Joseph Petersen veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf meet een anèet Een BOEK van UITGIFTE GRONDEN IN HET VOORJAAR '58 VOLTOOID SPORT EN WEDSTRIJDEN Amsterdamse Beurs 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 5 JANUARI 1955 ONMIDDELLIJK IN HECHTENIS GENOMEN Geheime documenten in zijn flat verborgen De veertigjarige Joseph Petersen, die dertien jaar in dienst is geweest van de Amerikaanse staatsveiligheidsdienst, waar hij werkzaamheden van strikt vertrouwelijke aard verrichtte, is tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het onwettig bewaren in zyn flat van vier documenten, waarvan er twee als „hoogst geheim" waren gekenmerkt, terwijl de beide andere van vertrouwelijke aard, doch minder belangrijk, waren. De stukken waren volgens rechter Bryan, die het vonnis velde, „zeer belangrijk". De daarin vermelde ge gevens konden, indien in onbevoegde handen geraakt, zeer ernstige gevol gen hebben voor de veiligheid der Verenigde Staten en de kans be staat, dat deze gevolgen zich hebben voorgedaan. Volgens rechter Bryan had Peter-- sen „het door de Amerikaanse rege ring in hem gestelde vertrouwen ho gelijk beschaamd". Petersen heeft bij het vooronder zoek niet verklaard waarom hij de betreffende stukken in zijn flat had geborgen. Petersen, die negen October 1954 werd gearresteerd, doch daarna te gen borgstelling op vrije voeten werd gesteld, is onmiddellijk in hechtenis genomen. Verdedigingsverdrag ook voor Japan. Van welingelichte Amerikaanse zij de wordt vernomen, dat Japan met Amerika een verdrag voor wederzijdse verdediging wil sluiten, naar het voor beeld van de verdragen, die Amerika reeds heeft met Australië, Nw.-Zeeland, Zuid-Korea, Formosa cn de landen van de Zoavo. Eerst zou evenwel de Japanse grond wet gewijzigd moeten worden, omdat deze de vorming van een nieuw leger verbiedt. In bevoegde Amerikaanse kringen verwacht men dat premier Hatojama, als de komende algemene verkiezingen gunstig voor hem uitval len, op een grondwetswijziging zal aansturen, die het land in staat zal stellen opnieuw te bewapenen. ABIE VAN DER LUGT. „Kapitein Marie", door Arie van der Lugt, uitg. De Toorts, Heemstede. Dit nieuwe boek van Arie van der Lugt, schrijver van de roman over de watersnood „God schudde de wate ren", verscheen in de serie Hofboe- kerij 19541955. Men kan niet ont komen aan de indruk, dat de intrige wel wat werd geïnspireerd door Jan de Hartogs „Hollands Glorie", zij het dan in een heel wat minder monu mentale vorm. Het is een vlot geschre ven verhaal over de levenservaringen van Barend van der Plas, zoon van een oud vissersgeslacht, die zijn ge luk zoekt op de zee. Hij brengt het in de tweede wereldoorlog een heel eind. Maar dan moet hij ervaren, dat het dorp in zijn vaderland het niet be paald op hem heeft begrepen. Als hij opnieuw uitvaart redt hij op een van zijn reizen een meisje van 12 jaar van een Spaans schip. Kapitein Ba rend vertrouwt haar* toe aan de zor gen van zijn zuster. Hoe hij later zelfs trouwt met deze vondelinge, die zich als „Kapitein Marie" bepaald niet onbetuigd laat, is een fantastische ge schiedenis, die zich goed laat lezen en waarvan men wel genieten zal. (Advertentie.) Hat „lekkere" levertraan product Indertijd is gemeld, dat Petersen bepaalde gegevens ter kennis had ge bracht van een ambtenaar der Neder landse regering. Van regeringszijde is hieromtrent medegedeeld aat in derdaad bepaalde gegevens van de heer Petersen waren ontvangen, doch dat men meende dat het hier een voortzetting betrof van de samen werking in de afgelopen oorlog tus sen de Amerikaanse en Nederlandse inlichtingendiensten. De gegevens betroffen onder meer het ontcijferen van een Nederlandse code door de afdeling, waar Petersen werkzaam was. Pia Beek maakte ernstige val De jazz-pianiste Pia Beek, heeft het nieuwe jaar slecht ingezet door een ernstige val te maken. Op 1 Januari viel onze landgenote, die juist haar optreden in Luxem burg had beëindigd, in deze stad van een buitentrap, die door ijzei spie- felglad was geworden. Zij kneusde e wijsvinger van haar linkerhand alsmede de spieren en weefsels van haar rechterarm. Door deze blessure heeft Pia Beek haar optreden in Bazel, waar zjj de gehele maand zou spelen, moeten an nuleren. Volgens de behandelende genees heren zal Pia Beek eind Januari be gin Februari weer in staat zijn op te treden. Zij zal dan eerst naar Dils- seldorp gaan en vandaar een tour nee door Duitsland en Oostenrijk maken. Deze tournee zal worden gevolgd door een andere, die haar naar Span je en Afrika zal brengen. N.O. POLDER IN DE TOEKOMST Aantal inwoners: 18.584. De poldercommissie voor algemene belangen in de Noordoostpolder heeft haar eerste vergadering van het nieu we jaar en tevens de eerste in haar nieuwe samenstelling gehouden. De landdrost herinnerde aan de wel zeer grote moeilijkheden, waarmee in de polder moest worden gekampt 'door de slechte weersgesteldheid. Hierdoor werd b.v. de houw van woningen in enkele dorpen zeer vertraagd. Desondanks werden enkele dorpen uitgebreid of in eerste phase voltooid. De uitgifte van gronden ging gestaag voort en zal, zoals de zaken nu staan, in het voorjaar van 1958 zijn voltooid. Er volgen nu nog drie verpachtingen, zowel van landbouwbedrijven als van fruit- en groententeeltbedrijven. De omgeving van Urk werd vrijwel ge heel ontgonnen, waarmee het eind van de ontginningsphase van de Noord oostpolder is aangebroken. Zoals bekend werd de instelling van de gemeente Emmeloord verhinderd. De regering stuurt nu aan op een ge meentelijke indeling in de loop van Vraag Uw leverancier gratis proef! laconnotje li.oionel Jose Antonio Remon, de pre sident van Panama, iie in de nacht van 2 op 3 -Januari j.l. is vermoord. Deze opname van de Jf6-jarige presi dent werd ongeveer een jaar geleden te Panama gemaaht. 1957, wanneer nagenoeg de gehele pol der zal zijn gekoloniseerd. Een be langrijke kwestie is dan of de N.O.P. in een of in meer gemeenten zal wor den verdeeld. Een en ander heeft de bouw van een raadhuis te Emmeloord v/el op loss'ë schroeven gezet. Op het gebied van bouwen zal in Emmeloord overigens nog activiteit genoeg zijn. Naast een 300-tal wonin gen staan nog acht scholen voor ge woon lager onderwijs, een nieuwe kleuterschool, een derde gymnastiek lokaal en een zwembad op het pro gramma. Wanneer het mag gelukken de nodige samenwerking op het ge bied van onderwijs te bereiken kan ook nog een aanvang worden gemaakt met de stichting van een lyceum, een ambachtsschool en een school voor buitengewoon lager onderwijs. Verder deelde de landdrost nog me de dat het aantal inwoners per 1 Jan. 1955 18.584 bedroeg. Het oudste lid, de heer Albers, be antwoordde de rede van de landdrost. Op de agenda van deze vergadering kwam ook nog de verkiezing van wet houders voor. De samenstelling bleef ongewijzigd. Herkozen werden mevr, dra. JonkerSmit, W. G. de Feyter en J. van de Noord. Vrouw onder verdachte omstandigheden overleden Te Horsten by Musselkanaal is de vorige week onder verdachte om standigheden vry plotseling de 36- jarige mevrouw S. overleden. De po litie van Onstwedde heeft een nader onderzoek ingesteld. Het stoffelijk overschot werd naar Groningen over- gebracht, waar sectie is verricht. laarna is het te Musselkanaal be graven. Omtrent het resultaat van de sectie is nog niets bekend. Mevr. S. was moeder van 9 kinderen. Fractievoorzitters in congres gekozen. De democratische fractie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den heeft John McCqrmack uit Massa chusetts tot haar voorzitter gekozen. Zoals bekend hebben de democraten de meerderheid, zowel in het Huis als in de Senaat. Aan de andere kant werd William Knowland (Californië) éénstemmig gekozen tot leider van de republi keinse fractie in de Senaat. Foutief onderschrift. Eén onzer lezers, die lang in de West verbleef, maakte er ons op attent, dat de foto, die men Dinsdag op pagina 3 aantrof, met kan zijn de afkondiging van het Statuut voor het Koninkrijk in Suriname, maar voor de Nederlandse Antillen. De foto geeft namelijk een beeld van de binnenplaats van Fort Amsterdam in Willemstad op Curagao, de resi dentie van gouverneur Struycken. De foto was afkomstig van A.NJ?.- foto uit Amsterdam en voorzien van een foutief onderschrift. Van A.N.P.foto ontvingen wij in middels ook een correctie Het juiste onderschrift luidt: Ter gelegenheid van de afkondi ging van het statuut voor het ko ninkrijk der Nederlanden op Cura gao, speelde het mariniers-muziek-* corps van de Nederlandse Antillen op de binnenplaats van het fort Am sterdam voor de gouverneur, mr. A. A. M. Struycken en diens gasten. De kapel kreeg de instrumenten eni ge maanden geleden van de burge rij van de Antillen en draagt sedert kort weer het oude witte tropen-ga la. De Zuidpunt van de Argentijnse pro vincie Buenos Aires wordt door branden bedreigd, die in een gebied ter breedte van zeventig km woeden. Tot dusverre is één persoon om het leven gekomen. Dui zenden hectares bouwland zijn verwoest. Zaalhandbalcompetitie. De uitslagen van de Maandagavond in de veilinghal te Middelburg ge speelde wedstrijden voor de zaalhand balcompetitie van de Afdeling Zee land van het N.H.V. luidden: dames junioren: Zeeuwen-EMM 2-0; heren B: Olympus I-EMM I 4-3; dames B: Olympus-Volharding 4-2; heren C: Volhai'ding-EMM II 5-7. Het programma voor Zaterdag 8 Januari a.s. luidt als volgt: heren ju nioren: Tonido-EMM; dames junio ren: Hellas-Zeeuwen; heren C: Toni- do 3-Volharding; dames B: Volhar ding-Marathon 2; heren B: EMM-Ma- rathon 2; dames A: Hellas-Walche- ren; heren A: Tonido I-Hellas I. Het geheel, dat in de boven aangegeven volgorde wordt afgewerkt, begint om 19 uur. VOETBAL Reorganisatie van de K.N.V.B. In Mei buitengewone bonds vergadering De reorganisatiecommissie van de K.N.V.B. is met zyn arbeid thans zover gevorderd, dat voorlopige richtlijnen zyn opgesteld, welke men eerst met de onderscheidene belan gengroepen wil bespreken alvorens verder te gaan. Het ligt in de bedoe ling de principes, en dus niet de de tails, van de reorganisatie te bespre ken met de vereniging van eerste klassers, onder leiding van de he ren A. H. Martens (Den Haag) en W. J. Van Voorst (Nijmegen). Voor de federatie van tweede, derde en vierde klassers zullen de heren P. C. van Houten (Rotter dam) en J. C. Cools (Maastricht) van voorlichting dienen. Deze taak wordt bij deafdelingen van de K.N.V.B. waargenomen door de heer A. L. M. Schroder (Breda) en voor het Zaterdag-voetbal door de heer J. van der Meijde (Rotterdam). Op deze wijze hoopt men van ver schillende zijden waardevolle adviezen te krijgen, waarna de reorganisatie commissie definitieve voorstellen- voor het bestuur van de K.N.V.B. kan formuleren. Het ligt voorts in de bedoeling, dat in de loop van Mei een buiten gewone bondsvergadering zal wor den gehouden om de reorganisatie commissie definitieve voorstellen voor het bestuur van de K.N.V.B. kan formuleren. De begrafenis van president Rémon Maandagmiddag is het stoffelijk overschot van president José Remon van Panama teii aarde besteld, min der dan een etmaal na zijn vermoor ding. c De lijkwagen werd gevolgd door een rij met bloemen, versierde auto's van functionarissen. Een dichte me nigte had zich langs de weg verza meld, zodat vele functionarissen hun auto's achter moesten laten om de stoet te voet te volgen. De lijkwagen werd gevolgd door gehelmde en met geweren bewapende leden van. de nationale politie, waar van Remon voor zyn verkiezing tot president jarenlang bevelhebber is geweest. In de stoet liepen ook in het rood en wit gekleede brandweerlieden mee en Amerikaanse militairen uit de ka naalzone, die aan Amerika verpacht is. De „New York Times" en de „He rald Tribune" schrijven, dat Amerika een goede vriend en Panama een waardevolle president verloren heeft. De „Washington Post" noemde de aanslag op Remon „zinloos". De ar restatie van de vorige president Arias kwam „nauwelijks onver wacht". Of Arias rechtstreeks by de moord betrokken was diende nog be wezen te worden doch hij was mede plichtig aan iedere politieke knoeierij sinds de laatste 15 jaar. 3 Jan. 4 Jan. Nederland 1951 (3%) 102% Nederland 1948 (3%) 100% 100% Nederland 1947 (3%) 3 100% 100% Nederland 1937 3 99 99 Dollarlening 1947 3% 99 98% Investeringscertificaten a 101% 101% Nederland 1962-64 3 101% 101% Nederland N.W.S. 2% 813% Ned. Indië 1937 A 3 99% Grootboek 1946 3 99% 993/4 Nat. Handelsbank 154 159% Ned. Handelmy. 211% 211% AKU 330% 318% Bergh's en Jurgens 314 314 Calvé-Delft 270 268 Kon. Ned. Hoogovens 290 Unilever 395% 392% Ned. Kabelfabriek 260 260% Philips 343% 341% Wilton-Feijenoord 211 213 Billiton exd. 3 2 exd. Kon. Petroleum My. 549% 554% Amsterdam Rubber 107% 109% Holland Amerika Lijn 135 188 Kon. Paketvaart 153% 154 Rotterdamse Lloyd 155% 158 Ned. Scheepvaart Unie 1623,4 164 Stv. My. Nederland 172% 173% H.VA. 137% 140% Deli Mij. 1233% 130% Bank v. Ned. Gem. 4% 109 109% Bank v. Ned. Gem. 0-5-10 126% Centrale Suiker 207% 207 Kon. My. De Schelde N.B. 167% Baltimore-Ohio 45% Missouri K.T. 9% New York Central 33% 32% Pennsylvania 24Ï4 23% Anaconda 513% 51% Bethlehem Steel 108% 111 General Motors 98% Intern. Nickel 60 60% Kennecott 107% 1073/4 Republic Steel 85'% 84% U.S. Steel 74% North American Cy. 27 27 Mldcontlnental 100 101% Shell Union 61% Tide Water 55y4 25% AKU 4% 103 Van Berkels Patent 3% 124% 124 Premieleningen A'dam Premielening 128 128% BYeda 108% 108 Eindhoven 1954 108% 107% Enschede 109 108% 's-Gravenhage 1952 I 129 129 's-Gravenhage 1952 II 128% 128 Rotterdam 1952 I 130 1. 126 Rotterdam 1952 II 130 130% Utrecht 125% 125% Amsterdamse wisselmarkt Amsterdam, 4 Jan. Contante prij zen. Londen 10.57%—10.58%. New York 3.79,+-3.79ft. Montreal 3.92% —3.92%. Parijs 1.0840—1.0860. Brus sel 7.597.60. Frankfurt 90.1090.20. Zürich 86.41—86.51. Zürich (vrije francs) 88.46—88.56. Stockholm 72.86 72.96. Kopenhagen 54.58—54.68. Os lo 52.82—52.92. Braz. dollar 3.79 3.80%. Argentijnse verrekenings dollar 3.82%3.83%. Japanse ver rekeningsdollar 3.82%3.83%. Turkse verrekeningsdollar 3.80% 3.81% nominaal. BRIDGE Viertallencompetitie Voor de viertallen competitie brid ge werden in December enige wed strijden gespeeld, waarvan de uitsla gen luiden: Afdeling A: HoofdklasseVlissingen IIMiddel burg I 2941; Fles IVlissingen I 3542; Vlissingen IIIFles I 47 34; Zuid Beveland IVlissingen I 54—44. Ie klasse: Fles IIFles IV 38 15; Middelburg II—Fles Hl 3ö—36; Fles IV—Fles IH 32—43. DE STANDEN: Hoofdklasse Middelburg I 4 3 0 1 6 +48 m.p. Vlissingen I 5 3 0 1 6 13 m.p. Zuid Beveland 1 3 2 1 0 5 +35 m.p. Vlissingen IH 4 2 0 2 4 26 m.p. Fles I 51133 8 m.p. Vlissingen H 5 1 0 4 2 86 m.p. Ie klasse: Fles in 4 2 2 0 6 +43 m.p. Fles H 4 3 0 1 6 +30 m.p. Vlissingen IV 4 2 115 +18 m.p. Middelburg H 4 112 3 17 m.p. Fles IV 4 0 0 4 0 —74 m.p. Afd. B: (Zeeuwsch-Vlaanderen). Hoofdklasse Terneuzen ISas v. Gent I 43—36; Hulst ITerneuzen n 3938. Ie klasse Terneuzen IVSas van Gent n 34 24; Oostburg ILuctor H 55—19; Luctor IIOostburg I 4723. De standen luiden thans: Hoofdklasse Hulst I 4 3 1 0 7 +90 m.p. Terneuzen Hl 4 2 0 2 4 35 m.p. Sas van Gent 1 3 1 0 2 2 0 m.p. Terneuzen I 3 1 0 2 2 44 m.p. Terneuzen H 2 0 111 —11 m.p. Ie klasse Oostburg I 4 3 0 1 6 +28 m.p. Luctor II 4 2 115 +15 m.p. Terneuzen IV 3 2 0 1 4 +38 m.p. Luctor I 2 0 111 —12 m.p. Sas van.Gent H 3 0 0 3 O 69 m.p. Schaaktournooi te Hastings. De partij tussen Smyslov (Rusl) en Pachmann (Tsjechosl.) voor de zesde ronde van het internationaal schaak tournooi te Hastings eindigde na 23 zet ten in remise. Dit resultaat bracht Smyslov aan de leiding met een score van vier en een halve punt uit zes partijen. De partij Fuderer (Z.S1.)—Keres (Rusl.) eindigde na 49 zetten in een overwinning voor Keres, terwijl de V/estduitser Unzicker na 35 zetten van de Engelsman Fairhurst won. Beide partijen werden voor de 6e ronde ge speeld. BOKSEN Quentemeyer kampioen zwaargewicht. Henny Quentemeyer is Dinsdag avond te Groningen zwaargewicht kampioen van Nederland geworden. Hij won van Baby de Voogd in de 12e en laatste ronde door k. o. KERKNIEUWS. GER. GEMEENTEN Bedankt voor Scheveningen: J. B. Bel te Krabbendijke. Aangenomen naar Enschede: J. Enter Jr. te Zeist. VERDEELDE MARKT, AKU FLAUW Amsterdam, 4 Jan. De aankondiging van een onveranderd interimdividend ad 4% door de AKU heeft een domper op de markt gezet. Maandagavond is de stem ming, op instignatie van Wallstreet voort durend willig geweest en bereikten de internationale industrieën nieuwe hoog tepunten. Dinsdagmorgen echter ging men zeer omzichtig te werk en ook in de micdag waren publiek en beroepshandel terughoudend. Het interimdividend van de AKU stelde teleur, de beurs had op een hoger percentage gerekend. Hoewel een dergelijke aankondiging niet veel zegt over de grootte van het totaal dividend, koesterde men blijkbaar hieromtrent toch geen optimistische verwachtingen. Het tuimelde dan ook van 331 naar 318%. De Philipshoek is nog steeds één der levendigste op het Damrak. De claims moesten 's middags een klein ver lies incasseren en kwamen op 746. 776). In het telefonische verkeer van Maandagavond was de prijs verder ge stegen tot 800. De aandelén noteerden circa 2 punten lager op 342. Unilever aan vankelijk prijshoudend doch tegen slot eveneens 2 lager. Kon. Olie nam tenminste iels van de stijging in Wallstreet over en kv/am op 556% (550%). Elders was de stemming wederom vast. In het bijzonder viel het op dat de cul- tuurmarkt de betere stemming van Maan dag onverminderd overnam, wederom on der leiding van Amsterdam Rubber. Dit papier kwam van 107% op 110%. Deli gold 130% (128%) en HVA 140% (138). Ook de scheepvaartafdeling kwam op een hoger niveau. De courante papieren hier stegen 15 2 punten. Bij de bankaandelen bleek Rotterdamse Bank favoriet te zijn op 235 231). Staatsfondsen tenslotte lus teloos en opnieuw eerder iets luier. Prolongatie 2%%. efa Ohaó 7ëcr-Jam FtUiLLtiü. 27 „Waarschijnlijk wel, maar we be hoeven daar niet verder over te pra ten. Hij is met Elsie getrouwd en zai met haar getrouwd blijven", zei Sha ron op doffe toon. „Morgen zal ze hier zijn. Ik zie er tegen op. haar te ontmoeten, maar ik kan er niet onder uit. Ze zalze zal weer kunnen gnuiven". „Over jou? Arm kind!" „O, heel lief en heel keurig natuur lijk. Ze is te „damesachtig" om een echte dame te zyn, als je me be grijpt". „Of ik het begrijp? Je bedoelt het type. dat beter in zekere Londense wijken zou thuiskomen. Als het ver nisje bezwijkt, wordt de situatie er intussen niet beter op!" „Ja, zo zie ik haar tenminste en zag ook nicht Charlotte haar, maar misschien hadden we het mis en zul jij haar lief vinden. Ze schijnt met de meeste mannen goed te kunnen op- c„ij ;ove hemel, wat ben ik kattig en ik heb zo het land aan kat tigheid!" „Onzin, alle echte vrouwen zijn kat tig, als je hun haar in de verkeerde richting opstrijkt. Het is geen mis daad, maar een vorm van zelfverdedi ging", zei Monk kalmerend. „Ga nu naar boven, poes en slaap eens lekker uit. Ik zal me wel met Elsie belasten". Ja, Monk was vaak irriterend en onberekenbaar, maar hij kon soms ook geweldig troostend zijn, bevond Sharon enigszins vefrast. Hij stak de op tafel staande kaars aan en draaide de lamp uit. Daarna, nam hij de kandelaar op en sloeg de arm weer om haar heen. „Naar boven", zei hij op een toon alsof ze "een van de tweelingen was, „en nu geen gepieker meer. Denk-er aan, dat oom Monk hier is.en dat hij wel raad zal weten met alle proble men, indien en wanneer er zich moch ten voordoen". HOOFDSTUK VIH. Sharon was bezig, de keukentafel voor het ontbijt te dekken, 't Was ne- .doof JAN TEMPEST gen uur, maar zelfs Clifford had zich ditmaal eens verslapen. Toen ze naar beneden ging, had ze hem op het por taal ontmoet, terwijl hij ongeduldig heen en weer liep voor de badkamer, die Monk en de tweelingen in beslag hadden genomen. Monk had haar toegeroepen, dat hy wel voor het ontbijt zou zorgen, maar zijn prestaties als kok de vorige avond hadden Sharon in haar eer ge tast en nu wilde ze hem tonen, dat ze op dit gebied niet achterbleef. In de tuin had ze salie en peterselie ge plukt. Ze had de overgebleven eieren geklutst en de pan op het fornuis ge zet. Zodra iedereen klaar was, wilde ze lekkere, geurige omeletten me' ham opdienen...... ze hoopte tenmi- ste, dat ze lekker zouden zyn. De zon scheen door de ramen en beloofde een heerlijke dag te worden, Elsie of geen Elsie. Vreemd toch, hoe anders alles er op een zonnige, lente achtige morgen uitzag. Sharon vroeg zich af of ze nog tijd zou hebben om viooltjes voor de tafelversiering te plukken. Haar tranen en voorgevoe lens van gisteravond schenen nu be lachelijk en kinderachtig. Per slot van rekening had ze toch al drie jaar lang geweten dat Elsie de vrouw van Clif ford was. Daarentegen moest ze nu gewapend zijn. Wat niet genezen kon moest men dragen, daar zat niets an ders op. Natuurlijk zou ze nooit een andere man liefhebben zoals ze Clifford had liefgehad. Aan hem zou ze altijd vol weemoed en spijt terugdenken, maar om ter wille van hem een oude vrij ster te blijven zou toch wel wat al te dwaas zijn. Waarom zou zij zich een echtgenoot, een tehuis, een gezin ont zeggen, alleen omdat Clifford zich door Elsie had laten inpalmen? En waarom zou ze Elsie de voldoening schenken, haar, Sharon's leven te hebben verwoest? Op de een of andere dag zou ze wel een andere man ontmoeten. Een aar dige, flinke man, betrouwbaar en de gelijk. Een man, die haar zou lief hebben en vertroetelen, zoals Clifford Elsie liefhad. Een man, die zijn huis en zijn gezin vóór alles liet gaan. Zijn ■ezin, want natuurlijk zouden ze kin- 'eren krijgen. Zo mogelijk twee jon- ens en twee meisjes, 't Zou leuk rijn als er tweelingen by waren, die zouden elkaar gezelschap houden en het zou ook kosten uitsparen. Zeker, een onervaren moedertje zou er wat moeite mee hebben, maar een vader van de goede soort zou haar helpen en bijstaan. Dom toch van de mensen om te denken, dat mannen niet met kleine kinderen kunnen omgaan; Monk had immers getoond, dat een man zich evengoed kon redden als welke vrouw dan ook. De achterdeur werd zacht, bijna ter sluiks geopend en Sharon, eensklaps uit haar overpeinzingen gestoord, draaide zich haastig om, de ogen van verbazing wijd geopend. Op de drem pel stond een man haar aan te staren; een jonge man, een vreemdeling. Hij was slank en blond en uitstekend ge kleed in een keurig bruin pak. Een knappe kerel met regelmatige ge laatstrekken en diepliggende, helder blauwe ogen, zoals ze dadelijk op merkte, maarwaarom kwam hij de achterdeur binnensluipen Had hij soms verwacht, dat er niemand thuis zou zijn? In dat geval was hij niet veel goeds van plantenzij ze b.v. met een verdwaalde automobilist te doen had. „Goedenmorgen", ze ze koeltjes. „Ogoedenmorgen". Er lag iets vijandigs en afkeurends in zyn onder zoekende blik. „Ik kwam voor me vrouw Visby". „Mevrouw Visby? O, u bedoelt El sie Visby? Ze is niet hier", antwoord, de Sharon, een beetje in de war. „Tenminste nóg niet. Ik geloof dat ze in de loop van de morgen zal komen. Kan ik soms een boodschap overbren gen?" „Als u 't goed vindt, zal ik op haar wachten". „Zoals u wilt. Komt u binnen, alsje blieft, maar we hebben nog niet ont beten7'. „Het spijt me, dat ik u stoor,.maar ik zou meneer en mevrouw Visby hier om half tien ontmoeten". „O, juist. Ik ben Sharon Spey, Gaat u zitten alsjeblieft". „Dank u". De jonge man nam plaats en trok zijn onberispelijke van vouw voorziene pantalon iets omhoog. „Ik heet Kerris, Ian Kerris. Hoe maakt u het, juffrouw Spey? Dit is een nogal verrassend bezoek, nietwaar? Myn oom verwachtte u tegen het volgende weekeind". „Och kom Dan moest hij toch zijn brieven wat nauwkeuriger controle ren, want hij schreef me, of ik deze week in Ippleside wilde komen". „Dat kan ik nauwelijks aannemen. Oom is op zyn minst al een week niet naar kantoor geweest, want hij had 'n erge aanval van griep. Ik heb alle correspondentie verzorgd en heb u ze. ker niet geschreven". Hij sprak zó beslist, dat ze stom verbaasd opkeek. Als noch hij noch zijn oom haar hadden geschreven, van wie was dan de brief die haar nier- had doen komen Monk had beweerd, dat het een valstrik was, maar hoe zou dit mogelijk zijnDe brief was getikt op het papier van de fir ma en ontedtekend „p.o. Joshua Ker ris". „Wat geheimzinnig", zei ze. niet op haar gemak. „Ik kreeg de brief Vrij dagmorgen en twijfelde niet, of hij was van uw oom afkomstig, want hij was op het gewone papier getikt". (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6