PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Spoorwegstaking dreigt Britse industrie te verlammen IJzel en sneeuw op de wegen ontwrichtten Zeeuwse verkeer BILT NIET MEER PERSONEEL OP SOWJET-AMBASSADE TWAALF DODEN IN PARIJS ALS GEVOLG VAN GLADHEID Vandaag... 198e Jaargang - No. 3 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kW.; £r. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 5 Jan. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t Ij—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 r.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304);Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zicrikzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. HOGERE LONEN VERLANGD Schotse kolenhandelaren kregen geheime instructies Het Britse kabinet heeft gisteren op een vergadering in het huis van Churchill de spoorwegstaking besproken, die op 10 Jan. dreigt te begin nen. De minister van arbeid, sir Walter Monckton, stelt alles in het werk om de staking, die rampzalige gevolgen kan hebben voor de Brit se economie, te voorkomen. Hij gaf een uiteenzetting van de toestand. De nationale kolenraad zond geheime instructies aan alle kolenhan delaren in Schotland, die aanwijzingen bevatten voor het geval de sta king doorgaat. De instructies zouden deel uitmaken van een plan om te voorkomen, dat de Britse industrie door gebrek aan kolen als gevolg van een staken van de aanvoer zou worden verlamd. Bi één jaar tijds is reeds tweemaal met een algemene spoorwegstaking gedreigd. Vergeleken met wat de in dustrie-arbeiders verdienen ge middeld honderd gulden per week is het gemiddelde loon van de spoor wegarbeiders aan de lage kant. Een conducteur kan bijv. nooit meer verdienen dan 75 gulden per week, hoeveel dienstjaren hij ook heeft. De spoorwegvakbonden hebben een algemene loonsverhoging van vijf tien procent gevraagd, doch na lang durige onderhandelingen is slechts ongeveer negen procent toegezegd. De resterende zes procent zou de voor militairen. Zoals is gemeld heeft de A.N.W.B. naar aanleiding van de mededeling van minister Staf in de Kamer bij het debat over het liftverbod voor militairen, dat hij particulieren en verkeersorganisaties uitnodigde met voorstellen te komen, aan de leger- voorlichtingsdienst zijn bereidheid te kennen gegeven, om medewerking te verlenen aan het arrangeren van „op- neemplaatsen" ih of nabij garnizoe- n6Naar aanleiding hiervan, zo verne men wij van de zijde van de A. N. W. B., heeft de territoriaal bevelheb ber de plaatselijke commandanten verzocht, hieraan op- korte termijn aandacht te schenken. Nadat de voorgestelde „opvang plaatsen" op hun geschiktheid zullen zijn onderzocht, hoopt de territoriaal hevelhebber genoemde toeristenbond over circa tien dagen een opgave van deze plaatsen te kunnen verstrekken. Luchtlijn Southend1 Ypenburg? Aanvrage ingediend door Britse maatschappij. De Britse luchtvaartmaatschappij „Air Charter Ltd", gevestigd te Lon den, heeft bij de daartoe aangewezen Britse instantie een aanvraag inge diend om tassen Southend en Ypen burg en/of Rotterdam een luchtlijn te mogen onderhouden, teneinde auto's, passagiers en vracht te kunnen ver voeren. „Air Charter Ltd" is van plan met één dienst per dag te beginnen en de frequentie, op te voeren naar gelang 1 van het vervoersaanbod. Zij vraagt de vergunning voor een tijdvak van tien jaar, aanvangende drie maanden na het verkrijgen van de toestemming. Het is de bedoeling dat de diensten op Ypenburg en/of Rotterdam zullen worden onderhouden met Bristol „Freighters", waarvan nog een exem plaar is besteld. IJzel! Menige Zeeuwse wielrijder heeft Dinsdag op onzachte wijze ken nis gemaakt met de winter. Onder het motto „Misschien lukt het nog' klom Rinus in Vlissingen op de fieU met een kist appelen op zijn bagage drager. Resultaat:.... u ziet het! (Foto: P.Z.C., spoorwegen op 80 millioen per jaar komen te staan, hetgeen zou leiden tot een verdere verhoging der reeds hoge tarieven. De vakbonden menen, dat de over heid maar bij moet springen. Maar de Britse regering heeft geweigerd een dergelijke subsidie aan d.e spoor wegen te geven. Het kabinet is van mening, dat een reorganisatie van het spoorwegbe drijf verrassende besparingen zal op leveren. De arbeiders yrezen hiervan echter een massaal ontslag en zi" verzetten zich hier met hand en tant tegen. Standpunt van Labour Volgens Labour dient de regering het wegvervoer wederom te nationa liseren. Spoor- en wegverkeer zijn één volgens de socialisten, die menen, dat thans aan de spoorwegen een economische bedrijfsvoering onmoge lijk is gemaakt. Door nationalisatie kan men de 80 millioen betalen voor loonsverhoging der spoorwegarbei ders. Maar van een dergelijke natio nalisering wil de huidige conserva tieve regering uiteraard niets weten. Niettemin is een ieder in Enge land er van overtuigd, dat reorgani satie en modernisering van dfe spoor wegen bitter noodzakelijk is. Schadevergoeding aan Japanse vissers. Japan heeft een Amerikaans aan bod tot schadevergoeding ten bedra ge van acht millioen gulden aan Ja panse vissers en de visserij voor verwondingen en verliezen door een Amerikaanse waterstofbomproef op Bikini aanvaard. De onderhandelingen over schade vergoeding waren begonnen, nadat in Maart van vorig jaar een Japanse vissersboot overdekt met radio-actie ve as een Japanse haven was binnen gelopen. De Amerikaanse ambassadeur in Tokio, Allison, verklaarde Dinsdag, dat nieuwe waterstofbomproeven, ge zien de internationale toestand, on vermijdelijk zyn, doch dat in de toe komst betere veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden, zodat Japan geen schade zal lijden. Loodsdienst ingesteld voor Scheveningse haven Met ingang van 31 Jan. zullen kustvaarders die de Scheveningse haven willen aandoen, verplicht zyn bij het binnenlopen en uitvarèn van de Scheveningse haven gebruik te maken van de rijksloodsdiensten. Te IJmuiden en Hoek van Holland komen de loodsen aan boord. Vissersvaartuigen evenwel zijn niet verplicht van de dienst en van het loodswezen gebruik te maken. Ge acht wordt, dat schippers van vis sersvaartuigen goed zyn georiënteerd met betrekking tot de ingang van de haven. Tot gedelegeerde van het loodswe zen te Scheveningen is benoemd de heer H. F. Eschauzier, havenmeester van Scheveningen. PROTEST BIJ MINISTER BEYEk A lleen handelsvertegenwoordiging werd uitgebreid In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer verklaarden de mi nisters van buitenlandse zalven, dat in het laatste anderhalve jaar het per soneel van de Sowjet-ambassade „bij de politieke afdeling is verdubbeld". De ambassadeur van de Sowjet-Unie, de heer S. P. Kirsanow, heeft gis teren een bezoek gebracht aan minister Beyen en in opdracht van zyn regering deze uitlating in een mondelinge verklaring tegengesproken. La ter werd op de Russische ambassade in Den Haag een persconferentie be legd, waar een communiqué werd voorgelezen. Vragen mochten niet ge steld worden. Minister Beyen heeft de ambassadeur een zo spoedig moge lijk antwoord toegezegd. In het perscommuniqué wordt er o.m. op gewezen, dat het aantal di plomatieke medewerkers van de am bassade niet is verdubbeld, maar on veranderd is gebleven. Het totale aantal personeelsleden is gedurende deze tijd uitgebreid van 21 tot 25 personen, n.l: met 1 boek houder, 1 huisknecht en 2 onderwij- Het aantal personeelsleden bij de handelsvertegenwoordiging werd ge bracht van 15 op 31, hetgeen alleen een gevolg is van de aanzienlijke uit breiding van de handel. Onder hen bevinden zich 2 inko pers voor boter en kaas, omdat van het tweede halfjaar 1953 af de Sow jet-Unie een van de grootste afne mers van deze producten werd. Voor enige andere artikelen (haring en •luiden) geldt hetzelfde. Hetgeen de ministers verklaarden vordt ongegrond genoemd. Een en mder kan volgens het communiqué slechts voeren „tot misleiding van de apenbare mening in Nederland". Verwacht wordt, dat het Neder landse ministerie van buitenlandse zaken de noodzakelijke maatregelen zal nemen, dat in de toekomst geen belemmeringen in de weg worden ge legd voor de normale completering en de normale werkzaamheid van de Sowjet-ambassade en handelsverte genwoordiging. In Parys treft men op straat allerlei karretjes aan waarop sma&kelijke lekkernyen als slakken, kastanjes en nootjes (al dan niet gebakken of ge poft) te koop worden aangeboden. De verkopers van deze warme zalighe den hebben in het koude weer een reclamemiddel bij uitnemendheid ge vonden: immers bij de stekende wind van de laatste dagen kómt men er gauw toeéven de handen te warmen by het knappende vuurtjeen als men eenmaal bij het karretje staat, is men o zo gauw bezweken voor een portie. Nieuw onderzoek in moordzaak-Drummond De Franse minister van Justitie, Guerin de Beaumont, heeft besloten een nieuw onderzoek te gelasten in de zaak van Gaston Dominici, die veroordeeld is wegens moord op het Britse gezin Drummond, aldus werd Dinsdag van gewoonlijk welingelich te zyde te Parijs vernomen. Het nieuwe onderzoek zal worden gedaan „tegen X" op grond van een juridische formaliteit. Het staat niet in verband met het door Dominici aangetekende appèl. Het gerechtshof heeft nog niet besloten, of Dominici een nieuwe behandeling van de zaak moet worden toegekend op grond van onregelmatigheden, die tydens de vorige behandeling zouden zijn geschied. Twee pikeurs op één sulky. Een incident' dat waarschijn lijk uniek is in de geschiedenis van de draverijen, heeft zich voorgedaan tijdens courses te Strathalbyn, in de buurt van Adelaide. Vier paarden gingen vrijwel op één lijn het laatste rechte stuk in toen de sulky's met elkaar in aanraking kwa men. De pikeur May, die met „Nice Rider" uitkwam, werd uit zijn wagentje geslingerd en kwam terecht op de knieën van een andere pikeur, Messenger die met „Findon Bounty" mee dong naar de prijs. De toeschouwers waren stom verwonderd toen zij wel het paard met de lege sulky zagen, doch niets bespeurden van de berijder. Even later hieven zij echter een luid gejuich aan bij het zien van. May en Messenger op de zetel van dezelfde .sulky, terwijl „Findon Bounty" zich voortspoedde naar de finish De dubbele last was echter te zwaar voor het dappere paard: liet moest met de derde plaats genoegen nemen. Melk wordt op 9 Jan. 3 cent duurder. Gevolg van hogere kostprijs. Nu de kostprijs van dc melk is ge stegen heeft de regering, na3r het mi nisterie van landbouw, visserij en voedselvoorziening ons mededeelt, zich beraden over dc gevolgfcn voor dc prijs die de consument voor de melk heeft te betalen. Het vorige jaar heeft de regering de algemene subsidie op de con- sumptiemelk vastgesteld op 3 cent per liter. Hiervan is afgeweken door het verlenen van een extra subsidie van U.95 cent per liter a!s gevolg van een loonsverhoging in de landbouw. Hoe wel deze maatregel slechts tijdelijk was bedoeld, acht de regering het ge wenst, de extra subsidie alsnog voor een deel te handhaven waardoor de totale subsidie 3,3 cent per liter zal bedragen. Niettemin maakt de stijging van de kostprijs van de melk voor de consu ment een melkprijsverhoging nood zakelijk van 3 cent per liter. Deze verhoging gaat in op 9 Januari a.s. HET WEER IN EUROPA Zware sneeuwval in Londen Uit verscheidene delen van Europa is Dinsdag melding gemaakt van sneeuwstormen en gladde wegen als gevolg van ijzeL In bij'na geheel Frankrijk woedden sneeuwstormen en vooral het treinverkeer en de posterijen ondervonden last van de sneeuwval. In Parijs verloren als gevolg van ongelukken op gladde wegen twaalf personen het leven# Ook uit Noord-Italië wordt sneeuw en ijs gemeld. In het gebied van Alto Adige en in de Dolomieten daalde de temperatuur tot 25 graden onder het vriespunt, de laagste temperatuur die deze winter tot dus verre is genoteerd. In België ondervindt het weg-, trein- en luchtverkeer veel last van ijzel. De luchthaven van Brussel werd Dinsdagmiddag voor alle lucht verkeer gesloten als gevolg van ys- vorming op de landingsbanen. Oostenrijk meldt verse sneeuwval in vrijwel het gehele land en er wórdt nog meer sneeuw voorspeld. In Engeland was gisteren als ge volg van de eerste sneeuwstorm van Nederlandse delegatSe deed goede zaken in Peking Contracten ter waarde van ey2 millioen gulden De heer G. J. Schaap, de leider van een groep Nederlandse zakenlieden, die zojuist uit communistisch China terugkeerde, heeft te Hongkong ver klaard, dat naar schatting de Neder landse zakenlieden de vorige maand in Peking contracten hebben gesloten ter waarde van ruim 6^ millioen gul den. Hy zeide, dat dit cijfer het laat ste was, waarvan hij kennis kreeg voor zijn vertrek uit Peking en voeg de er aan toe, dat andere contracten op bevestiging uit Nederland wacht ten. De heer Schaap was van me ning, dat het resultaat van de onder handelingen bevredigend was. De Nederlanders hebben aan de Chinezen pharmaceutische producten, oliën, chemicaliën, rayon en garen verkocht. Daartegenover boden de Chinezen aan: dierlijke bijproducten, thee en inheemse producten. Zij brachten „een behoorlijk evenwicht" in de goederen-uitwisseling tot stand. KONING WINTER DIENDE ZICH AAN Gemeentediensten hadden handen vol om straten „ijsvrij" te maken Koning Winter heeft gisteren voor de eerste maal in zijn nieuwe rege ringsperiode en daarmede ook voor de eerste maal in het nieuwe jaar zijn somtijds slechte humeur getoond en een deel van Zeeland in enkele uren tyd met een laag yzel bedekt, zodat op vele plaatsen het wegverkeer prac- tisch onmogelijk werd. Een krachtige tot matige Oostenwind streek over Zeeland, waarboven tegelijkertijd een dicht wolkendek met regen hing. De temperatuur varieerde van min een halve tot min één graad, doch de snij dende wind deed velen huiveren en dieper in de kraag van de jas duiken, alsof de thermometer omstreeks min tien graden aanwees. Om half één des middags begon in Zeeuwsch-Vlaanderen de eerste re gen te vallen en tegen één uur lag ook Walcheren onder de langzaam vanuit het Zuiden optrekkende re genwolken. De lage temperatuur liet de waterdruppels niet veel tijd en nog vóór zy op de straten sloegen, waren zij in ijsdruppels veranderd, binnen weinige minuten het wegdek met een dunne gladde laag bekle dend. IJzel! Een woord, dat de wegge bruiker onaangenamer in de oren klinkt, dan sneeuw. Vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen werden de busverbindingen door de yzelvorming getroffen. In het Oosten werden de wegeu om ongeveer drie uur onberijdbaar en nog slechts de dienst TerneuzenSas van Gent kon zij het met enige vertraging bi''ven functionneren. In het Westen stond het er al weinig méér gunstig voor. De zogenaamde „blauwe kei tjes" waren gelijk spiegels geworden en het rijden was ook hier ondoen lijk. Om half drie vertrok nog een bus uit Oostburg naar Breskens, doch deze kwam niet verder dan Schoondijke. Weliswaar werd in de kom der verschillende gemeenten druk met zand en pekel gestrooid, maar de verbindingswegen bleven on- berydbaar. De dienst Gemeentewerken te Vlissingen rukte met drie vracht auto's uit om de straten begaan baar te maken en ook de plant soendienst werd ingeschakeld. Vooral in de avonduren echter werd de neerslag dermate inten sief, dat de zahd- en pekelstrooi- ers het niet konden bijhouden. De politie wekte per racüowagen de inwoners op om zoveel mogelijk as en zand te strooien om onge lukken te voorkomen Naar het schijnt zijn overigens niet veel ongelukken althans ernstige voorgekomen; wel raakte hier en daar een auto naast de weg of zocht een wielrijder het op de begane grond, maar mede dank zij de lage snelheden, welke werden gemaakt, bleef het veelal tot een onschuldige schuif- of valpartij beperkt. Het regenfront trok inmiddels langzaam in Noordoostelijke richting op en bereikte tegen de avond Goes, waar ook sneeuw viel, en later op de avond de Noordelijke eilanden. Op Walcheren. De Stoomtram „Walcheren" zag zich genoodzaakt in het begin van de middag het merendeel van de dien sten stop te zetten. Slechts de stads dienst in Vlissingen is ononderbro ken in functie geweest. Omstreeks /.Vervolg op pag. 2) dit jaar op verscheidene plaatsen het weg- en treinverkeer in de war. Kleine schepen buitengaats hebben beschutting gezocht in nabije havens. Uit Devon worden opeenhopingen van sneeuw gemeld tot een hoogte van vier meter. In Londen en de val lei van de Theems was de sneeuw val de zwaarste sinds 1947 en bereik te de sneeuwlaag een dikte van 15 cm. De Britse luchtvaartmaatschappij BEA heeft haar diensten naar Am sterdam en Parijs gestaakt. De veer diensten over het kanaal en de Ierse zee ondervinden door stormen ern stige stagnatie. In Zwitserland scheen de gehele dag bijna overal de zon en steeg het kwik. Zuid-West Duitsland kampt nu al drie dagen met spiegelgladde wegen als gevolg van ijzel. In Midden-Zweden daalden de tem peraturen tot onder het vriespunt, maar in Lapland regende het en wer den temperaturen boven het vries punt genoteerd. Dr. Schlitter keert niet naar zijn post terug. Dr. Schlitter, ambassaderaad aan de Westduitse ambassade te Londen, zal niet naar zijn post terugkeren. Aldus hebben ambtenaren van het Westduitse departement van buiten landse zaken Dinsdag medegedeeld. Het ministerie zal wachten tot de storm over de uitlating van zijn vrouw is geluwd, voor het zal beslis sen of het Schlitters aanbod tot ont slag aanvaardt. Mevrouw Daisy- Schlitter lijdt aan een hartaanval en is in een ziekenhuis m de omgeving van Bonn opgenomen. Chessman krijgt geen uitstel van executie meer. De Amerikaanse federale rechter Louis Goodman heeft Dinsdag gewei gerd, weer uitstel van executie te verlenen aan de 32-jarige Caryl Chessman, die in 1948 op beschuldi- ting van ontvoering en andere mis- rijven ter dood werd veroordeeld. Chessman, die bekend is geworden door zijn boek „Dodencel 2455", zal zijn leven op 14 Januari in de gas kamer eindigen. bestaat Philippine, welk dorp is ontstaan uit een door Philips II van Spanje ter be scherming van het Sassche Gat aangelegde vesting, 450 jaar; viert de Westduitse Bonds kanselier dr Konrad Adenauer zijn 79ste verjaardag. DE VERWACHT... NOG LICHTE VORST. In het Zuiden van het land veel be wolking met enige sneeuw of ijzel. In het Noorden van het land overdrij vende wolkenvelden en overwegend droog. Krachtige tot matige Oostelijke wind. Overwegend lichte vorst. 6 Januari Zon op Maan op ZON EN MAAN. 8.47 onder 16.44 14.28 onder 6.51

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1