PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAMT nieuwe Mendès-France komt met voorstellen inzake bewapening Zeeuwse fruitteelt heeft nog een goede toekomst BILT SLECHTS HIER EN DAAR MINDER VORST IN WEST-EUROPA LOONSVERHOGING VOOR 60.000 BRITSE SPOORWEGARBEIDERS DE VERWACHT... 198 Jaargang - No. 6 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn; Pl.-verv.j W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 Jan. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—6 regels 1.—. Iedere regel meer 20 *nt. .Drieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No .".59300 PZ.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Marict 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telei. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. 26 VOOR DE WESTEUROPESE UNIE Productiebureau zal zich ook met Engeland bemoeien Frankrijk heeft aan de regeringen van Engeland, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg nieuwe voorstellen gedaan voor een Europese wapen-productie „pool". Deze voorstellen zijn vervat in een memorandum, dat bedoeld is als een werkdocument en basis voor be spreking voor de conferentie van zeven landen, die op 17 Jan. in Parys zal beginnen. Het productieburean is onafhankelijk van het bureau voor de con- tröle op de bewapening. De controle dient te voorkomen, dat de ze» con tinentale landen van de Westeuropese Unie hun toegestane bewape- ningsomvang, vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst, overschrij den. In het strategische gebied West-Duitsland mogen geen „a b c" (atoom, bacteriologische en chemische) wapens worden gemaakt. Voorgesteld wordt de instelling van een Europese bewapeningsgemeen schap in twee stadia: 1. Een overgangsperiode van twee jaar. In deze periode zouden twee commissies moeten /orden ingesteld, die de zeven leden-landen vertegen woordigen, om het vraagstuk van de standaardisering van de wapens en de productiekwestie te behandelen. Op het gebied van de standaardise ring 6telt Frankrijk voor besluiten te doen nemen door een meerderheid, waardoor in dit eerste stadium een kleine dosis „bovennationaliteit" in het schema wordt verwerkt. 2. Het tweede stadium zou op 1 Jan. 1957 ingaan met het instellen van een bureau op uitgebreide bovenna tionale basis, dat in opzet de kolen- en staalgemeenschap zou moeten benade ren. Nieuw punt. Een belangrijk nieuw punt Is dat de bevoegdheid van het productieburean zich zou nitstrekken tot alle zeven lan- casmo s. Alleen voor buitenlanders. Buitenlandse firma's zullen de pa leizen van ex-koning Faroek tot casi no's met roulette en baccarat verbou wen, op voorwaarde dat er geen Egyp- tenaren worden toegelaten. De casi no's zullen voornamelijk voor toeris ten bestemd zijn. Er zal binnenkort bij het kabinet een wetsontwerp worden ingediend, volgens hetwelk de speelvergunningen van alle openbare en particuliere clubs zullen worden ingetrokken. De maatregel volgt op de ontdek king van een beweerd gokschandeel. Hangende een onderzoek bevinden zich vier hoge regeringsambtenaren en drie buitenlandse zakenlieden in huisarrest. Prijsstijging Het Nederlandse volk staat enigs zins wantrouwend tegenover loonronden. Het heeft bemerkt, dat na elke loonronde een lawine van prijsstijgingen pleegt los te komen, waardoor het effect van de loonsver hoging vrijwel nihil wordt. Toen dan ook de Nederlandse rege ring in September j.l. de welvaarts- loonronde van 6 pet. aankondigde en daarbij de mededeling deed, dat die loonronde nu eens niet door een reeks van prijsstijgingen behoorde gevolgd te worden, nam men een afwachtend- critische houding aan. Men wilde wel eens zien hoe dat uitpakte en in hoeverre het bedrijfs leven door verhoging van de produc tie enz. zou kunnen ontkomen aan het opzetten van de prijzen. Anvankelijk viel dat mee. Er kwa men wel enkele prijsverhogingen los, maar een der ministers deelde 'n paar tikken uit aan fabrikantenorganisaties, die wat al te gretig het prijsverho gingszwaard poogden te hanteren en alles bijeen bleef het tamelijk rustig.. Dat was hoopvol, dat gaf de (wan trouwende) Nederlandse burger moed. Helaas is de toestand deze week aanmerkelijk verslechterd. De huismoeders hebben de medede ling gekregen, dat de melkprijs die door minister Mansholt geregeld wordt met ongeveer 15 pet. omhoog gaat. Daarnaast hebben de vrijwillig ver zekerden bij de ziekenfondsen ook daar houdt een der ministers een ste vige vinger in de pap de medede lingen gekregen, dat hun ziekenfonds premie met een aanzienlijk percentage is verhoogd. .Nu weten we wel, dat de kostprijs van de melk voor de boer ook om hoog is gegaan en dat de medewerkers van de ziekenfondsen betere betaling verlangd hebben, maar wanneer zulke drastische prijsverhogingen toegela ten worden in gevallen, waar de over heid practisch de grootste zeggenschap heeft, wat moet er dan terechtkomen van prijzen, waarover de regering de ze zeggenschap veel minder heeft? Wij vrezen het ergste en wij kun nen het alleen maar betreuren, dat de regering niet het inzicht heeft ge had om juist daar waar zij de groot ste zeggenschap had, de prijsverho ging zoveel mogelijk af te remmen. Desnoods door subsidies. Om de prijs stijgingslawine te voorkomen, die nu wel spoedig zal loskomen l den, waaronder ook Engeland, terwijl de bevoegdheden van het bewa- peningscontrölebnrean beperkt blijven tot het continent. Mendès-France zal volgende week in Rome en Baden-Baden pogen voor dit plan de steun te verkrijgen van de Italiaanse en Duitse regeringen. Hij realiseert zich, dat het plan toch wel moeilijkheden zal veroorzaken bij En geland en de landen van de Benelux. Hij verwacht evenwel deze bezwaren in de loop van de komende besprekin gen uit de weg te kunnen ruimen. Koninklijk bezoek aan de West. Het A.N.P. verneemt te Willemstad nït doorgaans welingelichte bron, dat een bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan de transatlanti sche rijksdelen vermoedelijk eerst in November zal geschieden, zulks in te genspraak tot vroegere berichten, die over voorjaar of zomer spraken. Stichting van de Arbeid tegen melkprijsverhoging De Stichting van de Arbeid heeft in een telegram aan de ministerraad te kennen gegeven, het zeer te be treuren, dat over de verhouding van de melkprijs het overleg met de Stichting van de Arbedd achterwege is gebleven. Naar de indruk van het stichtings bestuur is de genomen maatregel in strijd met het algemene prijsbeleid, zoals door de regering in de laatste maanden ten opzichte van het be drijfsleven is voorgestaan. De maat regel kan repercussies hebben voor de algemene loon- en prijspolitiek. Het sttchtingbestuur heeft de mi nisterraad om een onderhoud Ver zocht. IN DE GREEP VAN KONING WINTER Man doodgevroren in Zweden West-Europa en Scandinavië bevinden zich nog steeds In de eerste greep van Koning Winter en slechts op enkele plaatsen is de harde vorst iets afgenomen. In Zwitserland Is de wintersport In volle gang, maar ski-enthousiasten zjjn gewaarschuwd dat boven de 2500 meter gevaar bestaat voor harde, gladde stukken, veroorzaakt door bevroren sneeuw. In Noord-Zweden, xtaby Sundsvall, ls een man van 60 jaar het slacht offer geworden van de koude. Hy werd in bevroren toestand aangetrof fen by een temperatuur van zeven graden Celsius onder nul. Op een gladde weg naby Wenen, Als gevolg van de vorst is het in Oostenrijk, slipte een vrachtauto scheepvaartverkeer op de Oost-Duit die 2000 eieren vervoerde en kwam se kanalen gestremd, tot stilstand in een greppel langs de In West-Berlijn was de tempera- weg. Van de eieren was er niet één tuur Vrijdag zeven graden Celsius meer heel. onder nul. Ook in de Oostenrijkse Alpen vriest het, hoewel het in sommige gebieden dreigt te gaan dooien. Het dikste sneeuwtapijt ligt in Innsbruck Seegrube (170 centimeter) en de laagste temperatuur in Oostenrijk, acht graden Celsius onder nul, werd genoteerd in Semmering (Beneden- Oostenrijk) Zuid-Bélgië had voor de derde, achtereenvolgende dag last van ijzel. Het verkeer ondervond hier ernstige stagnatie als gevolg van een twee centimeter dikke ijslaag op de wegen. De weervoorspelling voor dit ge bied is weer: natte sneeuw en vorst. In Oost-Frankrijk was het weg en treinverkeer Vrijdag nog steeds gestremd. Dooi aan de bovenloop van de rivier de Rhöne heeft enige overstromingen veroorzaakt. De tienjarige Jan Goedvolk te Vlissin- gen weet ondanks zijn jeugdige leef tijd wat aanpakken is! Tijdens de be kende padvindersacties Een heitje voor een karweitje" zag hij kans ach tereenvolgens met f J/5 en f 58 als hoogste uit de bus te komen. Daar voor moesten heel wat karweitjes worden opgeknapt. Sindsdien schijnt Jan er de smaak van te pakken ge kregen te hebben, want bij de laatst gehouden actie „Voor het kind, door het kind" presteerde hij het maar liefst voor f Zij aan kinderzegels aan de man (en aan de vrouw!) te bren gen. Aan zo'n prestatie mag niet zon der meer worden voorbijgegaan, was zeker de gedachte van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels te Am sterdam en ze stuurden Jan dan ook een lange, hartelijke brief, met inge sloten een aantal foto's in postkaart- formaat van jongens en meisjes, die als model voor de postzegelontwerper hadden gediend. Dit, is roei een uniek bezit. Jan is op school van de Vlis- singse Schoolvereniging bij de heer De Kloe, die met recht trots kan zijn op zijn energieke leerling, die in zijn eentje ongeveer- een zesde van de totaalopbrengst in de wacht sleepte! (Foto P.Z.C.) Voor de vluchtelingen. Het nationale vluchtelingencomité heeft de afgelopen week een bedrag van 131.000 aan giften ontvangen. De stand die op 31 December jl. 2.726.000 bedroeg, is daarmede gekomen op 2.857.000. Met de „Kungsholm" rond de wereld. Reis duurt 97 dagen. Vier honderd rijke Noord- en Zuid amerikanen en Canadezen hebben zich Vrijdag ingescheept in het Zweedse passagiersschip „Kungsholm" voor „de reis van uw leven" rond de wereld in 97 dagen. De prijzen vopr de reis, die van daag zal aanvangen, variëren van 2900 tot 12.000 dollar de meest luxueuze hut aan boord. De „Kungsholm", die op 15 April in New York wordt terugverwacht, zal tweemaal de evenaar passeren en in totaal 21 havens aan doen. Columbiaans veeschip kroeg mankement op zee. De „Sinu". het geheel nieuwe, spe ciaal voor het vervoer van vee ge bouwde schip van een Columbiaanse rederij, dat Maandagmorgen te Am sterdam vijfhonderd exemplaren van het beste Nederlandse vee aan boord nam en Dinsdagmorgen de reis naar Columbia aanvaardde is, naar wij ver nemen, in Rotterdam binnengelopen. Er was een onverklaarbaar manke ment opgetreden op zee, tengevolge waarvan water in de ruimen is geko men waar een gedeelte van het vee stond opgesteld. Het vee is in Rotter dam uitgeladen en per spoor naar Amsterdam teruggebracht. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjoeld, gezien op het moment, waarop hij overeenkomstig de gewoonte zijn schoenen uittrekt voor het betreden van het gedenkteken ter ere van Ma- hatma Gandhi te New Delhi. De secre taris-generaal bezocht deze plaats tijdens zijn tocht naar Peking, waar hij premier Tsjoe en Lai zou ontmoe ten, om de kwestie van de V.N. ge vangenen in China te bespreken. Vorst heeft weinig meer te betekenen. (Van onze weerkundige mede werker). De vorst heeft het al enige dagen zwaar te verduren gehad, maar wist zich vooral 's nachts nog te handhaven. Eerst drong vanuit het Zuiden in de hogere luchtlagen warmöere lucht bin- nen, hetgeen ijzel met gladde wegen tot gevolg had. Ook in de afgelopen nacht kwam nog weer lichte vorst voor, maar de Oostenwind, waarmee deze kou- de lucht vanuit Duitsland werd aangevoerd, is gaan liggen. Boven Skandinavië heeft het aogedrukgebied het bijltje er bij neergelegd en depressies heb- ben de plaats ingenomen. Het zal naar alle waarschijnlijkheid morgen met de vorst zo goed als gedaan zijn. Niet dat wij een belangrijk zachtere luchtstroom verwachten, maar de wind draait meer naar Noord tot Noordwest, waarmee iets zaeh- j tere lucht van de Noordzee wordt aangevoerd. Vooral over- dag is lichte dooi te verwach- ten, maar 's nachts kan het kwik nog wel eens even tot om j het vriespunt dalen. De kans op een weinig sneeuw is tijdens het weekeinde niet uitgesloten. Ook autobuspersoneel krijgt meer loon. Ongeveer 60.000 Britse spoorwegar beiders krijgen met ingang van Maan dag a.s. loonsverhoging. Zij zal per jaar ongeveer tien millioen gulden kosten. Het nieuwe minimumloon be draagt zes pond elf shilling, dat is vier shilling minder dan de vakbond had gevraagd. Uitgaande van dit basisloon zal worden onderhandeld over her ziening van de lonen in de andere klassen. Door het bereikte accoord is de drei- Bloedbad in Fins tehuis voor bejaarden. In een tehuis voor bejaarden te Jaemsae in Zuïd-Finland zijn Vrijdag ochtend vier bewoners dood in hun bed aangetroffen. De 59-jarige Oerho Loevqvist-wordt er van beschuldigd de mannen de keel te hebben afgesneden. De nachtzuster trof hem aan, zittend op zijn bet met een bebloed mes in de hand. „Ik rook even een sigaret, voordat ik met de anderen begin", zei hij. Door het ijs gezakt en verdronken. Drie kinderen waren gistermiddag op het ijs van een veengat bij Schip- borg onder de gemeente Anlo (Dr.) aan het spelen. Het ijs bleek nog niet sterk genoeg want twee der kinderen zoontjes van zes en acht jaar van de familie B. te Anlo zakten er door. Ze hebben zich niet weten te redden en zijn verdronken. N.F.O.-ONTWIKKELINGSDAG TE GOES Kilo-opbrengst werd door ramp niet beïnvloed Wanneer men ziet, dat in nauwelijks vijftien jaar Nederland van impor terend land het op één na grootste fruit-exporterend land van Europa is geworden en dat ondanks een verlies van 1200 ha boomgaarden door de ramp, in Zeeland geen teruggang in de kilo-opbrengst is te bemerken, be- wyst dit wel overduidelijk, hoezeer de fruitproductie is toegenomen. En wat nog belangrijker is: deze vergrotar productie is voor het merendeel verkregen door betere verzorging van de bestaande boomgaarden. Deze belangwekkende mededelingen deden dr. ir. G. de Bakker, directenr van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Tuinbouw en ir. J. J. van Hennik te Goes, rijkstuinbouwconsulent van Zeeland en W. N.-Brabant, toen zij Vrijdag in „de Prins van Oranje" een lezing hielden op de jaarlijkse Ont wikkelingsdag voor de Zeeuwse fruitteelt. Zoals steeds, was er grote belang stelling voor deze studiedag. Naast honderden fruittelers uit Zeeland en W. N.-Brabant vooral ook veel jongeren kon de kringvoorzitter van de N.F.O., de heer J. Q. C. Lens hoek uit Kloetinge, o.m. verwelko men de burgemeester van Goes, mr. W. C. ten Kate, de vroegere rijks- tuinbouwconsulent voor Zeeland, ir. W. van Soest, de rijkslandbouweon- sulent voor de Zeeuwse eilanden, dr. ir. C. W. C. van Beekom," en de voor zitter van de N.F.O., de heer C. Bou- dewijn, alsmede enkele heren uit Wa- geningen. In zijn openingsrede heiïnnerde de voorzitter verder aan het afgelopen seizoen, waarbij hij vaststelde, dat het voor de moderne, niet getroffen bedrijven, een goed jaax is geweest. Voor de andere daarentegen zal het moeilijk zijn de kosten te dekken. De Onderlinge Hagelverzekering Mij. op Zuid-Beveland keerde dit jaar aan liaar leden 325.000 uit. Verder merkte spr. o.m. nog op, dat de wa- tersnoodsnitkeringen over het alge meen tot tevredenheid stemmen. Hierna was het woord aan de eer ste spreker van deze dag, dr. ir. G. de Bakker, die de betekenis van het wetenschappelijk onderzoek in de fruiteelt schetste. Niet alleen dat het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen ook een zeker geluk heeft gegeven, doch daarnaast droegen de resultaten bij tot vergroting van de welvaart. Ook in de tuinbouw is dit het ge val, In de jaren 1938'39 bedroeg onze fruitproductie 2 300 millioen kg per jaar, zodat nog fruit geïmpor teerd moest worden. Thans is ons land echter nè. Italië, het land in Eu ropa dat het meeste fi-u.it exporteert, waarbij onze productie is verdubbeld tot plm. 5 k 600 millioen kg. Deze toename van de productie werd voor namelijk verkregen door een betere ziektebestrijding e.d., resultaat dus van wetenschappelijk onderzoek. Ook Zeeland leverde daarin zijn aandeel, bijv. met Zeelands Proeftuin. Eerst na de oorlog is in ons land het onderzoek op fruitteelt- kundig gebied op grote schaal aangepakt. Voordien beperkte zich dit slechts tot het nagaan van de in het buitenland gedane onder zoekingen. Naarmate de teelt steeds gecompliceerder is gewor den, werd het nodig zelf meer on derzoek ter plaatse te doen. Bo vendien vraagt de concurrentie op de exportmarkt, ook op technisch gebied de grootste waakzaamheid. Spr. gaf hierna een uiteenzetting over de wijze waarop dit onderzoe kingswerk in ons land is opgebouwd. Het Rijk geeft hiervoor 3 millioen per jaar, d.i. ongeveer 10 maal zo veel als voor de oorlog. Men zou ech ter nog meer willen onderzoeken, doch men is gebonden aan financiële grenzen. Mede met verwijzing naar de industrie, welke het onderzoe kingswerk geheel voor eigen reke ning laat uitvoeren, riep spreker de medewerking van de telers in, om het ook zeer gewenste ondex*zoek naar de afzetmogelijkheden (markt ordening e.d.) mogelijk te doen ma ken. (Vervolg op pag. 5), gende Britse spoorwegstaking opge schort en niet, zoals eerder gemeld, afgelast. Britse vakbondsleiders hebben zich Vrijdag accoord verklaard met loons verhogingen voor autobuspersoneel in de provincie. Deze verhogingen, waar van ongeveer honderdduizend werkne mers in particuliere dienst zullen pro fiteren. komen de werkgevers jaarlijks op 28 millioen gulden te staan. KORTE PREDICATIE Mt. 2 19a. Toen Herodes gestorven was. Dat is dus ook mogelijk, dat Hero des sterft. Zelfs Herodes. De man, over wie het hier gaat is degene, die voor eeuwen zijn naam verbonden heeft aan de Kindermoord. Wie ,fHe- rodes" zegt, roept de herinnering wakker aan een mens, die meer beest was dan mens. Verteerd door naijver, doodsbenauvjd voor eventuele troon pretendenten. Zjjn eigen kinderen bracht hij om, uit angst dat ze hem eenmaal van de troon zouden stoten. Dezelfde ziekelijke vrees brengt hem er toe dat in Bethlehem te laten doen wat hem voor altijd als onmens be kend laat zijn. Jammer voor Herodes, dat h% niet bij machte was, zichzélf een eeuwige troon te verschaffen. De dooddie hij zoveel anderen had bereid, greep hem ook zélf. Dat was voor vélen een herade ming. Wat zullen er véle mensen in zgn dagen blij zijn geweest om de dood van deze afschuwelijke mam Herodes gestorven". Weg is zijn ti rannieke en wrede bewind. Een nieu we toekomst daagt. Neen, waarde lezer, een andere He rodes volgt de vorige op. Het ge slacht Herodes is taai en we komen zulke mensen de eeuwen door tegen. Mensen, die zich een willig werktuig tonen van allerlei kwade macht. Maar toch geldt ook voor hen eens: „Toen zij gestorven waren De dood van Eeredes geeft Jozef en Maria gelegenheid om weer naar hun land terug te keren met het Kin- deke Jezus. Toch noodzaakt ook de volgende Herodes Jozef om zijn plan ven te wijzigen. Galïlea en Nazareth, daar gaan ze wonen. De evangelist voegt daar heel nuchter aan toe: „op dat het woord van de profeten in ver vulling zo gaan". Zelfs de Herodessen hebben hun van God aangewezen plaats in de komst van Gods Ryk. Ze zijn niet al leen onderworpen aan de macht van de dood, neen, ook aan de macht des Heren. ATle boze macht is onderwor pen aan God. Niet alleen de instru menten van de boze, maar ook de bo ze zelf. Gods Rijk raakt ?iiet aan het wankelen door een Herodes. God gaat Zijn gang. Herodes gaat dood. En als de laatste Hero des gestorven is dan zullen wij pas goed zien ivat God allemaal gedaan heeft en hoe goed het is om onder Zijn regering te leven. De Herodessen gaan dood. Dat is big nieuws. Jezus leeft! Dat is nog blijder lijding. Zoudt ge Hem niet als Koning eren Vrouwenpolder. J. DE BOER. WEINIG WIND. Veranderlijke bewolking en overwe gend droog weer met hier en daar mist. Weinig wind. In de ochtend lich te en hier en daar matige vorst, in de middag temperaturen om het vries punt. ZON EN MAAN. Januari 8.46 onder 16.47 18.24 onder 9.10 Zon op Maan op 10 Januari Zon op Maan op 8.46 onder 16.49 19.45 onder 9.35

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1