PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moskou wil vriendschapsverdrag met Frankrijk opzeggen Toerisme in Zeeland nam in het seizoen 1954 toe BILT NEDERLAND IN DE GREEP VAN EEN DICHTE MIST ITALIANEN NAAR ONS LAND OM ER TE WERKEN 197e Jaargang-No. 297 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn: Pl.-verv.s W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 Dec. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarlet. Kleine advertenties (max. 8 regelsi van 1—5 regels t i/—Iedere regel meer 20 cent. JSrleven of adres Bureau v d- Blad" 25 cent meer Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63. te lef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2: Zierlkzee. N Bogerdstr. C 160. telef. ALS „PARIJS"AANVAARD WORDT West-Duitse Bondsdag verwerpt socialistische moties De Sowjet-Unie heeft Frankrijk gewaarschuwd, dat zij het in 1944 ge sloten Frans-Sowjetverdrag zal opzeggen in geval van een Franse bekrach tiging van de overeenkomst van Parijs. Molotow heeft de desbetreffende nota gisteren persoonlijk aan de Franse ambassadeur te Moskou overhan digd. Dit Russische dreigement brengt geen verandering in het parlementaire programma te Parijs. De Westduitse Bondsdag heeft gisteren met 236 tegen 153 stemmen bij drie onthoudingen een motie van de oppositie verworpen, waarin gevraagd wordt om onmiddellijke viermogendhedenbesprekingen met de Sowjet-Unie. De vergadering besloot de Parijse verdragen, die. voorzien in bewapening van een souverein West-Duitsland, naar de parlementscommissie te ver- wyzen. Een tweede socialistische motie, waarin een nieuwe conferentie met Frankryk over het Saargebied wordt voorgesteld, werd eveneens naar de commissie verwezen. In Franse diplomatieke kringen' wordt er op gewezen, dat de onwaar achtigheid van de Russsiche motie ven blijkt uit het feit, dat aan Enge land niet een dergelijke waarschu wing is gezonden. Londen heeft ook een vriendschapsverdrag met de Sow jet-Unie en naar bekend, aanvaardden zowel het Lager- als het Hogerhuis de Parijse verdragen. Het ratificatiedebat in Parijs be gint Maandag en zal drie dagen du ren. Als de regering de vertrouwens kwestie stelt, zal er eerste Kerstdag gestemd moeten Worden. Rusland zegt in de nota, dat de huidige Franse politiek niet alleen niet in overeenstemming is met het verdrag maar ook „gericht is tegen de Sowjet-Unie en andere vredelie vende Europese staten". He feit, dat Frankrijk de Russische voorstellen voor een collectief veiligheidsverdrag in Europa had verworpen en ook de .vriendschappelijke waarschuwing' van de Sowjet-Unie toonde aan, „dat Frankrijk de verdragsverplichtingen niet wenst na te komen". In Washington wordt de Russsiche nota niet als een verrassing be schouwd. Londen ziet er een nieuwe zet in, in de steeds feller wordende ze nuwoorlog tegen de Franse assem blee. Defensiecommissie De defensiecommissie van de Fran se nationale vergadering heeft gister avond met 21 tegen 11 stemmen een rapport verworpen, dat zich uit spreekt voor bekrachtiging van de overeenkomsten van Londen en Pa- rys. Als rapporteur werd daarna geko zen Vincent Badie, radicaal afgevaar digde, die vijandig staat tegen deze accoorden. Blijkens de resultaten van het de bat in de Westduitse Bondsdag, is Adenauer verzekerd van een meer derheid van tweederden voor zover het de verdragen betreft, die West- Duitsland bewapening en lidmaat schap van de Navo beloven. Zijn meerderheid voor het verdrag inzake het Saargebied zal afhangen van zijn succes by nieuwe besprekingen met de Fransen. Overigens heeft de socialistische oppositie van de Bondsregering ver langd, dat zij „klare wyn" schenkt over de kosten van opstelling van 12 P.T.T. schonk 133.000 voor vluchtelingen Het'comité vluchtelingenhulp 1954 heeft bericht ontvangen, dat de actie voor de vluchtelingen in het staatsbe drijf der P.T.T. een bedrag van 133.000 heeft opgeleverd. Dit be drag is voor de helft afkomstig van de 53.000 employé's der P.T.T. en voor de andere helft van de directie. Deze heeft namelijk de bijdrage van het personeel verdubbeld. In Parijs is de elfde zitting van de Militaire Commissie van de NAVO geopend. Onze foto toont de Neder landse delegatie met v.l.n.r. vice-ad- miraal A. de Booy, generaal B. R. M. P. H. Hasselman (leider van de de legatie) en luitenant-generaal Barel ta. Geheel rechts de leider van Noorse delegatie, luitenant-generua Berg. divisies in 'n tijdsbestek van drie jaar. In de begroting voor het komende jaar is „slechts" negen milliard voor de verdediging uitgetrokken. Deskun digen schatten de kosten in werke lijkheid veel hoger. Men zou zelfs op 16 milliard moeten rekenen. Hiervan gaat 3 milliard af voor onderhoud van de Geallieerde troepen in West-Duits land. De Bondsregering heeft hoe wel zij voornoemde cijfers ontkent niets gedaan om te verklaren hoe zij de 60 milliard, in totaal benodigd, zal opbrengen. Saargebied In Londen heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaard, dat indien Frankrijk en Duitsland de Saar-overeenkomst bekrachtigd hebben, Groot-Brittannië bereid is om dit accoord eventueel te waarborgen. In Parijs is Adenauers verklaring over nieuwe besprekingen als een on welkome verrassing opgevat. Hior denkt men niet aan een nieuw over leg. Molotow wil wel contact met Japan De Russische minister van buiten- landse zaken, Molotow, heeft giste ren een verklaring uitgegeven, waarin hij zegt dat een normalise, ring van de Russisch-Japanse be trekkingen in overeenstemming is met de belangen van de gehele we reld. In de verklaring, die door Molo tow aan verslaggevers werd voorge lezen, wordt de bereidheid geuit om de kwestie van practische stappen daartoe te bespreken. De Sowjet-Unie zou ook gaarne een uitbreiding van de handel en cultureel contact zien. Grote fabrieksbrand in Omstreeks middernacht is in de banket-, chocolade-, biscuit- en sui- kerwerkfabriek de Valk in Vlaardin- gen brand uitgebroken. Tegen kwart over één stond een enroot deel van het bedrijf in lichterlaaie. Zoon van Dominici blijft bij ontkenning Gustave Dominici, de zoon van Gaston Dominici, die voor moord op het Britse gezin Drummond is ver oordeeld, heeft Donderdag opnieuw ontkend, dat hij de elf-jarige Eliza beth Drummond dood geslagen zou hebben. Vorig jaar onderging Gustave een gevangenisstraf van twee maanden, omdat hij het stervende meisje niet had geholpen, toen hij haar buiten de boerderij der Dominici's vond. „Mijn vader liegt", schreeuwde hij, toen verslaggevers hem een bericht in een Marseillaans dagblad toonden, dat zijn vader hem had beschuldigd. VERKEER AANZIENLIJK BELEMMERD Vliegtuigen konden op Schiphol niet landen Een groot deel van Europa, waaronder ook Nederland, was Donderdag gehuld in een dikke mist, waardoor zowel het verkeer te land als te water en in de lucht, aanzienlijk werd belemmerd. Het zicht varieerde tussen 30 en 800 meter. Het „dichtst" was de rijksweg GooiAmsterdam, waar de auto's, die alleen met stadslichten reden, bijna onzichtbaar waren. Op Schiphol heerste gisteravond nog steeds veel mist, waardoor het bin nenkomen van vliegtuigen niet mogelyk was. Twee K.L.M.-toestellen zijn gister avond omstreeks kwart voor tien van de luchthaven vertrokken, n.l. één naar New-York en één naar Londen, terwijl vrij veel Europa-machines hun reis konden aanvangen. Toestellen uit Djakarta en Curagao besloten in Zu rich gunstiger weersomstandigheden af te wachten. Ook het verkeer te water onder vond ernstige vertraging. Verscheide ne schepen moesten voor anker gaan. In de Amsterdamse haven heerste, gisteren een ongebruikelijke rust. De mist die zich over Nederland heeft uitgespannen is een gevolg van temperatuursdaling (11 naar 1 gra den), waardoor de" vochtige lucht tot condenseren werd gebracht. Ook in Londen is Donderdag het verkeer ernstig gestremd geweest door de zware mist. Vele Londenaars droegen de z.g. „smogmaskers". In ravijn gestort Een autobus, waarmee onderwijze- ssen uit het gebied van Tourcoing Noord-Frankrijk) een uitstapje naakten, is gisteren tijdens dichte mist bij Lens in botsing met een vrachtauto gekomen en vervolgens op een tien meter lager gelegen spoorbaan gestort. Acht van de 45 wouwen werden gedood en twintig zwaargewond. Twee slachtoffers overleden later in een ziekenhuis. Inkwartiering vrouwelijke militairen De minister van Oorlog cn van Ma rine heeft een beschikking uitgevaar digd, waarbij regelen zijn gesteld die bij vordering van inkwartiering ten behoeve van vrouwelijke militairen door de vorderende autoriteit in acht moeten worden genomen: a. Inkwartiering van vrouwelijke militairen geschiedt alleen by inwo ners, die te goeder naam en faam be kend staan; b. Gezinnen waar geen huisvrouw of een inwonende vrouw, die met de leiding van de huishou ding is belast, aanwezig is, komen niet voor inkwartiering van vrouwe lijke militairen in aanmerking; c. Mannelijke en vrouwelijke militairen worden niet in dezelfde woning inge kwartierd en evenmin vrouwelijke mi litairen met de rang van officier en vrouwelijke militairen beneden die rang; d. Een vrouwelijke militair dient de beschikking te nebben over een afgescheiden slaapkamer met een wasgelegenheid op slaapkamer, of an ders het medegebruik te hebben van een behoorlijk afsluitbare wasgele genheid elders in de betreffende wo ning, alsmede het medegebruik van een behoorlyk toilet. 0 Het vliegveld bij Kaapstad zal de naam krijgen van de onlangs afetreden Zuid- Afrikaanse premier, dr. Daniël Malan. In Zxceden is met enige plechtigheden de vijftigste verjaardag van de Zweedse onderzeevloot gevierd. Op een tentoonstelling naar aanleiding van dit jubileum koxi Prins Bertil van Zweden, de verleiding niet weer staan om eveti door een periscoop de omtrek af te speuren. Zyn pet werd hiertoe stoer achterstevoor in de nek geschovenI Admiraal Patterson overleden Woensdagavond is admiraal Sir Wilfrid Patterson op zestigjarige leef tijd te Londen overleden. Hij werd met een schedelfractuur bewusteloos onder aan de trap van Australia-House gevonden. Men ge looft, dat hij na een receptie het be wustzijn heeft verloren en van de trap is gevallen. Admiraal Patterson was een van de voornaamste opstellers van de plan nen voor de invasie in Normandië in de tweede wereldoorlog. Hij ontwierp een wijze van kustverdediging tegen vliegende- bommen en nam deel aan de jacht over 1750 myl op het Duitse slagschip de Bismarck. Zware overstromingen in Oost-Sumatra Fataal gevolg van ontbossing Als gevolg van zware regens wordt Oost-Sumatra geteisterd door onge kende hevige overstromingen. Op tal rijke plaatsen zijn dijken doorgebro ken onder het geweld van bandjirs en hier en daar steeg het water zo hoog, dat het over de dyken heenstroomde. Vele verbindingen zijn verbroken, waarvan die tussen Medan en Tebing Tinggi wel de voornaamste is. Dui zenden kampongs worden of zijn ge- evacueerd. De treinverbindingen zyn eveneens verbroken. Het ziekenhuis in Tebing Tinggi moest Dinsdag ge deeltelik worden ontruimd. Deskundigen wijten de fatale ge volgen van de zware regens aan de steeds voortschrijdende ontbossing, de wilde occupaties en de ongecon troleerde aanleg van sawahs, waar- kust in het honderd is gelopen. Aan verscheidene ondernemingen is door de waterhuishouding ter Oost- grote schade aangericht. Enkele zyn door het water volkomen geïsoleerd. VOORLOPIGE MAATREGEL In bet bijzonder in de metaalnijverheid De regeringen van Nederland en Italië bestuderen thans de mogelijkheid tot tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland teneinde de in ons land bestaande algemene tekorten op de arbeidsmarkt ongedaan te maken. Het rijksarbeidsbureau voert inmiddels besprekingen met het bedrijfsleven over de vraag, in hoeverre door de aantrekking van Italiaanse arbeiders in de bestaande behoefte kan worden voorzien. De tewerkstelling van Itali aanse arbeiders zou hoofdzakelijk kunen geschieden in de bouwnijverheid en de metaalnijverheid. Omtrent het resultaat van de besprekingen is nog niets bekend. Naar wy by informatie vernamen, schijnt de plaatsing van Italiaanse arbeiders in de metaalnijverheid de meeste kans van slagen te hebben. Tewerkstelling van Italianen in de woningbouw acht men voorlopig min der geschikt, omdat de werkmetho den m ons land teveel verschillen met die in Italië. De werkmethoden in de metaalnijverheid vertonen evenwel veel overeenstemming. Nadrukkelijk gaf men ons te verstaan, dat, wan neer de plannen doorgang vinden, het slechts een voorlopige maatregel be- Kardinaal Mindszenty zou weer vrij rijn Volgens het bulletin van de aarts bisschop van Wenen, dat gewoonlijk welingelichte kringen te Boedapest aanhaalt, zou kardinaal Mindszenty, die sedert 1949 in de gevangenis zat, ongeveer een week geleden in vrijheid zyn gesteld en zich naar zijn diocees hebben begeven. In het paleis van de aartsbisschop te Esztergom in Hongarije wil men het bericht bevestigen noch tegen spreken. In het Vaticaan weet men nog niets over een vrijlating van kardinaal Mindszenty. De 62-jarige Hongaarse primaat werd in 1949 tot levenslange gevange nisstraf veroordeeld op beschuldiging van verraad, spionnage en valuta- overtredingen. GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR TIEN DAGEN Belg is nog steeds „gast nummer één", maar Duitser volgt thans op de voet Zowel het binnenlands als het buitenlands toerisme is gedurende het seizoen 1954 in Zeeland toegenomen, vergeleken bij 1953. De hotellerie boekte een vooruitgang, de kampeergelegenheden hadden een grotere be zetting en ook het huren van gemeubileerde huizen vond grotere aftrek. Alleen de zeilsport tengevolg" van het ongunstige weer liet een daling zien. Wat de gemiddelde ver» fsduur betreft, was er eveneens een vooruitgang te constateren. Gen-. J bedroeg deze over 1954 10 dagen, van plaats tot plaats varieert de duur van 7 tot 14 dagen. Deze stijging in percentages uitgedrukt, betekenvoor het buitenlands bezoek 40 en voor het binnenlands bezoek 35 Geconstateerd werd, dat over het algemeen de Belg nog steeds Zeelaml's „gast nummer één" is. Het bezoek van de Duitsers is echter in het afgelopen seizoen sterk toegenomen, zo dat zijn de Belgen op de ranglijst thans op de voet volgen. Het slechte weer heeft lang niet in alle toeristenplaatsen een invloed ten kwade uit geoefend. Dat in bepaalde plaatsen manifestaties werden gehouden heeft zeer duidelijk de toeneming van het bezoek in de hand gewerkt. Deze mededelingen deed Donderdag de heer G. W. Oskamp, provinciale direc teur van de Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer. Voor het verkrijgen van deze indrukken en gegevens heeft de P.Z.V.V.V. een enquête gehou den in alle toeristenplaatsen. Als logeergast en als „dagjesmens" staat de Belgische toerist in Zeeland aan de top. Gemiddeld is de Duitser nummer twee, maar in een stad als Middelburg wordt de tweede plaats door de Fransen ingenomen. In o.a. Vlissingen, Koudekerke, Westkapelle en Burgh „leidt" daarentegen de Duitser in het „klassement". Ook de Brit blijft Zeeland trouw bezoeken: in Middelburg, Zoutelande, Domburg, Groede en IJzendijke bijv. kwamen de Engelsen op de derde plaats. Hoewel de toerist dus over het al- femeen wat langer in Zeeland ver leef, is er van vacantiespreiding zo goed als geen sprake. Slechts in ostburg, Zierikzee en Nieuwvliet bemerkte men dit verschijnsel in eni- fe mate. De percentages per 30 Juni, 1 Juli, 31 Augustus en over het na seizoen, gesplitst in drie categorieën faven hierover het volgende beeld: 0 Juni: buitenlands bezoek 26 binnenlands bezoek van boven de lijn Rotterdam-Arnhem 23 en binnen lands bezoek uit de streken bezui den die lijn 20%; 31 Juli: achter eenvolgens 32. 35 en 33 31 Au- rstus: 34, 37 en 43%; naseizoen: 5 en 4 HET SLECHTE WEER. Het slechte weer van de „zomer" 1954 deed met name aan het bezoek aan de kustplaatsen geen goed. An dere toeristenoorden, meer op een af stand van de stranden, bleken echter de vreemdelingen ondanks regen te blyven trekken. Met name Middel burg had een uitstekend seizoen en ook in Westkapelle is er geenszins reden tot klagen. Deze opkomende toeristenplaats eerst vier jaar geleden begon men er met het V.V.V. werk noteerde niet minder dan 5400 overnachtingen, dat wil zeggen een extra-verdienste van ongeveer 25.000. Vorig jaar had men slechts 2500 overnachtingen en voor 1955 staan de verwachtingen hooggespan nen: 7000! Overigens was het voor geheel Walcheren een goed seizoen. In Dom burg had men 40 buitenlandse gas ten, waarvan 1400 Belgen en 600 Duitsers. Het aantal baden liep er echter uiteraard terug, van 28.000 in 1953 tot 18.000 in dit jaar. (Vervolg op pag. 8), treft. Zodra de verhoogde spanningen op de arbeidsmarkt tot het verleden -behoren, zullen de Italianen naar hun land terugkeren. Zoals bekend is, heeft Italië thans te kampen met het probleem van een massale werkloosheid. Ongeveer twee millioen arbeidskrachten zyn zonder emplooi. Reeds in vele landen z|jn werkloze Italiaanse arbeiders tewerk gesteld. Ook in ons land werkt een gering aantal Italianen in de mijnen. Het plan tot tewerkstelling van ï'ili- aanse arbeiders in de Nederlandse bouw- en metaalnijverheid, is door ge meenschappelijk overleg op diploma tiek niveau ontstaan. Er zijn diverse problemen, die nog overwonnen die nen te worden, zoals de huisvesting, de voeding en de vraag of men ge huwden of ongehuwden moet aan trekken. Italiaanse arbeiders naar West-Duitsland Ondanks het feit. dat de Duitse vakbonden en ook'het ministerie van arbeid heftige protesten geuit heb ben, heeft de Westduitse minister van economische zaken, Erhard, deze week met zyn Italiaanse collega Va- noni een overeenkomst gesloten over toelating van Italiaanse arbeiders in de bondsrepubliek. Het accoord voorziet in de moge lijkheid voor Duitse werkgevers om in Italië arbeiders aan te werven, zo zij dit nodig zouden achten. Erhard acht zulk een werving binnen afzien bare tijd nodig, aangezien naar zijn schatting de Duitse reserves aan ar beidskracht nagenoeg zouden zijn uit geput. Het ministerie van arbeid is een andere mening toegedaan en heeft er op gewezen, dat de Bondsre publiek nog altijd een half millioen volwaardige werklozen telt. Erhard heeft er op gewezen, dat dit jaar niet minder dan 840.000 nieuwe arbeiders zijn te werk gesteld. Hy re kent voor het komende jaar op een even sterke ontwikkeling. Volgens Erhard zullen uit Italië in hoofdzaak ongeschoolde seizoenai-beiders komen, waardoor de Duitsers zelf gelegen heid krijgen zich meer op de ge schoolde beroepen toe te leggen. De vakbonden hebben de thans ge sloten overeenkomst by voorbaat aan geduid als een poging om misbruik te maken van de nood der Italiaanse ar beiders en daardoor druk op het loon peil in de Bondsrepubliek uit te oefe nen. Zij hebben daar thans ook nog de verwachting aan toegevoegd, dat de communisten het plan zouden koesteren, hun propagandisten als sei zoenwerkers naar Duitsland te stu- DE VERWACHT... BETER ZICHT. Noordelijke helft van het land: zwaar bewolkt met kans op wat lich te regen. Matig tot vrij krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Iets hogere temperaturen dan gisteren. Zuidelijke helft van het land: aan vankelijk plaatselijk mist. Later half tot zwaar bewolkt en droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON CN MAAN. 18 December Zon op 8.44 onder 16.29 Maan op 1,49 onder 12.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1