PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Een gulden per week minder huur voor woningwetwoningen Een krachtig pleidooi voor samenvoeging waterschappen TSJOU EN LAI WAARSCHUWT DE VERENIGDE STATEN NEDERLANDSE KUSTVAARDER VERKEERDE IN NOOD Vandaag... VERWACHT... 197e Jaargang-No. 290 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; £r. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 Dec. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 16 regels f I.Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau v. d- Flad" 25 cent meer Giro No t«!ö00 F.Z.C. Middelburg Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304);Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwertjstr. 2; ZLrikzee. N. Bogerdstr C 16U. telef 28 WONINGNOOD IN 1964 OPGEHEVEN Bouwvakarbeiders hebben voor minstens een generatie werk (Van onze parlementaire redacteur) De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ir. Witte, heeft Woensdagmiddag in de Tweede Kamer bij de verdediging van zijn begroting voor 1955 medegedeeld, dat hij het voorschrift aan de gemeentebesturen zou intrekken, dat het verplicht bij de berekening van de huren der woning wetwoningen een rente van 4 procent aan te nemen voor de in de woning geïnvesteerde bouwsom, onverschillig, hoe hoog het rentepercentage op de vrije kapitaalmarkt is. Aangezien de rente van de feitelijke geldlening, die voor de bouw is aangegaan, lager ligt dat de gefingeerde 4 procent en in het vervolg deze lage rente de basis vormt voor de vaststelling van de huur zullen de huren van de woningwetwoningen met ongeveer één gulden per week kunnen worden verminderd. Dat zal gelden voor alle na 1950 gebouwde woningwetwoningen. De heer Boramer (P.v.d.A.) had op deze maatregel aangedrongen. De mi nister kon er gemakkelijk toe over gaan, omdat dit voorschrift op geen enkele wettelijke bepaling of minis teriële beschikking steunde. Hij had er nu ook aanleiding toe, omdat het plan om de woningwetbouw op de zelfde wijze te financieren als de par ticuliere bouw, in welk plan de vast stelling van een vast percentage van 4 procent noodzakelijk was, niet zal worden uitgevoerd. Kost Overheid niets De uit de toezegging van de minis ter voortvloeiende verlaging van de huren der woningwetwoningen met gemiddeld 1,per week zal de over heid niets kosten. Tot dusverre bere kenden de gemeentebesturen een te hoge, dat wil zeggen een niet op het loge rentepercentage voor de geleen de bouwsom gebaseerde huur. Er be slaat nog altijd spanning tussen de huren van oude woningen en van de nieuwbouw. Teneinde deze spanning te verminderen was de minister in overweging gegeven de subsidies voor de nieuwbouw te verhogen, waardoor verlaging van de huren der nieuwe huizen mogelijk zou worden. Ir. Witte was daarvoor niet te vin den. Verhoging van de subsidies zou dc weg terug zijn, betoogde hij. De re gering wil namelijk tot een geleidelij ke afschaffing van de subsidies over gaan. We moeten niet door de huren van de nieuwbouw omlaag te drukken een onrendabel gedeelte van de bouw som handhaven, maar aan dc andere kant de huren van de oude huizen verhogen, vond hij. Over de in uit zicht gestelde huurbelasting liet de bewindsman zich niet uit. Hij liet het bij een nuchter: „De opmerkingen over de huurbelasting zijn voor de re gering en voor mij zeer leerzaam ge weest". Aangèdrongen was op de subsidië ring van woningen met een tweede woonvertrek en meer slaapkamers. De minister zeide, dat subsidiëring daar van reeds mogelijk is, wanneer dit tweede woonvertrek, in verbinding staande met het eerste, als slaapver trek wordt aangemerkt. Het is zelfs mogelijk maximaal een premie te ver strekken van 7.800 voor een woning met dertien bedden. Dit moet dan een arbeiderswoning zijn. De bijdrage stijgt evenredig met de grootte van de te bouwen woning. Er is wel eens ge dacht aan een onevenredige bijdrage voor grote arbeiderswoningen. Tot in voering daarvan kon de bewindsman echter niet overgaan. Hij meende in het algemeen dat men in Nederland wel tevreden kan zijn met wat na de oorlog is gebouwd. Duitsland wordt wel eens ten voorbeeld gesteld, maar zo rooskleurig is het daar ook niet Slechts 9,1 procent van de in 1952 in Duitsland gebouwde woningen hadden meer dan 5 vertrekken, de keuken in begrepen, tegen-71 procent in Neder land. De bewindsman ontkende tegenover enkele afgevaardigde», dat hij bij de ramingen voor de woningbehoefte en van de aantallen in de toekomst te bouwen huizen te optimistisch is ge weest. Hij heeft zich steeds gebaseerd op de exacte berekeningen, die hem op een bepaald ogenblik ten dienste stonden. Enige speculaties in de berekeningen waren de cijfers over de te verwach ten huwelijksfrequenties, de geboor ten en de emigraties. Wel konden daarvoor redelijke schattingen wor den gemaakt. Bekend is b.v. dat om streeks 1964 en in de volgende jaren de huwelijken in aantal zullen toe nemen. De vele vlak na de tweede we reldoorlog geboren kinderen hebben dan namelijk langzamerhand de huw bare leeftijd bereikt; daarna zal ook het aantal geboorten een stijging to nen. Ir. Witte schatte, dat in de komende drie jaren 4000 krotwoningen en an dere huizen pgr jaar zullen worden af gebroken en door andere goede wo ningen vervangen. Daardoor wordt het aantal jaarlijks aan de woningvoor raad toegevoegde woningen verkleind. In 1954, zo hoopte hij, zullen 65.000 woningen gereed komen. Hij verwacht te voorts, dat, pessimistisch geraamd, het tekort in 1963 nog 22.000 woningen zal bedragen en in 1964 opgeheven zou zijn, omdat bij een gemiddelde raming het tekort in 1962 teruggelopen zal zijn tot 17.000 huizen en de liquidatie van de woningnood dus in 1963 zal val len. Werk genoeg De komende jaren zal het woning bouwprogramma moeten worden ver hoogd, meende de bewindsman. Daar voor zal o.m. nodig zijn opvoering van het aantal bouwvakarbeiders. Ir. Wit te legde de geruststellende verkla ring af, dat er zeker voor een gehele generatie werk is voor de bouwvakar beiders. Een toekomstige werkloosheid behoeft men niet te vrezen. Voorts be pleitte de minister uitbreiding en per- fectionnering van de systeembouw. De bouw van kerken, scholen, wijkhui zen, bioscopen enz. in nieuwe woon wijken wenste hij niet al te zeer te beperken. Tenslotte deelde hij mede. dat hij op verzoek van de heer v. Vliet een nota aan de Kamer zal overleggen over de bevordering van de eigen wo ningbouw. Hij ontkende, dat zoals in enkele bladen was gepubliceerd door zijn departement aan Rotterdam een extra bouwvolume was toegekend. Dit was namelijk geschied door G.S. van Zuid-Holland. De regering blijft bij haar plan om de huurverhoging op 1 Juli 1955 te doen ingaan. Vandaag stemt de Kamer over de begroting. Krenkend artikel over Prins Bernhard Duits maandblad in beslag genomen. De gehele Nederlandse editie van een in Nederland verschijnend Duits geïllustreerd maandblad, de Moderne filustrierte genaamd, dat reeds naar een groot aantal kiosken en winkels in Nederland ter verkooo was verzon den, is uit de circulatie genomen om dat dit blad een artikel bevatte over Prins Bernhard, dat niet alleen mis leidend maar uitermate krenkend kan worden genoemd. Een inwoner van Tilburg heeft het blad aldaar in een kiosk gekocht, en hij heeft zich geërgerd over de schimpende, kren kende inhoud van een in dit blad op genomen stuk. Hy achtte de inhoud dermate bele digend, dat hy zich direct met de po litie in verbinding heeft gesteld, die zich eveneens onmiddellijk ergerde aan het walgelijke geschrijf. De poli tie heeft zich in verbinding gesteld met de importeur, de Rotterdamse Couranten- en Kiosken-onderneming v.h. Van Ditmar te Roterdam. Het bleek, dat deze firma inderdaad de Moderne Illustrierte had geïmpor teerd. Het bleek ook, dat genoemd artikel aan de aandacht van de direc tie van het Courantenimportbedrijf was ontsnapt. De directie verklaarde zich onmiddellijk bereid alles in het werk te stellen om te trachten het over het gehele land verspreidde schendblad uit de circulatie te nemen. De justitie te Rotterdam overweegt thans welke stappen er tegen de in Duitsland gevestigde uitgever onder nomen zuilen kunnen worden. Verdrag inzake Formosa een „oorlogszuchtige uitdaging De minister van Buitenlandse Zaken van communistisch China, Tsjou en Lai, heeft Woensdag de Ver. Staten gewaarschuwd, dat zij alle ernstige ge volgen voor hun rekening moeten nemen, als zij niet hun strijdkrachten te rugtrekken van Formosa en andere door de nationalisten bezette eilanden. Hij noemde het onlangs gesloten Amerikaans-Nationalistische verdedi gingsverdrag een „ernstige oorlogszuchtige uitdaging van de republiek Chi- Formosa is Chinees gebied Tsjiang Kai-Tsjek is de „Chinese volksvijand nummer een" aldus Tsjou. Door het verdrag tracht de Ameri kaanse regering de gewapende bezet ting van Formosa te legaliseren en met dit eiland als basis, haar agressie- tegen China uit te breiden. De bevrijding van Formosa is, al dus de minister, een binnenlandse aangelegenheid, waarbij geen inmen- fing van welke buitenlandse staat an ook zal worden gedoogd. De minister verklaarde, dat voor het Chinese volk „de bevrijding van het eigen eiland Taiwan (Formosa) verdedigingsdaad is". Tsjou en Lai leverde voorts felle critiek op de verdragen, die de Ver. Staten met andere landen in Azië en het gebied van de Stille Oceaan heb ben gesloten. Kennelijk trachten de Amerikaanse agressieve kringen nu in het Oosten een stelsel voor agres sie te vormen door het Amerikaans- nationalistische verdrag, de Z.O.A.V. O. en de andere oorlogsverdragen in Aizë en het gebied van de Stille Oce aan met elkaar te verbinden", zo zei- de hij. Zes rijen dik plus nog eens vier rijen extra vanaf de splitsing: ziedaar het tafereeldat zich voor de ogen van de fotograaf ontroldetoen hij ztch op het spitsuur op een viaduct bij Chicago had geïnstalleerd. Eén on afgebroken stroom auto's raast uit de „City" Na eerste sneeuw koud en guur (Van onze weerkundige medewerker) Gistermiddag bereikte de re genzone van een zeer' diepe stormdepressie over Zuid-Enge- land, Zeeland. Korte tijd viel er ook enige natte sneeuw. In het Oosten en het Noorden van Ne derland, waar koudere lucht aanwezig was, viel belangrijk meer sneeuw dan in onze pro vincie. Boven Engeland heeft een zware storm gewoed, ver gezeld van windhozen en on weer. Het onbestendige en gu re weer zal de eerste dagen aanhouden. Ook blijft er nog vrij veel wind waaien, al zal deze niet meer de stormgrens overschrijden. Het weer heeft een meer win ters karakter gekregen, want ai zal de wind naar Zuidwest en later mogelijk zelfs nog naar Noordwest draaien, er blijft een kans op enkele hagel- en natte sneeuwbuien bestaan, welke zelfs van onweer vergezeld kun nen gaan. De temperatuur is iets hoger geworden dan gisteren, maar het blijft koud. TIJDENS VLIEGENDE STORM Slecht weer in Groot-Brittannië De Nederlandse kustvaarder „Martje", die 399 ton meet-, is gisteravond op een afstand van 50 mijl van Glenn Hartlepool aan de Engelse kust in een vliegende storm in nood komen te verkeren. Het schip, waarvan de dekla ding is gaan verschuiven, maakte ongeveer 45 gr. slagzij. De „Martje" is met stukgoederen en een lading hout aan dek op weg naar de Schotse ha ven Leith by Edinburgh, nadat het enkele dagen geleden uit Göteburg in Zweden was vertrokken. Aan boord van de „Martje" bevin den zich acht personen onder wie de kapitein-eigenaar, de heer K. Schip per uit Groningen. Nadat de „Martje" een S.O.S. had uitgezonden voer de reddingboot uit het Engelse plaatsje Tynemouth uit om hulp te verlenen. Ook het Engel se schip „Lampania" is op weg naar de in nood verkerende kustvaarder. Inmiddels heeft de bemanning van de „Martje" de deklading overboord gezet, waarbij drie leden van de be manning werden gewond. Tegen elf uur gisteravond werd geseind; dat de kustvaarder practisch geen slagzij meer maakte. ZWARE STORMEN. Zware stormen hebben Woensdag, voor de vierde maal in twee weken tyds, plaatselijke overstromingen ver oorzaakt in verscheidene delen van Groot-Brittannië. Ook de scheepvaart ondervond veel hinder van de storm. Dublin beleefde de zwaarste storm sinds mensenheugenis. Vele huizen werden overstroomd, toen een zijri vier van de Tolka buiten haar oevers trad. ELDERS IN ZEELAND NOG CONCENTRATIES MOGELIJK" Rede van jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg voor „Zeeuwsch Genootschapin Middelburg Voor de leden van het „Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen" heeft jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg, griffier van de Polder Wal cheren, Woensdagavond te Middelburg een rede gehouden over het onder werp „Concentratie van waterschappen". In deze rede, die een krachtig pleidooi was voor samenvoeging van polders en waterschappen tot groter eenheden, gaf jhr. Rutgers van Rozenburg o.a, een overzicht van de vraag stukken, die een concentratie met zich brengt en van hetgeen in Nederland op dit terrein reeds is tot stand gebracht. Wat Zeeland betreft, merkte hij op, dat de gecompliceerde verhoudingen tussen rijk, provincie, calamitenze polders en aanliggende medebetalende waterschappen een concentratie be moeilijken. Hij noemde het verheugend, dat ondanks deze moeilijkheden plannen voor concentratie op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland wor den voorbereid en betoogde, dat ook elders in deze provincie concentraties mogelyk zijn. De uienoogst op Schouwen-Duiveland is achter de rug. Het jaar 195J, is voor de uientelcrs tegengevallen. Onder Zonnemaire worden de uien gesorteerd en voor verzending klaar gemaakt. Een karwei om bij te huilen. (Foto: P.Z.CJ In zijn betoog behandelde jhr. Rut gers van Rozenburg drie vragen, te weten: 1. Hoe was het op het moment van de ramp gesteld met de vorming van grote eenheden op waterschaps- gebied 2. Is concentratie gewenst en zo ja, waarom en 3. Hebben de Sta ten der Provinciën na de ramp in ver sterkte mate dit probleem onder ogen gezien By de behandeling van de eerste vraag beperkte spr. zich tot de pro vincies, die rechtstreeks aan de zee zyn gelegen. Nadat hij uitvoerig over de situatie in achtereenvolgens Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Gel derland en Noord Brabant had ge sproken, wees jhr. Rutgers er op, dat men in Zeeland van oudsher een vier tal grote eenheden kende, namelijk de polder Schouwen, de Vier Bannen van Duiveland, de Breede Watering Bewesten Yerseke en de Polder Wal cheren. In een kort historisch overzicht gaf hij vervolgens een opsomming van de stappen, die werden gedaan om con centraties in onze provincie tot stand te brengen Tevens zette hij in het kort het begrip „calamiteuze polder" uiteen. Uit een opsomming van het aantal waterschappen in Zeeland bleek ver volgens, dat dit in totaal 257 be draagt, waarvan 29 calamiteus. Re sumerende concludeerde jhr. Rutgers, dat er enerzijds in Nederland bepaal de gebieden zijn aan te wijzen, waar al eeuwenlang van geconcentreerd dijksbeheer sprake is. Anderzijds werd in bepaalde streken vaak na een watersnood door de overheid gestreefd naar de vorming van grote re eenheden. Deze pogingen leverden o.a. in 1941 de totstandkoming van het waterschap „Het Vrije van Sluis" op. „Het eerste argument voor con centratie van dijksbeheer is", zo meen de spr. bij het behandelen van de tweede vraag, het beginsel, dat al len, die belang hebben by het bestaan van een dijk, wier leven en bestaan in meerdere of mindere mate afhangt van het behoud van die dijk, behoren bij te dragen tot het onderhoud". Het zelfde geldt voor de afwatering. Dit brengt met zich, dat allen, die er be lang bij hebben op grond daarvan naar verhouding medezeggenschap in beheer en onderhoud behoren hebben. Als tweede argument noemde jhr. Rutgers het feit, dat een juiste ver vulling van de primaire taak van de waterschappen het waterkeren alleen kan geschieden wanneer men de beschikking heeft over voldoend onderlegd technisch personeel en mo derne hulpmiddelen. Dit is slechts mogelijk bij een waterschap van be hoorlijke afmetingen. De waterschappen moeten verder z.i. de beschikking hebben over des kundig administratief personeel, zo dat de toestand, waarbij zij door het provinciaal bestuur als terzake in competent worden beschouwd, opge heven zal worden. Bij handhaving van de vele kleine polders is zulks onmo gelijk. Tenslotte voerde spr. aan, dat het onderhoud van de zeeweringen zeer hoge eisen stelt aan de financiële draagkracht. Ook in dit verband acht te hij de vorming van financieel ster ke lichamen aanbevelenswaardig. Tegen concentratie pleit in eerste instantie het feit, dat de belangstel ling van de betrokkenen zal vermin deren. Spr. zag dit als een reëel be zwaar. De mogelijkheid van verbro ken contact in geval van nood, is een ander nadeel, waartegen echter te waken is door goede organisatie (Vervolg op pag. 2) Ook in Devon en Cornwall deden zich overstromingen voor. Op de Theems heeft men het 1434 ton metende Costaricaanse schip ,,Me- ropi" aan de grond moeten zetten om zinken te voorkomen na 'n aanvaring met de 1598 ton metende-Britse ko lenboot „Wimbledon". Het vertrek van de „Queen Eliza beth" (83.000 ton) moest Woensdag door de storm worden uitgesteld. In Schotland is op sommige plaat sen 15 cm sneeuw gevallen. De reddingboot van Scarborough is, na hulp te hebben verleend aan een groep vissersschepen op zee, om geslagen. Een der acht opvarenden is verdronken. Twee wisten zwemmend de kust te bereiken. De rest van de bemanning slaagde er in weer aan boord te komen, nadat de boot was rechtgezet. Nieuwe arrestaties in Italië In verband met omkoop schandaal Er zijn opnieuw communisten en Christen-democraten gearresteerd in verband met het jongste schandaal in Italië, de omkoperij bij het bureau voor de belasting-inning, dat onder regeringscontróle staat. Er zijn thans ruim twee honderd ar restaties verricht en men verwacht er nog meer. Het bureau bepaalt en int de be lastingen op verbruiksgoederen, wel ke door de plaatselijke autoriteiten in geheel Italië worden geheven. De politie zoekt naar de directeur- generaal van het bureau. Zijn voor ganger is reeds gearresteerd, evenals plaatselijke politieke leiders en rege ringfunctionarissen, die er van be schuldigd worden steekpenningen van het bureau te hebben aangenomen. Volges de politie heeft het bureau grote sommen besteed aan steekpen ningen om concessies voor belastmin- ning te verkrijgen. De communistische partij zou de meeste „cadeaux" hebben ontvangen. is het 40 jaar geleden, dat hier te lande de eerste ouder domsrente werd uitgekeerd. De zeventigjarigen en ouderen ont vingen f 2 per week; is het 100 jaar geleden, dat de Nederlandse tekenaar, plaat snijder en kaartgraveur Adri- aan G. van Prooyen te Middel burg overleed. MINDER KOUD Half tot zwaar bewolkt met plaat selijk enkele buien. Minder koud dan gisteren. Krachtige tot matige wind tussen Zuid en Zuidwest. ZON EN MAAN. 10 December Zon op 8.36 onder 16.29 Maan op 16.52 onder 9.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1