PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT Assemblée voor toelating van West-Duitsland tot N.A.Y.O. Omwisseling van vertrektijden op traject Vlissingen-Breskens Vandaag stemming over Duitse herbewapening BRAND IN VERGADERDZAAL VAN TWEEDE KAMER VETERANEN-LEGIOEN EERDE GEVALLEN KAMERADEN 197e Jaargang-No. 305 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 28 Dec. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regelr f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. «3. telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Tinlandstr. 2. telef. 16; Temeuzen. Brouwerljstr. 2; Zierlkzee, N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. EERSTE OVERWINNING VAN MENDÈS-FRANCE De meerderheid van de Franse Nationale Vergadering heeft Maan dagavond gestemd voor toelating van West-Duitsland tot de N.A.V.O., waaraan Mendès-France de vertrouwenskwestie had verbonden. De of ficiële uitslag was 289 tegen 251 stemmen. Nadat twee afgevaardigden de moties hadden ingetrokken die strekten tot vertraging van de uitvoering van de Parijse verdragen, heeft de Franse regering de vertrouwenskwestie, die zij had verbonden aan een motie, waarin om verwerping van dergelijke moties werd verzocht, ingetrokken. De twee moties waren van Loustaunau-Lacau en Palewski. Er bleef nag slechts één motie over, namelijk een tweede van Palews ki. Dit overgebleven amendement, dat betrekking heeft op de gelijktij dige uitwisseling van de ratificatie-oorkonden van alle Parijse verdra gen, werd bij handopsteken door de Nationale Vergadering aangeno men. Alleen de communisten stemden tegen. Als het volgende punt zal Mendès-France het verdrag betreffende her stel van de Westduitse souverelniteit, de Frans-Westduitse Saar-overeen- komst en ten slotte het wetsvoorstel over de bewapening van Westduits- land en het toelaten van West-Duitsland tot de Westeuropese Unie, dat Vrijdag met 280 tegen 259 stemmen verworpen werd, aan de Assemblée voorleggen. Naar verwachting zal de nieuwe stemming over dit laatste wetsvoorstel betreffende de Duitse herbewapening niet voor hedenavond plaats vinden. In zgn laatste beroep op de natio nale vergadering om de Parijse ver dragen te bekrachtigen heeft premier Mendès-France de afgevaardigden duidelijk gemaakt, dat het ging om het Atlantisch pact. „Zullen wij on ze plaats in de Navo behouden of zul- Leeggezogen Wanneer een protest-actie onvol doende gecoördineerd wordt, dan verliest ze een aanmerke lijk deel van haar kracht. Dat is het helaas het geval met de spontane protest-beweging, die thans gaande is tegen het ieeg-zuigen van de bui ten-provincies, ten bate van wat-men- vaak-noemt de randstad „Holland" Reeds lang wordt Zeeland leegge zogen van mehsen, maar na 1945 heeft dit leegzuigen vormen aangeno men, die ontoelaatbaar zijn. Het is namelijk zó, dat de centrale overheid door haar woningpolitiek, door het samentrekken van practisch alle overheidslichamen in de rand stad-Holland, door het onbeperkt la ten uitgroeien van de industrieën in dat gebied en door onvoldoende cul tuurspreiding, de buiten-provinciën welbewust laat verarmen. Enkele dagen geleden heeft de di recteur van de grootste Zeeuwse industrie ernstig bezwaar ge maakt tegen de wijze, waarop de uit bouw van zijn bedrijf wordt belem merd door het onthouden van de no dige nieuwe woningen aan Zeeland. De Zeeuwse steden krijgen eenvoudig de kans niet om uit te groeien tot in dustriecentra van enige betekenis. Het provinciaal bestuur van Zee land kent deze noodtoestand en in de Statenzitting heeft men er ernstig be zwaar tegen gemaakt. In Oost Groningen heeft men al eer der nadrukkelijk geprotesteerd tegen het leegpompen van deze streek. Vo rige week zijn ook de Staten van Friesland in het geweer gekomen. Het is in Friesland niet bij zachtzinnige betuigingen van leedwezen gebleven. Men heeft er fris van de lever aan de heren in Den Haag de harde waar heid Of het zal baten?. Wij vrezen zeer! Losse protesten worden in Den Haag zo gemakkelijk op zij ge legd. Het is zo eenvoudig de bezwaar den ieder apart met een eigen kluitje in het eigen riet te sturen! Daarom moet niet met deze losse protesten volstaan worden. Er zou een gemeenschappelijk front van de buiten-provinciën moeten komen om aan het protest in Den Haag een zo danig effect te geven, dat het onont koombaar wordt!! Deze actie zal geen actie van een week of een maand, maar waarschijn lijk een actie van enige jaren moeten zijn. Wellicht kunnen Zeeland, Gro ningen en Friesland hier een initiatief nemen, dat voor het gehele land van de grootste betekenis zal zijn. Mit instemming citeren wij uit het hoofdartikel in de Leeuwarder Courant van Donderdag jl. het volgende: „Friesland wordt leeggezogen, al sedert jaren, en het is de politiek van onze regering die daar voor een groot gedeelte schuldig aan staat. Zó lang zal men doorgaan met alle bedrijvigheid, alle cultu rele instanties, alle bestuurslicha men, alle bureaux en alle topleidin gen in het Westen en midden des lands bij elkaar te trekken en naast elkaar te zetten, dat het eenmaal moet spaak lopen, op een tijdstip dat zeker niet zo heel ver meer af ligt. Nadat jaren aaneen in de randgewesten gewaarschuwd is, hoort men thans in het centrum ook al de eerste angstkreten. Maar het evenwicht in ons kleine landje is intussen voorgoed verstoord". En tenslotte; „Op het ogenblik vindt iedere jongen die wat kan en ieder energiek meisje, dat je het in Holland moet zoeken, want daar, liggen betere kansen, grotere ver-1 onze len wij ons afscheiden van bondgenoten en hen de Navo laten organiseren Nadrukkelijk verzekerde de pre mier, dat de regering zou aftreden bij een ongunstige uitslag van de stemming. Voorts deed hij een be roep op de 350 afgevaardigden, die in October de onderhandelingen te Londen goedkeurden. Niet overtreden. In geen enkel opzicht, zo hield de premier het parlement voor, heeft de Franse regering dit mandaat over treden. Er werden zelfs betere voor waarden verkregen zoals de Britse garantie om troepen op het vasteland te houden, de Saar-overeenkomsten de toezegging, dat men het voorstel voor een wapenbureau eerder in overweging zal nemen dan men te Londen van plan was. De regering beschouwde alle artikelen van de Pa rijse verdragen als één en ondeelbaar. Voorts stelde Mendès-France de vraag of men van plan was het Brit se aanbod, dat misschien in tiental len jaren niet weer gedaan zal wor den van de hand te wijzen. Dat zou een onvergeeflijke en onherstelbare vergissing zijn. Het was waar, dat de assemblee zich juridisch ten gun ste van het toetreden van Duitsland tot de Navo kon uitspreken en het toelaten van West-Duitsland tot de Westeuropese unie echter zou kun nen verwerpen. Mendès-France verwierf bijval toen hij zeide: „Wat de Russen betreft, Schade is gelukkig gering (Van onze parlementaire redacteur). In de vergaderzaal van de Tweede Kamer, waaruit nog maar enkele da gen geleden de afgevaardigden verdwenen zyn om na een langdurige en vermoeiende behandeling van de Rijksbegroting voor 1955 van een ver diend reces te genieten, was het Maandagmiddag na half zes weer een en al bedrijvigheid. Maar nu waren het niet de Kamerleden, die de grote ruimte vulden maar een stel potige brandweerlieden en enige geagiteerde Kamerboden, die hun uiterste best deden om een in de zaal onstane brand te blussen en een aan tal spullen tegen schade door vuur en water te beschermen. Dank zij de spoedige ontdekking van de brand, die ontstaan was in de brede lichtkloof, die rondom de zaal aan de voet van de koepelvormige zoldering loopt en dank zij de snelle aanwezigheid van de brandweer, die onmiddellijk energiek met de bestrij ding van het vuur begon, is alles nog al meegevallen en is de schade be perkt gebleven; Het had altijd nog erger kunnen zijn! Hier was het inderdaad zo, dat, wanneer deze brand in de nacht was uitgebroken, ongetwijfeld het gehele Tweede Kamergebouw een prooi der vlammen was geworden. Om kwart over vyf bemerkte de concierge van de Kamer, de heer A. Netten die in de gangen liep, een brandlucht. Hg toog onmiddellijk op onderzoek uit en ontdekte tot zijn schrik vlammen in de koof in de ver- aderzaal en wel op drie verschillen- e plaatsen. Hij waarschuwde de griffier, mr. Schepel, die nog op zijn kamer was en probeerde het vuur in de koof te doven. Dat gelukte niet. Inmiddels had mr. Schepel de brandweer gealarmeerd. De smeulende celotexplaten, waar van er een enkele keer een tussen de banken der leden terecht kwam de vonken waren dan spoedig geblust werden aan de voorzijde van het ge bouw door een raam op straat ge gooid. Naar de griffier, mr. Schepel ons vertelde, waren arbeiders in de koof bezig geweest om de celotexplaten te verwijderen. Een paar jaar geleden, bij de restauratie van de vergader zaal, is de vloer enigszins omlaag ge bracht. De accoustiek heeft hiervan nogal te lijden gehad. Teneinde dit euvel te verhelpen zijn op verschillen de plaatsen geluiddempende platen en gordijnen aangebracht. Dit is ge schiedt op advies van een technisch bureau in Delft. dienstmogelijkheden en men krijgt er ook nog gauwer een woning. Het is haast zó ver, dat het een schande moet heten als je hier je hele leven in Friesland blijft zit ten; dan moet er toch wel iets aan je persoon mankeren, zo meent men. Wanneer al deze zaken niet ra dicaal en in groot en levend ver band worden aangepakt, dan gaat het op de uitmergeling van ons Friese land toe". Wat hier van Friesland wordt gezegd, feldt evenzeer voor Zeeland. Hier is Ie intense aandacht nodig van allen om een groot gevaar af te wenden!! Op draden getrapt. Ook in de koof bevonden zich deze platen. De laatste tijd was men ech ter tot het inzicht gekomen, dat de platen in de koof maar weinig of geen zin hadden en daar zij bovendien on- aesthetisch aandeden, was besloten ze weg te nemen. Wellicht, zo neemt men aan, is daarby op clectrische draden getrapt, waardoor kortsluiting is ontstaan. De juiste oorzaak van de brand is echter nog niet bekend. De schade Is niet groot; het Rijk is verzekerd tegen brandschade. Geluk kig stagneert de arbeid van de Ka mer niet. Pas op de eerste Februari a.s. komt zij weer bijeen. hoeveel kansen hebben zij niet maan denlang gehad om met onderhande len te beginnen? Zg hebben de E.D. G. hier zien verwerpen. Op dat ogen blik hadden zij moeten spreken". Mendès-France meent, dat de Rus sen indien Frankrijk de acoorden ver werpt zullen zeggen, dat de Fransen bang zijn. Verwerping van de accoorden z een viermogendheden-bespreking moeilijker maken dan ooit. Er zal dan misschien een drie- of tweemo- §endhedenconferentie worden gehou- en, maar Frankrijk zal er niet aan deelnemen. Ook zal het Franse crediet in de V.S. en Groot-Brittannië tot het nul punt dalen en in de Sowjet-Unie zal het niet veel groter zyn, zodra Frankryk met zijn bondgenoten heeft gebroken. Geen troef. Er is geen sprake van, aldus de premier, dat ratificatie van de ver dragen gebruikt zal worden als troef in onderhandelingen tussen Oost en West. De onderhandelingen kunnen alleen slagén indien het westen eerst zgn eenheid duidelgk zal hebben be vestigd. Mendès-France achtte Duitse her bewapening onvermgdelgk. „Veer tien landen zijn het eenstemmig eens over één ding het beginsel van Duitse her!"s ons tegen 1 Overstromingen in West-Duitsland Vele rivieren in West-Duitsland, vooral in Beneden-Saksen en Noorde lijk Rgnland-Westfalen, zijn tenge volge van regens en natte sneeuw bui ten de oevers getreden. Maandagmorgen stond de stad Bruchhausen, die 3000 inwoners telt, bijna geheel onder water, terwijl men de toestand in de vallei van de Leine ernstig noemde. De scheepvaart over de Weser en de Neckar was gestremd. Ook de Rijn, de Ruhr en de Weser waren op vele plaatsen buiten de oevers getre den. JIIjllllllllllllllllllllIllllllllllllllIIllllllllllllK i Zingen verboden Sinds jaren bestaat te Nij- verdal de gewoonte, dat in de H Kerstnacht en tijdens de Kerst- dagen zangkoren van de ker- ken, van het Leger des Heils en ook de muziekvereniging „Advendo" Kerstliederen zin- gen en spelen, waaronder ook 1§ bg zieken en bejaarden. Tot nu toe heeft de burgemeester van Hellendoorn, waaronder Ng- s verdal behoort, steeds toestem- ming hiervoor verleend. In verband met de nieuwe Zondagswet kon de burgemees- ter deze toestemming dit jaar H niet geven. De koren legden H zich nierbg neer, behalve het uit ongeveer 50 personen be- staande zangkoor der Vrije Evangelische gemeente, dat in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag bg zieken ging zin- gen. De gemeente-politie van Ngverdal heeft toen direct proces-verbaal opgemaakt, waarna het zingen werd ge- staakt. In zeer veel Griekse steden is het tot botsingen gekomen tussen demon stranten en politie. Deze betogingen waren georganiseerd uit solidariteit met de „Ènosis"-beweging op Cy prus om te protesteren tegen de hui dige beslissing van de Verenigde Na ties om de Griekse aanvraag tot be handeling van het „Enosis"-probleem terzijde te leggen. FotoEén van de betogers in schermutseling met een lid van de gewapende macht, welke een menigte demonstrerende studen ten in de hoofdstraat van Jannina, hoofdstad van de provincie Epirus, tracht uiteen te drijven. HERDENKING IN AMSTERDAM. „Zij hebben de goede strijd gestreden" Ter nagedachtenis aan de gesneuvel de militairen van zee-, land en lucht strijdkrachten in het voormalige Ne- derlands-Indië in de jaren 1945-1950 zijn gistermiddag (op 27 December 1949 werd de souvereiniteit aan Indo nesië overgedragen) in Amsterdam door het Veteranen Legioen Neder land een herdenkingsdienst in de oude Lutherse kerk aan het Spui en een korte plechtigheid bg het voorlopig nationaal monument op de Dam ge houden, waarvoor grote belangstel ling bestond. Pater P. J. van Waterschoot, leger aalmoezenier te Wezep, zeide in zijn toespraak in de kerk o.a.: „De dui zenden, die na de bevryding vielen, worden niet herdacht, omdat het lijkt alsof hun offers nutteloos zgn ge weest. Doch door hun werk zgn des- tgds in Indië rust en vrgheid ge bracht. Honger, armoede en roof ver dwenen met de T.N.I., zolang de Ne derlanders mochten stryden. Indië is thans overgeleverd aan leiders, die niet in staat zijn leiding te geven". „Het idealisme is in vele jongeren gedood. Onze jeugd is het vertrouwen in de ouderen kwijt. Onze veteranen- herdenking moet ons blijven herinne ren aan de strijd en offers. Wy moe ten voltooien wat zij zijn begonnen en PROV. STOOMBOOTDIENSTEN OVERWEGEN: Lange wachttijden zouden dan tot het verleden behoren. Naar wij vernemen heeft de directie van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland bij de autobusondernemingen Z.V.TM, en S.BM. in Zeeuwsch- Vlaanderen en bij de N.V. Stoomtram Walcheren een schema ingediend ter herziening van de vertrektijden op het traject VlissingenBreskens v.v. van de veerdiensten. Indien de busondernemingen niet dit schema accoord gaan, zullen de ver- trektijden in Vlissingen en Breskens worden aangepast aan de tijden van aankomst en vertrek der treinen. Dit betekent, dat de wachttijden voor boot- en treinpassagiers, welke thans in Vlissingen gemiddeld drie kwartier bedragen, teruggebracht zullen worden tot enkele minuten. Het risico voor het missen van een trein of een boot wordt daardoor vanzelfsprekend ech ter groter, maar over het algemeen zou een omwisseling der vertrektijden ongetwijfeld tijdwinst betekenen. Zoals bekend is de situatie thans zó, dat de vertrektijden van de veerboten voor Vlissingen liggen op vijf minuten voor het hele uur en voor Breskens op vijf en twintig minuten na het hele uur. De tijden van aankomst en ver trek der treinen in Vlissingen liggen voor wat betreft aankomst tussen 08 en 18 minuten na het hele uur en voor vertrek tussen 19 en 31 minuten over bet hele uur. Zowel voor aankomende als vertrekkende reizigers voor trein of boot is er derhalve altijd gemid deld drie kwartier speling. Over deze lange wachttijden nu is veel en ernstig geklaagd van de zijde der reizigers en thans heeft de direc tie der stoombootdiensten dus ge tracht een bevredigender tijdschema samen te stellen, waarbij de dubbele taak van de veerboot aan- en af voeren van passagiers in Vlissingen niet in het gedrang zou komen. Zij ont veinst zich evenwel niet, dat bij een omwisseling der vertrektijden in Vlis singen en Breskens waar de wijzi ging practisch op neer komt gro tere risico's ontstaan voor het missen van een trein of boot, maar meent dit risico te moeten nemen. Indien de busondernemingen met het voorstel accoord gaan zullen de boten voortaan namelijk vijf minuten voor het hele uur uit Breskens ver trekken en vijf en twintig minnten na het hele nur uit Vlissingen. Met de wachttijden van gemiddeld drie kwartier zal het Jan radicaal af gelopen zijn; men zal daarentegen in vele gevallen slechts enkele minuten speling hebben om in Vlissingen trein of boot te halen. .OVervolg op pag. 2> waarvoor zij hun leven offerden. Wy moeten stryden voor de vestiging van een vrye en rechtvaardige wereld", zo besloot de leger-aalmoezenier zgn toe spraak. Nadat op het orgel „Blyft bij my Heer" ten gehore was gebracht, sprak ds J. van den Blink, vlootpredikant te Amsterdam een kort woord. Kranslegging. De genodigden, deelnemers en na bestaanden begaven zich daarna in een stoet, voorafgegaan door een in tropen-battledress gestoken vaandel- wacht van het veteranen legioen, naar de Dam. Bij het nationaal-monu ment en de vlaggemast stond een erewacht van legionnairs opgesteld. Toen de kop van de stoet op het plein aankwam klonk uit luidsprekers „Wilt heden nu treden". Na namens het V.L.N. een krans aan de voet van de Indonesische urn te hebben gelegd, sprak de algemeen voorzitter, de heer B. H. J. Doppen, een kort woord: „zij, die wij herdenken, hebben de goede strijd gestreden, voor vrede, vrgheid en recht gaven zij hun leven". Zich daarna „over de hoofden der aanwe zigen tot de regering richtend" deed spreker het verzoek ook hen te her denken. „Ook zg zijn voor U gevallen. Zg stierven in uw opdracht' Vervolgens werd de taptoe gebla zen, gevolgd door een minuut stilte, die werd afgesloten met het Wilhel mus. Diverse deputaties legden kran sen neer, o.m. een delegatie van de Republiek Zuid-Molukken. Speelclub „Seaside" gesloten. Sooi van den Eijnden, eigenaar van de op betwist gebied staande wonin gen te Baarle-Nassau, heeft in de nacht van Zondag op Maandag om twaalf uur spelers en bestuurders van de „Seaside"-speelclub op straat gezet- De woning werd destijds gratis aan de speelclnb ter beschikking gesteld om dat Van den Eijnden hoopte dat daar door een uitspraak omtrent het be twiste gebied zou worden bespoedigd. De ontruiming geschiedde in alle rust onder toezicht van Van den Eijnden, drie Nederlandse en drie Bel gische politie-ambtenaren. VERWACHT... VEEL BEWOLKING Zwaar bewolkt met in het Noorden van het land tijdelijk wat lichte regen of motregen. Elders verspreide op klaringen en overwegend droog weer. Krachtige tot matige Westeiyke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN SLAAN. 29 December Zon op 8.49 onder 16.36 Maan op 10.43 onder 21.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1