningen en drie boerderijen werd deze buurtschap rijker. De boerderijen-opbouw blijft een grote zorg van het gemeentebestuur. Twee boerderijen kwamen het afgelo pen jaar gereed, de bouw van 'n der de is gegund, terwijl de aanbesteding- van de vierde hofstede te verwachten is. Ook de bouw van een Groene- Kruis-wijkgebouw is aanstaande. Een grote tegenvaller was de onmogelijk heid de bouw van een badhuis te gun nen: de inschrijvingen waren alle te hoog. Hier zal dus een andere weg ge zocht moeten worden om deze voor elke plaats noodzakelijke instelling in Philipsland te krijgen. Binnen enkele maanden kan de kleuterschool ge schenk van het graafschap Bentheim in gebruik worden genomen. Via de Zweedse hulpactie zal voor een moderne inventaris worden gezorgd. De school zal drie lokalen tellen. Al lange tijd heeft het gemeentebe stuur het plan een nieuw gemeente huis te bouwen. Het voormalige stad huis voor de ramp al vervallen is te zwaar beschadigd om nog doel matig hersteld te worden. De burge meester is van plan enkele gemeenten te bezoeken ter oriëntering van de voor de bouw noodzakelijke gelden en de meest efficiënte uitvoering. De tegenwoordige noodbehuizing voldoet weliswaar prima, maar is toch op de lange duur onhoudbaar. De be scheiden van het bevolkingsregister bevinden zich bv. in de kluis van een naburige gemeente. De Nederlands Hervormde Kerk bouwde een vereni gingslokaal, waar jammer genoeg de Anna Jacobapolder, met 600 van de 2331 inwoners, door de lange afstand niet kan profiteren. Wegen worden gezocht hier te zijner tijd ook een dorpshuis met vergaderruimte te stichten. Beplanting Voor de ramp was een boom in Sint Philipsland even zeldzaam als een palmboom in de woestijn. Door het prettige contact met de natuurbe- schermingswacht in Hengelo (O.) is nu een plan opgesteld dat binnen kort de raad wordt voorgelegd om het dorp een mooie beplanting te ge ven. Het betreft hier de herbeplanting der beide kerkhoven, rond de Sluis en de bijzondere school van Anna Jacoba en in Philipsland zelf de Oostdrjk, Voorstraat, Wilhelminastraat en de Hengelose-, Deense- en Deldense- straat. Ook de in aanbouw zijnde kleuter school wordt in 't groen gezet. Bestrating Enkele jaren geleden was in het sluisblok geen klinker te vindennu is daar overal een behoorlijke straat. Ten Westen van de Oostdijk kon een volledig stratenplan worden uitge voerd. Een rioolinstallatie zal het wa ter over de zeedijk in de mosselkreek lozen. De gemeenteraad besloot een tweetal onrendabele buurten aan te sluiten op het electriciteitsnet. Ook het rayon van de waterleiding wordt uitgebreid; nog maar twintig land bouwbedrijven binnen de gemeente grenzen zijn van waterleiding versto ken. Wensen Natuurlijk blijven er wensen, waar van de burgemeester hoopt, dat ze ih de toekomst te verwezenlijken zijn. Want ook een dorp zonder een enkele industrie, heeft zijn bijzondere moei lijkheden, voornamelijk op financieel terrein. Het ontbreken van elke wachtgele- genheid bij het veer Anna Jacoba- Zijpe is voorts nog een zorg voor het gemeentebestuur. Hoeveel duizenden mensen zullen nog deze winter op de boot moeten wachten, zonder enige beschutting tegen kou of regen? De Rotterdamse Tramweg Maatschappij gaat weliswaar bouwen, maar een noodgebouwtje niet rendabel en daardoor wellicht niet interessant voor de R.T.M. zou een grote ver betering zijn, zo meent men de motorspuiten, alsmede de 5000 li ter per minuut van de drijvende brandspuit „Jan van der Heiden", be streed de Amsterdamse brandweer het hevige vuur, dat vooral op de boven ste verdiepingen van het ongeveer dertig meter lange smalle gebouw woedde. Een hevige vonkenregen daal de op het water aan het Damrak neer en duizenden mensen genoten van dit fraaie, doch lugubere schouwspel. Omstreeks tien uur kon het sein „brand meester" worden gegeven. In ongeveer anderhalf uur had het vuur de zolderverdieping met de in ventaris van het forceer- en metaal- warenbedrijf Bosman en Smit aan de Warmoesstraat 12, alsmede het car- tonnagebedrijf van de heer J. L. Tas king op de daaronder gelegen verdie ping en een gedeelte van de matras senfabriek „Bewo" verwoest. De on derste verdiepingen liepen veel scha de op door het neerstortende bluswa ter. Men was verzekerd tegen brand schade. Omtrent de 'oorzaak tast men nog. in het duister. Interne fraude op grote schaal Personeelsleden van de Surinaamse bank in arrest Het politie- en administratief on derzoek is thans zover gevorderd, dat van de verdwijning van 364.000 bij de Surinaamse bank te Nickerie kan worden meegedeeld, dat er sprake is van een interne fraude op grote schaaL Drie leden van het bankperso neel zijn in hechtenis gesteld. Op oudejaarsdag kwam de kassier, Poetoe Bisoen. na de middagrust op het kantoor terug en ontdekte dat zijn kassierskamertje, dat met gaas is afgesloten en slechts één deur en twee loketten heeft, open stond. Op de vloer lagen enkele pakjes papier geld. Er scheen een inbraak gepleegd te zijn en het eerste onderzoek deed vermoeden, dat ruim 3 ton vermist werd. Uit het verdere onderzoek bleek, dat het denkbeeld van een inbraak verworpen kon worden, aangezien er bleek, dat de boeken niet klopten. Er werden drie personen aangehouden, o.m. de kassier. Thans staat wel vast, dat het een geval van interne fraude is. Huiszoekingen hebben niets opgeleverd. De grootte van het bedrag is ook niet precies op te ge ven, maar de aanvankelijke opgave van 364 gulden kan voorlopig als juist worden aangenomen. Twee Amerikanen door Russen vrijgelaten De Russen hebben twee Amerika nen, W. Marchuk en H. J. Noble, Za terdag te Berlijn vrijgelaten. Zij heb ben verscheidene jaren in Russische gevangenschap doorgebracht, nadat ze in Oost-Duitsland waren gearresteerd. Over het lot van een 28-jarige Ame rikaan, die in 1949 tezamen met Mar chuk werd gearresteerd is niets be kend. VERWACHT... LANGZAME STIJGING VAN TEMPERATUUR. Zwaar bewolkt en nevelig weer. Aanvankelijk droog, maar later enige neerslag. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. Langzame stij ging van temperatuur. ZON EN MAAN. 11 Januari Zon op 8.45 onder 16.51 Maanop 21.04 onder 9.56

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1