Stichting voor de Landbouw was van grote betekenis in Imm Almanak OMWISSELING VERTREKTIJDEN VINDT WEL WEERKLANK Ook Spierpijn 1-7 l\7AÏ BIEZELINGE KRIJGT VOLGEND JAAR NIEUWE KLEUTERSCHOOL Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 28 DECEMBER 1954 BIJ DE KOMST VAN HET LANDBOUWSCHAP Belangrijke initiatieven als vrucht van hechte samenwerking Over enkele dagen, met ingang van 1 Januari a.s. zal de Stichting voor de Landbouw ophouden te bestaan. Ook de provinciale stichting zal zeer binnenkort verdwynen om voortaan, zij het in wat gewijzigde vorm, als pro vinciale commissie van het Landbouwschap haar taak uit te oefenen. De toekomst zal nog moeten leren, hoeveel bevoegdheden deze commissie zul len worden gelaten. Met belangstelling en een zeker vertrouwen mag deze verdere ontwikkeling worden afgewacht. Wanneer de provinciale commis sie echter een zelfde activiteit als de Provinciale Stichting voor de Land bouw zal kunnen ontwikkelen, zal ongetwijfeld agrarisch Zeeland meer dan tevreden zijn. Want en dit mag na ruim acht jaar werken wel eens dui delijk worden vastgesteld ondanks wellicht hier en daar eens kleine ver schillen, is deze nauwe samenwerking tussen boeren en arbeiders binnen stichtingsverband, tot zegen geweest van de gehele landbouw in onze pro vincie. Niet alleen op sociaal terrein, waar werkgevers en werknemers elk aar hebben gevonden, doéh ook op technisch gebied zijn vele belangrijke initiatieven ontwikkeld, welke bijgedragen hebben om de Zeeuwse land bouw op nog hoger peil en tot verdere bloei te brengen. Daarbij' de Stich ting zowel landelijk als provinciaal, een invloedrijk, representatief lichaam van de landbouw geworden, dat mede de agrariërs dié plaats in onze sa menleving heeft gegeven, waarop zij recht hebben. Bijna negen jaren heeft de Zeeuwse Stichting de oprichtingsakte werd 26 Maart 1946 verleden haar ar beid verricht. En niet zonder vrucht. Ook buiten de kringen van de Land bouw is de Stichting voor de Land bouw een begrip geworden. Voor ve le overheidslichamen in deze overwe gend agrarische provincie is zij ook een aavies-instantie geweest, aan wier oordeel grote waarde werd ge hecht. Vóór alles heeft zij steeds voor de belangen van de landbouw op de bres gestaan, zowel naar buiten als bin nen de eigen kring. De stichting ontstond, zoals bekend in de na-oorlogse periode, toen aller- wege de drang naar eenheid en sa menwerking groot was. Voor de eer ste maal in de geschiedenis kwamen in 1946 werkgevers en werknemers als gelijkgerechtigde partners en bin nen een rechtspersoonlijkheid bezit tend lichaam bijeen. Een experiment, dat door andere sectoren uit het be drijfsleven, wellicht met enige gere serveerdheid is gadegeslagen. Een experiment ook, dat nu na acht jaren ongetwijfeld geslaagd ge noemd mag worden, al hebben er bin nenskamers wellicht wel eens stor men gedreigd. HULP AAN GEDUPEERDEN In vergelijking met andere provin ciale stichtingen, heeft de Zeeuwse Stichting zich bijzonder verdienstelijk kunnen maken, door de helaas abnor male omstandigheden waarin de land bouw in deze provincie zich door oor log en later door stormvloed zag ge plaatst. De ontelbare problemen, wel ke deze twee rampen voor agrarisch Zeeland wierpen, zijn voor een groot deel in het voordeel van de boer opgelost, mede dank zij het werk van de stichting. Nooit werd geaarzeld om de belangen van de gedupeerden bij de bevoegde instanties te bepleiten. Men denke slechts aan het werk van de commissies voor Landbouw- herstel en Geschenkzendingen. In dit verband zij ook herinnerd aan de door de Stichting getoonde interesse en ontwikkelde activiteit op het gebied van de boerderijenbouw. In het eerste jaar van het bestaan der Stichting, werd immers een tentoonstelling ge houden en een prijsvraag uitgeschre ven voor het ontwerpen van een doel matige Zeeuwse boerderij. Deze belangstelling kreeg later nog verder gestalte door de oprichting van het Bouwbureau voor dé Landbouw, met het doel de boer van deskundige adviezen bij boerderijbouw te dienen en om te trachten tot goedkopere bouw te komen. In totaal kreeg het bureau 210 opdrachten voor werken, met een gezamenlijke waarde van ruim zeven miliioen gulden, waarmee het belang van dit bureau duidelijk is aange toond. Naast de meer algemeen, landelijke agrarische onderwerpen kunnen nog vele voorbeelden worden opgesomd, waarbij de Zeeuwse Stichting meer specifiek provinciale problemen heeft helpen oplossen en activiteiten heeft ontwikkeld om de landbouw te perfectionneren. Om er slechts enkele te noemen: het totstandkomen van de provinciale distel- en de stekbietenverordening, adviezen en nota's over de handha ving van de vrije veren op de Wester- schelde, inpoldering van het Sloe, verplichte tbc bestrijding onder het rundvee, bestrijding vergelingsziekte, aardappelmoeheid en coloradokever. Voorts over het streekplan Walche ren, uitbreidingsplannen terwijl te vens een agrarische paragraaf voor het ontwikkelingsplan Zeeland werd samengesteld. Als gevolg van de ramp is dit laatste werk niet vol tooid. Verder kan de oprichting van de Stichting Proefboerderijen, met proef bedrijven te Bruinisse en het voor beeldbedrijf te Grijpskerke, gememo reerd, alsmede het aandeel aat werd geleverd bij het in het leven roepen van de studiecommissie voor water beheersing en verzilting. En wanneer we dan tenslotte nog herinneren aan de werkzaamheden van de Stichting in de sociale sector behalve voor 1948/'49 toen een bin dende regeling moest worden vastge steld, werd in de sociale commissie steeds overeenstemming over het af sluiten van een C.A.O. bereikt we memoreren bovendien de oprichting van een Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw en de vele bemoeiienissen van de Stichting in het belang van een goede arbeidsvoorziening dan kan van een vruchtbare samenwer king worden gesproken! (Slot van pag. 1) In het „hoogseizoen" zal het dan voor kunnen komen, dat indien de boten door grote drukte over tijd zijn de trein wordt gemist. De laad- en lostijden van tien minuten zijn dan immers veelal te gering en boewei er te allen tijde naar gestreefd wordt waar nodig en mogelijk extra boten in te leggen, kan dit laatste niet altijd gegarandeerd worden. Van tijd toe tijd immers is het noodzakelijk om boten voor revisie uit de vaart te ne men. Zo is momenteel de „Koningin Juliana" na tien maanden onafgebro ken vaartijd „opgelegd" en zulks is bepaald geen overbodige weelde, het geen met name duidelijk wordt wan neer men weet, dat tien maanden .veerdienst" ongeveer te vergelijken is met drie reizen naar Indonesië Nu ook Bij een eventueel invoeren van de dienstregeling, zoals deze thans wordt overwogen, kan het dus voorkomen, dat reizigers bij grote drukte op de veerboten een trein missen. Men is VAN TOT SCHOONMAAKWOEDE. Te Oud-Vossemeer heerste in de afgelopen week een ware schoon maakwoede. Met het eindigen van de bietencampagne op Dinsdag j.L kreeg men een goede gelegenheid het vufl dat zich tot groot verdriet van de weggebruikers centimetersdik op de straten had afgezet, te verwijderen. Het karwei was dermate omvangrijk dat men geen betere oplossing wist dan het slik met waterstralen aan te vallen. Groot was de opluchting, toen Vrijdag al het vüïl was weggespoeld. JURYLID. De heer Jasper Anthonisse te Bier vliet is benoemd tot lid in de jury van het te Valkenburg bij Leiden te houden solisten-concours voor blaas instrumenten. 't KLEUTERDOM Het is dikwijls bijzonder moeilijk cm uit de hoogten der volwassenheid neer te dalen tot in de diepten van het kleuterdom en veelal zijn de pogingen welke daartoe door volwassenen ivor- aen aangewend, dan ook bijzonder moeizaam. 1 In Terneuzen trad een papa een winkel binnen, vergezeld door een blonde kleuter van omstreeks drie jarendie met helblauwe pretoogjes ongedwongen de grote mensenwereld inkeek. De man achter de toonbank begon onmiddellijk de afdaling naar dé diep ten van het kleuterdom, nadat hij de papa beleefd had begroet. Zijn ge laatsuitdrukking onderging een radi cale verandering; een acteur van pro fessie zou het de man niet verbeterd hebben, zó wist hij van gedaante te verwisselen. Waar zo even nog een beleefd, maar ietwat gereserveerd en nuchter zakenman had gestaan, be vond zich nu een soort sinterklazige kinderjuffrouw, die zoetjes lispelde: „En daar hebben we broertje 't Joch met de pretoogjes luisterde amper, sprak toen, de man achteloos voorbijziend: ,M'n broertje is thuis!" 't Kwam er wat bits uit en op dat onenblik moet de man achter de toon bank zich dan ook beslist zeer onvol wassen hebben gevoeld KERK AAN HUIS. Ook de leden van de Gereformeerde Gemeente te 's-Gravenpolder die we gens ziekte of ouderdom de diensten in het kerkgebouw niet kunnen bij wonen, hebben thans een telefonische aansluiting met de kerk aan huis ge kregen. De verbindingen zjjn dezer dagen tot stand gekomen. OP HA VENDAM. Het Franse motorschip „Hermita ge" is bij het uitvaren van de haven te Hansweert op de havendam vast gelopen en daar enige tijd blijven zit ten. De schipper wist zijn schip weer vlot te krijgen, maar moest voor be schadiging van de berm een borgtocht achterlaten. STRAATVERLICHTING. Sedert Vrijdagavond baadt de Lan- gestraat te Sint-Annaland in een ware zee van licht. Tot voor kort stonden in deze 200 meter lange straat slechts vier straatlantaarns, maar thans is dit aantal verdubbeld, zodat het er weer veilig wandelen is. „AXELPOLEN". Tijdens een feestelijke vergadering van de Poolse oud-stryders heeft het bestuur van de vereniging „Axel Polen" aan de Polen een herinne- ringslegpenning aangeboden. Namens de Poolse Vereniging werd het woord gevoerd door ir. J. Minckiewicz en de neer B. Strenk. De heer A. Scheele ontving als tegenprestatie een artis tiek uitgevoerd foto-album, samenge steld door de heer Sczepan. KERSTMARKT. De Axelse weekmarkt, welke in verband met de Kerstdagen vorige week op Vrijdag werd gehouden, trok niet de grote belangstelling, welke anders op Zaterdag bestaat. De beste zaken werden uiteraard gedaan door de handelaars in kerstbomen en ver dere kerstattributen. Advertentie. en rheumatische pijnen wrijft U weg 1 et evenwel van mening, dat zulks thans... dagelijks geschiedt! Omdat het rei zend publiek immers in Vlissingen te allen tijde drie kwartier geduld moet oefenen, alvorens de reis te kunnen vervolgen. Waar dit als een bijzonder groot bezwaar wordt aangevoeld, acht de directie van de Prov. Stoombootdien sten in Zeeland het wenselijk over te gaan tot wijziging van het vaarsche- ma op VlissingenBreskens, waar door in ieder geval bereikt wordt, dat de reizigers in het algemeen de lange wachttijden bespaard worden. Indien de wijzigingen inderdaad in gevoerd zullen worden, zullen de eer ste drie boten vanuit Vlissingen ver trekken om 5.20, 6.20 en 7.20 uur en vanuit Breskens om 5.50, 6.50 en 7.50 uur (in verband met de treinenloop op die uren) en nadien vanuit Vlissin gen om 8.25 en vanuit Breskens om 8.55, en zo vervolgens. Nauw aanslui tend op de treinenloop derhalve. Bij de betrokken autobusonderne mingen bestaan geen ernstige bezwa ren tegen het thans voorgestelde tijd schema, zo is ons gebleken. De directie van de Z.V.T.M. voor ziet weliswaar enige moeilijkheden omdat het publiek nu eenmaal op be paalde dienstregelingen is ingesteld, maar bezwaren tegen het voorgestelde nieuwe schema maakt men niet. Er zijn met name in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen enkele wijzigingen nodig en op dit punt vormt het door de di rectie der stoombootdiensten voorge stelde schema nog een onderwerp van studie, waarbij tenslotte de Rijksver keersinspectie nog een stem in het ka pittel heeft. De directie der Stoomtram Breskens- Maldeghem acht het nieuwe schema zonder meer een verbetering en zal indien nodig eveneens tot wijziging van de dienstregeling overgaan, ten einde de aansluitingen in West Zeeuwsch-Vlaanderen „kloppend" te maken. Dc N.V. Stoomtram Walcheren ten slotte zal eveneens trachten mogelijk heden tot aanpassing te vinden. De grootste moeilijkheid doet zich hier voor bij de busdienst VlissingenMid delburg via Oost-Souburg. Reizigers uit Oost-Souburg, die vanuit Middel- Gemeenle-secretaris van Sas van Gent overleden De heer B. J. Lammens. Maandagmorgen is na een kortston dige ziekte overleden de heer B. J. Lammens, gemeente-secretaris van Sas van Gent. De heer Lammens, die in December van het vorig jaar zijn 40-jarig ambtsjubileum vierde, be reikte de leeftijd van 56 jaar. De heer Lammens werd geboren op 8 Maart 1898 te Sas :van Gent. Op 16 Dec. 1913 trad hij als tijdelijk ambte naar in dienst der gemeente Sas van Gent en na enige tijd volgde zijn vaste aanstelling. Op 1 Januari 1920 werd hij bevorderd tot eerste ambte naar ter secretarie Sedert 1924 fungeerde hij als waar- nemend-gemeentescretaris en met ingang van 17 December 1940 werd hij benoemd tot gemeente-secretaris. De overledene was een man van grote werkkracht, die zijn taak steeds vol toewijding verrichtte. Voor de bevolking was de heer Lammens een behulpzaam en eenvoudig ambte naar, bij wie nooit tevergeefs werd aangeklopt om inlichtingen of advies en aie allen steeds met welwellend- heid en vriendelijkheid bejegende. Woensdagavond om 7.30 uur zal de gemeenteraad in openbare vergade ring de secretaris herdenken. De be- g-afenis is bepaald op Donderdag 30 ecember a.s. om 10 uur 's morgens. NA DERTIG JAAR Nog voor de lente in gebruik. Nog vóór dc lente zullen de kleuters van Biezelinge een nieuwe kleuter school kunnen betrekken. Een gebouw, dat aan alle moderne eisen zal vol doen en waarmee, na dertig jaren, aan de hartewens van de voorstanders van het Clir. kleuteronderwijs in dit dorp zal zijn voldaan. Het gebouw is onder de kap, de dakbedekking is reeds gelegd en het wachten is op de sta len ramen om daarna met de afwerking te kunnen beginnen. De twee lo kalen zullen voldoende ruimte bieden aan de veertig kleuters, die nu nog iedere dag naar het lokaaltje „Algemeen Belang" stappen. Tevens komt er een grote speelplaats bij de school waar de kleuters naar hartelust zullen kunnen spelen. In de lente van 1955 zal het ook een-en-dertig jaar geleden zyn, dat het initiatie? voor het oprichten van de school werd genomen. Op de zes tiende Maart van het jaar 1924 sta ken namelijk verscheidene inwoners van Biezelinge de hoofden bij elkaar Het waren de heren A. van der Graaf, oud-onderwyzer aan de Openbare school, R. van der Hoek, W. van Lie- re, F. Dees, P. Vermaire en C. Traas. Reeds lang voordien had men zich ernstig over het oprichten van een be waarschool beraden, doch het ontbre ken van een geschikte lokaliteit vorm de tot dusver 'n hinderpaal. Thans had men echter de beschikking over een lokaliteit gekregen, terwijl mejuf frouw A. Bier ens zich als leidster beschikbaar had gesteld. In het kleine vergaderzaaltje, zeer toepasselijk „Al gemeen Belang" geheten, werden van schragen en planken tafels gemaakt, Met de bouw van de Christelijke Jeleu terschool te Biezelinge, waarmede men begin November is begonnen, worden goede vorderingen gemaakt. Nog voor de lente hoopt men het nieuwe schoolgebouw te kunnen betrekken. (Foto: P.Z.C.J De heer M. Kloosterman 80 jaar. De oudste, nog actieve medewer ker van de Provin ciale Zeeuwse Courant, de heer M. Kloosterman, correspondent te Wolphaartsdijk, vierde dezer da gen zijn 80ste ver jaardag. Dat op zichzelf is al een heugelijke gebeur tenis, maar daarbij kwam nog, dat hij thans gediirende 45 jaar corres pondent is, namelijk eerst voor de Goesse Courant en daarna via de Middelburgse Courant ook voor de Prov. Zeeuwse Courant. Wij wensen de heer Kloosterman van harte geluk! burg per trein verder willen reizen, zouden bij invoering van het nieuwe tijdschema iets langer in Middelburg moeten wachten. De vertrektijden van de bus zouden zodanig omgewisseld moeten worden, dat er vanuit Middel burg op de hele en vanuit Vlissingen op de halve uren vertrokken zou moe ten worden. Het aanpassen van de stadsdienst Vlissingen zou practisch geen moeilijkheden opleveren. Resumerend kan derhalve gecon cludeerd worden, dat het nieuwe ver- trckschema voor de veerdienst Vlis singen—Breskens v.v. een redelijke kans van slagen heeft en dat deze wel licht in Mei 1955 bij de invoering van de zomerdicnstregeling gerea liseerd zou kunnen worden. Geschil tussen Ged. Staten en Sint Jansteen in Raad van State Wij vernemen uit Zeeuwsch-Vlaan deren. dat tussen Gedeputeerde Sta ten van Zeeland en de gemeenteraad van St. Jansteen een geschil is ont staan omtrent de aankoop van gron den door die gemeente ten behoeve van de aanleg van een riolering en van de verbetering van de weg Hulst- St. Jansteen. G.S. keurden dit raads- besluti niet goed, waarop St. Jan steen in beroep bij de Kroon ging. De afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State, heeft deze kwes tie dezer dagen tijdens een openbare zitting behandeld. Namens de appele rende gemeente, waarvan het college van B. en W. voltallig aanwezig was, werd gepleit door de burgemeester, mr. J. I. M. Reuser. Voor de provin cie trad op de heer A. P. Stufkens, referendaris-titulair ter provinciale griffie. Te zijner tyd zal de Kroon uitspraak doen. Faillissement Uitgesproken is het faillissement van P. Boon te Krabbendijke. Rech tercommissaris is mr. B. S. Sieper- da, Middelburg, curator mr. J. G. van der Burgt, Goes. Bevordering. Bij besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat is het dis trictshoofd van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de technisch-ambte- naar le klasse H. Hoitsma te Mid delburg met terugwerkende kracht van 1 Januari 1954 af bevorderd tot technisch-hoofdambtenaar bij deze dienst, zulks met behoud van Mid delburg als standplaats. De rijksweg Goes—Middelburg wordt thans bij het viaduct te 's Heer Arendskerlce verhoogd en een meter verbreed. Onze foto toont een over zicht van het werk. (Foto: P.Z.C.J de school kon beginnen. De school bleek spoedig in een behoefte te voor zien, want binnen korte tijd groeide het leerlingenaantal tot ongeveer veertig kinaeren. Daarom werd het lesgevend personeel uitgebreid tot twee personen en kreeg mejuffrouw Bierens hulp van mejuffrouw J. Ber- man, een twaalfjarige jongedame. Maar ondanks haar jeugdige leeftijd bleek juffrouw Berm an haar werk goed te verstaan. In de eerste oor logsjaren bleef de school normaal doorgaan, tot in 1943 de Duitsers het gebouw in beslag namen. Na de be vrijding namen de Engelsen geduren de verscheidene maanden hun intrek In het schoollokaaltje en noodgedwon gen werd er toen in de consistorie van de Hei-vormde Kerk kleuteron derwijs gegeven. In de loop der jaren groeide echter het aantal leerlingen en bleek het school- lokaaltje niet meer aan de eisen te voldoen. De bouw van een nieuwe school zou de enige oplossing zijn. Het duurde evenwel nog geruime tijd voor de goedkeuring tot het bou wen van een kleuterschool werd ge geven. Nu deze goedkeuring is ver kregen wordt er haast achter het werk gezet. Men rekent er op, de nieuwe school in April officieel in ge bruik te kunnen nemen. Een loffelijk initiatief zal dan op waardige wyze worden bekroond. Illllllllllllllllllllllllllllllll Politie speurde naar gestolen auto Teneinde de Tweede Kerst dag nog enige luister bij te zet ten meende een slager in Goes 's middags maar eens een auto tochtje te moeten gaan maken. Daarom haalde hij zijn auto uit de garage en daar hij nog even thuis moest zijn stalde hij de wagen even achter de woning van een autohandelaar in de na bijheid van zijn eigen huis. Toen hij echter korte tijd daarna te rugkeerde, bleek de auto spoor loos te zijn verdwenen. „Neen, in de garage van de autohandelaar was het voertuig niet per abuis terecht gekomen" deelde men de verontruste sla ger mede en zodoende bleef er slechts één mogelijkheid over. De wagen was gestolen. Onmid dellijk toog de slager naar het politiebureau en deed aldaar aangifte van de verdwijning. En toen kwam het machtige po- litie-apparaat in werking. Aan iedere politiepost in de omge ving werd verzocht uit te zien naar een personenwagen en te gen acht uur in de avond meld de een surveillerend agent, dat hij de gezochte wagen gevonden had, staande voor een nachtclub in Vlissingen. Om niet al te veel opzien te baren stak een re chercheur zich haastiglij k in een stemmig costuum, waarna hij zich naar de nachtclub be gaf en enkele Goesse jongelie den verzocht even mee te gaan. Al spoedig bleek dat de jonge mannen in het bezit van kaar tjes voor een openbaar vervoer middel waren, waaruit hun on schuld bleek, en om de laatste verbinding te halen zorgde de politie er voor dat zij met de „stationcar" van de Rijkspolitie naar de plaats van vertrek wer den gebracht. Inmiddels hadden enige politiemannen post gevat bij de auto en tegen het midder nachtelijk uur smaakten zij het genoegen twee jeugdige delin quenten in de kraag te vatten, juist toen zij op het punt ston den met de verdachte auto te vertrekken. De ontknoping was echter verrassend. De jongelie- H den hadden bij de autohande- laar in Goes een huurwagen be ll steld en deze had beloofd de au- to achter de garage klaar te zet- ten. In de mening verkerend, H dat de gestalde wagen de be- stelde huurauto was, waren zij M er mee weggereden.. Poolse Kerstviering Ook dit jaar de traditie getrouw organiseerde de Vereniging van Poolse Oudstrijders Kring Vlis singen. een Kerstviering, aie, zoals fewoonlijk, op de Tweede Kerstdag in e „Zilverpool" werd gehouden. Kersttijd is voor de Polen immers een tijd, waarin hun gedachten meer dan ooit naar hun onderdrukte vader land gaan en naar de daar achter gebleven families, vrienden en beken den. Het hoogtepunt van deze trouwens van elke Poolse Kerst viering was de verbreking met de „oplatek" (een soort van ouwel), waarbij men elkander het beste toe wenste. O VANDAAG. Middelburg Electro: „Ik zoek mijn 19 en 21.15 uur; „Kunst- kind", loriet". i 19 en 21.15 uur; „Kunst- Schilderijenexpositie „Co- Vlissingen Alhambra: „Opstand der Khyberhorden', (cinemascope), (14 j'.), 19 en 21 uur; Luxor: „De zwarte des perado". (14 jr.), 20 uur. Goes Grand: „Broeders zonder vrees", (14 jr.), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 2