KAPPIE EN DE JUWELENROOF Psychologie van reiziger vraagt thans de aandacht Klanken uit de aether PRIJSVERLAGING STALEN PIJPEN AGELINK VAN RENTERGEM NED. HEIDE MIJ. GOES A. VAN ROON BALANS-OPRUIMING Fa. A.M. HOFMAN NIEUW en griep GRIEPASM ca ca ca ca 11 WOENSDAG 5 JANUARI 1955 PROVINCIALE Z E E W 8 E O O J R A N T 5 EVEN NAAR NEW YORK EN TERUG Ook in het vliegtuig huiselijke sfeer scheppen (Van onze speciale verslaggever). Men staat in het leven soms voor vreemde raadsels. Wat heeft bijvoor beeld de dame bewogen, die in New York op een K.L.M.-toestel stapte, naar Amsterdam vloog, onmiddellijk doorging naar Teheran, daar in de late avonduren aankwam en de volgende morgen het retourvliegtuig naar Amsterdam nam en van Schiphol meteen weer naar New York reisde? Drie dagen en drie nachten was zij van huis. In het vliegtuig heeft zij wat geslapen, maar overigens moet de reis toch buitengewoon vermoeiend voor haar geweest zijnHet K.L.M.-personeel heeft haar de service geboden, die elke passagier toekomt en haar verder met rust gelaten. Toch staat men wel vreemd te kijken, als men van zulke wonderlijke reizen hoort. Waarvan men vroeger nooit ge droomd heeft, is thans mogelijk ge worden. Zo dacht bijvoorbeeld een Ne derlander in Amerika, dat hij de voet balwedstrijd Holland—België wel eens kon gaan bijwonen. Zaterdagmiddag stapte hij in het vliegtuig naar Am sterdam. Hij kwam daar Zondagmor gen aan, zat 's middags gespannen in het stadion naar de verwoede strijd van de oude voetbalrivalen te kijken, liet zich na afloop naar Schiphol rij den en lunchte des Maandags weer in New York. Dit is voor de Amerikaanse Neder lander een pleziervluchtje geweest. Ook zakenmensen reizen zo; de prac- tijk heeft wel bewezen, dat in een per soonlijk contact, dat niet lang be hoeft te duren, veel en veel meer af gehandeld en geregeld kan worden dan in lange briefwisselingen, in tele foongesprekken of in uitgebreide te legrammen. Niet vragen. De luchtvaartmaatschappijen vra gen niet; zij beijveren zich om hun gasten een zo goed mogelijke service te bieden. En toch zou het zo gek niet zijn als het yliegtuig-personeel de passagiers wat beter kende. De ge- routineerden, zij die herhaaldelijk per vliegtuig reizen om verre streken te bezoeken, vinden hun weg wel. De onwennigen daarentegen hebben vaak een steuntje nodig. Er is zich op het ogenblik een psy chologie van de reiziger aan het ont wikkelen. Ook bij de K.L.M. schenkt men daaraan aandacht, al staat het systematisch onderzoek nog in zjjn kinderschoenen. Wij hebben een praatje over de rei ziger, over zijn gedragingen en over zfin moeilijkheden gemaakt. En daar bij bleek ons, dat het luchtverkeer, omdat het zich wezenlijk onder scheidt van het andere verkeer een betrekkelijk gering aantal mensen, n heterogeen gezelschap vormend, ver blijft gedurende vrij lange tijd in een beperkte ruimte ook bijzondere eisen stelt aan het bedienend perso neel. Individuele reacties. Op de Noord-Zuid-routes zijn er weinig opvallende reacties van de passagiers. Zij blijven in hun eigen tijd en de verschillen tussen warmte en kou worden doorgaans uitstekend verdragen. Individuele verschillen openbaren zich vooral in de graad van vermoeidheid. De Oost-West-route levert m moeilijkheden op. Men heeft gecon stateerd, dat talrijke Amerikanen, als zij in Europa aankomen, vooral door het tijdsverschil enige dagen „van slag" zjjn. De K.L.M. heeft het niet gemak kelijk met het regelen van de maal tijden, doordat het tijdsverschil het schema van ontbijt, lunch en diner met vaste tussentijden in de war gooit. Zij geeft in het algemeen veel té eten, ook al omdat op de lange routes het eten een welkome tijdpas sering is en de verveling verdrijft. Zelft wanneer de steward met een sherry of een borrel komt, leeft het gezelschap op! En breekt dit geza menlijk savoureren wellicht ook niet een onbewuste angst, die nog bij som mige luchtreizigers leeft? Wanneer de K.L.M. eenmaal met straalvliegtuigen over de Oceaan zal snellen, wordt het probleem van de service gemakkelijker, omdat dan in het vliegtuig niet veel maaltijden meer gebruikt behoeven te worden. Moeilijk te verwerken. Het loont de moeite, zo verzekerde men ons, aandacht aan de psycholo gie van de reiziger te wijden. In Ame rika heeft thans 83 pet. van de werk nemers een betaalde vacantie. Er wordt veel gespaard om eenmaal Europa te zien en de stroom van Amerikanen naar Europa neemt toe. Zij moeten reeds in het vliegtuig goed ontvangen worden; zij moeten weg wijs gemaakt worden, voor hun reis- moeilijkheden dient een oplossing te worden gevonden. Amerikanen op rondreis door het oude werelddeel zien te veel in korte tijd. De typische merkwaardigheden, de natuurmonu menten, de schone steden liggen te dicht bij elkaar voor een Amerikaan om alles te kunnen verwerken. Er zgn echter ook nog andere pro blemen, zoals die van de oudere reizi gers. In de regel zien de oudjes heel erg tegen het vliegen op, doch ook hier heeft de ervaring al weer ge leerd, dat onbekend onbemind maakt en dat het eerste reisje meestal wordt geëindigd met een „is dat nu alles?" Het onbekende in het vliegtuig tracht men te elimineren door een huiselijke sfeer te scheppen en door de passagiers op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Dat stelt de meesten gerust. Maatschappelijk verkeer zonder luchtvaart is niet meer denkbaar. Diplomaten en zakenmensen kunnen zich er vlug door verplaatsen en kun. stenaars zijn in de gelegenheid de ene avond in Wenen en de andere in Lon den op te treden. Materieel brengt dat ook vele voordelen. Waarom zou men zich bg deze on vermijdelijke ontwikkeling niet de moeite getroosten zich in het wel en wee van de luchtreiziger te verdie pen? Franse trein rijdt meer dan 200 km per uur. De locomotief 7113 van het zelfde type als de 7621 c.c., die het snel heidsrecord met 243 kilometer per uur heeft geslagen, heeft in topsnel heid proefgereaen op de lgn Bor deauxDax tussen Morceux en La- mothe, ter contröle van het spoorma terieel en de spoorbanen. Bestond bij het record van de 7621 c.c. het trein stel maar uit drie wagons, tussen Morceux en Lamothe liepen er 17 wagens achter de locomotief. Het treinstel dat een gewicht van onge veer 800 ton vertegenwoordigde, heeft een snelheid van 200 kilometer per uur kunnen halen. Keuring autokoplampen. Aangezien de K.N.A.C. is gebleken dat er bij de automobilisten misver stand is gerezen ten aanzien van het feit dat de mogelijkheid van het ver krijgen van een rgkskeurmerk is ver lengd tot 1 Mei 1955, acht zij het no dig er op te wijzen dat zulks alleen geldt voor koplampen, welke tot een reeds goedgekeurd!" merk en type be horen, maar het keurmerk nog mis sen. Dit houdt echter tevens in, dat het gebruiken van lampen, welke niet tot een goedgekeurd merk en type beho ren, met ingang van 1 Januari 1955 is verboden. DONDERDAG 6 JANUARI HILVERSUM L 402 m. 746 kc/s. 720— 24.00 AVRO. (7-50—8.00 /PRO. AVRO: 7.00 Nws.-7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 750 Dagopening. AV RO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 Waterst. 940 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10:50 Voor de kleuters. 11.00 De Antwoordman. 11.15 Lichte muz. 11.45 „Moeder, voedt Uw zonen op tot echt genoten!", caus. 12.00 Orgelspel. 12.25 In 't spionnetje. 12.30 Land- en tuinbouw- meded. 12.33 Gram. 1250 Uit het bedrijfs leven. 13.00 Nws. 13.15 Gram. 1320 Me- tropole-ork. 1355 Koersen. 14.00 „Cristo- foro Colombo", hoorsp. 14.45 Kamermuz. 15.15 Voor de zieken. 1650 Gram. 18.10 Voordr. 1620 Am us. muz. 17.00 Voor de jeugd. 17.45 Regeringsultz.Nederland en de wereld". „Indrukken v. d. alg. confe rentie v. d. Unesco te Montevideo", door dr. F. Bender, lid v. d. uitvoerende raad van de Unesco. 18.00 Nws. 18.15 Voor de Jeugd. 18.30 Amus. muz. 19 00 Voor de kmderen. 19.05 Gesproken brief uit Lon den. 19.10 Cabaret. 19.30 Habanera-ork. 13.45 „Je zit er maar mee", caus. 20.00 Nws 20.05 Journ. 20.15 Mannenkoor. 20.50 ..In de schaduw van de kathedraal", hoor spel. 22.15 Radio Philharm. ork. 2240 Sportact. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m. 1007 kc/s. 7.00 K- RC. 10.00 NCRV. 14.00—24.00 NCRV. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en lit. kal. 8.00 etws, weerber. en Kath. nws. 820 Gram. 8.25 Hoogmis. NC RV: 10.00 Gram. 1020 Morgenwijding. KRO: 11.00 Voo, de zieken. 11.45 Kamer koor 12.00 Angelus. .253 Lunchconc. 112201223 Land- en tuinb meded. 1223 —12.40 Voor de boeren.) 1255 Zonnewij zer. 13.00 Nws cn Kath. nws. 1320 Zang en piano. 13.35 Gram. NCRV: 1420 Gram. 14.45 Voor de vrouw. 15.15 Gram. 1520 In- slr sextet. 16.00 Bijbeloverdenking. 1620 Gram. 1720 Voor de leugd. 1720 Lichte r-uz. 1755 Pianospel. 18.10 Vocaal ens. 1320 Boekbespr. 18.45 Gram. 19.00 Nws. (T> weerber. 19.10 Gram. 1920 Sociaal ge sprek. 1925 Gram. 30.00 Rad.okrant. 2020 Gevar. progr. 22.00 Periodieken Parade. 27.10 Gram. 22-15 „Weihnachtsoratorium <6c deel). 22.45 Avondoverdenking. 2320 Nws. 23.15—24.00 Gram. TELEVISIE KRO: 1720—1720 Jeugdullz. 20.15 Act. 20 25 Wereldnws. 20.30 Kookpraatje. 20.40 Weerber. 20.43 ..Er is een tijd van ko men..", documentaire Ülm 21.10 Voor de vrouw. 2125 „En het geschiedde in die dagen..", film. 21.4021.45 Epiloog. Advertentie, j Handen en Li ppen ruw?puiaaL 6. In somber gepeins en vol zelfbeklag slenterde de Maat door de winkelstraat van Lutjewier. Had hij omge keken, dan zou hij hebben bemerkt, dat hij door twee kerels werd gevolgd, met wie hij vroeger al eens min der prettige ervaringen had opgedaan: de spitsbroeders Bas de Kruik en Peukie. „Het is de stuurman van de Kraak, Peukie", fluister de B'as de Kruik. „Die suf fe dikzak kunnen we juist, goed voor ons plannetje ge-' bruiken. Let op, hij is nu vlak bij de juwelierszaak. Als ik Hoy zeg, pakken we hem beet en „Ja, ja", zei Peukie onge duldig, „de rest weet ik wel". Onbewust van enig gevaar liep de Maat voort. Juist passeerde hij de deur van een juwelierszaak, toen hij opeens door een luid Hoyl werd opgeschrikt. Meteen werd hij links en rechts bij de armen gegrepen en meegesleurd, de juweliers- zaak In. Sprakeloos van schrik en verbazing staarde hij naar zijn aanranders. Eindelijk opende hij zijn mond om te protesteren, maar zijn gepiep werd overstemd door de ruwe basstem van Bas de Kruik. „Deze meneer wil graag een verlovingsring en een armbandhorloge kopen", zei hij tegen de juwelier, die inmiddels in zijn winkel was verschenen. Vlampijpen - Steunpjjpen - Gaspijpen Zwart en gegalvaniseerd. Gelast en naadloos. Sokken - Knieën - Fittingen Tel. Middelburg K 1180—2679, 3191, 3320 en 3975 verzoekt alle belanghebbenden hun rekeningen, welke betrekking hebben op 1 954, in te dienen vóór 8 JANUAR11955. Niet tijdige indiening brengt vertraging der betaling met zich mede. jggF> NEEM VOOR BIJVERWARMING! =^£8 een ALADIN PETROLEUMKACHEL, dan hebt U het beste! Langeviele 62 Middelburg Haarden en kachels voor kolen en oliestoken, Bed- kruiken, Stoven, Wasmachines, Wringers, Kolenkitten. Lange Noordstraat 25, Middelburg Coupons: LOPER, GORDIJNSTOFFEN V1LTZEIL, L1NOFELT, ENZ. Enige EXTRA KOOPJES in MEUBELEN Een beste eiken slaapkamer voor 339,bestaande uit: ledikant, losse kast, tafel, 2 stoelen en nachtkast. Gothische huiskamer met groot dressoir, schuiftafel met multiplex bladen, 4 stoelen en 2 armstoelen, bekleed met wollen gobelin voor 435, 4 stoelen en 2 armstoelen met rood pluche voor 108, 4 stoelen en 2 armstoelen, prima eiken garnituur met verende zittingen, goed gestoffeerd voor f 159, Enige mooie gebruikte haarden te koop. VAN ROON, Langeviele 62, Middelburg Gevraagd tegen 1 Maart: eerste arbeider Alle werk verstaande. Wo ning beschikbaar. G. M. GELUK Neushoornweg 11 Ens (Noord-Oost Polder) verkoudheid niet meer nodig Na een ophefmaken de ontdekking werden tabletten samenge steld die onmiddellijk en radicaal helpen bij verkoudheid en griep. 95 cent per doosje. Uw eigen apotheker en dro gist hebben het voor U. Te huur aangeboden: goed renderend hotel-café restaurant in grote plaats in Zeeuwsch- Vlaanderen. Eventueel brouwerjjsteun aanwezig. Br. No. 1642, Bur. P.Z.C., Middelburg ca o o £3 ca a ca a ca £3 DE SUNLIGHTFABRIEKEN ANNONCEREN BELANGRIJKE Welk een nieuws in deze dagen van constant stijgende kosten. SUNIL het nieuwste product van de Sunlight- fabrieken, gaat in prijs omlaag! Hoe dit mogelijk werd? Door Uzélf, Nederlandse Huisvrouw. Door U en Uw honderdduizenden mede-huisvrouwen. Want SUNIL, het wonderbaarlijke blauwe wasmiddel, wordt in steeds meer gezinnen gebruikt. Het gevolg is:-grotere, steeds grotere productie in de fabriek. Het gevolg daarvan is: voordéliger productie. Voordeliger productie. Geld besparende productie. Die geldbesparing krijgt U. Vijl cent gaat er al van elk pak SUNIL dat U voortaan koopt. De prijs wordt dus 42 cent in plaats va'n 47 cent. En de kwali teit, dat is logisch, blijft even subliem als tot nog :se. ca ca ca Cl ca o ca o ca B CS ca ca ca ca ca ca ca ca S3 ca ca ca ca c

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7