Uitgebreid technische school nodig geoordeeld PREDIKBEURTEN WALCHEREN DE ZEEUWSE FRUITTEELT Ireupi** - e' ZATERDAG 8 JANUARI 1955 V PROVINCIALE ZEEUWSE COURAN1 GEMEENTERAAD VLISSINGEN Uitgebreide gedachtenwisseling over ontgassing van schepen Het oudste lid der Vlissingse gemeenteraad, de heer J. Marijs, heeft Vrij dagmiddag tijdens de eerste vergadering van deze raad in 1955 de burge meester geantwoord op diens nieuwsjaarsrede, waaraan wij elders in dit nummer aandacht schenken. De heer Marijs meende met dankbaarheid te mogen constateren, dat het afgelopen jaar voor de gemeente, ondanks de nog steeds grote spanningen op internationaal niveau, een jaar van rustig, maar gestadig en intensief werken is geweest. Hij noemde in dit verband o.m. de bijdrage, welke Vlissingen leverde in „Miniatuur Walcheren", de opening van de schutsluizen, de ingebruikneming van de nieuwe Keersluis brug, de totstandkoming van het badbedrijf en de vorderingen aan „Bri tannia". Voorts wydde hij enkele woorden aan de verbetering van het oeverfront en de vestiging en uitbreiding van industrieën. „Meer woningen is de allesover heersende eis", aldus de heer Marijs en hij betreurde het, dat de gemeente wat dit betreft „de wind niet mee heeft". Hij dankte de voorzitter voor zijn antwoord op de verklaring van de heer Hupkes en nadat hij nog en kele van de door de voorzitter in zijn rede aangehaalde feiten had onder streept, besloot hij met namens de gemeenteraadsleden de gebruikelijke gelukwens voor het zojuist begonnen jaar uit te spreken. Een langdurige en uitgebreide dis cussie ontstond over het voorstel van B. en W. dit college een crediet te verlenen van 2250 voor de aanschaf van apparaten ten behoeve van de controle op ontgassing van schepen. De heer J. van Wagtendonk (P.v.d. A.) was van mening, dat het ge meentebestuur deze controle niet op de juiste waarde schatte. Hij had niet de bedoeling bedenkingen in te brengen tegen het uitvoeren van de ze werken door een bepaald persoon of groep van personen, maar wees op de uitgebreide technische kennis welke de controleur dient te bezitten. Liever zag hij het betreffende werk gedelegeerd aan een bestaand bureau, dat zich hiermede speciaal bezig houdt. De heer J. P. Ventevogel (C. H.) had vernomen, dat iemand in de gemeente zich reeds 20 jaar met de ze materie bezig houdt en hij vroeg zich derhalve af, waarom B. en W. deze persoon niet hadden aange zocht, of tenminste om advies ge vraagd. Nogmaals onderstreepte de heer Van Wagtendonk de grote ver antwoordelijkheid, welke op de con troleur rust het gaat immers om mensenlevens. De Kon. Mij, „De Schelde", aldus spreker, bezit een volledig instrumentarium voor het uitvoeren van de bedoelde contröle en wil dit eventueel gratis ter beschik king stellen. Nadat ir. J. H. Krietemeyer (A. R.) nog op financiële bezwaren had gewezen, zette de voorzitter, burgemeester mr. B. Kolff, het standpunt van B. en W. uiteen, waaruit bleek, dat het gemeente bestuur geen „ongewenste rela tie" wil scheppen met „De Schel de". Nadat de heren Van Wagten donk, M. J. van Poelje, W. Poppe, Krietemeyer, M. A. van Popering en H. B. J. Knoop hun standpunt nog nader hadden uiteen gezet, werd het voorstel met 14 tegen 4 stemmen aangenomen. In geheime zitting werd beraad slaagd over de onderhandelingen, welke B. en W. hebben gevoerd met het ministerie van Marine over het opgespoten industrieterrein ten Oude man aangereden. Tegen de vrachtautobestuurder R. P. de S. uit St. Jansteen eiste de Officier van Justitie, mr. Andreae, fisteren voor de Middelburgse recht- anlc drie weken hechtenis onvoor waardelijk. Hij vond, dat deze be stuurder met zpn vrachtauto op de weg AxelSluiskil te onvoorzichtig gereden had, waardoor hij geheel links van de weg kwam bij het pas seren van een tractor met twee aan hangwagens. De gevolgen waren ern stig. De bejaarde fietser D. werd aangereden en zodanig gewond, dat hij later in feite daaraan is overleden. Verd. meende, dat hij wel ruimte ge noeg had gelaten voor de oude man. Hij had niet eens geconstateerd, dat er een slachtoffer was gemaakt. Een getuige die achter hem reed met een luxe wagen was van mening, dat er 'inderdaad te weinig ruimte was ge weest. Uit de verklaring van de be stuurder van de tractor viel af te leiden, dat de botsing gebeurde toen de vrachtauto van verdachte de laatste aanhangwagen passeerde De Officier zeide, dat dit geval van bij zonder roekeloos rijden niet met een geldboete afgedaan kan worden, Uitspraak op 21 Jan. Examens Aan de sportschool Felix Janssens te Bergen op Zoom slaagden voor de le graad Jiu Jitsu: A. van Schaik uit Souburg: mej. P. Koolwijk uit Vlis singen: H. Sonke uit Kruiningen en F. Eekhout, P. Bikker, J. Dattir. W. v. d. Bergh en D. Hendrikx uit Vlis singen. Noorden van de Prins Hendrikweg, welke onderhandelingen een voor de gemeente Vlisingen zeer nadelig ge volg hebben gehad. Nadat de beslo ten ziting was opgeheven, deelde de voorzitter mede, dat de raad zijn ver trouwen had uitgesproken in het be leid van B. en W., die deze zaak niet zullen laten rusten en de geëigende stappen zullen ondernemen. De raad was van oordeel, dat de oprichting van een uitgebreid tech nische school in de gemeente als streekschool, nodig is. De heer Van Poelje (P.v.d.A.) merkte naar aan leiding hiervan op, dat Vlissingen ze ker in aanmerking komt voor een dergelijke school omdat ale factoren er voor aanwezig zijn, en hij hoopte, dat B. en W. er m zullen slagen deze school binnen de gemeentelijke gren zen te vestigen. De heer Knoop (V.V. D.) sloot zich bij deze wens aan. Confectie-atelier. Het voorstel tot de bouw van een confectie-atelier werd met algemene instemming begroet. De heer J. L. Verhagen (V.VTD.) verheugde zich over dit voorstel en zag dit als een beginperiode van toename der indus trialisatie. Hij stelde echter de vraag of het in de toekomst mogelijk was met betrokken ondernemers te spre ken over eventueel andere mogelijk heden van kapitaalvoorziening. De heer Van Poelje onderschreef de in stemming en was van mening, dat de risico's, welke een gemeente mag ne men om industrie te doen vestigen, hier zeker niet werden overschreden. De heer H. van Rooijen sprak de vol doening van de C.H.-fractie er over uit, dat het aan B. en W. was gelukt deze industrie aan te trekken. Na mens de A.R.-fractie sprak de heer Krietemeyer, die echter nog wees op de decentralisatie in een gelijksoortig bedrijf te Middelburg wegens gebrek aan arbeidskrachten, en vroeg naar de garantie van zedelijke normen in het bedrijf. Wethouder Van Popering antwoordde de sprekers, dat kapi taalvoorziening op andere wyze niet mogelijk is en de voorzitter ant woordde bevestigend op de laatste vraag van de heer Krietemeyer. Vlissingen Steenlegging In verband met het feit, dat de heer A. J. Kuipers in de loop van dit jaar zijn functie als secretaris van de R.K. Woningbouwvereniging St. Willibrord te Vlissingen zal neer leggen, heeft het bestuur van deze vereniging besloten, de naam van de heer Kuipers aan de vereniging te verbinden. Het bestuur wil dit doen, door de heer Kuipers te verzoeken een steen te metselen in de gevel van de in aanbouw zijnde winkel en twee wo ningen aan de Hogeweghoek Frans Halslaan. De steenlegging zal ge schieden, Zaterdagmiddag 15 Jan. om vier uur. Onclerwijsjubileum In besloten kring werd in de „De Ruyterschool" te Vlissingen de heer H. Goossen, leraar metaalbewerking (smeden, plaatwerken en koper slaan) gehuldigd, in verband met zijn 25-jarig onderwijsjubileum. De heer Goossen was o.m. gedurende 19 jaar verbonden aan de vakopleiding van KR.M. en K.J.C.P.L. Een vertegenwoordiger van beide Marktberichten VEILING „WALCHEREN", MIDDELBURG 7 Jan. Aardappelen: Bintjes, grote 6.50 8.70. Blauwe Eigenheimers, grote 9.50. Appels: Goudreinetten 1 2228, idem K 1533, Golden Deïic. K 1134, Jona than I 12—32, idem n 8, idem K 3—23, idem A 27, Peren: St. Rémy I 1519, idem K 12—13, Conference K 14—17. Groenten: Bloemkool A 56, idem B 55 62, idem C 16—36, Savoyekool 17—32, Ro de kool 12—34, Witte kool 20—23, Boere- kool 15—27, Waspeen 36—44, kg. Peen 5— 21, Prei 27—33, Spruiten, ongeschoond 16 —54, kg„ Uien 1625, kg. Rapen 416, Bos- rapen 4, Spruiten, schoon 42—71, Witlof 44—70, Andijvie 4380, kg. Kroten 2042, Boskroten 13—14. VEILING BERGEN OP ZOOM. 7 Jan. Andijvie 4982, bloemkool A 38 —65, idem B 1936, idem C 925; waspeen 23: prei 2347: kroten 2736; savoye kool 1425; rode kool 2839; witte kool 10 20; spruiten A 43—89, idem B 2047; boe- re kool 17—29; witlof 38—68, koolraap 38 —68; schorseneren 6164. Appelen: Goudreinette 1933; Jonathan 1635; Golden Delic. 2652; sterappelen 1117; Lemoenappel 18. Overplaatsing De wachtmeester eerste klasse der Rijkspolitie, de heer M. van Schel ven te Kruiningen, zal met ingang van een nader te bepalen datum worden overgeplaatst naar Sint An- naland, en aldaar worden aangesteld als postcommandant. Officiële publicaties MIDDELBURG Openstelling IJkkantoor B. en W. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat het ijkkantoor te Middelburg na 1 Januari 1955 voor de her- kuuring van maten, gewichten en meet werktuigen de 2e Donderdag en de daar op volgende Vrijdag van elke maand ge opend zal zijn. Kantooruren 9—12 en 13,30 -16,30 uur. Middelburg, 6 Januari 1955. Schuldvorderingen ten laste van de gemeente Middelburg B. en W. van Middelburg verzoeken hun, d;t over het kalenderjaar 1954 schuldvor deringen ten laste van dc- gemeente be zitten, die vorderingen (daaronder begre pen die voor de gemeente-bedrijven en diensten), met de nodige bewijsstukken vóór 1 Februari 1955 in te zenden. Middelburg, 7 Januari 1955. HOOG EN LAAG WATER 9 Januari ü.+N A P U.-t-N A.F. U.—N A.P. U. W A.P Vlissingen 1.58 2.37 14.26 2.40 8.44 2.19 20.58 2.05 Terneuzen 2.31 2.51 14.59 2.54 9.19 2,30 21.33 2.16 Hansweert 3.19 2.58 15.49 2.60 9.53 2.49 22.07 2.35 Zierikzeg 3.41 1.64 16.09 1.73 9.17 1.61 21.28 1.43 Wemeldinge 3.55 1.91 16.19 1.99 9.38 1.90 21.57 1.70 10 Januari Vlissingen 2.48 2.41 15.15 2.41 9.31 2.30 21.41 2.05 Terneuzen 3.19 2.54 15,46 2.54 10.05 2.41 22.15 2.16 H&nsweert 4.06 2.61 16.35 2.61 10.39 2.60 22.49 2.35 Zierikzee 4.29 1.59 16.56 1.68 10.06 1.69 22.13 1.44 Wemeldinge 4.44 1.85 17.07 1.94 10.24 1.98 22.41 1.71 maatschappijen sprak de jubilaris toe en bood hem een geschenk aan. Ook mocht de heer Goossen een blijk van waardering ontvangen van bestuur, directie, leraren en leerlingen van de zeevaartschool en getuigde men in enkele toespraken van de erkente- lijkheid, welke men voor deze leer kracht heeft. Middelburg Diefstal in R.H.B.S. Twee Middelburgers, die Donder dagavond in de gymnastiekzaal van de R.H.B.S. aan lichamelijke oefenin- §en deelnamen, kwamen na afloop tot e onaangename ontdekking, dat hun portemonnaie's niet onaanzienlijk van inhoud waren geslonken. Uit hun beurzen, die zich in hun kleding in het kleedlokaal bevonden, waren namelijk bedragen van ongeveer 15 en 25 ontvreemd. De dader of da ders moeten zich door inklimmïng over dit geld hebben ontfermd. De recherche onderzoekt deze zaak. Aanrijding. Op de hoek van het Plein 1940 en de Gortstraat te Middelburg ontstond Vrijdagmiddag omstreeks 17.00 uur een aanrijding tussen een autobus van de „Stoomtram Walcheren", bestuurd door A. G. en een motor, bestuurd door J. C. Beide voertuigen liepen hierbij geringe materiële schade op. Er deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. De oorzaak van de bot sing was vermoedelijk de gladheid van het wegdek. Onveilige dorsmachine. Arbeider ernstig gewond. Voor de Middelburgse rechtbank stond gisteren terecht de chef-mon teur A. v. d. K. te Oud-Vosscmcer van het loondorsbedryf C. v. cl. K„ die zich moest verantwoorden voor een ongeval veroorzaakt tijdens het ge bruik van een onveilige dorsmachine. Op 21 Augustus werd de arbeider A. A., in dienst van het bedrjjf, tijdens het erwten dorsen door een maai- dorsmachine ernstig gewond. Het betrof hier een trekker met een maai-dorsmachine met een onbe schermde aftak-as. Doordat A. ook wilde helpen bij de dorsmachine in plaats van alleen bij de trekker te blij ven, werd hij op een gegeven ogen blik gegrepen door de aftak-as, waar door zijn kleren werden verscheurd en hijzelf ernstig verwond. Gelukkig is hij thans weer hersteld en verricht hij zijn werk in dienst van hetzelfde bedrijf. Drie jaar lang was alles goed gegaan. ,Jk ben er nooit op gewe zen", zeide verdachte. „U doet dus alleen maar dingen, waarop gewezen wordt?", vroeg de president, mr. P. van Empel. Thans is de bescherming wel aangebracht, een karweitje, dat een vijftien gulden kostte. Overigens bleek, dat er vele fabrikaten in de handel zijn, waarbij deze bescherming wèl aanwezig is. De inspecteur van de arbeidsinspec tie was niet verschenen, daar hij een andere functie heeft. De technische ambtenaar A. v. G. uit Breda, beves tigde, dat voortdurend werd gewaar schuwd tegen het ontbreken van der gelijke voorzieningen. Hij was op het betrokken bedrijf nog niet geweest. Met twee technische ambtenaren moeten in dit rayon een 10.000 land bouwondernemingen gecontroleerd worden op de veiligheidsvoorschrif ten. Verdachte bleef volhouden, dat de inspecteur verschillende malen was geweest hetgeen zijn raadsman mr. Van Hasselt uit Bergen op Zoom kon bewijzen en dat hij niets van deze constructie heeft gezegd. Mr. Andreae, de officier van Justitie, constateerde, dat hier het landbouw- veiligheidsbesluit is overtreden. Hij stelde verd. aansprakelijk voor het toebrengen van zwaar lichamelijk let sel en eiste 150 subs. 30 dagen hech tenis. Na een uitvoerig pleidooi van mr. Van Hasselt, die meende, dat het loondorsersbedrijf niet onder het land- bouwveiligheidsbesluit valt en tal van ander juridische bezwaren aanvoerde, werd de uitspraak bepaald op 21 Jan. а.s. Ruilverkavelingswerken in Middelburg aanbesteed. In het gebouw Ruilverkaveling in Middelburg werd Vrijdag aanbesteed het verbeteren van de Noordweg bij „Zeeduin" te Oostkapelle (bestek 89). Ingeschreven werd als volgt: 1. Gebr. Geldof, Serooskerke (W.) 80.989; 2. Aann. bedr. „Zeeland", Middel burg 84.300; 3. A. Otte en Zn., Nieuwdorp 84.785; 4. E. L. K., Ge leen, Schoondijke 91.700; 5. Gebr. Moerland en Zn., St. Annaland 964.000; 6. Gebr. Van 't Verlaat, Hardinxveld 97.800; 7. L. J. Dek ker, Vlissingen 106.800. Verder werd aanbesteed het ver beteren en rioleren van de Dorps straat en het graven van een water loop in Vrouwenpolder bestek P 90). Hierop werd als volgt inge schreven: 1. Gebr. Geldof, Seroos kerke (W.) 84.400; 2. Aann. bedr. „Zeeland", Middelburg 85.900; 3. B. Stegink, Vlissingen 86.580; 4. A. Otte en Zn., Nieuwdorp 102.694; 5. L. J. Dekker, Vlissingen 108.800; L. la Gasse, Koudekerke 112.800; 7. L. v. d. Klippe, Vlissingen 125.000. De gunningen werden aangehouden. Walcheren ZATERDAG 8 JANUARI. Vlissingen (Engelse Kerk) 7.308.00 Interkerkelijk avondgebed. ZONDAG 9 JANUARI. Ned. Herv. Kerk: Aagtekerke 10 en 2.30 ós Theunissen; Arnemuiden 10 en 2,30 ds Lindenberg; Biggekerke 9.30 dhr. Barnard, 2 ds Voorhoeve; Domburg 10 (HA) en 7 ds v. Willens- waard; Gapinge 10 ds de Boer; Grijpskerke 10 ds v. d. Waal, 2.30 ds v. Woerden: Kleverskerke 10 ds Otte; Koudekerke 10 vic. Lingen, 10 jeugd- kerk, 2.30 ds van 't Hoff, Vliss. str. 7 ds van 't Hoff; 't Zandt 10 ds Durk- stra (HA), 10.15 jeugdkerk, 7 ds Durkstra (IIA en danks.); Melï3ker- ke 2.30 ds v. Duijne; Middelburg Nw. Kerk 10 ds Aalders, 5 ds Sneller, Oostkerk 10 ds Don (HA), Electro- bioscoop 10 ds v. d. Linde; Nieuw- en St. Joosland 10 en 2.30 ds Pijnacker Hordijk; Oost- en West-Souburg 9.30 en 11 ds Haitjema, 7 cand. Bos, „Con cordia" 9.30 jeugdkerk; Oostkapelle 10 ds Richard, 7 (jeugdd.) ds Haitje ma; Ritthem 10 ds van 't Hoff, 7 vic. Lingen; Serooskerke 9.30 en 2.30 ds v. d. Wind (HA)St. Laurens 10 ds v. d. Lelie, 7 idem (jeugdd.); Veere 2 ds Otte; Vlissingen St. Jacobskerk 10 ds Maas (voorb. HA) 5 ds Oosten rijk; Engelse Kerk 9.30 Kerk voor jongeren; Noorderkapel 9.30 en 10.45 ds Kloosterman, 7 ds Maas, Haven dorp 10 ds Voorhoeve (voorb. HA); Vrouwenpolder 2 ds de Boer; West- kapelle 9.30 en 2.30 ds Oosthoek, 7 ds v. d. Linde (jeugdd)Zoutelande 9.30 ds Wagener, 2.30 ds Durkstra. Zevcndedags Adventisten: Vlissingen Zaterdag S Januari (Doopsgez. kerk) 09.15 ds Brinkman, 10.15 Bijbelstu die. G.G.N.: Middelburg (Veiling) 9.30. 2 en 6.30 leesdienst. Gereformeerde Kerk: Middelburg (Hofpleinkerk) 9.30 ds Brouwer, voorb. H.A., 2 ds Flinterman, 5 ds Flinterman, (Noorderkerk) 9.30 ds Flinterman, 5 ds Brouwer, Luth. Kerk 7.15 ds Meister; Arnemuiden ^0 2.30 ds Veldhuizen; Domburg 10 en 2.30 ds Pontier; Gapinge 9.30 en 2 ds Spoelstra; Grijpskerke 10 en 2.30 ds Meister; Koudekerke 9.30 en 2.30 ds Elshout; Meliskerke 9.30 en 2.30 ds van Nes, bed. H.A. en dankz.; Oost kapelle 9.30 en 2.30 ds Dercksen, bed. H.A. en dankz.; Serooskerke 10 en 2.30 ds van Wouwe; Souburg 9.30 en 2.30 ds Brederveld; St. Laurens 10 en 2.30 ds Boon; Veere 9.30 en 2.30 ds Streefkerk, bed. H.A. en dankz.; Vlissingen 9.30 en 5 ds Verschoor; Vrouwenpolder 10 en 2.30 drs. Jager; Westkapelle 10 en 2.30 ds v. d. Schaaf voorber. H.A. Geref. Kerk (Art. 31)Middelburg 8.30 ds v. Herwijnen, 5 ds Zomer; Zoutelande 10.30 en 2.30 ds v. Herwij nen. Geref. Gemeente: Aagtekerke 9.30, 2 en 6 leesd; Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesd; Meliskerke 9.30, 2.30 en 7 leesd; Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds Rijksen; Oostkapelle 10 en 2.30 leesd; Vlissin gen 9.30, 2.30 en 6.30 leesd; Westka pelle 9.30, 2 en 6 leesd; Zoutelande 10 en 2.30 leesd. Chr. Geref. Kerk: Arnemuiden 6.15 ds Slagboom; Middelburg 10 leesd, 2.30 ds de Vuyst; Vlissingen 9.30 en o ds ds Vuyst. Ver. van Vrijz. Hervormden: Middel burg 10 ds Metz. Ver. v. Vrijz. Herv. en Rem. Kring: Vlissingen (Engelse kerk) 10.45 ds v. Leeuwen. Evangelisch Luth. Gemeente: Middel burg 5 ds Johannes; Vlissingen 10.15 ds Johannes. Doopsgezinde Gemeente: Middelburg 10.30 mej. dr. Bakker; Vlissingen 10 ds de Boer. Hersteld Apostolische Zendingsgem.: Vlissingen (Bakkersgang) 10 en. 4,30 dienst. Leger des Heils: Vlissingen 10 heil. dienst, 7.30 Verloss. samenk. o.l.v. kapt. van Amerongen. Evang. Ver. op G.G.: Wissingen Ka zerne Willem in, 10 en 5 ds Groene- wegen. Volleybal-competitie h Zaterdag wordt de Walcheisi leybalcompetitie, die gedurende .1. gen heeft stilgelegen, hervat. Hei mv gramma luidt: Heren: II klasse: V.C U.—M. de Ruvter II; M.V.C. III—Zuid westers II; V.C.U.—M.V.C. III; Zuid westers II—Marathon M.V.C. III— F. V.V.C. II; Marathon—E.V.V.C. III. I-leren Ie klasse: M. de Ruijter IM. V.C. I. ZONDAGSDIENST ARTSEN In Middelburg is bij spoedgevallene te orrelken mevrouw J. S. Pel-Meliink, arts, -.••-niaanse Kaai 11. tel. 2582. In Vlissingen - te bereiken de heer G. J. M. de Greef, hiltanastraat 30, tel. 2121. rn Koudekerke. .'•"estkapelle en Zoutelande is te berei- /ei.' de heer H. Frima, arts in Zoutelande. Juinweg 59. tel. K 1186—282. In Veere. Seiooskerke en Oostkapelle wordt de Gienst waargenomen door de heer Reljn- clers Schilt, arts te Serooskerke. Dorps straat 46. tel. K 1189—212. Apotheken Middelburg Van der Harst, Korte Delft 12, tel. 2739; Vlissingen: Engering, Singel 60, tel. 2025. (Slot van pag. 1) Zeeuwse fruitteelt. De rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland en W. N.-Brabant, ir. J. J. van Hennik, belichtte in het bijzon der enkele aspecten van de fruitteelt in zijn ambtsgebied. Hij was van me ning, dat men in de fruitteelt zo langzamerhand in het stadium is ge komen, dat oogstvermindering en kwaliteitsbederf in hoofdzaak door weersfactoren worden beïnvloed. Groot is de productietoename, want ondanks het feit. dat door de ramp 20 van het Zeeuwse fruit- areaal verloren ging, ontstond geen vermindering van de totale kilo-op brengst. Verder vestigde spr. de aandacht op de concurrentie, o.a. van de zuid vruchten en de druiven, om in ver band daarmee te wijzen op de wense lijkheid kwaliteitsfruit te telen. Goed fruit telen is het gemakkelijkst mogelijk op jonge percelen. Door de inundaties heeft Zeeland eigenlijk geen kans gehad om oude boomgaar den te krijgen. Bovendien is de Zeeuwse teler niet bang om te rooi en. In de laatste drie winters werd ongeveer 100 150 ha gerooid, waar tegenover een ongeveer gelijke nieu we aanplant stond. Ir. Van Hennik vestigde ook de aandacht op het gro te belang van grondruil voor de Zeeuwse fruitteelt. Daarom kunnen de nieuwe inpolderingen ook niet ge noeg op hun waarde worden geschat. Voorts kwam het plantschema ter sprake. Het is tegenwoordig prac- tisch uitsluitend kleine boomvormen in haagsysteem. Men zal daarbij ech ter weer niet teveel moeten zien naar het aantal kilo's, doch ook op de kwaliteit van het fruit moeten letten. Zomerappels Wat betreft het assortiment merk te spreker op, dat ongeveer 80 van de nieuwe aanplant in Zeeland uit de rassen Cox's Oranje Pippin, Golden Delicious, Winston en James Grieve bestaat. Men kan zich met het bezit van dit assortiment van goed smakende en kleurige appels gelukkig prijzen. Wel is er nog behoefte aan een vroege zomerappèl, als vervanger van de perzikrode zomerappel. Want, de zo merappels zijn voor Zeeland nog steeds van betekenis. Na de oorlog brachten de winterappels gemiddeld slechts 7 \'i et. per kg méér op dan de goede zomerappels. Wanneer nirn daarbij de extra kosten en risico's van de winterappels in aanmerking neemt, verdient de zomerappel meer aandacht. Zo is het ook met de perencultuur. Gemiddeld brachten de peren 2 ct. per kg meer op dan de appels, terwijl de goede percelen bovendien meer ki lo's per ha gaven. Na nog de aandacht van de veilin gen te hebben gevraagd voor het ge brek aan opslagruimte in de eerste weken na de oogst, wees ir. Van Hennik tenslotte nog op de goede mogelijkheden in Zeeland voor het klein fruit, met name de aardbeien en frambozen. Over het algemeen staat de Zeeuw se fruitteelt er daarom, naar de me ning van ir. Van Hennik nog niet zo slecht voor. De eigenschappen van de Zeeuwse fruitteler staan er mede borg voor, om de toekomst met enig optimisme tegemoet te gaan. Middagvergadering. In de middagvergadering kwamen enkele meer technische onderwerpen aan de orde. De hoofdassistent van het Instituut voor de Tuinbouwtech niek, de heer H. R. ten Cate, gaf een overzicht van de machines en werk tuigen voor de fruitteelt, welke mo menteel aan de markt zijn. Voorts gaf hij nog een idee van de meest ge wenste standaardinventaris voor be drijven van diverse groottes. Als laatste spreker trad een Belgi sche gast op, nl. dr. ir. A. Soenen, di recteur van het Opzoekingsstation van Gorsem brj St. Truiden, die in een uitstekend wetenschappelijk en helder betoog, de bestrijding van de meeldauw besprak. Na een meer al gemeen overzicht over het onderzoe kingswerk, gaf hij met name een ex posé van hetgeen in België op dat ge bied is verricht. De beste resultaten werden verkregen met spuitzwavel. Vele klachten over baldadigheid in Vlissingen Honderden catapulten vernietigd In het afgelopen jaar kwamen over de baldadigheid van de Vlissing se jeugd vele klachten bij de politie binnen. Het aantal catapulten, dat moest worden vernietigd, loopt dan ook in de honderden. Begonnen werd on> meer dan vroeger tegen zeer jeugdi ge zondaars proces verbaal op te maken. Het schijnt, dat dit nogal schrik heeft veroorzaakt, zodat men in de toekomst hiermede zal door gaan. Om echter het grote aantal baldadigheden geheel de kop te kun nen indrukken, zou de politie wel zo sterk moeten worden uitgebreid, dat de kosten een groot veelvoud zou den bedragen van de schade, die er door wordt voorkomen. Deze mededelingen deed de burge meester van Vlissingen, mr. B. Kolff in de nieuwjaarerede, tijdens de raad van deze gemeente. Het aantal verkeersongevallen nam toe met 14 vergeleken by 1953, doch nu enkele kruispunten werden verbeterd enz. trad een moedgeven de daling in. Door de politie wordt nauw samengwerkt met de Vereni ging voor Veilig Verkeer en met de hoofden der scholen. Zo heeft een hoofdagent van de verkeersdienst in zijn vrije tijd een prachtige verkeers- tafel vervaardigd ten dienste van het practisch verkeersonderwijs. Het was moeilijk om geschikte krachten te vindeD voor de vervul ling van vacatures in het corps. De reservepolitie verichtte veelvuldig dienst bij gebeurtenissen, waarbij veel publiek kon worden verwacht De vergoeding hiervoor werd door- de minister drastisch verlaagd, doch de overgrote meerderheid blyft zich beschikbaar stellen. Behalve een bestrijding van reeds op getreden meeldauw, ls de preventieve bestrijding van groot belang. Men heeft daarbij in België de ervaring opgedaan, dat ook het klimaat een grote rol speelt. Men behoeft, vol gens deze ervaringen, nog niet tot spuiten over te gaan. wanneer de temperatuur lager is dan 20 gr. Met een dankwoord van de voor zitter, werd daarop rond vier uur de ze leerzame dag besloten. Advertentie. Nappa plastic, het nieuwe meest volmaakte materiaal, niet te vergelijken met het gewone plastic, maar zo na tuurlijk van structuur, dat zelfs een vakman het in de hand moet nemen om te zien of het echt leder is of niet. U kunt evenals de duizenden postorderklanten, die iedere week opnieuw diverse aan biedingen persoonlijk per post krijgen toegezonden, een boodschaptas bestellen van dit nieuwe materiaal. Een solTde tas (de fabrikanten weten heus wel hoe ze tegen woordig ook van Nappa een tas moeten maken, die even sterk is als een van linnen) met gezellige plooien, vaste bodem en solide trek- sluiting. Zou niet iedere huismoeder zo'n tas willen hebbeneen Nappa tas die in gewoon plastic overal voor 7.98 wordt verkocht, maar die U nu bestelt voor nog geen vijf gulden. Bestel (en word daardoor lid van onze postorderclub) zo'n Nappa boodschaptas in beige, groen en in bor- deau, (de buitengewoon flat teuze kleur bij de moderne zwarte gM regenmantels), t Adi;rtrt,:ntie.j helpen dl recti Heden overleed, na een langdurige ziekte, mijn lieve Man, de Heer PIETER DE SNOO in de ouderdom van 72 jaar. S. A. DE SNOO BAIJENS Koudekerke. 7 Januari iy55. Vlissingse Straat 128 De teraardebestelling zal plaats hebben te Koudekerke. Dinsdag 11 Januari. Vertrek sterfhuis om 2 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3