KAPPIE EN DE VERZONKEN STAD C\ Britse oorlogs uitvinders krijgen 7 millioen gulden uitgekeerd De arend Amsterdamse Beurs VERLOVINGS- VALT UW HAAR UIT? IMANSE zorgt Z* voor een hartig uiteinde en een pittig begin Slagerij IMANSE V. De Arend kruipt in een nieuwe huid VERBOUWINGSPRIJZEN tijdelijk 10 pet korting M0NTAAN VAN DIJK J0 FIBBE Frans Timmerman VAN DE VELDE WDRUKKER dubbel gebroken grind 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 28 DECEMBER 1954 VIERHONDERD AANSPRAKEN Radar, caissons en vlegeltank (Van onze Londense correspondent) Gedurende de tweede wereldoorlog werden er tal van uitvindingen ge daan, die voor de geallieerden van vaak ontzaglijk groot nut zijn geweest. Om er slechts enkele te noemen: de „vlegeltank", die door middel van een snel-ronddraaiende trommel, waaraan kettingen bevestigd waren, landmij nen tot ontploffing bracht; de „Mulberry caissons", die de vorming van een kunstmatige haven tijdens de landingen in Normandië mogelijk maakte; het „degaussing-systeem", dat het magnetisch veld van schepen neutraliseerde, zodat zy geen magnetische mijnen meer aantrokken. Vaak was een bepaal de uitvinding het resultaat van team-werk, maar er waren ook tal van par ticulieren, welker ideeën van waarde bleken te zyn. De Britse regering is, evenals na de eerste wereldoorlog van oordeel, dat deze uitvinders beloond dienen te worden. Zij heeft daartoe in 1946 een Koninklijke Commissie voor de Belo ning van Uitvinders ingesteld, en dezer dagen is de Commissie klaargeko men met haar verre van gemakkelijke taak. Acht jaar schijnt een lange tijd om de aanspraken van 400 uitvinders op hun juistheid te onderzoeken. Doch de commissie, die in 1919 werd ingesteld om de uitvinders van in de eerste we reldoorlog toegepaste ideeën te belo nen, was pas in 1937 aan het dan was er een zekere Lochner, die ontdekte dat ondergedompelde, met lucht gevulde tanks in staat waren de golfslag te breken. Deze tanks werden aangewend bij de constructie van de bekende Mulberry-havens, die daardoor tegen de vernietigende golf slag werden beschermd. Lochner zag zijn idee beloond met 10.000. Zevenmillioen gulden... de prijs is niet te hoog voor ideeën, die van zo groot belang voor de geallieerde oor logvoering gebleken zyn. Doch het ging er niet om de uitvinders rijk te maken... is de bijdrage, die de front soldaat tot de overwinning leverde niet van even groot belang? Men wil de slechts de dankbaarheid der natie ook materieel tot uitdrukking bren gen. Gouden medaille voor Marathonloper Peters. De hertog van Edinburgh heeft aan de Engelse Marathonloper Jim Pe ters, die zich onlangs uit de wedstrijd sport heeft teruggetrokken, een gou den medaille geschonken. Er staat de volgende inscriptie op: „Deze gouden medaille werd gegeven aan zijne ko ninklijke hoogheid de hertog van Edinburgh te Vancouver en deze schenkt hem aan Jim Peters als blyk van bewondering voor een prachtige marathon-loper." De hertog bevond zich onder de toe schouwers bij de Empire-Spelen te Vancouver toen kort voor de finish van de Marathon Peters, die op dat ogenblik de leiding had, naar men weet uitgeput in elkaar zakte. X Tijdens wedstrijden in Antwerpen reed de B'elg Dolf Verschüren in 1 uur met derny-gangmaking 58.586 kilometer, waar mee hij de beste wereldprestatie in dit nummer op zijn naam bracht. De Frans man Jean Bobet had onlangs 54.885 kilo meter gehaald. 23 Dec. 27 Dec. Nederland 1951 (3%) 102% 102% Nederland 1948 (3%) 102% 100% Nederland 1947 (3%) 3 100% 100% Nederland 1937 3 99% 99% Dollarlening 1947 3 pet. 98% 99 Investeringscertificaten 3 101% 101% Nederland 1962-64 3 102% 102% Nederland N.W.S. 2% 81 81% Ned. Indië 1937 A 3 99% 99% Grootboek 1946 3 99% 99% Nat. Handelsbank 151 153 Ned. Handeïmij. 203 204 A.K.U. 309% 313% Bergh's en Jurgens 315 314% Calvé-Delft 250 260 Kon. Ned. Hoogovens 279 283% Unilever 369% 383% Ned. Kabelfabriek 249% 253 Philips 303 326% Wilton-Feij enoord 221% 221 Billiton 369% Kon. Petroleum Mij. 531% 540 Amsterdam Rubber 96% 98% Holland Amerika Lijn 180 179 Kon. Paketvaart 147% 148% Rotterdamse Lloyd 148% 150% Ned. Scheepvaart Unie 154% 156% Stv. Mij. Nederland 167% 168% K.VA. 1343,4 136% Deli Mij. 124% 124% Bank van Ned. Gem. 4% 109 109 einde van haar taak. Zoals gezegd: er moesten 400 ge vallen onderzocht worden, doch in slechts 150 gevallen werden de aan spraken van uitvinders juist bevon den, en in totaal werd 7 millioen aan hen uitgekeerd. De „vlegeltank" was een idee van de Zuid-Afrikaanse kapitein A. S. J. du Toit. De naam is ons vertrouwd, want J. D. du Toit was een van Zuid- Afrika's meest bekende dichters. Zijn naamgenoot nam deel aan de veld tocht in Noord-Afrika, en hij kwam op de gedachte een snel-roterende trommel vóór aan een tank te bevesti gen, die trommel te voorzien van ket tingen en zo een mijnveld te „dorsen". De commissie kende hem voor deze uiterst bruikbaar gebleken vinding een beloning van 130.000 toe. Een korporaal die met zulk een tank werkte, opperde het idee stalen ko gels aan het uiteinde van de kettin- §en te bevestigen, die het effect van e „dorsing" verdubbelden: hij kreeg 1000 als beloning. Radar is misschien wel de allerbe langrijkste uitvinding geweest, die de Geallieerden geholpen heeft de oorlog te winnen. Sir Robert Watson-Watt heeft in de ontwikkeling van radar een groot aandeel gehad. De commis sie had niet minder dan 44 dagen no dig om zijn aanspraken op een belo ning te onderzoeken, en kende hem toen 500.000 toe. Een kapitein Edward Bruton, die eveneens deelnam aan de Noord-Afri kaanse veldtocht, vond liet ei van Co lumbus voor de vernietiging van ziek teverwekkende muskieten uit: hij vul de benzineblikken met vlees en voor zag ze van een deksel dat wel de vlie gen binnenliet maar ze verhinderde naar buiten te komen. Op deze wjjze werd men de bacillendragers de baas, en Bruton kreeg 2000 als beloning. De man, die op de gedachte kwam scheepsrompen van kabels te voorzien die het magnetische veld van de sche pen neutraliseerden het „degaus sing-systeem" kreeg 50.000. En 45. Met een wanhopige ruk kon Kappie zich eindelijk bevrijden en achtervolgd door de verwoed borrelende watermannen, zwom hij omhoog. Toen hjj opdook, werd hij verheugd door. zijn mannen begroet, die juist op de Kraak waren overge stapt. „Capitano!" riep Rivali, •.wij bangvreesden reeds, dat ge nooitnimmer niet meer boven die wateroppervlak zoudt vershijn-komen. Maar waar is Uw helm en hoe.." „Help me aan boord!" riep Kappie, die nu geen tijd had om vragen te be antwoorden. „Vlug! Ze zit ten achter me aan!" Snel boog de Meester zich over de verschansing en hees Kappie aan boord. Het was op het nippertje, want daar doken reeds de hoofden van zijn achter volgers op. In hun midden was Amettunhoetop de lionderdveer tiende, koning der verzonken stad. Hij keek spijtig naar Kappie en sprak: „Ik had je willen sparen, jongeman. Maar nu je ons geheim hebt ontdekt, kunnen we je niet meer laten gaan. Het spijt me voor je". „Waar heeft hij het over?!" vroeg de Meester 46. „Het is jammer, dat je ons geheim hebt ontdekt", zei Amettunhoetop de hon- derdveertiende, „want nu kunnen we jullie niet meer laten gaan. We zullen be ginnen met je schip weer tot zinken te brengen". Dit was een onprettig vooruitzicht. De Maat be gon luid te wenen. Kappie kon van louter woede geen woord meer uitbrengen en Rivaldi beet grote stukken uit de rand van zijn som brero. „Er blijft ons geen ande re keus", vervolgde Amet tunhoetop verontschuldi gend. „Maar wees niet be vreesd, we willen jullie niet laten verdrinken. Wij zul len jullie in een van de to rens hier onderbrengen, daar hebben jullie aan alle kan ten een mooi uitzicht over ,de zee en kunnen jullie vis eten zoveel jullie wil- ontzet. „Welk geheim bedoelt hij?" „Ik heb ontdekt hoe het komt, dat zij zo lang onder water kunnen blijven", antwoordde Kappie. „Zij nemen stukjes van de meteoor in hun mond en ademen de zuurstof in, die die stukjes in het wa ter ontwikkelen". En hij voegde hier ongerust aan toe: „Ze willen zeker voorkomen, dat ik het verder vertel". len." Zijn woorden konden evenwel geen vreugde bij Kappie en zijn mannen verwekken. Het vooruitzicht om de rest van him le ven visetend op een torenkamer gevangen te zit ten, stond hun helemaal niet aan. De Maat huilde hoe langer hoe luider en Rivaldi verorberde zijn hoed terwijl hij kreunde: „Caramba, caramba!" Tniestemento Maar toen gebeurde er iets dat aller aandacht af leidde. .Haaien!" gilde een der watermannen plotseling, terwijl hij ontzet naar een aantal rugvinnen wees, die snel naderbij kwamen.... Amsterdamse wisselmarkt AMSTERDAM, 27 Dec. Contante prijzen. Londen 10.58%10.5914, New York 3.78%—3.79=Vs. Montreal 3.91%3.92, Parijs 1.0805—1.0825, Brussel 7.583,47.59%, Frankrurt 89.98—90.08, Zürich 86.43—86.53, Zü- rich (vrije francs) 88.4388.53, Stockholm 72,8672.96, Kopenhagen 54.57—54.67, Oslo 52.81—52.91, Braz. dollar 3.79yz—3.80%, Argentijnse verrekeningsdollar 3.82%3.83%, Japanse verrekeningsdollar 3.82% 3.83%, Turkse verrekeningsdol lar 3.8Ö%—3.81%. Centrale Suiker 203% 204 Kon. Mij. De Schelde N.B. 165 168% Baitimore-Ohio 38% 40 Müssouri K.T. 8 9% New York Central 31% 30% Pennsylvania 30% 233% Anaconda 49 49% Bethlehem Steel 108 103% General Motors 96 95% Intern. Niokel 50% 50% Kennecott 101 1043/8 Republic Steel 75% U.S. Steel 38 North American Cy. 27% 26% Midcontinental 97% 99% Shell Oil Cy. 59% 59% Tide Water 24% 24% A.K.U. 4% 238 PREMIELENINGEN. A'dam Premielening 129% 128% 's-Gravenhage 1952 I 128% 128% 's-Gravenhage 1952 H 128% 128 Rotterdam 1952 I 133% 133 Rotterdam 1952 II 130 Breda 109% 109% Utrecht 126% 126 Eindhoven 1954 108% 108% Enschede 109% 100% De vier laatste beursdagen van het jaar (op Oudejaarsdag blijft de effectenhandel gesloten) zijn heel wat drukker ingezet dan anders eind December het geval is. De affaire kwam Maandagmiddag na de Kerstdagen al heel gauw weer goed op dreef en in claims Philips ging het zeer levendig toe. Er bleek grote vraag aan wezig van de kant van het pubhek, dat een enorme belangstelling aan de dag logde. Van de arbitrage was weinig of niets te bemerken, aangezien men kenneij lijk eerst het verloop van New York wil de afwachten. De claimprijs maakte een grote sprong omhoog, noteerde terstond boven de f 700 (Vrijdag slotprijs f 683) en werd gedaan van f 710 tot f 730. Onder sterke fluctuaties (terug tot f 712, daar na f 721, f 725) waren claims de Feature van de markt die ook de andere inter nationale fondsen meetrokken. De overige afdelingen hadden een rustig verloop, vooral cultures, die echter na aarzelende opening iets aantrokken. Scheepvaartfondsen aan de vaste kant vooral voor Scheepvaart-Unie. In het verdere verloop bleef de claim- handel zeer geanimeerd. Internationale fondsen trokken nog iets verder Philips tot 328, Unilever tot 385. Bank aandelen waren vast gestemd voor Twent- sche B'ank, die Vrijdag reeds een bied prijs lieten zien. Voor het eerst werden verhandeld de nieuwe aandelen Rijnstaal, die geadviseerd werden op 138. Nederland se Staatsfondsen waren vast gestemd. De markt sloot in vrü opgewekte stemming. Prolongatie 2% procent. ik D. V. 3 Januari a.s. hopen onze geliefde Ouders J. BALJEU en F. S. BALJEU— j JOOSSE hun 25-jarige Echtver- sk eniging te herdenken. sk Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun >k dankbare Kinderen 4= sk JO en BEP KEES, JACQUES, JAN en RINUS 4 :jc Gelegenheid tot fellci- sk teren op Maandag 3 5 Januari a.s. des namid- dags van 4.005.30 u. m het Geref. Jeugdge- bouw, Singelstraat 15, sk Middelburg. sjc Middelburg, 28 Dec. '54 ik Jodengang 28. sk :k VAN DALSUM Walstraat 38 - Vlissingen Woensdagmiddag 2 uur best paardenvlees Lappen 1,60 p. kg Stukken 1.80 p. kg Abattoir, Seïsweg, Middelburg Geref. Gemeente De Lanoystraat, Vlissingen. Donderdag 30 Dec. 7.3( Ds J. B. BEL Een „Kleintje" kost slechts één gulden. Zendt ons deze annonce al» drukwerk (2 ct.) in open envelop met Uw naam en adres op de ppm achterzijde, dan ontvangt U gratis inlichtingen over het herstel van Uw haargroei Or. tL NANNiN6'S PHARM. CHEM. FABRIEK H.V. DEN HAAG Wij danken onze klanten voor het in 1954 genoten vertrouwen. Van harte hopen wjj, dat 1955 U brengt „De grote DRIE" gezondheid, geluk en levensvreugd en dat wij als sla ger hier veel aan mogen bijdragen. U kunt dit jaar niet beter beslui ten dan onder het genot van een har tige hartverster king. Maak keus uit de hieronder ge noemde lekkernijen: Biefstuks 62 cent per 100 gram Biefstuks Tartare 44 cent p. stuk Gebraden gehaktballen 35 cent per stuk Vleessalades 35 cent per bekertje zeer handig om slaatjes van te maken Gekookte worstjes 68 cent p. stuk (dikke plakjes met schjjfje augurk) Boerenmetvvorstjes 70 cent p. stuk Paté (voor toast) 58 cent per 100 gram Borrelworstjes (36 stuks) 1,38 per blik Neem voor oudjaar beslist ook onze Oudejaars-schotel a 1,75 Op zilveren schotel 300 gram van de fjjnste gesorteerde vleeswaren, voor extra lekkere broodjes Voor de bollen onze prima gesmolten reuzel 1,20 per 500 gram Een hartige hap helpt U welgemoed over de drempel van het nieuwe jaar HAAL TIJDIG HET FIJNSTE BIJ: Bonedijkestraat 55 Vlissingen Kasteelstraat' 81 Wy vragen een aankomende WINKELJUFFROUW Aanmelden tot des avonds 8 uur Leesbibliotheek - Kantoorboekhandel „T HOEKJE" Paul Krugerstraat 68, Vlissingen. Telefoon 2094 Over enkele weken gaan wij ingrijpend verbouwen. Profiteer daarom nu van onze unieke HERENSCHOENEN vanaff 9,98 DAMESSCHOENEN vanaf f 5,98 KINDERSCHOENEN vanaf f 3,98 PANTOFFELS vanaf f 3,98 Bovendien op alle artikelen, die niet onder deze verbouwingaprijzen vallen ZIE ONZE ETALAGES ZIE ONZE ETALAGES Ook voor U liggen er koopjes in kwaliteitsschoenen! SCHOENENMAGAZIJN Fa. L B. VAN HOUTE&Zn. MIDDELBURG STRAKS IN 'T NIEUWE NEST! NEEM AFSCHEID VAN HET OUDE JAAR EN BEGROET HET NIEUWE MET EEN GLAS CHAMPAGNE VOOR EEN GENOEGLIJKE OUDE JAARSVIERING g HEBBEN WIJ DIVERSE DRANKEN, o.a.: WIJNEN, LIKEUREN, JENEVERS, f UNCH, COGNAC Lange Delft 47 MIDDELBURG Telefoon 2325 ALCOCHIN het overbekende kwalU teits-haarwater, datv honderden mensen weer een gezonde haardos geeft. Alcochln haarwater 1,15 Extra grote flacon 2,75 Voor ernstige gevallen moet U Alcochin-speciaal gebruiken, het super kwaliteits-haarwater, per flacon 1,75 Extra grote flacon 3,85 Doet verstandig en koopt een complete Alcochin-kuur waar U maanden mee kunt doen. Pry's p. compl. kuur 13,10 Wacht niet tot het te laat is, maar geeft uw haar wat het toekomt. Alle ALCOCHIN-arti- kelen koopt U bij Vlissingen Middelburg Nieuwjaarskaarten Boekjes met Ned. of Eng. tekst Kunstkalenders Dag-, week- en maandkalenders Zakagenda's Succes-agenda's Bureau-agenda's FIRMA Walstraat 44, Vlissingen De liquïdateur van de N.V. Walcherse Fruitteelt Maat schappij in liquidatie, ge vestigd te Nieuw- en Sint Joosland, is voornemens over te gaan tot een liqui datie-uitkering op de pre ferente aandelen en een uit kering bij voorbaat op de gewone aandelen. Het plan van uitdeling hou dende grondslagen der ver deling is ter kennisneming van een ieder neergelegd ten kantore van het Han delsregister te Middelburg en ten kantore der vennoot schap, Wijngaardstraat 29 te Goes. De LIQUÏDATEUR. Uit voorraad leverbaar diverse soorten Levering franco bestemming Fa JAC. DE DREU ZN- Goes Telefoon 2398

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 8