In de warwinkel van de Bussumse televisiestudio JIMMY OP HET SLAPPE KOORD FRAAIE KALENDERS VOOR 1955 KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 1954-1955 Aicoit meet een aniïez DINSDAG 28 DECEMBER 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ALS EEN DIEPZEE-DUIKERIJ Alles rent en schreeuwt er door elkaar (Van een speciale verslaggever) Begeeft U zich nooit zonder gids in de Bussumse televisie-studio, wan neer daar een repetitie aan de gang is! Ge zoudt misschien aan hallucina ties gaan lijden en op een gegeven ogenblik naar de telefoon strompelen om verbijsterend te fluisteren: „He... stuur es een paar mannetjes; Het is hier vast niet pluisGeeft men U nochtans een gids mee op uw pad, dan blijft deze aanvechting wel uit, zij het dat uw verbijstering slechts moeilijk wijkt. Maar ge begrijpt dan tenminste de zin vanja van wat eigenlyk? Van alleszullen we maar zeggen. Dat „alles" is veel voor een mens, die de televisie alleen maar kent van vier draaien aan een knopje, een gemakkelijke stoel, een kopje thee en een sigaretje. Waarna dan de bokswedstrijd in Berlijn, de voetbalmatch in Lon den of het cabaret in Bussum voor zij n ogen begint te ontrollen. Hi welk een kleurig, misschien wel romantisch bedrijf, denkt ge. Nu, het is beslist de laatste maal geweest dat ge dat gedacht hebt, wanneer ge tien minuten in het wachtkamertje (annex koffiekamer, artistenverblijf, conferentieoord, passage) van de stu dio hebt doorgebracht. De verwonde ring stijgt U schielijk naar de keel. De betekenis van een aantal buizen en geschilderde platen ontgaat U ten enen male. Ge kunt er alleen de con clusie uit trekken dat deze weidse wachtruimte óók nog opslagplaats is. Vestiaire trouwens ook, want de jas sen aan de kapstokken hangen er in lagen van vier of vijf over elkaar. Met ware virtuositeit (en een spaarzin om de belastingbetaler te doen watertan den) heeft men nog enige andere be stemmingen aan dit voorportaal van het vér-kijk-wonder gegeven. Er staat een televisie-toestel, dat op ser vice voor de gasten en tijdverdrijf voor de inheemsen duidt en verder een hoekje Horeca-achtig opgevuld met koffiekopjes, flesjes alcoholvrije vochten, croquetten en 'n mosterdpot. Uit een aanpalende telefooncel komt Bussum en wijde omgeving binnen. En uit drie deuren verschijnen om de haverklap personen, in alle stadia tus sen peinzend slenteren en arm zwaaiend rennen. Die voegen zich dan tot een kluitje, teneinde een bespre king te hebben of alleen maar een schouderklap uit te delen en verdwij nen naar een geheimzinnige achter grond, waar ge (tussen de deurkie ren door) een hels licht ontwaart. „Stilte" Dat licht is het land van belofte, dat voelt ge zó wel! Daar moet het straks dus op aan, als er wat geleerd wil worden. Voorshands echter kijkt ge nog even ogenknlpperend naar een sluik- lokkige jongeling met een bijzonder gele das, die zich naast U op een stoeltje zet, zijn benen tot aan zijn kin optrekt en star naar de zoldering begint te kijkeh. In deze houding vol hardt hij een minuut, krabbelt dan met een gebaar van blijde verrassing wat op een stukje papier en spoedt zich heen onder de uitroep: „Jan, ik héb het!" De gedachte aan een gelukkige vondst op het gebied van de kruis- woord-puzzle ver van U werpend, komt ge tot de conclusie: „Daar werd een idee geboren Ja, hier ztjt ge misschien nog wel niet in de keuken, maar dan toch in elk geval in de bijkeuken van de te levisie. Ge staat oog in oog met de diepste wanhoop van die televisie, wanneer ge een meisje in een lange broek en met' een zwarte blouse, ver- TV-regisseur Ger Lugtenburg (links) beraadslaagt uiet een cameramange_ zeten op een cameradolly. woed trekkend aan een sigaret, tegen een opvallend hoog opgeschoten heer op tennisschoenen hoort klagen: „Nou daar zeggen ze, dat ze maar één Zwarte Piet-costuum hebben". „Maar on-mid-del-lijk béllen roept de lange man, kennelijk in zijn wiek geschoten en schiet naar de te lefooncel. „Wie was dat meisje En wat dóet ze?" vraagt ge aan de heer Barkey Wolf, hoofd van de persdienst van de AVRO, die zich inmiddels aan uw zij de heeft geschaard om U tot stut en steun te wezen. „Onze seript-girlzegt de heer Barkey Wolf. „Een byzontler handig meisje", zegt hij prijzend, 't wezentje na-ogend, dat zich nu bij de telefoon stond op te honden, waar men luid keels een -tweede Zwarte Pieten-pak bestelde. Olijk wjjst ge op een bordje met „Stilte!!" aan de muur. „O jazeggen ze. „La-maar hangen. Niet aankomen Hel van licht Drie stapje en men is over de denk beeldige drempel, die naar de opna meruimte leidt, de hangar waar men het beeld baart. De zonnen aan de hemel spuiten een hel van licht en warmte. Verder ziet het er uit, of uw zoontje al zijn speelgoed door de kamer gegooid heeft. Drie camera's rijden her en der over de vloer. Kabels bij massa's doen aan diepzee-duikerij denken. In elk aar gefröbelde decortjes, die straks op het scherm zo massief zuleln lij ken, staan overal verspreid. Dit laat ste is in niet mindere mate het geval met acteurs en actrices, technische lieden voor dit en technische lieden voor dat, organisatorische lieden voor het een en organisatorische lieden voor het ander. Ergens boven, achter flas, zit regisseur Walter v. d. Kamp^ ie van de Nederlandse Coritedia af gekomen is en in een verwoede wor steling met het jongste kunstmedium gewikkeld is. Voor zich, op een tableau, krijgt hg het beeld dat elke camera uitzendt, binnen en daar moet hij dan het juiste uitpikken. Hij huist er temidden van een reeks technische vleugeladjudan ten en een zwerm onbeschrijfelijke in- f ewikkelde toestellen. Zó onbeschrij- elijk, dat wij niet eens de flauwste poging wagen. Er klinkt een doordringend gerin kel door de ruimte. Zes keerze ven keeracht keerPak die delefoon dan eens aan!" denkt ge, maar de schel blijft maar schellen. Er onstaat een zekere onrust in de han gar. Men begint elkaar al eens aan te kijken, zo in de geest van: „Zou jg' die telefoon niet eens even aannemen... maar dan klinkt er een stem door de luidspreker: „Dit is de telefoon niet! Dit is een electrische belen op eens ziet ge het. Daar zit een manne tje op de grond met een schroeven draaier aan een groot bord met acht electrische bellen te morrelen. Acht bellen op een rijtje. Van de dubbel gestreepte hoge C-bel tot en met de bas-bel... De geluids-ingenieur heeft maar voor het uitzoeken. Zó inventief is men daar in Bussum! De repetitie is begonnen. De came ra besnuffelt Ton van Duinhoven, die een lichtelijk beschimmeld mannetje van omstreeks 1900 moet voorstellen. Benard trekt hij aan zijn broeks- pgpjes en spreekt: „Bahwat is die broek toch zalckerig „Stop!" roept plotseling de luid spreker. „Daar klopt iets niet!" „Oh neeroept Ton gepikeerd. „Wót dan wel niet?" „Die broek is helemaal niet zakke- rigzegt de luidspreker. Iedereen kijkt naar de broek van Ton. Nee men kan van die broek alles zeggen, behalve dat hjj zakkerig is. Een keurig nauwsluitend panta lonnetje, prima in de vouw, zonder „knieën". „Laat-em es wat zakken!" advi seert de stem. Ton wurmt aan een riem. Het blijft nochthans een correcte broek, een lust voor des kleermakers oog. Men voelt, dat de televisie hier in een impasse is beland. Met die broek is op het punt van zakkerigheid ab soluut niets te beginnen. Iedereen zucht dan ook opgelucht, als Ton in een ogenblik van inspiratie aankon digt, aat hij dan maar zeggen zal: „Bahwat zit die jas toch zakke rigwant met een beetje mede werking is die jas wel in het harmo nica-model te frunniken. Zakken! Team-geest Het hoofd van AVRO's televisie-af deling, de heer Siebe van der Zee heeft ons vervolgens Alle geheimen van het TV-bestel onthuld. Hij deed dit met behulp van een door ons verstrekt potloodje en een blocnoot-velletje, op hetwelk hij a bout portant het hele bestel tekende. Toen wg het thuis nog eens nagingen, konden wij er ondanks diep peinzen alleen nog maar een soort padde stoelachtige atoomwolk uithalen. Er zijn twee mogelijkheden: óf Siebe kan niet tekenen, óf wij hebben het niet helemaal begrepen, maar wij hebben in elk geval onthouden, dat de heer van der Zee zei: „De samenwerking in de televisie tussen de' vijf omroepverenigingen is Ruim 4000 gevangenen in Nederland. Blijkens een publicatie in het maand schrift voor het gevangeniswezen wa ren er op 15 Nov. jl. in totaal 4286 gevangenen in de Nederlandse huizen van bewaring en gevangenissen. Daarvan zijn 492 politieke gedetineer den, waarvan 51 Duitsers, 163 politie ke delinquenten zitten in Breda, 110 in Hoorn. Van de gevangenen zijn 201 vrou wen, waarvan 11 politieke geïnter neerden. (Advertentie.) enorm efficiënt. Alles wat maar enigs zins gezamenlgk gebeuren kan ge béurt gezamenlijk. Dat is ook veel goedkoper. En de teamgeest is voor- treffelgk". „Van de televisie", zei hjj, (een beetje zuinig vonden wij) „weten wij hier in Nederland nog lang niet alles af. Maar wfl leren steeds. Het is zo'n enorm interessant medium, met veel toekomst. De acteurs, die voor ons optreden, worden steeds enthousiaster. Maar het is jammer, dat wij zo weinig keus in toneelstukken hebben, omdat op de meeste geen TV-rechten zitten. Vindt men de televisie-program ma's te zwaar? Nu wat ae AVRO betreft gaan zij toch wel de lichtere kant uit". Opgetogen voerde hg ons tenslotte naar de nieuwe TV-studio, waar de ambachtslieden op het ogenblik druk hamertje-klop spelen om de zaak op 1 Januari klaar te hebben. Maar om dat het een halve minuut voor half zes was, moesten wij er al weer spoe dig uit. Wat dat betreft zgn de men sen van de Nederlandse televisie véél royaler. Die kijken met hun uitzen dingen niet op een kwartiertje. Iedere camera wordt bediend door tioee personen, de cameraman met zijn assistent, die zorgt voor het rij den van de camera's en controle op de kabels, die aan de camera's ver bonden zijn. Onder de lichtbronnen de microfoonhen gels met bedienend 'e. Op de achtergrond, in wit- j jas de inspiciënt. De Contact-Foto-Kalender 1955, een week-kalender van Nederland met foto's van Cas Oorthuys, werd uitgegeven door „Contact" te Am sterdam en Antwerpen. Drieënvijftig neen, 54, want ook de cover telt mee uitstekende foto's, gemaakt door één van Neêrlands beste foto grafen, sieren deze tot in de puntjes verzorgde kalender. Het Nederlands Verbond der Ver enigingen „Pro Juventute" komt voor 1955 weer met zgn welbekende „Prin- sessenkalender"'. Z.K.H. Prins Bern- hard en enkele zijher vrienden foto grafeerden de prinsessen in de huise lijke sfeer en dertien foto's maken deze kalender, evenals andere jaren, weer tot een aantrekkelgk geheel. Koninklijk Kweekbedrijf en Zaad- handel D. J. van der Have te Kapel- le-Biezelinge belicht in zgn twee- maandelgkse kalender voor 1955 met een zestal goede opnamen de schoon heid van het Zeeuwse landschap. De bekende Nederlandse tekenaar Jo Spier zorgde er voor, dat de Ford kalender 1955 werd gesierd met 7 aardige tekeningen, welke „Ameri kaanse momenten met de Ford" voorstellen. Jan Korthals schilderde voor de Levensverzekeringsmaatschappgen Nillmii en Arnhem, welke een twee- maandelgkse kalender het licht deden zien. De twee-maandelijkse kalender van de Nederlandse Spoorwegen is even als altijd weer voorzien van een zes tal schilderijenreproducties, welke be trekking hebben op de spoorwegen in het algemeen. De „Pan American World Airways" hebben ook dit jaar weer hun repu tatie hooggehouden. Dank zg „tech nicolor" benadrukt deze maatschap- pg met twaalf uitnemende kleurenop namen uit de gehele wereld de schoonheid van enkele landen, welke zg in haar routes heeft opgenomen. Ook de „DAF" heeft het ditmaal eens met een kleurrijke versiering van zgn tweemaandelijkse kalender voor 1955 geprobeerd. Het zfln uiter aard de DAF-producten, welke uit het penseel vloeiden. Twee reproducties van werken van Paulus Potter prijken op de kalender van „Calvé Delft", welke verder aan de binnenzijde is voorzien van vele voederschema's, die de boer van nut kunnen zijn. De maand-kalender van Douwe Eg berts heeft in de loop der jaren wel uitzonderlgk wéinig veranderingen ondergaan, zodat zij, die de oude ka lenders van „D.E." kennen, zich on- middellg'k een juist beeld van de nieuwe kunnen vormen. De Apothekers-kalender twee maandelijks is vanzelfsprekend op gefleurd met reproducties van schil derijen, welke een kijkje geven in het bedrijf en het werk van de apotheker. Voorts ontvingen wg nog de drie- maandelgkse Spaarbankkalender, de kalender van dc HAV-bank, welke in de loop der jaren ook al weinig ver anderingen onderging, de weinig- aantrekkelnke doch uitermate duide- ïgke maancïkalender van „NILLMLJ" en „Arnhem", de Korenaarkalender met standen van zon en maan, en de beide dagkalenders van J. J. Romen en Zonen te Roermond, resp. de „H. Hart Kalender" en de „H. Maria Ka lender". Het Internationaal Wol Secretari aat uit Amsterdam tenslotte kwam ook dit jaar weer uit met de kleurige „wol"-kalender, die in twaalf fraaie platen, costuums uit vele landen toont, zoals deze uit wol worden ver vaardigd. Een bgzonder aantrckkeig- ke kalender. ZEEUWSE SCHAAKRUBRIEK Reorganisatie nabij Zoals wij reeds constateerden is het scbaakpeil in de lopende wedstrijden om het kampioenschap uitgesproken slecht. Alleen de twee kanshebbers Plinsinga en Quakkelaar komen hier boven uit. Hun partijen tegen de out siders waren walk-overs. Het nadeel is, dat beide spelers zui ver onder elkaar moeten uitmaken wie de sterkste is, maar daarvoor in een tournooi slechts twee partijen heb ben. Een goede krachtmeting geeft dit niet. Daarvoor zgn minstens zes par tijen nodig. Behalve uit het oogpunt 52. Jimmy Brown had de verzamelde Journalisten wel verbaasd doen staan. Hij had hun namelijk medege deeld, dat hij van de burgemeester toestemming had kregen om een staalkabel te spannen tussen het haan tje van de toren van de Oranjekerk en het haantje van de toren van de Domkerk, de twee kerken van Witgenwolde, die op ongeveer 200 meter van elkaar stonden en die beide zowat even hoog waren. De een was 45 meter en de ander 47 meter. Hij Jimmy, zou over die draad heen wandelen van het ene haantje naar het andere en hij had als enige voorwaarde gesteld, dat de gehele omgeving zou worden afgezet en dat men al leen tegen betaling van één gulden het afgezette ter rein zou mogen betreden. Op het Domplein zelf zouden enige tribunes worden opgericht en wie daarop plaats wenste te nemen, moest een rijksdaalder neertellc.i. De gehele opbrengst zou ten goede komen van de slachtoffers van de Watersnoodramp, die het land enige tijd geleden had getroffen. Er werd Jimmy natuurbjk gevraagd of hij niet bevreesd was voor dit nieuwe avontuur, zo kort na de vreselijke val die hij had ge maakt. Jimmy antwoordde hierop: ..Neen, anders zou ik daar niet aan beginnen. Maar 1.^ en, ik heb nog een speciaal verzoek aan allenZoudt u in het bericht dat u hierover schrijft, één zinnetje willen inlassen? Het zinnetje, dat het wel als uitgesloten mag worden geacht, dat een koorddanser als Koriander, een derge lijke stunt zou aandurven.... Ik zeg dit niet uit op schepperij, maar omdat ik hier een bijzondere bedoeling mee heb, als u begrijpt wat lk bedoel...." van de schaakkwaliteit Is het dus ook om de hier genoemde reden nodig tot reorganisatie van de kampioenswed strijden te komen. Hieronder volgt de eerste partij tus sen W. Plinsinga (wit) en M. Quak kelaar. De tweede en laatste party tussen beiden moet Quakkelaar dus reeds forceren om nog een kans te houden. 1. e3, Pf6J); 2. c4. g6; 3. b3, Lg7; 4. Lb2, 0—0; 5. Pf3, d6; 6. g3, e5; 7. I.g2, Pc68. d3, Pe8; 9. Pc3, Lf5'); 10. Ph4, Le611. 0—0, Dd7; 12. Tel, Kh8; 13. Dd2, f5; 14. Lhl, Lg8; 15. Tadl, Pf616. Pd5, Pd5:17. cd5:, Pe7; 18. e4. f4; 19. d4ï, fg3:; 20. hg3., h68); 21. de5:, de5:; 22. Pf3, g54); 23. Pe5:, Dd6; 24. Pg4, Dg6; 25. d6, cd6:; 26. Lg7:t, Dg7:27. Dd6:, h5; 28. Pe3, Tf6; 2.9. Dc7, Taf830. Td7. T8f7; 31. Dc3, Ta6 5)32. Dd2, Pc633. Tf7Lf734. Ffö, Df6; 35. Te2. Lg6; 36- Db2, Db2:; 37 Tb2:, Ta5; 38. Pd6, b6; 39. Pc4, Tc5; 40, Td2, Pe5; 41. Pe5:, Te5:; 42. Td5, Td543. ed5: Kg7; 44. f4, gf4:; 45. gf4:, Kf646. Kf2, Lbl; 47. a3, Lc248. b4, Kf5; 49. Ke3, Kg4?«); 50. Lf3t, Kf5; 51. Lh5: en Wit won na een tiental zetten. Noten: l) Op de bizarre eerste zet van Wit moet Zwart een zet spelen, die slecht past in de systemen, die Wit nog kan kiezen. Waarschijnlijk is dit e5 en eventueel f5. Ook de tekstvoort zetting is goed. Zij leidt tot een voor Wit aanvankelijk passieve variant van het Konings-Indisch. f5 is beter. Met Lf5 verliest Zwart veel tijd. 3) Wit heeft veel bewegingsvrijheid gewonnen door zwart's tijdverlies. Zijn laatste zet leidt tot pionverlies. Nodig was Lf7. 4) Op Dd6 volgt 23. Le5:, Le5:; 24. Dh6t, Lh7; 25. Pg5 en wiïit. Men ziet dat Zwart zich ongelukkig heeft opge sloten. 3) Op Tf2: volgt 32. 33. Te71 en wint. Dg7:, Kg7 0) Na h4 was de winst minder een voudig geweest. FEUILLETON. 21 „Houd je kalm alsjebieft! Je hebt honger, dat maakt je zo ellen dig... en mg ook", zei Monk spgtig. „Is èr niets eetbaars in huis?" „Ik... ik weet het niet. Cliff zei, dat Elsie wat eetwaren van de boer derij had meegebracht". „Waar is de provisiekast?" „Die deur door en dan rechtuit. Maar... het eten is van Elsie, niet van mij". „Mij een zorg! Hebben is hebben en krijgen is de kunst". Hij nam de lamp op en begaf zich naar de provisiekast. Sharon bewoog zich niet. Ze voelde zich te slap en apathisch om zelfs maar aan kwes ties van eten of niet-eten te denken. Ze had doffe hoofdpgn, maar haar hartepijn was erger. „Ham. eieren, boter, kaas, kgk eens-aan!" riep Monk, goedkeurend, ofschoon toonloos fluitend. Waar is de bakpan Een flinke voorraad ham en eieren zal een nieuw licht op dit ietwat sombere tafereel wer- e pen". „De pan is op de plank boven de gootsteen", antwoordde Sharon, even om zgn brutaliteit gichelend, „maar je zult het met Elsie aan de stok krggen als je haar voorraad aanspreekt". „Ik zal voor Elsie oppassen... als er een Elsie is". „Als?" „Ja, ze doet me denken aan een van die figuren uit een modern to neelstuk. Iedereen spreekt over haar, maar niemand heeft haar ooit gezien", zei Monk ongelovig „Ik denk, dat ze dit weekeind met een aanbidder naar Blackpool is ge gaan". „Ilt weet niet waar ze is en het kan me ook niets schelen, 't Schgnt, dat ze hier tegen theetgd had moe ten aankomen „Schgntdat zo en vertelt haar man dit? 't Klinkt niet erg overtui gend". „O, begin alsjeblieft niet van vo ren af aan. 't Is te gek om over te door JAN TEMPEST praten. Cliff is om haar helemaal in de war. Hij rent nu naar het dorp, om te zien of er op het postkantoor enig bericht van haar ligt". „Of om er bij haar op aan te drin gen, dat ze dadeigk hier komt, zodat zgn verhaal waarschijnlijkheid krggt". „Moet dat nu", vroeg ze, de tan den opeenklcmmend. „Luister dan, domoor! Ik zou willen dat het zo was. Als Cliff het erop had toege legd, om mg hier alleen te ontvan gen, zou ik niet hebben geschreid; ik... ik zou hebben gedanst en ge zongen. Mahr hg weet nauweigks, dat ik er ben". Monk ging niet °P deze woorden in. Shai*on richtte zich overeind en keek met een treurig gezicht toe, hoe hg de pan op tafel zette en er dunne plakjes ham in sneed. Daar na verhuisde de pan naar het vuur en deed hg er een stuk boter in. Sha ron wilde er maar niet aan denken wat El3ie wel zou zeggen als ze hem zo bezig zag. Ze trachtte zichzelf wgs te maken, dat het haar niet aanging. O, niets kwam er óp aan, behalve wellicht haar eigen bittere vernedering en leed! Jarenlang wa ren al haar gedachten aan Clifford gewgd; ze had hem liefgehad en naar hem verlangd. Toen ze zgn toe wijding aan Elsie had opgemerkt, had haar dit het drama van haar leven toegeschenen. En nu tenzg' Clifford zichzelf en haar opzettelgk voor de mal hield moest ze het feit onder het oog zien, dat hg haar nooit had liefgehad, tenzg dan als een zuster. Nu siste de ham vrolgk, terwijl ze een geur verspreidde, die iemand het water in de mond deed komen. Monk voege er nog een stuk boter en ook drie eieren bg. Toen liep hg naar het buffet en nam er vier bor den uit Ondanks zg'n lengte en plom pe ledematen, waren zgn bewegingen rustig en ferm. „Hoeveel eieren kun jg op?" in formeerde hg. „In de provisiekast zgn er twaalf, maar misschien kun nen we beter wat voor het ontbgt bewaren". „Ik? O, ik zou niets künnen eten; dank je wel!" „Onzin! Was je gezicht, poeder je neus en neem wat voer tot je, dan zul je het leven heel anders bekg- ken", zei Monk bemoedigend. „Kom. ik wil een weddenschap met je aan gaan". „Een... een weddenschap?" „Als je bg de pakken neerzit, ga ik er morgen vandoor. Natuurigk, indien jg dat wilt. Dan kunnen jg en je jeugdvriend de rest van de dag hand-in-hand zitten en sentimentele herinneringen aan vervlogen dagen ophalen zonder dat iemand jullie stoort. Aangenomen?" ,,'t Kan me niet schelen, of je bUjft of gaat en in geen geval zou van hand-in-hand ritten sprake zgn", zei Sharon op doffe toon. ,,'t Is allemaal een domme, dwaze vergissing. Ik weet niet, wie er de schuld van is, maar ik dacht, dat ik dit weekeind hier alleen zou zgn, terwijl Clifford en Elsie meenden, dat ik eerst vol gende week zou komen. O, je behoeft me natuurigk niet te geloven, maar zó is het!" „Vreemd. Erg vreemd". „Ik begrijp, dat je het vreemd vindt". „Hm, maar geloof je niet, dat er een addertje onder 't gras schuilt?" „Ik weet het niet 't Kan zgn, dat een typiste zich vergist heeft; dat ze de verkeerde datum heeft geschreven en dat meneer Kerris de brief heeft ondertekend zonder de fout op te merken". „Mogeigk, maar niet waarschgn- ïgk", zei Monk nadenkend. „Maar zeg. als je soms boven gaat wassen, breng dan de kinderen weer mee naar beneden. Ik heb hun beloofd, hen te zullen roepen als het avond eten klaar was". „Lieve help, ik heb hen totaal ver geten. Ik zou nog wat brood en melk voor hen hebben klaargemaakt. Op dit late uur kunnen ze geen ham en eieren eten". „Niet? Nu, je zult eens zien!" „Die arme kinderen. Je had hen niet alleen boven moeten laten. Ze zullen wel erg bang zgn". „Zg? Dat denk je maar! Boven dien zgn ze niet alleen. Dt heb Ber tha gezegd, over hen te waken". „Bertha!" „O, ze is een heel beste kinder meid. Toen Brian twee jaar was, haalde ze hem uit een visvijver en ze brengt hen altgd terecht, als ze weg lopen en verdwaald raken. Bg onze reis door Schotland was ze gewoon weg onbetaalbaar", vezekerde Monk luchtig. „Ik behoefde alleen maar te zeggen: „Zoek de tweelingen!" en onmiddellgk zat ze achter nen aan. Wanneer ze soms niet meewilden. pakte ze eenvoudig een bg zijn broek en dan volgde de ander altijd dade- ïgk". Sharon glimlachte even, want ze kon onmogelijk uitmaken wanneer Monk schertste en wanneer hg in ernst sprak. Ze verdacht hem ervan, dat hij opzettelgk voor clown speel de. Als hg inderdaad zo slordig op de tweelingen zou hebben gepast, zouden ze er niet zo prachtig uit zien. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 7