KAPPIE EN DE JUWELENROOF Klanken uit de aether Veiling „Walcheren" heeft met slechte uitkomsten te kampen NAAR STOPZETTING LAGER VOETBAL IN MIDDELBURG? KNAP VAKMANSCHAP IN EEN BOEIENDE FRANSE FILM Amsterdamse Beurs L0EWE radio': „Sirixe", de ZEEUWSE REISGIDS T MOT IN CI ALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 JANUARI 1955 VELDEN „MODDEROORD" TOTAAL ONVOLDOENDE Ruim 300 spelers kunnen straks hun sport niet meer beoefenen wegens gebrek aan terreinen Tijdens een bespreking; tussen de besturen van de voetbalvereniging „Middelburg" en „Zeelandia" en de heer J. J. den Boer, eompetitieleider van de K.X.V.B. Afdeling Zeeland, deelde de laatste mee, dat de compe titie voor de lagere elftallen stopgezet zal moeten worden, indien niet op korte tennyn verbetering wordt aangebracht in het tekort aan speelter reinen in de Zeeuwse hoofdstad. De heer Den Boer zei o.a., dat het militaire oefenterrein, de z.g. „Mod- deroord'-terreinen na de bevrijding in 1944 van bondswege tijdelijk zijn goedgekeurd, niet omdat deze ter reinen zelfs maar aan de minimum eisen voldeden, maar uitsluitend om dat men in die tijd niet de beschik king had over betere terreinen en men moest roeien met de riemen die op dat ogenblik ter beschikking stonden om de competities weer zo spoedig mogelijk in normale banen te leiden, in het vertrouwen, dat van gemeentewege spoedig zou worden overgegaan tot de aanleg van een terreinencomplex, dat tenminste in de minimum-behoefte zou voorzien. De gekoesterde verwachtingen omtrent een nieuw terreinencomplex zÜn thans na tien jaar echter niet bewaarheid en steeds moet genoe gen worden genomen met terreinen als „Modderoord", hetgeen bete kent: in de winter één grote mod- derpoel en lil de zomer één stof wolk. De toestand van deze terreinen is echter zo geworden, dat deze niet meer geschikt zijn voor competitie wedstrijden voor dat aantal elftal- Boek over Van Meegeren blijft in de handel Vordering van echtgenote algewezen De president van de rechtbank te Amsterdam heeft de vordering, die de eerste echtgenote van de overleden schilder Han van Meegeren had inge steld tegen de schrijver en de uitgeve rij van het boek „De alchemist van Rocquebrune", waarbij geëist werd de onmiddelijke stopzetting van de verkoop van het boek, afgewezen. Het in November 1954 verschenen boek (schrijver de heer J. Baesjou, en verschenen bij de N.V. Uitgevers maatschappij P. Vink te Tilburg) werd door eiseres, mevr. De Voogt, stotend geacht voor haar eer en goede naam. In het vonnis werd o.m. gezegd dat was komen vast te staan, dat te gen het in 1946 verschenen boek „Em- maüs", waarin meer en intiemer bij zonderheden werden gegeven, de twij fel is gewettigd of een onrechtmatige daad is begaan. Naar het oordeel van de president draagt de geïncrimeerde passage geen onrechtmatig karakter. Het gevraagde werd derhalve afge wezen. Eiseres en beide gedaagden werden elk tot het dragen der eigen proceskosten veroordeeld. Wallstreet opende vaster. De New Yorkse effectenbeurs gaf gisteren bij opening bij levendige han del een herstel te zien en sommige aandelen boekten kort na opening stijgingen van ongeveer 1 dollar. Marktwaarnemers en vele kleine be leggers hadden gisteren op een herstel gerekend na de ernstige koersdaling der twee voorafgaande dagen. Weder om bleek de tikker niet bij machte de omzetten bij te houden, doch dit keer betroffen de omvangrijke orders niet verkopen doch aankopen. len, hetwelk van de Middelburgse verenigingen deelneemt aan de com petities. Slechts 10 ging door. De eerste vier maanden van de competitie zijn n.l. 74 competitie wedstrijden vastgesteld, waarvan er slechts 20 zijn gespeeld en 54 moes ten worden afgekeurd. Wanneer men bedenkt, dat van die 20 gespeelde wedstrijden er nog een aantal zijn overgebracht naar het Gemeën- .telijk sportterrein, dan komt men tot de conclusie dat er op „Modder- oord" ongeveer 10 procent van het aantal vastgestelde competitiewed strijden is gespeeld. Onnodig te ver melden. dat het op deze wijze niet mogelijk en verantwoord is op de Middelburgse sportvelden competi ties te organiseren, zo meende de eompetitieleider. Na de bevrijding zrjn reeds in 23 Zeeuwse gemeenten, waaronder zelfs zeer kleine gemeenten, sportvelden aangelegd. Het was dan ook niet duidelijk, dat men in een stad als Middelburg op dit gebied ten achter wil komen. Middelburg en Zeelandia zullen thans stappen moeten ondernemen om te trachten ten spoedigste ver betering te krijgen in de nu bestaan de toestand. Van bondszijde is inmiddels de me- dedeling ontvangen, dat per 1 Maart a.s. de competitie stopgzet zal worden indien de verenigingen op genoemde datum niet de beschikking hebben over een goed bespeelbaar terrein. Men hoopt, dat van de zijde van het gemeentebestuur daarvoor be grip getoond zal worden, zodat de speelgelegenheid van de ruim 300 sportmensen, die nu zijn uitgesloten, op verantwoorde wijze verzekerd zal zijn. 9. Boos liep Kappie door de straten van Lutjewier op roek. naar de Maat. „Als ik de klont vind, zal hy er van lusten", bromde hy. „Ik zal hem leren om te drossen, wanneer we juist een lading hebben gekre gen". Met driftige stappen liep hij de winkelstraat in en.. Ibotlste pal tegen Bas de Kruik en Peukie aan, die om de hoek kwamen stui ven. De twee boeven strui kelden over Kapple en rol den over de straat, terwyi de juwelen, die zy juist ge stolen hadden, naar alle kanten vlogen. „Deksels", bromde Kap ple, pijnlijk overeind krab belend, „kunnen Julie niet beter ultkykenl" Zonder antwoord te ge ven stonden de twee kerels op en begonnen haastig de overal rondliggende kost baarheden op te rapen. Kapple keek dit gedoe wantrouwend aan. „Ik ken die kerels", dacht hij. „ik heb ze meer gezien, maar waar?" Opeens herin nerde hij het zich. „Deksels", dacht hy, „dat zijn Bas de Kruik en Peukie, twee geheide boeven, twee loodzware jongens! En wat doen ze met al dat kost bare spul?.. Dat zal nooit zuivere koffie zijn." Op dat ogenblik hoorde hy een bekende jammer- stem, die hem riep en omkijkend, zag hij hoe een eind verderop in de straat de Maat geboeid werd opgebracht. „Kappiel Help!" gilde de Maat, „ze denken, dat ik juwelen heb gestolen!" ZONDAG 9 JANUARI HILVERSUM L 402 m. 746 kc/s. 8.00 VA RA. 10.00 VPRO. 10.30 IKOR. 12.00 AV RO. 17.00 VPRO. 17.30 VARA. 20.00—24.00 AVRO. VARA: 8.00 Nws. 8.18 Orgel, harp, viool en zang. 8.50 V. h. platteland. 9.00 Sport- meded. 9.05 Gram, met comm. 9.45 Gees telijk leven", caus. VPRO: 10.00 „Geef het door", caus. 10.05 Voor de jeugd. IKOR: 10.30 Doopsgezinde Kerkdienst. AVRO: 12.00 Sportspiegel. 12.05 Theaterork. en so liste. 12.35 „Even afrekenen Heren!" 12.45 Surinaamse volksmuz. 13.00 Nws. 13.05 Me- ded. of gram. 13.10 AVRO's-Fotowedstrijd. 23.20 Voor de militairen. 14,00 Boekbespr. 14.20 „Les Pècheurs de perles", opera, (gr.). (In de pauze: 15.4516.00 Voordr.) 16.30 Sportrevue. VPRO: 17.00 „.Gesprek ken met luisteraars" 17.20 Vrijzinnige Protestanten in den vreemde. VARA: 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Sportjourn. 18.15 Nws. en sportuitsl. 18.30 Amus. muz. 19.00 Ridiolympus. 19.30 Cabaret. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Radiojourn. 20.15 Amus. muz. 20.45 „De verdwenen Koning", hoorsp. 21.30 Musette ork. en soliste. 22.00 Caba ret. 22.30 Gram. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM n. 298 CRV. 9.30 KRO. 17.0C 19.45—24.00 KRO. NCRV: 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Orgel- conc. 8.30 Morgenwijding. 9.15 Gram. KRO: 9.30 Nws. 9.45 Gram. 9.55 Hoogmis. 11.30 Strijkork. en solist. 12.20 „Apologie". 12.40 Gram. 12.53 „Hoe wordt de Kath. kerk bestuurd", caus. 13.00 Nws. en Kath. nws. 13.10 Lunchconc. 13.40 Boekbespr. 1355 Gram. 14.00 Voor de jeugd. 14.30 Concert- geb. ork. en solist. 15.30 „De Vliegende Hollander", caus. 15.40 Viool en piano. 16.10 „Katholiek Thuisfront Overal", caus. 16.15 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 Jeugdsamenkomst. 18,00 Zangdienst. 18.45 „De Kerk luistert naar Uw vragen", caus. NCRV: 19.00 Kerkelijk nws. 19.05 Boek bespr. 19.15 Vocaal ens. en sol. 19.30 „Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament", caus. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Gram. 20.30 Cabaret. 21.00 Act. 21.15 De gewone man. 21.20 Gram. 21.: „Dood in de Jungle", hoorsp. 22.15 Strijk- octet. 22.40 „Het getuigenis over Chris tus", caus. Aansluitend: Avondgebed en liturg, kal. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. MAANDAG 10 JANUARI HILVERSUM I. 402 m. 746 kc/s. 7.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Morgenwij ding. 10.00 Gram. 11.00 Voor de vrouw. 11.15 Gram. 11.45 Voordr. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 In het spionnetje. 12.38 Gram. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Metropole ork. 13,55 Beursber. 14.00 „Onze tijd in licht en don- Getal 13 bracht geluk... Het getal dertien heeft de Ita liaanse metaalbewerker Luigi Pastori geluk gebracht. Als deel nemer aan een voetbalpool raad de hij dertien uitslagen goed Hij won daarmee één van de hoofdprijzen in de Italiaanse pool, n.l. 140 millioen lire, onge veer 840.000 gulden. GEVOLG VAN LOONRONDEN EN ONKOSTENSTIJGING Hulp van instanties gevraagd voor dekking tekorten over 1952 en 1953 Tijdens de dezer dagen gehouden jaarvergadering van de Coöperatieve Veilingsvereniging „Walcheren", heeft de voorzitter, de heer B. Koole, er op gewezen, dat het bedrijf over de boekjaren 1952 en 1953 slechte uitkom sten had. Dit is een gevolg van de toegepaste loonronden en de stijgende onkosten. Om voor de tekorten over deze jaren een oplossing te vinden, heeft het bestuur zich tot enkele instanties gewend. De toezegging werd van die zijde verkregen, dat alles in het werk gesteld zal worden om de vereniging financieel te ontlasten. Hangende dit overleg konden geen na dere mededelingen worden gedaan. De exploitatierekeningen van „Wal cheren" over 1952 en 1953 vermelden achtereenvolgens bruto batig saldi van f 26.880 en f 14.995.27, hetgeen niet op tekorten duidt. Op deze rekeningen zijn echter geen afschrijvingen ver werkt. Met de normale afschrijving op gebouwen enz. over de betrokken ja ren zullen grotere bedragen zijn ge moeid dan de bovenvermelde saldi. In afwachting van de resultaten van het overleg werd dan ook nog niet tot afschrijving overgegaan. Het wordt echter niet verantwoord geacht hier mee nog een aantal jaren te wachten. Voor de financiële steun over beide jaren zal in totaal een bedrag van on geveer f 100.000 nodig zijn. FILMS IN ZEELAND Misleidende titel In de Franse film, die onder de „at tractieve" titel „Zij, die van de zonde leven" (ALHAMBEA, Vlissingen en GRAND, Goes) in Nederland werd uitgebracht, worden op boeiende en nergens „prikkelende" wijze zoals de misleidende titel doet vermoeden de praetijken aan de kaak gesteld van liet Parijse gangstersdom, dat prostituees uitbuit. Regisseur Ralph Habib bewerkte een historisch ver haal, ontleend aan het politie-archlef, voor de film en slaagde erin het ge- f even overtuigend op het witte doek e brengen. Waarbij hy kon beschik ken over een actrice van formaat als Frangoiso Arnoul. Want met name het spel van Fran- Qoise Arnoul excelleert in deze film, waarvan trouwens de verdere rolbe zetting eveneens uitstekend is. Het is een realistisch verhaal, dat hier ver filmd werd; een politiefilm van voor treffelijk gehalte, met ook opvallend goed camerawerk. Boeiend, soms be klemmend maar nimmer sentimen teel. In „Les compagnes de la nuit" werd knap vakmanschap gedemon streerd! Het is in deze rubriek al eens eer der betoogd: het na-oorlogse Berlijn blijft aantrekkelijk als achtergrond voor speelfilms, hetgeen ook weer blijkt uit de rolprent „Berlijn, stad van avontuur" (Electro, Middelburg). In deze film is het een Nederlandse jongeman, die in en rond deze veel omstreden stad angstige avonturen beleeft. Hij offert zich op voor een van rnoord beschuldigde vrind, maar ontvlucht na vijf jaar uit de ge vangenis om zijn onschuld te gaan bewijzen en de werkelijke moordenaar te ontmaskeren. Een boeiend gegeven dat goed werd uitgewerkt. Dirk Bo- garde en Mai Zettering vervullen de hoofdrollen in deze film. „De terugkeer van de tweelingbroe ders" (Schouwburgbioscoop, Middel burg) is een ietwat navrant verhaal over een na medisch ingrijpen ge scheiden Siamese tweeling; twee broers, die evenwel dezelfde emoties blijven ondergaan. De geschiedenis, die eindigt met broedermoord, speelt zich af op het Corsica uit de jaren rond 1830, toen daar nog menige vete met het mes beslecht werd. James Stewart en Ruth Roman kunt ge aanschouwen in de preten tieloze, maar alleszins onderhoudende avonturenfilm „De pas des doods" (Luxor, Vlissingen), waarin gouddel vers en veekopers een groot aandeel hadden. Een rolprent met veel actie, een behagelijke dosis romantiek en spannende revolvergevechten! In Grand (Goes) draait Zondagmid dag eveneens een spannende avontu renfilm en wel „Gesloten grenzen", met in de hoofdrollen Joseph Cotten en Shelley Winters. Uit het jaarverslag van de secreta ris, de heer L. Joziasse, bleek, dat het aantal leden van „Walcheren" in 1953 met 13 afnam en op het einde van dat jaar 503 bedroeg. Opgemerkt werd, dat in de komende jaren de aanvoer van fruit sterk zal stijgen door de oogsten, die het geïnundeerd geweest zijnde deel van Walcheren gaat afwerpen. De aanplant is in die gebieden aangepast aan de eisen van de tijd, zodat goede producten verwacht kunnen worden. De verhouding van de veiling met de koper was in het verslagjaar zeer goed. Medegedeeld werd voorts, dat regeling met de grossiers met ingang van 1 Januari 1955 voorlopig is opge zegd, daar deze zich niet aan de be palingen hielden. De grossiers hebben thans standplaats gekozen op de open bare weg in de Evertsenstraat, vóór de veilinggebouwen. De balans en de exploitatierekening over 1953 werden goedgekeurd. Zij vermelden achtereenvolgens in totaal telling bedragen van f 948.549.26 en f 146.196,22. De aftredende bestuursle den. dhr. L. Joziasse, M. Arendse en M, Steijn werden met grote meerderheid herkozen, evenals het lid van de raad van toezicht, de heer J. Kwekkeboom. Een "hantal bestuursvoorstellen voor 1954, betrekking hebbend op te heffen entreegeld, contributie, provisie en emballagehuur, werden goedgekeurd, te meer daar dit jaar reeds achter de rug is. Bestuur en directeur verwierven bo vendien toestemming voor 1955 om indien zij dit nodig achten blok- veilingen te houden en middenprijzen te berekenen. Koelhuis wordt te klein. Uit het jaarverslag over 1953 van de directeur, de heer W. Kweldam, dat eveneens ter vergadering werd uitge bracht, bleek, dat de geldelijke om zet f 1.570.826 bedroeg (v.j. f 1.443.520), De hogere omzet werd veroorzaakt door meerdere opbrengsten van de pit- en steenvruchten en de vroege aardap pelen. De totaalomzet aan binnen- en buitenlands fruit en groenten van de gezamenlijke grossiers bedroeg een be drag van f 1.117.011 (v.j. f 1.212.619). De geldelijke omzet van groenten en fruit van leden der veiling en de gas ten bedroeg in totaal f 1.357.241 (v.j. f 1.174.770), die van eieren f 213.585 (v. j, f 268.750). Aansluitend min of meer op de op merking in het verslag van de secre taris omtrent de te verwachten fruit oogst uit de geïnundeerd geweest zijnde delen van liet eiland, wordt in dit verslag gezegd, dat in zulke ge vallen het koelhuis te klein zal wor den. Er zullen maatregelen genomen moeten worden om aan de behoefte tot koeling te blijven voldoen. Het bovenstaande wordt mqt de vol gende cijfers geïllustreerdIn het ver slagjaar werd gekoeld 244.179 kg ap pels (v.j. 247.415 kg) en 83.180 peren (v.j. 58.993 kg), in totaal dus 327.359 kg (v.j. 306.408 kg). De capaciteit be draagt 250.000 kg, zodat wel blijkt, dat het koelhuis zeer in trek is. ker", caus. 14.20 Alt en piano. 14.50 Her- sengym. 15.10 Lichte muz. 15.50 Het Spec trum. 16.15 Gram. 17.30 Voor de jeugd. 17.45 Gram. 17.50 Mil. comm. 18.00 Nws. 18.15 Amus. muz. 18.45 Voor de jeugd. 19.00 Gram. 19.10 Sopr., viool en piano. 19.45 Regeringsuitz.: Landbouwrubriek. 20.00 Nws. 20.05 Radioscoop. 22.30 Gram. 22.50 „Goede moed", caus. 23.00 Nws. 23.15 24.00 Gram. 1007 kc/s. 7.00— NCRV: 7.00 Nws. en S.O.S.-ber. 7.10 „Een vaste Burcht". 7.13 Gewijde mu ziek. 7.30 Grammofoonmuziek. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Sportuitsl. 8.25 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 „Mast- klimmen". 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.20 Lichte muz. 1225 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12.53 Gram. of act. 13.00 Nws. 13.15 Amus. muz. 13.45 Gram. Adnan Menderes, premier van Tur kije, is aan het hoofd van een rege ringsdelegatie naar Bagdad vertrok ken voor een officieel bezoek. Hy zal belangrijke besprekingen voeren. Da Turkse pers spreekt van een keer punt in de Turks-Arabische betrek kingen en in de defensieplannen voor het Midden-Oosten. 14.05 Schoolradio. 14.30 Gram. 14.45 Voor de vrouw. 15.15 Gram. 16.00 Bijbellezing. 16.30 Hobokwartet. 16.50 Grpm. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Gram. 17.30 Voor de jeugd, 17.45 Regeringsuitz.: Rijksdelen. Overzee: „Merauke, in Zuid Nieuw-Gui- nea", klankb. door N. J. van Vliet. 18.00 Mannenkoor. 18.20 Sport. 18.30 Gram. 18.40 Engelse les. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Orgelconc. 19:30 „Volk en Staat", caus. 19.45 Strijkork. 20.00 Radiokrant. 20.20 Sa- lonork. 20.45 „De Citadel", hoorsp. 21.50 Gram. 22.00 Strijkork. en soliste. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscertificaten 3 Nederland 1962-64 3 Ned. Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Net. Handelsbank Ned. Handelmy. AK.U. Bergh's en Jurgens Calvé-Delft Kon. Ned. Heogevens Unilever Ned. Kabelfabriek 6 Jan. 7 Jan. 102 102 100% 100% 100% 100% 98% 99% 101% 101% 101% 101% 99% 99% 99% 155 155 214% 214% 311% 315% 314 315 256 260 285% 287 375% 382 257% 257 Amsterdamse wisselmarkt Amsterdam, 7 Jan. Contante prij zen. Londen 10-57%—10.58%, New York 3.79A—3-79H. Montreal 3.92% —3.93%, Parijs 1.0820—1.0840, Brus sel 7.58%7.59%, Frankfurt 90.04— 90.14, Zürich 8623-86.49, Zürich (vrije francs) 88.4788.57, Stock holm 72.86—72.96, Kopenhagen 54.59 54.69, Oslo 52.0252.92, Braz. dol lar 3.79%3.80%, Argentijnse ver- rekeningsdollar 3.92%—3.83%, Ja panse verrekeningsdollar 3.82% 3.83%, Turkse verrekenlngsdollar 3.80%—321%. AWWVWWMWWW Philips 324% 331% Wilton-Feyenoord 209 210% Billiton 381% Kon. Petroleum Mij. 541% 544% Amsterdam Rubber 104% 110 Holland Amerika Lijn 183% 185 Kon. Pakelvaart 151 151%' Rotterdamse Lloyd 156 155 Ned. Scheepvaart Unie 158% 160% Stv. Mij. Nederland 168 1693% 143% H.VA. 138% Dell Mij. 128% 130% Bank v. Ned. Gem. 4% 1093% Centrale Suiker 205% 206% Kon. Mij. Dë~~Schelde N.B. 167 167 Baltimore-Ohio 43% 43% Missouri K.T. 9% New York Central 32% 34% 22% Pennsylvania 22 Anaconda 48% 48% Bethlehem Steel- 104% 103% General Motors 97% 97% Intern. Nickel 59% 58% Rennecott 102% 102 Republic Steel 77%e.d. 78% U.S Steel 70% 69% Midcontinental 99% 98% Shell Union 60% 60 Tide Water 25% 25% AK.U. 4% 101% 102% Van Berkels Patent 120% 120 bied Premieleningen A'dam Premielening 129% 129% Breda 108% Eindhoven 1954 107% 107% Enschede 108% 108% 's-Gravenhage 1952 I 129 129 's-Gravenhage 1952 H 128 128% Rotterdam 1952 I 126 126% Rotterdam 1952 II 130% 130% Utrecht 124% 125% Voor de vele blijken van liefde en hartelijk meeleven gedurende de ziekte en na het overlijden van mijn in nig geliefde Vrouw MAATJE NIJSSE geboren Jansen betuig ik, ook namens we derzijdse familie, mijn har telijke dank. In het bijzon der aan dr Zonnevijlle en zr De Wolf. Uit aller naam, CHR. NIJSSE 's-Heer Arendskerke, Januari 1955. Voor de blijken van mede leven, ondervonden na het overlijden van mijn zeer lie ve Echtgenote, Mevröuw J. L. DE LEEUWEN— SWERUS zeg ik hartelijk dank. P. J. DE LEEUWEN Dinteloord, Januari 1955 Hiermede betuigen wjj on ze hartelijke dank voor de vele bewijzen van deelne ming, ontvangen na het overlijden van onze innig geliefde en zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, Broer, Schoonzoon en Zwager JOHANNES NAEREBOUT Uit aller naam, M. NAEREBOUT— WIELEMAKER Vlissingen, Januari 1955 Schuitvaartgracht 175 Hotel „DE BURG", vraagt werkmeisjes. Hoog loon. Groenmarkt, Middelburg De Heer en Mevrouw SLOOSHEIKENS zeggen hierbij dank voor de ontvangen nieuwjaarswen sen en bieden wederkerig hun beste wensen aan. GELD credieten uitsluitend groot 1600.3% zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakke lijke voorwaarden, wisse lende wachttijd. Vraagt in lichtingen „Samenwerking" Verstolkstraat 31, Leeuwar den. HOOGST GEPREZEN LAAGST GEPRIJSD s-Heer Hendrikslonderen straat 5, Goes Telefoon K 11003860 TE KOOP: Opel Kapitan 1954, met radio, kachel, bekle dingshoezen, nieuwe banden enz.; in prima staat. 24.000 km. Uiterste prys 7750, Te bevragen: Louisse-Middelburg N.V., Gortstr. 60-62, Middelburg Telefoon K 1180—2147 Nieuwendyk Vlissinj Alleenverkoop voor Walche ren en W. Z. Vlaanderen, Lederen jassen, -mantels, -vesten, enz. zonder vooruitbetaling, ca j 2,50 per week. Ie betaling pas na 6 weken. Levering door geheel Ne derland. Br. letter V 94, Bureau P.Z.C., Vlissingen Naamkaartjes VAN DE VELDE Walstraat 58—60 GEVRAAGD: m. of vr. kantoorbediende Leeftijd 1618 jaar Diploma M.UL.O. en typen vereist. Br. onder No. 22, Bur. P.Z.C,, Middelburg Te koop of te huur het Bondshotel- Restaurant Telefoon 176 Zierikzee De Griffier der Arrondis- sements-Rechtbank te Mid delburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 16, lid 6 der Wet op de Eco nomische Delicten bekend, dat bij beschikking van 6 Januari 1955 van de Eco nomische Politierechter bij voormelde rechtbank zijn verbeurd verklaard: 75 kg roomboter (waar de 387,50) op 2 Octo ber 1954 te Clinge in beslag genomen door ambtenaren der I. en A. De Griffier, J. W. MULLER h PRIJS f 0.40. vindt U alle dienstregelingen van Zeeuwse Vervoers-ondernemingen, met aansluitingen voor Brabant en België Onmisbaar voor de Zeeuwse reiziger

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8