U voelt het met Uw vingertoppen véél schoner! LUTEYN KOOPJES met FILMPROGRAMMA'S g PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 28 DECEMBER 1954 Het gemeentebestuur van Sas van Gent geeft tot zijn leedwezen kennis van het plotseling overlflden van de Heer BERNARDUS JOHANNES LAMMENS in leven secretaris der gemeente Sas van Gent op de leeftijd van 56 jaar. Begiftigd met de gou den eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Sas van Gent, 27 December 1954. Burgemeester en wethouders van Sas van Gent, R. A. J. DEN BOER, burgemeester, R. SLOCK, wnd. secretaris. Hiermede vervullen wjj de droevige plicht ken nis te geven van het plotseling overlijden van onze dierbare Echt genoot, Vader en Be- huwdvader, de Heer BERNARDUS JOHANNES LAMMENS gemeente-secretaris van Sas van Gent Begiftigd met de gou den ere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Geboren te Sas van Gent op 8 Maart 1898 en overleden aldaar op 27 December 1954, nog voorzien van het H. Oliesel. Sas van Gent: Wed. M. A. L. LAMMENS- VAN HECKE Rotterdam: V. I. A. LAMMENS E. A. LAMMENS- PLAK Hilversum: C. A. G. LAMMENS Sas van Gent, 27 Dec. 1954 De plechtige uitvaart, waarna de teraarde bestelling, zal plaats hebben op Donderdag 30 Dec. 1954 in de Pa rochiekerk te Sas van Gent om 10 uur v.m. Vergaderen sterfhuis Molenstraat 7 om 9.30 uur. Heden overleed in het Herstellingsoord voor Onderwijzers te Lunte- ren onze lieve Zuster en Schoonzuster ELISABETH HILLEGONDA VAN DER LIJN Onderwijzeres bij het O.L.O. te Middelburg, op de leeftijd van 50 jaar. W. E. KARSTEN— VAN DER LIJN Dr G. KARSTEN Amsterdam, 25 Dec. 1954 H. Jacobszstraat 31 De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 29 Decem ber a.s. tegen 14 uur op de Nieuwe Ooster begraafplaats aan de Kruislaan Heden overleed, zacht en kalm, in het Stads en Academisch zieken huis te Utrecht, onze innig geliefde Man, Va der, Behuwd- en Groot vader, de Heer JOHANNES HAAK in de ouderdom van 61 jaar. Schoondijke: S. HAAK— CASTELEIJN Groede: J. HAAK C. P. HAAK— VAN ROO JOHAN en JO Oostburg: V. BAKKER- HAAK J. BAKKER SAARTJE en MAATJE Schoondijke: J. J. VAN LUYCK HAAK J. VAN LUYCK KEESJE Schoondijke, 24 Dec. 1954 W. J. TE HAAN architect Donderdag a.s. geen spreekuur te Middelburg Heden overleed, na een smartelijk lijden, in het Juliana-ziekenhuis te Terneuzen, onze gelief de Schoonzoon en Zwa ger KLAAS DE QUELERIJ Echtgenoot van Adriana Ventevogel op de leeftjjd van ruim 63 jaar. Fam. VENTEVOGEL Arnemuiden, 25 Dec. 1954 Op 23 December stierf rustig onze lieve Man, Vader en Grootvader ADRIAAN ABRAHAM BARENTSEN in de ouderdom van 72 jaar. In leven apotheker, eerst te Wijk bij Duur stede, later te Drachten. De overledene heeft de wens te kennen gege ven zich voor weten schappelijk onderzoek beschikbaar te stellen, zodat er geen begrafe nis plaats zal vinden. Drachten: E. G. BARENTSEN— BRUINS G. J. G. BARENTSEN Wageningen: J. M. ALBERDA BARENTSEN Dr TH. ALBERDA BERT PIETER ADRIAAN Drachten: A. BARENTSEN G. I. BARENTSEN— KLEI Algemene kennisgeving Heden is nog geheel onverwachts van ons heengegaan, tot onze diepe droefheid, onze zeer geliefde, zorgza me Moeder en Behuwd- moeder SUZANNA MARTINA VAN MAARELEN, Weduwe van Willem de Vejj, in de ouderdom van bijna 82 jaar. 's-Gravenhage: E. C. VIJGEBOOM— DE VEU Middelburg: C. J. JANSE— DE VEIJ A. JANSE M. W. VAN DOESELAAR— DE VEIJ J. J. VAN DOESELAAR Middelburg, 27 Dec. '54 Langevielesingel 24 De teraardebestelling zal plaats vinden op Donderdag 30 Decem ber a.s., des namiddags 2.30 uur op de Alge mene Begraafplaats te Vlissingen. Vertrek vanaf het sterfhuis om 2 uur. Liever geen bezoek Heden overleed in de St Antonius-kliniek te Brecht (België) onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIE-LOUISE CAROEN Weduwe van L. F. MYCKE in de ouderdom van 82 jaar. Namens de Families, A. P. OSTïï en C. M. KOK Vlissingen, 26 Decc. '54 Kasteelstraat No. 85 J. C. B. SIMONS ARTS, Heden VERHINDERD SPREEKUUR te houden. Heden overleed plotse ling onze goede Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader CHRISTIANUS MARINUS KOK Weduwnaar van Geertruida Koolwijk in de ouderdom van ruim 84 jaar. Vlissingen: M. F. KOK M. J. KOK— REINDERS A. M. KOK F. KOK- LAUWEREINS Den Haag: A. J. P. KOK Rotterdam: J. P. KOK E. KOK— STINDERS Vlissingen: C. M. KOK M. KOK—MYCKE Klein- en Achter kleinkinderen Den Haag, 26 Dec. '54. Naamkaartjes VAN DE VELDE Walstraat 5860 Heden overleed, zacht en kalm, na een lang durige ziekte, onze ge liefde Zuster, Schoon zuster en Tante MAATJE ROTTIER Wed. van J. Overbeeke, Fam. ROTTIER, Fam. OVERBEEKE. Schore, 26 Dec. 1954. De begrafenis zal plaats hebben op Woensdag 29 Dec. a.s. op de Algemene Be graafplaats te Schore om 12 uur. WINKELPAND in Goes te huur gevraagd op goede stand. Niet groot van omvang. Voor te openen filiaal. DEES NYPELS, Textiel handel, Bosstraat 34, Bergen op Zoom. Tel. 818 GEVRAAGD: huishoudster, 1., tegen half Jan. man alleen. P. VERBURG, Wilhelminastraat 43, Kortgene Ook in 1955 BRENGT U WEER DE BETERE KWALITEITEN EN DE GROOTSTE SORTERING Wij wensen U in alle opzichten een voorspoedig jaar. LUNCHROOM BANKETBAKKERIJ Lange Kerkstraat 46 - 48, Goes BOEK- EN KANTOORHANDEL te VLISSINGEN vraagt per 1 Februari a.s. Flinke Verkoopster met belangstelling voor het vak. Br. met uitv. inl. onder letter A 69, Bureau P.Z.C.," Vlissingen. H.H. KAPPERS Gevraagd tegen half Januari 1955 of eerder een nette HERENKAPPERSBEDIENDE goed kunnende knippen en scheren. Diploma gezel ver eist, ongehuwd (intern)Loon nader overeen te komen, v.g.g.v. J. VAN ANROOY, Herenkapper, Sint Adriaanstraat 12, Goes. Telefoon K 11002834 Haalt ze weg U verdient geld Onze etalages hangen vanaf heden reeds vol met Oji 'a èr9rö>n rj OoO reinigt vlugger, grondiger en... toch zo veilig! Uw vingers weten het nog beter dan Uw ogen.hóe schoon de nieuwe Vim alies maakt; zij glijden over ieder oppervlak, dat met Vim is gereinigd. Nog nooit waren Uw spulletjes zo glad schoonin een wip! Vim met snelschuim bruist het vuil radicaal weg, in een oogwenk enlost vet radicaal op. Dat kan alleen Vim, nieuwe VIM met snel schuim uit de gele bus! schuimt nog meer en kan niet krassen! Te koop gevraagd: vrijstaand huis, liefst omgeving villapark, Vlissingen, bevattende 4 slaapkamers. Te betrekken 1 Juni 1955. Brieven met prysopgave on der letter V 66, Bur. P.Z.C., Vlissingen Notaris A. H. M. VAN DEN HOEK te Groede zal ten verzoeke van de Erven van Mevrouw de Weduwe DE VTSSER-RISSEEUW te Breskens op Vrydag 7 Januari 1955 des n.m. 16 uur, in het café „Centraal" van de heer v. d. Broecke-Monjé te Bres kens, overgaan tot de open bare verkoop bij instel en toewijzing van: De HOFSTEDE, Nieu- we Sluis W 116, met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weiland te Breskens en aldaar ka dastraal bekend sectie C nummers 250, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 256, 38, 40a, 41, 324, 325, 380, 884, 311, 415 en 296, samen groot 24.08.15 ha. De koper is verplicht te ge dogen de herbouw van de hofstede ter vervulling van de bijdrage oorlogsschade, conform bestek en tekening, waarop de Rijksfinanciering bereids is toegekend. De maximum prijs bedraagt voor het onroerend goed 46.589,23. De koper heeft nevens de koopsom op te leggen, de stichtingskosten, voor zover deze de aanvullende bijdra ge te boven gaan. Te aanvaarden onder be swaar van de lopgnde pacht tot 1963 ten behoeve van de heer J. Ph. Salomé. Lasten voor rekening koper vanaf 1 Februari 1955. Betaling koopsom en opleg inzake vorenbedoelde her bouw, één maand na toe- wflzing. Betaling veilings- kosten 8 dagen na toewij zing. Meerdere inlichtingen ten kantore van genoemde No taris, Te koop aangeboden: modern blank eiken winkelinventaris, bestaande uit: open hang en legkast voor confectie- goederen. Plm. 7 meter lang en bijpassende glazen vitri ne met binnenverlichting. Oude Vismarkt 6, Goes Telefoon 2885 GEVRAAGD: bediende voor benzinestation. Vereisten: leeftijd 1720 jaar. Voldoende kennis van auto's en motoren en bereid zijn tot het geven van volledige service. Salaris nader over een te komen. Br. No. A 394, Bur. P.Z.C., Goes ONZE KLEINTJES Van 1S regels 1.— (8 punts letter) Iedere rege' meer 20 ct. Maximum 8 regels „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling k contant. gl Te koop: divan t 17,50; rond plaatijzeren watervat (plm. 300 1) f 15,driewielfietsje f 10, Br. No. 1631, Bur. P.Z.C., Mid delburg. 0 Te koop: 2-pers. Eng. ledi kant m. prima kapokbed f 55; naaimachine f 25,en 1-pers. Eng. ledikant f 15,Br. No. 1632, Bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Te koop: witte bruidsjapon. Walstraat 24 bov., Vlissingen. Tussen 2 en 4 uur. 9 Te koop: kalfvaarzen op de rekening. JOH. DE VIS)8f®, Domburg. TE KOOP GEVRAAGD 0 Hoge prijzen betalen wij voor blauwe, bruine en witte tegels. Ook in de muur. Antie ke meubelen, goud en zilver. Br. en boodschapp. te richten aan: A. JANSEN, Bastion, Mid delburg of bel op 7327 te Breda 0 Voor uw feest te huur: Phi lips autom. gramofoon met 100 platen, of bandrecorder, of Philips geluidsversterker met 2 microfoons of accordeon met drum-installatie bij J. ADRI- AANSE, Muziekschool, Walstr. 22, Vlissingen. Telefoon 461. TE HUUR GEVRAAGD 0 Jong echtpaar zonder kinde ren zoekt per 1 Maart a.s. te Vlissingen ongemeubileerde ka mers met keuken. Brieven met opg. van prijs enz. onder No. 1630, Bur. P.Z.C., Middelburg. PERSONEEL Tegen half Januari a.s. of eerder een net meisje gevraagd voor de morgenuren (klein ge zin). Mevr. v. SLUIJS, Loska- de 39, Middelburg. 0. Met Maart of Mei arbeider gevraagd, vast werk. A. GE- SCHIERE, Molembaix, Grijps- kerke. 0 Gevraagd: zelfstandige hulp in de huishouding en voor de morgenuren van 911 uur werkster. Mevr. v. d. LINDEN, Paul Krugerstr. 248, Vlissingen. ONTSPANNING 0 Biljarten. Dinsdagavond 28 Dec. speelt de kampioen van Zeeland, 350 punten cadre, Ver- Hulst. Nieuwendijk 2, Vlissin gen. HYPOTHEKEN 0 Aangeb. gelden v. 1ste hy potheken op courante onroe rende goederen. Rente vanaf S'/2 Deskundige taxatie ge garandeerd,. Notaris n. eigen verkiezing. Aanvr. te richten aan WILLEMSE'S Landb. en Woningkant., Noordsingel 40, Tel. 3294, Middelburg, of Vlis singen, Singel 180, Tel. 526. 0 Verloting T.T.V. „Wilno". Rectificatie No. 275 moet zijn 272; No. 595 moet zijn 599. 0 Coöp. Boerenleenbank, Grijpskerke. Denkt om de zit ting te Oostkapelle bij de heer MESU, voor inlevering van boekjes en diverse betalingen. 0 Keurig geknipt haar zegt alles, ook voor kinderen. Uw adres: v. d. MEER, Bellamypark 34, Vlissingen. Zaterdags ook knippen. GRAND- Goes donderdag 30 december INGRID BERGMAN en ROBERT MONTGOMERY in „NOODLOT" (Rage in heaven) Hij ontwierp de perfecte misdaad maar zag één factor over het hoofd. Een bijzonder boeiende thriller. Aanvang 8 uur. 18 jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 4