Uitlatingen niet bevorderlijk voor sfeer van vertrouwen Itoin TEVREDENHEID OVER DE GROENTEN- EN FRUITAFZET HEIDE MIJ. ZOU ARBEIDSWET OVERTREDEN HEBBEN RHEUMATIËK Agenda u PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 JANUARI 1055 BURGEMEESTER KOLFF ANTWOORDT SCHELDE-DIRECTEUR: Critiek op Ged. Staten inzake het woningbeleid De burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, heeft Vrijdagmiddag in zyn nieuwjaarsrede by de aanvang van de raadszitting, geantwoord op een aantal opmerkingen van de heer J. W. Hupkes, directeur van de N.V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde". Zoals gemeld, liet de heer Hupkes tjjdens een bijeenkomst met jubilarissen uit het bedrijf een crltisch geluld horen met betrekking tot de Vlissingse overheid. De burgemeester nu noemde deze uitlatingen van de Sehelde-directeur niet bepaald bevorder lijk voor een sfeer van vertrouwen. „Niet dat er bezwaar tegen bestaat, dat men zijn hart eens luoht, als men meent zich over gebrek aan mede werking van de kant der andere party te mogen beklagen. Integendeel, het kan de zaak niet anders dan ten goede komen. Maar ik heb er wel bezwaar tegen, dat dit in het openbaar gebeurt, wanneer alle normale wegen van overleg volkomen open staan; dat dit gebeurt in vaagheden, waar niet- ingewijden allicht geneigd zijn allerlei achter te zoeken, en dat dit gebeurt by een gelegenheid, die daarvoor ongeschikt 1st" aldus de burgemeester. Mr Kolff ging vervolgens in op de zakelijke inhoud van de opmer kingen, die destijds de heer Hupkes had gemaakt. Inderdaad bieden Drie- Eilanden- en Delta-plan grote moge lijkheden voor Zeeland en voor Vlis singen, zo zeide hij. De instelling van de z.g. commissie Zuid-West Zee land bewijst, dat liet gemeentebestuur deze kansen begrijpt en dat is de be trokken directeur van deze commis sie bekend. Met betrekking tot „de vele nog steeds niet opgeloste grond- kwesties", waarover de heer Hup kes sprak, wees de burgemeester er op, dat over de verplaatsing van het stadhuis gesteld, dat men dit ook als een „grondkwestie" beschouwt sinds Juli 1954 op initiatief van het gemeentebestuur rechtstreeks be sprekingen met de direcctie van „De Schelde" gaande zijn, waarbij in ge zamenlijk overleg een wat men zou kunnen noemen plan de cam pagne is opgemaakt. Over het overnemen van be paalde straten bestaat in be ginsel overeenstemming en met het doen van verdere stappen wordt ge wacht tot „De Schelde" daarvoor gereed is. Het is het gemeentebe stuur bekend, dat er grondkwesties te regelen zijn tussen „De Schelde" en het Rijk, waarbij ook de Haven van Vlissingen is betrokken. Dat de ze kwesties tot een oplossing ko men, is als een algemeen Vlissings belang te beschouwen: „Mochten liier ernstige moeilijkheden liggen; dan wil het gemeentebestuur gaar ne trachten te bemiddelen, indien het daartoe wordt aangezocht", zo zeide de burgemeester. Tenslotte merkte mr Kolff over deze zaak op, dat de mededeling van de heer Hupkes, dat de gemeente niet moet schromen grotere bedra gen in de ontwikkeling en uitbrei ding van Vlissingen te investeren, natuurlijk van veel gewicht is, „maar juist haar gewicht doet er naar verlangen, dat zy minder vaag omschreven wordt en dan op een passende wijze ter kennis van de overheid wordt gebracht". Bouwvolume Uitvoerig ging mr Kolff in deze nieuwjaarsrede in op de moeilijk heden rond het bouwvolume, waar bij hij critiek liet horen op het be leid van Ged. Staten. Met volledige erkenning van het feit, dat het vo lume voor de gehele provincie met 900 woningen zeer onbevredigend is en dat Ged. Staten bij de verdeling voor zeer grote moeilijkheden ston den, verklaarde de burgemeester na melijk, dat het provinciaal bestuur in deze aangelegenheid ondanks herhaalde dringende vertogen door het gemeentebestuur óf onvol doende oog had voor het belang der industrie voor Zeeland's grootste ge meente, óf gemeend heeft, dat het Vlissingse bedrijfsleven met het tot stand brengen van de herbouw on der de bestaande omstandigheden voldoende zou zijn geholpen. Dat laatste nu is geenszins het geval, om dat de herbouwgevallen vrijwel alle door de bouw van middenstandswo ningen plegen te worden verwezen lijkt. De burgemeester vreesde, dat deze laatste misvatting inder- daad een rol heeft gespeeld. „Dat is ook moeilijk të vermij den in een systeem, waarin men zich beperkt tot het vragen van schriftelijke inlichtingen en waarbij wordt geweigerd, zelfs met een gemeente als Vlissingen tot een gedachtenwissellng over deze zaken te komen, alvorens een beslissing wordt genomen". Mr Kolff verwachtte, dat in 1955 niet meer dan circa 200 woningen gereed zullen komen in Vlissingen. In 1954 kwamen 431 woningen ge reed, doch daarvan konden slechts 184. aan Vlissingers ten goede ko men. Sprekende over een extra-vo lume van 100 woningen, dat werd verkregen van de minister van eco nomische zaken, zeide mr Kolff, dat er voldoening bestaat over de ver werving hiervan. „Maar wat helpt dit extra-volume voor de eigen ar beidersbevolking van Vlissingen, v/aar reeds zulk een schreeuwende achterstand bestaat en waar de na tuurlijke aanwas der bevolking deze achterstand van dag tot dag erger maakt?" „Het gemeentebestuur zal voort gaan met zijn pogingen hierin verbetering tebrengen, ook al hebben wy tot dusverre en nu al jaren langals tegen een blinde muur gepraat. De toestand is te absurd, dan dat niet vertrouwd mag worden, dat hier tenslotte recht zal ge schieden". Mr Kolff betoogde, dat de tijd niet ver meer is, dat ten aanzien van stadhuisbouw definitieve besluiten genomen moeten worden. Het vraag stuk is echter ingewikkeld: het te genwoordige stadhuis b.v. is geen eigendom van de gemeente en staat VAN TOT Met het kwakkelvorstje van de laatste dagen is men overal van Zwin tot Zijpe (en nog ver daarbuiten) weer beland in de misère van lekken de kranen, kleine griepjes en sokken- over-de-schoenen. Met de jeugd is het echter anders gesteld: de spes patriae heeft do gladde ijzers reeds uit het vet gehaald en bereidt zich voor op de jaarlijkse ijsgeneugten. In Axel is het al zover: daar zijn al diverse toe- gevroren sloten en klGui6 plassen speelterrein voor de schoolkinderen, die zich met meer of minder succes op de schaats wagen. Enkele waag halzen waagden zich reeds op het gladde (maar nog dunne) ijs van de „Grote Kreek". OVERSCHOTJE. De laatste barak van het voorma lige kamp „Noordwelle" in Renesse is dezer dagen overgebracht naar het kamp Souburg. Hiermee verdween de ELEGANT Honderd jaar er iets in Vlissingendat zo is ons dczêr dagen gebleken in don lande nogal de aandacht heeft getrokken, 't Gebeurde werd althans ddor de Nieuwe Rotterdamse Courant op merkelijk genoeg geacht om er onder de rubriek binnenland het volgende bericht over te plaatsen: Vlissingen3 Januari (1855). He den luerd hier eene echtvereeniging geslotenzoo als er niet dagelijks voorkomen. Een jongeman, vroeger bakkersknecht30 jaren oud, begaf zich in het huwelijk met zekere we duwe A., eene vrouwwelke bij hare geldelijke middelen tevens circa 76' 'jaren telt. Slecht ter been zijndever liet zij sedert verscheidene jaren zel den haar huis. Dit gebrek viel thans te meer in het oog, dewijl zij door ha ren minnaar uit het rijtuig op het stadhuis en eenigen tijd later van die plaats terugkeer ende, door haren echtgenoot (op zijne armen gedra gen) weder in het rijtuig gevoerd X°ei„W'elke bij hare geldelijke midde len tevens circa 76 jaren telt" De persbroeders in die dagen wis- ten het elegant te vertellen! laatste herinnering aan een moeilijke berging, die na de Februariramp door enkele aannemers uit Renesse werd uitgevoerd. Het kamp was destijds geheel overstroomd en kon slechts met behulp van vlotten worden ge borgen, doch in recordtijd konden de barakken worden gesloopt en op de oude tennisbanen aan de Van Zuyen- weg worden opgeslagen. Vandaar werden zij over het gehele eiland ge distribueerd, terwijl tevens nog een restant naar Hansweert werd over gebracht. HULDE. Hulde aan de toneelvereniging „Ja cob van Lennep" in Biervlizt! Nadat de activiteiten een tijd lang waren stopgezet, is de vereniging xoeer op gang gekomen en heeft het toneel- stuk Om wille van de Smeer" in drie bedrijven op het programma ge plaatst. De tien spelers zijn onder lei ding van mevrouw HoevenagelLie- bers druk aan het studeren geslagen. JUBILEUM. Dinsdag zal het voor de heer W. J. van Schaik veertig jaar geleden zijn, dat hij in dienst trad bij de Spoorwe gen. De heer Van Schaik begon zijn carrière als klerk bij de „Staats spoorwegen" in 's-Heer Arendskerke en is nu werkzaam als hoofdstations- chef in Venlo; Zijn klimpartij op de maatschappelijke ladder leidde langs de stations Middelburg, Den Bosch, Roosendaal, Bergen op Zoom, Am sterdam en Rotterdam. Hem staat een grootse huldiging te wachten! evenals enkele andere panden aan de Houtkade, op de Monumentenlijst. Toch twijfelt het gemeentebestuur niet of een oplossing in goede sa menwerking met „De Schelde" zal worden bereikt. Een vraagstuk dat meer en meer dringt, noemde de burgemees ter de grenswijziging. De te aan snelle uitbreiding van de bebouwde kom, welke in de na oorlogse jaren tot de bouw van Het raadhuis van Dreischor, dat da teert uit 1667, is een bijzonder stijlvol en bekoorlijk bouwwerkjedat boven dien in de gavel de opvoedende spreuk heeft: ,jDoet wél en vreest niemand!" In Dreischor spreekt men nog wél van plaatsenhujstuaarmede dan het centrale punt. welke het raadhuis in het dorp inneemt, wordt geaccentu eerd. (Foto P. Z. O.) Advertentie uitgestrekte wijken heeft ge leid, zal in de komende jaren nog onverminderd blijven be staan. Het ig dringend nodig, dat de toch al tamelijk veel tijd nemende voorbereidingen voor grenswijziging verdere voort gang vinden. Het bevolkingscyfer steeg van 25.740 tot 26.617. Deze toeneming is voor meer dan de helft te danken aan een vestigingsoverschot en ge tuigt van een gezonde groei van Vlissingep. Andere zaken De burgemeester behandelde In zijn rede diverse aspecten van het gemeentelijk leven in 1954, waarbij hij o.m. noemde de feestelijkheden in Juni. „Grote dank is verschuldigd aan de „Stichting Nieuw Walcheren" voor alles dat zij voor Vlissingen tot stand bracht en aan allen, die in de achterliggende 10 jaar vaak onder ongunstige omstandigheden aan Vlissingens herstel medewerkten". Mr Kolff memoreerde voorts de onthulling van het gedenkteken op de Noorderbegraafplaats, de ope ning van Keersluisbrug en de slui zen, het badbedrijf, de verbeterin gen, die noodzakelijkerwijs In de oeververdediging moeten worden aangebracht, de gang van zaken bij het onderwijs, diverse werken aan straten en rioleringen, het museum, oud-archief en het vismijnbedrijf. De omzet van dit laatste bedroeg f 232.462,66, hetgeen vergeleken bij 1953 'n vermindering van f 45.128,40 betekent. Deze vermindering is een gevolg van de strenge winter. De burgemeester releveerde voorts de opening van het Internaat van de „De Ruyterschool", de gang van za ken bij brandweer, bescherming be volking, water- en gasvoorziening, de opening van de Centrale Zeeland, de bouw van „Britannia", de resul taten van de haven, de „De Schel de", het loodswezen, de jeugdher berg „De Scheldestroom" en de Bond van Buurtverenigingen. TUIN BOUWCOMMISSIE Z.L.M. Berekening rampschade verloopt vlot. De Tuinbouwcommissie der Z.L.M. lieeft op haar jongste vergadering' te Goes met voldoening kennis genomen van het feit, dat het berekenen van de rampschade vlot verloopt. In <le eerstvolgende weken zullen een groot aantal definitieve berekeningen klaar komen, waarna tot uitbetaling lean worden overgegaan. In het komende voorjaar zal verder worden nage gaan, welke boomgaarden voor rooi en in aanmerking komen als gevolg van de watersnoodramp. Na een uit voerige gedachtenvvisseling kwam de vergadering ook tot de conclusie, dat in Zeeland zeer weinig gebruik wordt gemaakt van het borgstëllings- fonds. Uit cijfermateriaal blijkt, dat in andere streken* b.v. het Westland, dit fonds veelyuldiger wordt benut. Tengevolge van de uitzonderlijke weersomstandigheden in 1954 is de afzet van groentenproducten van de koude grond vrij vlot verlopen. In deze sector deden zich in het afge lopen jaar dan ook practisch geen moeilijkheden voor. De fruitoogst was in 1954 vrij groot. De afzet verliep echter regelmatig, hoewel door som mige landen aan de invoer van ons fruit belemmeringen in de weg wer den gelegd. Gewezen werd op de gun stige werking van het huidige mini- mum-importprijssysteem dat door Nederland in West-Duitsland is ge troffen. Ook de afzet binnen de gren zen had een redelijk verloop. Voor: het goede bewaarfruit van de fruit oogst 1954 verwacht men een rede lijke prijs. De vergadering achtte het teleur stellend, dat enkele wintercursussen niet konden doorgaan wegens, gebrek aan geschikte leerkrachten. Bij het benoemen van onderwijzers voor het lager onderwijs zou h.i. meer gelet moeten worden op candidaten, die in het bezit zyn van een land- of tuin- bouwacte. Verder ligt het in de be doeling, de nieuwe Lagere Tuinbouw school te Kapelle in Februari offici eel te openen. Nadat was kennis genomen van de samenstelling van de P.B.O.-commissie in Zeeland, alsme de van het landelijk bestuur der P.B.O., wisselde de vergadering uit voerig van gedachten omtrent de heffingen van de P.B:0. Men kwam daarbij tot de conclusie, dat de op te leggen heffing voor de fruitteelt hoog is in vergelijking tot die voor de landbouw. ft N vOOB ff WAT t 1 BOB HAO GEllik'. I veRUEeto jc oar 1 pfjtfï RHELM1N)_ - '^lïii 1 1 20 tablatien 85 cent WEERSTANDSKRACHT. Medegedeeld werd, dat de door Mi nister Mansholt in 1953 ingestelde commissie een interim-rapport heeft uitgebracht met betrekking tot maatregelen, gericht op een vergro ting van de weerstandskracht van de tuinbouw. De commissie heeft ge meend de instemming van de Minis ter te moeten vragen, om het Land bouw Economisch Instituut te be lasten met een ondeTzoek naar de liquiditeitspositie van het tuinbouw bedrijf op korte termijn en dit on-' derzoelc van jaar tot jaar te herha len. Tevens werd voorgesteld voor de eerste maal een onderzoek in te stellen naar de liquiditeit op lange termijn. In het bijzonder met het oog op de liquiditeit, wordt de minister gevraagd de Commissie opdracht te geven, naar onderzoek naar de eco nomische positie van het tuinbouwbe drijf voort te zetten. De vergadering was van mening, dat voortzetting van het beoogde onderzoek van zeer groot belang is. Vooral het verzamelen van cijferma teriaal door het L. E. I. is zeer nood zakelijk. EXCURSIE ENGELAND. Na enige gedachtenwisseling werd besloten om dit jaar een excursie naar Engeland te organiseren, zo mogelijk in samenwerking met an dere tuinbouworganisaties. De heer J. L. J. van de Berge, - afgevaardig de van de Tuinbouwcommissie, werd in het hoofdbestuur van de Z. L. M. herkozen. Tenslotte beraadde de ver gadering zich over de arbeidsvoor ziening en de samenstelling van de nieuwe C.A.O. voor het contractjaar 1955—'56. JURIDISCHE KWESTIE Over het slopen van staalfabriek en... grondverbetering Het ging in de zaak togen de Nederlandse Heide Mij., welke gisteren voor de Middelburgse rechtbank diende, niet zozeer om de knikkers dan wel om het spel. De kantonrechter te Terneuzen veroordeelde de gedaagde i.e. de president van de raad van commissarissen van de Heide My., mr. S. baron van Heemstra uit Arnhem wegen overtreding van de arbeidswet tot negen geldboeten van elk vyf gulden, subs. 1 dag hechtenis. Op 19 Mei van het vorige jaar ontdekte een politieagent, dat de Heide My. bezig was met werkzaamheden als het slopen van een staalfabriek te Sluiskil, egaliseren van een terrein ten behoeve van een project voor een sportveld e.d., terwijl er geen arbeidskaart was. Bovendien was er door de arbeiders langer dan acht en een half uur gewerkt. De Officier van Justitie, mr. J. L. Andreae, eiste bevestiging van het vonnis van de Kantonrechter na een uitvoerig verweer van de advocaat van de Ned. Heide Mij., mr. J. ter Horst uit Arnhem. De feiten werden niet ontkend. Dergelijke zaken heb ben zich al meer afgespeeld in ons land en er bestaat over de juridische aspecten al een aardige reeks arres ten, waarbij de Ned. Heide Mij. tel kenmale vrij uitging. (Advertentie.) WINTERTIJD I iStudietijd En waar zou U beteren voordeliger ctuderen, dan bij Vraagt dui zo «poedlg mogelijk om gratis p,o.„.c.u. HILVERSUM dekende Schriftelijke Curtu* Prakt IJ kexsmeni M. B. A. H. B. S. A an B Staatiexarnon an Onderwijzersakte - Mulo A en B Protestvergadering in Knimïngen. Tegen besluit van waterschap. De fruittelersvereniging „Kruinin- gen" hield Vrijdagavond een protest vergadering tegen het besluit van het Waterschap Kruiningen, beplanting of bebouwing binnen zeven meter van de kant der waterleidingen te hebben. De vereniging verweet het polderbe stuur, dat dit verbod feitelijk grond onteigening betekent. Het polderbe stuur heeft deze maatregel genomen om de kosten van delven door mecha nisatie zo laag mogelijk te houden. De Fruittelersvereniging verklaarde zich, na overleg met de Ned. Fruittelers Organisatie, bereid, de meerkosten van delven met de hand voor haar re kening te nemen en diende bij Ged. Staten een protest in tegen het ver bod van het polderbestuur, dat nog niet officieel is goedgekeurd. Koor Russisch Orthodoxe Kerk Parijs komt naar Middelburg Zaterdag 22 Januari a.s. zal het koor van het seminarie van de Russisch Orthodoxe Kerk in Parijs in de Nieu we Kerk te Middelburg optreden. Dit beroemde koor, dat reeds eerder in de Zeeuwse hoofdstad zong, gaat een tournée maken langs een groot aantal Nederlandse gemeenten. Middelburg is de eerste plaats in ons land, waar het koor beluisterd kan worden. De tournée staat onder auspiciën van de Nederlandse Christelijke Studenten Vereniging (N.C.S.V.). Melk in Zeeland 4 cent duurder Met ingang van Maandag Naar wij van de zijde der Zeeuwse Melkfederatie vernemen, zal de prijs van losse consumptiemelk en con- sumptiemelkproducten met vier cent per 1 worden verhoogd. De karne melk wordt twee cent duurder. Deze prijsstijging gaat Maandag a.s., 10 Januari, in. Het besluit hiertoe is ge nomen tydens een vergadering' van het federatiebestuur, die Vrijdag in Middelburg werd gehouden. De Melkfederatie, waarin boeren, slijters en fabrieken zijn vertegen woordigd, achtte een prijsverhoging noodzakelijk tengevolge van de stij ging der productie- en verwerkings kosten. Andere oorzaken zyn het verlagen van de regeringssubsidie op de melk met 65 cent per 100 1 en de toegepaste loonronden. Zeeland, dat vollemelkgebied is, kent drie verschillende prijzen voor consumptiemelk, variërend met de z.g. melkdichtheid van het betrokken gebied. In gebieden waar deze dicht heid gering is, ligt de prijs hoger dan bijv. op Walcheren, omdat naar deze streken grote hoeveelheden melk moeten worden aangevoerd. De verhoging met vier cent heeft derhalve de volgende consequenties: Op Walcheren stijgt de prys van 26 cent tot 30 cent, op Zuid-Beveland, Tholen en St. Philipsland van 27 tot 31 cent en in overig Zeeland van 28 tot 32 cent. Dit geldt ook voor melkproducten. De prijzen van koffieroom, slag room, chocolademelk en vlaas blijven voorlopig onveranderd. Botsing bij links afslaan. De loondorser A. de B. uit Terneu zen was door de Kantonrechter al daar veroordeeld tot een geldboete van 30 subs. 2 dagen. Hij had vol gens de tenlastelegging een verkeers overtreding begaan op 31 Aug. van het vorige jaar op een kruispunt onder Zaamslag. Doordat hij naar links ging, kwam er een botsing met een motorryder. Verd. meende dat hij wel alles had gedaan om duide lijk te maken, dat hij links af ging. Dientengevolge kwam deze zaak gis teren voor in Middelburg, waar de Officier van Justitie, mr. Andreae, bevestiging van het vonnis eiste. Na de verdediging door mr. Wabe- ke, die meende dat de motorrijder niet had mogen inhalen o.a. omdat er nog twee auto's achter de wagen van verdachte reden, werd de uit spraak bepaald op 21 Jan, De slopingswerkzaamheden werden verricht om puin te krijgen voor de verbetering van de gronden en als onderdeel van de werkzaamheden ten behoeve van het gehele project, waar in ook een sportveld is begrepen. Mr. Andreae wenste zich, zoals hij zeide, vast te houden aan het slopen van een fabriek. De hier uitgevoerde werkzaamheden vallen zeker onder de arbeidswet en liet is dus de vraag of, nu de Heide My. ermede is belast, dit ook niet het geval is. Wat is de Heide Mij.? Zy is geen onderneming in de zin van artikel 1, lid 1 van de arbeidswet, omdat zij geenl winst oogmerk heeft. Maar zij valt wel on der lid 3 van artikel 1 van deze wet onder de gelijk gestelde ondernemin gen, waar gesproken wordt van rechtspersoonlijkheid bezittende ver enigingen. De zaait is te meer van belang waar de Heide Mij. regelmatig van deze werkzaamheden uitvoert. Naar da mening van de Officier valt een an ander wel degelijk onder de arbeids wet. Mr. Ter Horst zeide in zijn verde diging, dat de Heide Mij. werkzaam is ten behoeve van de landbouw, tuin bouw, bosbouw en veehouderij en ge lijk gesteld moet worden met onder nemingen in deze sector. Voor deze categorie wordt in lid 1 van artikel 1 ih de arbeidswet een uitzondering ge maakt. Dat de arbeiders ook langer werkten bleek uit de wens om Zater dag om 12 uur in plaats van 1 uur naar huis te kunnen gaan, zodat de verloren tyd moet worden ingehaald. De onderhavige werkzaamheden moe ten gezien worden in het werk ten behoeve van grondverbetering, ook al wordt die later benut als sportveld. Met klem betoogde mr. Ter Horst, dat de werkzaamheden van de Heide Mij. waarbij geprofiteerd wordt van de grote ervaring van haar des kundigen als één geheel moet wor den gezien. In de loop der jaren wer den vele cultuurtechnische werken uitgevoerd. Zonder aarzelen rekende de verde diger ook het aanleggen uiteindelijk van een sportveld tot de werken, die vallen onder het terrein van de Heide Mij. Uit de jurisprudentie haalde de verdediger tal van voorbeelden om deze stellingen te ondersteunen. Men begrijpt, dat een toepassing van de arbeidswet, zoals bedoeld in de ten lastelegging, tot ta.1 van bezwaren zou voeren. Mr. Andreae zeide in zijn re pliek, dat het slopen van een fabriek waaraan maandenlang door 60 man is gewerkt toch niet meer tot het geheel kan behoren, zoals de ver dediger dit voorstelt. Dit zet de deur open voor misbruik. De uitspraak werd bepaald op 21 Januari. (Advertentie.) Snel verlicht. Haal bij uw apotheker of drogist 15 gram Rheumagic-olie (prijs slechts 80 ct.) en 85 gram brandspiritus. Schud de twee bestanddelen door elkaar in een schone fles. Bet de pijnlijke plaatsen met de aldus ver kregen liniment drie of vier keer per dag. VANDAAG Middelburg Electro: „Berlijn, stad van avontuur", (18 jr.). 19 en 21.15 uur; Schouwburg: „De terugkeer van de tweelingbroeders", (18 jr.), 20 uur. Vlissingen Alhambra: „Zij die van de zonde' leven", (18 jr.), 19 en 21 uur; Luxor: „De pas des dóóds", (14 jr.), 19 en 21 uur; Concertgebouw: Radio sterren-programma, 20 uur. Goes Grand: „Zij die van de zonde le ven", (18 jr.), J9 en 21 uur. MORGEN M'ddelburg Electro: als vandaag, 15.30 19 en 21.15 uur; Schouwburg: „De te rugkeer van de tweelingbroeders", (18 jr.), 14.30 en 20 uur. Vlissingen Alhambra: als vandaag, 16, 19 en 21 uur; Luxor: als vandaag, 15 19 en 21 uur; Concordia: Feestavond Walcheren, 20 uur. Goes Grand: als vandaag, 19 en 21 uur: „Gesloten grenzen", (14 jr.), 15 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2