In 1954 meer zeeschepen in haven van Vlissingen dan sinds 20 jaar Het vervoer blijft voor Bruinisse een zorgenkind Zeeuwse Almanak ZEEUWSE RUITERS KWAMEN TE GOES BIJEEN RANTSOENERING VAN MOSSELEN Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE OOURANT WOENSDAG 5 JANUARI 1965 GROTE BEDRIJVIGHEID Er liepen er dit jaar ruim tweeduizend binnen In geen twintig jaar is het zo druk met zeeschepen geweest in de ha ven van Vlissingen als in 1954. Het aantal, dat de havens binnenliep, ver meerderde Vergeleken by 1953 aanzienlijk en was het hoogste dat sedert 1934 werd bereikt, namelijk 3112. Ook de totale tonnage nam in 1954 aan zienlijk toe en passeerde de 4,5 millioen b.r.t. Voorts vermeerderde even eens het aantal schepen, dat in Vlissingen bunkerde: dit aantal kwam na melijk van 142 op 177 (kolen) en van 1205 op 1333 (olie). Van de ladende en lossende schepen, de bijleggers en andere schepen, bunkerden er boven dien nog 21, waardoor het aantal oliebunkerende schepen in totaal op 1354 kwam (in 1953: 1223). Het grootste schip, dat aanliep was de „Hi malaya" van de P. O.-line, een boot van 28.000 ton, die op 1 Juni arri veerde om 228 emigranten in te nemen. Verder werden gedurende de Lon- dense havenstaking enige schepen te Vlissingen gelost. 83.751), stenen 4.807 duizend (7.787 duizend) dakpannen 10 duizend (4 duizend), gezaagd hout O std (66 std.). ZEESCHEPEN. De verdeling van de 2112 zeesche pen was als volgt (tussen haakjes de cijfers over 1953): bunkersche pen-olie 1333 (1205) 3.441.389 brt. (2.491.366); bunkerschepen-kolen 177 (142) 397.482 brt. (382.826); bijleg gers 512 (339) 216.806 brt. (118.568) Maatschappij Zeeland 5 (8) 20.410 bit. (30.759); reparatieschepen 2 (8) 17.135- brt. (40.952)ladende en los sende schepen 41 (58) 141.975 brt. (57.892); diverse schepen 41 (13), 273.960 brt. (90.204); emigranten schepen 1, 27.955 brt. Het aantal binnenschepen iri de Vlissingse havens liep belangrijk te rug, namelijk van 1022 op 748, het geen hoofdzakelijk te wijten was aan het feit, dat de bouwactiviteit min der is geworden, en voorts aan de omstandigheid, dat het Provinciaal Gasbedrijf te Vlissingen ophield als productiebedrijf werkzaam te zijn, terwijl de nieuwe electrische centra le van de P.Z.E.M. buiten het ha vengebied werd gevestigd. Het toeristenverkeer tussen België en Vlissingen per schip was in 1954 eveneens minder dan het jaar daar voor. In totaal arriveerden 70 sche pen (in 1953:88) met 11.169 passa giers (vorig jaar 16.104). Van deze schepen maakten er 19 gebruik van de Buitenhaven (vorig jaar 23) en 51 van de Gemeentelijke Voorhaven (vo rig jaar 65). Dan was er verder ui teraard het gebruik door schepen van de Koninklyke Marine, Loods wezen en de Provinciale Stoomboot diensten. WERKZAAMHEDEN. Belangrijk in het afgelopen jaar voor de haven was vooral het inge- bruiknemen van de nieuwe sluizen en van de Keersluisbrug. Daarmede kwam na tien jaar de verbin ding tussen buiten- en binnenwater weer geheel in orde. De vroegere aanlegplaatsen van de Mij. „Zee land" bleven nog onhersteld. In 1954 werd aan de Oostzijde van de buiten haven een nieuwe marinesteiger met een lengte van 250 meter in ge bruik genomen, waardoor de han delskade meer vrijkwam. Een nieuw magazijn van de N.V. Haven van Vlissingen is thans in aanbouw, ter wijl de plannen met het vml. Vlis- marterrein in een vergevorderde staat van uitbreiding verkeren. De tankinstallatie van de haven werd uitgebreid met 3 tanks van 3750 m3 en heeft thans een capaciteit van 18.850 m3. De bezetting in 1954 was niet onbevredigend. De loodsruimte kon op een bevredigende wijze ren dabel worden gemaakt door de op slag van gestort graan, terwijl éen der loodsen sedext exikele maanden in gebruik is voor de opslag en be handeling van uien. Het stuwadoorsbedx-ijf van de N. V. Haven van Vlissingen verwerkte aan diversen 62.946 ton (1953: „Willemsdorp" morgen weer in de vaart. De veerdienst op het traject Anna JacobaZijpe zal met ingang van Donderdagmorgen weer gevaren worden door de herstelde „Willems dorp." Dinsdag was Bet in verband met het lage water nog onmogelijk, ge laden vrachtauto's over te zetten. Vandaag zal liet nog niet mogelyk zijn auto's met aanhangwagens te vervoeren. (Advertentie.} VAN iwin TOT rS.ijfJC LJSTRAINING Zoals reeds eerder gemeld, zal de Sluisse IJsclub een centrale training voor schaatsenrijders instellen, onder leiding van de beide bekende rijders Jan de Jager en Staf Dobbelaere. Donderdag a.s. zal te Schoondijke de eerste oefenavond worden gehouden. Nu de weerberichten vorst melden, is de belangstelling voor deze trai- ningsgelegeixheid groot. De organise rende ijsclub heeft besloten, de trai ning open te stellen voor iedereen, on geacht of men lid van een ijsvereni- ging is of niet. VORSTVERLET De plotseling ingevallen1 vox-st heeft ook minder aangename zijden. Zo worden reeds nu vele kleine bedrij ven vooral in de bouwvakken door Koning Winter in de uitoefening GLAD 't Was voor de Vlissingse jeugd een plezierige verrassing toen gister middag plotseling doodgewone stra ten veranderden in spiegelgladde ijs bonen! De gang naar school kreeg iets feestelijks en werd dan ook luid ruchtiger dan anders afgelegd! Een klein knaapjedat de schoolleeftijd" nog niet bereikt hadf vertoonde zich op straat met een gloednieuw sleetje waarmee hij aanvankelijk wat aarze lend én onwennigmaar dl spoedig ui termate vaardig omsprong, 't Was kennelijk voor het eerst, dat hij zich op glad ijs waagde! Voor de volwassenen was de pret aanzienlijk geringer Automobilistendie even tevoren hun voertuigen nog met de gebruike lijke snelheid over het wegdek deden daverenleken plotseling figuranten in een vertraagde filmZéér be hoedzaam koersten zij hun icagens langs de wegennauwlettend toeziend op de fietsers, die soms bijzonder vreemde capriolen maakten! De mandie wij in één der straten ontwaarden, was er wel erg onple zierig aan toe. }t Was een eerzaam vertegenwoordiger van het snel slin kende voetgangersgilde, maar hij wandelde bepaaldelijk niet met over. tuiging. Integendeel. De man omarmde in volledige over gave een lantaarnpaal en weigerde hardnekkig om ook nog maar éen stap te doen Hij had nieuwe schoenen aan Misschien staat ie er nog wel van him taak belemmerd, en zijn zij genoodzaakt hun personeel tijdelijk naar huis te sturen. KOSTERJUBILEUM Zondag jl. was het een kwart eeuw geleden, dat de heer C. Voshol zyn functie als koster der Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer aanvaardde. Na de kerkdienst wenste ds Van Putten de jubilaris geluk en sprak hij de hoop uit, dat deze de ge meente nog vele jaren mag dienen. Ook de kerkeraad huldigde de „zilve- rèn" koster. SCHUUR IN BRAND. Maandagavond omstreeks half tien werden de inwoncr3 van IJzendijke opgeschrikt door het loeien -van de brandweersirene. Er was namelijk brand uitgebroken in een schuur aan de Waterpoortstraat, welke gebruikt werd door een smid en een drankhan delaar. Een hoeveelheid drank, enke le grote bussen carbid en een zuur- stoffles werden uit het gebouw ver wijderd voor de brandweer arriveerde; een aantaj konijnen kwam echter in de vlammen om. De brandweer was het vuur spoedig meester. OESTERVERZENDING De oesterverzending is in de laatste weken van het afgelopen jaar zeer be vredigend geweest. Hoewel de totaal cijfers nog niet bekend zyn, wordt aangenomen, dat het aantal verzon den oesters wederom groter is ge weest dan in de overeenkomstige pe riode van het voorafgaande jaar. De algemene opvatting is echter, dat de omzet in geld kleiner is geweest. De drukke werkzaamheden tijdens de feestdagen werden begunstigd door goed weer, zodat alles vlot kon wor den gereedgemaakt voor 't transport. SCHIP AAN DE GROND De Nederlandse kustvaarder „Ser- vus" (360 t.) van W. James te Rot terdam is Dinsdagmorgen omstreeks vier uur bij Vlissingen op de Nolle- plaat gelopen. De sleepboot „Witte Zee" en een bei'gingsvaartuig voeren voor eventuele assistentie uit, maar des morgens om 7 uur slaagde de „Servus" er in, op eigen kracht vlot te ko.vien. (Advertentie.) Dames! Vooral nu Hamea-Gelei voor Uw handen Zilveren P.Z.E.M.-jubileum De heer M. W. E. Millenaar in Vlis singen, technisch ambtenaar by de P. Z.E.M., vierde Maandag zyn zilveren jubileum in dienst van dit bedrijf. Te zijnen huize werd de jubilaris 's mor gens in hartelijke bewoordingen toe gesproken door de directeur, ir T. Mi- chielsen, die hem namens bestuur en directie dankte voor de bewezen dien sten en de gebruikelijke enveloppe aanbood. De heer A. F. Linse, hoofd opzichter der centrale dankte voor de prettige samenwerking. De heer J. Meijers uit Terneuzen sprak namens het personeel woorden van dank voor de wijze, waarop de heer Millenaar met zijn mensen wist om te gaan en hun belangen behartigde. Deze spre ker bood een fraai aandenken aan. Voor mevrouw Millenaar waren er bloemen. Tenslotte spraken nog de heren A. P. Leenhouts, namens de electronische dienst en J. Huser, uit naam van de personeelsvereniging. De laatste bood een geschenk aan. De jubilaris dankte daarna in welgekozen bewoordingen voor de hulde. Afd. Schouwen-Duivéland Ned. Kappersbond. Maandagavond lieeft de afdeling Schouwen en Duiveland van de Ne- dexlandse kappersbond zich nogmaals bezig gehouden met de kwestie rond het z.g. eenheidstarièf en de vacan- txeregeling. Het laatste kon op rede lijke wijze worden opgelost. De tarief regeling was een bron van verdeeld heid en besloten werd nogmaals een vergadering aan deze kwestie te wij den. Leveringsaandeel mosselopbrengst In de maand December 1954 werd1 door mosselkwekers te Bruinisse aan de handel afgeleverd ongeveer een vierde deel der gezamenlijke standaardcapaciteitscyfers, waardoor voor de meeste kwekers de levering steeg boven 100 van dit stee. (standaardcapaciteitscijfer. Opmerkelijk is weer het grote 'aan deel der Zeeuwse mosselen in de De- cemberlevex'ing, te weten 11.475 ton nen, tegen een leveling van 24.82'5 tonnen Waddenzee mosselen. Jubileum bij P.Z.E.M. in Zierikzee. Dinsdag is in de vergaderzaal van het P.Z.E.M.-gebouw te Zierik zee de heer A. J. van Dixhoorn, ïp tegenwoordigheid van directie en personeelsleden, gehuldigd ih verband met zijn 25-jarig jubileum als maga zijnmeester. Ir. T. Michielsen, algemeen direc teur der P.Z.E.M., sprak de jubilaris toe en overhandigde hem als stoffe lijk blijk van waardering een enve loppe met inhoud. Namens de prov. personeelsvere niging van de P.Z.E.M. sprak de heer J. H. W. van Beusëkom, die als geschenk een vulpen aanbood, waar na nog ir. M. L. A. Beun uit Zierik zee zich in waarderende bewoordin gen tot de heer Van Dixhoorn richt te. Ook uit Tholen en St. Philips- land waren vertegenwoordigers van de P.Z.E.M. naar Zierikzèe gekomen ter bijwoning van deze huldiging. Mevrouw Van Dixhoorn mocht bloemen in ontvangst nemen. COLLECTE De te Zaamslag gehouden busjes actie voor „Kinderzorg" uit Middel burg bracht f 95.88 op. RAAD SINT JANSTEEN Wegverbetering ter sprake gebracht. De raad van Sint Jansteen kwam in vergadering bijeen onder voorzitter schap van burgemeester mr J. I. M. Reuser. Vastgesteld werden een ont werpverordening op de keiu-ings- dienst van vee en vlees en de begro ting 1955 van de Vleeskeuringsdienst; Subsidie Werd toegekend aan de Landbouwstudiegroep te Sint Jan steen tot een bedrag van 175 en aan de Sint Elisabethstichting te Sluiskil voor elke verpleegdag door een inge zetene van Sint Jansteen in dat zie kenhuis doorgebracht. Het toegeken de bedrag van 740 werd geraamd naar de verpleegkosten ©ver 1953. Subsidie werd eveneens verleend aaxi het Zeeuwsche Wit-Gele Ki-uis en aan het Groot Seminarie te Hoeve. De jaarwedde der wethouders werd van 700 op 745 per jaar gebracht. Tot ambtenaren van de burgerlijke stand werden benoemd de heren F. M. Smet en mr. J. I. M. Reuser, Bij de rond vraag kwam de verbetering van ver- schillendè wegen en het aanbrengen van lichtpunten ter sprake. De heer R. F. van Acker (K.V.P.) bracht de wenselijkheid naar voren om ook het vuilnis in een gedeelte van de Wilhel- minastraat te doen ophalen, waartoe inderdaad werd besloten. Technische Dienst P.Z.E.M. van Westdorpe naar Terneuzen De kantoren van de Technische Dienst Zeeuwsch-Vlaanderen van de P.Z.E.M. zullen omstreeks half Janu ari worden overgeplaatst naar Ter neuzen. Zij zullen worden gevestigd in het pand Axelsestraat 58. Tot dusver bevonden deze kantoren zich in de ge bouwen van de centrale te Westdorpe. Benoeming De heer H. J. Vooren, hoofd der O.L. school te Bi'ouwershaven is met ingang van 1 April a.s. in gelijke functie benoemd te Wyde-Wormer (N.H.). Ook dit jaar grote activiteit Gezien het grote succes van de afgelopen jaren zal de Gewestelijke Bond voor Zeeland van de Landelijke Ryverenigingen ook in het komende seizoen weer enkele ruiterevenementen organiseren. Zo zal in begin Mei de bloe- semrit langs de Bevelandse boomgaarden gereden worden, terwijl van 6 tot 9 Juli in Renesse het Ruiterkamp gehouden zal worden, waaraan do Brabantse zusterverenigingen naar alle waarschijnlijkheid eveneens zullen deelnemen. Dit deelde de voorzitter van de Gewestelyke Bond, ir. J. D. Dorst, Dinsdagmiddag tijdens de algemene ledenvergadering in „De Land bouw" te Goes mede. Ook wordt de mogelijkheid onder ogen gezien om in Juni de landbouw- dagen in Kloosterzande, met een rij tocht luister bij te zetten. Het sei zoen wordt besloten met een Con cours Hippique, dat op 27 Augustus in Vrouwenpolder gehouden zal wor den en waai'bij iedere afdeling zal trachten een eigen bijzonderheid naar voren te brengen. De heer P. A. Voorsluijs, secreta ris van de Koninklyke Nederlandse Fëderatie van Landelijke Ryvereni gingen, herinnerde met een kort woord aan de wenselijkheid om tij dens de voor de landbouw zo rusti- ge wintermaanden, te blijven trainen. Spreker gaf in overweging om in verenigingsverband een grote ruim te te huren en zich toe te leggen op rijdressuur. Vervolgens hield ir. M. Sanders een interessant praatje over het paard in het algemeen. Hoewel Ne derland in totaal nog bijna een kwart millioen paarden heeft, neemt dit aantal de laatste jaren onrust- harend af. De oorzaak hiervan ligt in de steeds voortschrijdende me chanisatie van de landbouw. Maar voor de kleine bedrijven blijven de paarden toch de meest economische trekkrachten. De enige manier om het gebruik van paarden te stimu- lex-en, zag spreker in de mogelijk heid om de nieuwste landbouwma chines ook voor voortbeweging door Er is onvoldoends voorraad, Zoals dezer dagen reeds gemeld, is de nxosselenexport zo vlot verlopen, dat de voor dit seizoen beschikbare hoeveelheid consumptiemosselen bijna is uitgeput. In verband niermede heeft het Bedrijfschap bepaald, dat de han delaren in de nog resterende weken een toewijzing zullen krijgen op basis van de omzet in het tijdvak van 14 Juli11 December 1954. Naar gelang van de grootte van de aanvoer in een bepaalde week, krijgen de handelaren een percentage van de in genoemd tijdvak bereikte omzet. Mede als gevolg van het slechte weer, is momenteel de aanvoer door de kwekers zeer miniem. Het toewij- Met eervol ontslag Bij beschikking van de Minister van Wederopbouw en Volkshuisves ting is met ingang van 1 Januari 1955 aan de heer M. M. de Raat op zijn verzoek eervol ontslag vei'leend als secretaris van de Huuradvies- commissie in het" ressort Zierikzee. Arbeidsbureau in nieuw gèbouw. Het gewestelijk arbeidsbureau in Zierikzee zal binnenkort haar tegen woordige behuizing moeten verlaten om in de Nieuwe Bogerdstraat, waar een tweetal panden zullen worden verbouwd, een nieuw kantoor te be trekken. Het gebouw in de Meelstraat, dat volkomen uitgewoond is, zal wor den afgebroken en op deze plaats zal in een nieuw te bouwen huis de tele fooncentrale, voor de automatisering van Schouwen en Duiveland, worden ondergebracht. zingspercentage zal daarom deze week niet veel meer dan 20 a 25 pet. kunnen Intussen zal door deze geringe toe wijzingen wellicht niet kunnen uit blijven dat bijv. in de mosselconserven- fabrieken tot ontslag van een gedeelte %an het personeel zal moeten worden overgegaan. Regenval in Duiveland In de maand December viel in Oostelijk Duiveland volgens de gege vens van de Regenmeter, geplaatst op het Proefbedrijf Scheldemonden 56.8 mm, tegen een normale hoeveel heid van 64 mm. Nutsspaarbank Middelburg. Het tegoed van de spaarders bij de Middelburgse Nutsspaarbank steeg in de maand December 1954 van 11.479.033,38 tot 11.525.123,03. Ingelegd werd 417.496,45 en terug betaald 371.406,80, derhalve een toename van de spaargelden met 46.089,65. Het totaal tegoed aan het einde van het jaar bedroeg rente inbegrepen 11.781.009,77 (v.j. 9.913.771,61). Het aantal re keningen steeg gedurende de ver- slagmaand van 12.720 tot 12.737. Op het bijkantoor Oostburg steeg het tegoed van 1.770.640,58 tot 1.810.270,65. Ingelegd werd 70.766,16 en terugbetaald 31.136,09. Tijdens de zitdagen in Oostkapelle werd 752,20 ingelegd en 830 terugbetaald. Het tegoed van het schoolsparen daalde met 366,24 van 46.705,78 tot 46.339,54. Ingelegd werd 529,79 en terugbetaald 894,03. In Middelburg werden 7 en in Oost- bui-g geen babyboekjes uitgereikt. De spaax-busjesactie leverde in De cember 773,61 op. GESPREK MET BURGEMEESTER Over het Delta-plan wordt niet veel gepraat De problemen rond het herstel en de wederopbouw van Bruinisse liggen geheel anders dan in de overige plaatsen op Schouwen en Duiveland. Brui nisse neemt op dit eiland nog steeds een aparte plaats inhet vormt met de mosselcultuur een groot geheelde zorgen van Bruinisse zijn zorgen over de mosselvisserij en vissersproblemen komen ter bespreking in de raadzaal. „Wij zijn nu eenmaal een vissersdorp met alle eigenschappen van zo'n kleine gemeenschap", zo vertelt ons burgemeester K. H. Michaelis in het nieuwe raadhuis, dat als symbool van vernieuwing in de dorpskom staat. Over het Delta-plan wordt niet veel gepraat. Er is toch immers nog de mogelijkheid één zeearm met zout water te behouden? Het tegendeel zal wellicht voor families, waar het beroep van visser van vader op zoon overgaat, grote pro blemen meebrengen. En dan is daar nog de belangrijke haven. Vijfhonderd schepen kwamen het afgelopen jaar in Bruinisse en alleen aan suikerbieten werd 12,000 ton verscheept. Voor 1955 verwacht men dat dit minstens tót 20.000 ton zal oplopen. De kistdam, waar in de rampnacht de gehele bevolking aan werkte, neemt te veel plaats in. Voor een snel verladen van producten in en van de schepen, is een nieuwe haven nodig. Dit komt op twee millioen gulden. Voor hiertoe besloten zal worden, is er heel wat water door de Krammer gestroomd. Het vervoer blijft voor de plaats een zorgenkind: Bruinisse ligt aan geen enkele buslijn. Wie het dorp be zoeken wil, moet vanaf de bushalte, even voor Zijpe, een flinke .wandeling maken. De bevolking zou graag een meer practische verbinding hebben met. het veer te Zijpe en met Zierik zee, maar op dit ogenblik ziet nie mand nog een redelijke oplossing. Om legging van de reisroute zal niet ren dabel blijken. Gelukkig rijdt in de winter voor de schooljeugd een bus naar Zierikzee. In dit verband merkt burgemeester Michaelis nog op dat het pertinent on juist is wat begin December Dr. H. J. van Zuylen, directeur van de R.T.M. opmerkte, als zou Bruinisse geen uit breidingsplan hebben. Dat is er wel, maar het door de R.T.M. geprojecteer de gebouw in Zijpe is hiermee in strijd en dus wettelijk niet toegestaan. Het is omstreeks 1951 gebeurd dat men van buiten kwam om in Bruinisse een huis te huren. En daar was nog mogelijkheid toe ook. Die tijd is voor bij. Op het ogenblik is de woningnood verhoudingsgewijs evengroot als in de andere dorpen. De negentig huizen welke in het kader van de oorlogsher- stelschade worden gebouwd, bestaan niet alleen op papier, er zijn er al twintig van in aanbouw. De gemeente kocht nog. een twintigtal krotwonin gen, welke tegen het komende voor jaar worden omgebouwd tot huisjes voor ouden van dagen. Elf Januari kan de kleuterschool in gebruik wor den genomen. Ook de Oud-Gerefor meerde gemeente heeft besloten een kerk te bouwen. De Oostelijke zijde van het dorp is geheel gereed wat be strating en riolering betreft en het overige deel komt nu aan de beurt. Ket gemeentebestuur heeft de prettig ste contacten met de dienst Wederop bouw. Recreatie Verenigingen op alle gebied hebben in Bruinisse een bloeiend bestaan. Naast een muziekvereniging zijn er ge regeld bijeenkomsten voor duiven- en aquariumliefhebberspostzegelverza melaars hebben hier uniek voor Schouwen en Duiveland hun eigen club. De instuif voor de jeugd wordt trouw bezocht. Deze wijze van jeugd- ontspanning werd als eerste op het eiland te Bruinisse begonnen. Het co mité Jeugdzorg vertoont goede films, terwijl in het. verenigingsgebouw even eens regelmatig- filmvoorstellingen worden gegeven. Aardig is het con tact dat vertrokken bewoners van Bruinisse met hun geboorteplaats on derhouden. In Rotterdam kan zelfs van een Bruinisse-kolonie gesproken worden. Op hoogtijdagen voor het dorp geven de oorspronkelijke inwo ners nog blijken van medeleven. „Het loopt hier alles goed" zegt bur gemeester Michaelis nog, „en over de tegenwoordige toestand van ons dorp en dorpsleven kunen we tevreden zijn". paarden geschikt te maken. Men is allerwege van mening, dat de lan delijke x-ijverenigingen zich uitslui tend met ruitersport bezighouden en daar dit ten enenmale onjuist is, juichte ir. Sanders de gedachte toe om bij de kampioenschappen ook menwedstrijden in te lassen. In een technisch toespraakje ver telde de heer P. A. Voorsluijs hier na enkele bijzonderheden over de dressuur van het paard, waarbij hij een vergelijking trok tussen de Fran se en Duitse dressuür. Vermoedelijk zal begin Juli van dit jaar het Internationale Concours Hippique in Hoofddorp worden ge houden, ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van de Haarlem mermeer. Een definitieve regeling moet nog getroffen worden,- maar Duitse en Zweedse verenigingen heb ben reeds voorgesteld om verenigings wedstrijden met achttallen te houden. Tot slot van de vergadering wer den films over de Bloesemrit van het vorig jaar en de Z.L.M.-tentoonstel- ling 1954 vertoond. Koninklijke onderscheiding Per 1 Januari was mej. M. A. Pou- lusse 45 jaar zonder onderbreking werkzaam als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Ouwer- kerk. Zij ontving de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau. Bezoek ambassadrice Pakistan in Februari. Het bezoek aan Zeeland van de ambassadrice van Pakistan, de Be gum Liaquat Ali Khan, is uitgesteld tot begin Februari. Zoals bekend, zal de Begum zich in het bijzonder op de hoogte stellen van het maatschappe lijk werk in onze provincie. IJzel en sneeuw op Zeeuwse wegen (Slot van pag. 1) 16 uur kwamen weer enkele lijnen op gang. De dienst op Goes kon toen weer onderhouden worden, daar de Rijksweg van zand was voorzien. Om 19 uur bleek echter, dat het niet ver antwoord was, deze dienst nog te oh- dei'houden. De ringlijn Middelburg DomburgWestkapelleMiddelburg heeft eveneens niet normaal gefunc- tionneerd. Tot vrij laat in de avond is wel de verbinding van de Zeeuwse hoofdstad met Dornburg in stand ge houden, maar de bussen dienden langs dezelfde route tei'ug te keren. Er is één rit naar Westkapelle en over Domburg terug gemaakt. De lijn Middelbui'gWest-Souburg— Vlissingen v.v. is vrijwel normaal on derhouden. Die over Oost-Souburg viel 's middags uit en kon niet meer op gang worden gebracht, evenals MiddelburgVeere v.v: Op vele wegen in Walcheren wer den door middel van het strooien van zand en zout maatregelen tegen de gladheid getroffen. Eén slachtoffer In Middelburg, waar vele verkeers aders en andere straten door gemeen tewerken werden „verdedigd" tegen het euvel, eiste de gladheid één slachtoffer. Een dame op middelbare leeftijd kwam 's middags op het Seïs- plein ongelukkig te vallen. Nadat zij een huis was binnengedragen en dok tershulp was ingeroepen, bleek, dat zij een lichte hersenschudding had opgelopen. Zij kon naar huis worden vervoerd. De busdiensten in de Zak van Zuid-Beveland ondervonden enige be lemmering en moesten ten dele wox-- den gestaakt. Omstreeks negen uur des avonds werd uit Zierikzee lichte sneeuwval gemeld. Advertentie. VANDAAG Middelburg Electro: ,De misstap van dr. Talbot". (18 -r.), 19 en 21.15 uur; Schouwburg: „Lucky me", (cine masc.), (a.l.), 20 uur. Vlissingen Alhambra: „Middernacht- zóne" (18 jr.), (cinemasc.), 19 en 21 uur; Luxor: „Drums of Tahiti" (14 jr.), 20 uur. Goes Grand: „Duel op de zeebodem" (14 jr.), (cinemasc.) 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2