PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Groningse dijkleger bij wijze van voorzorg opgeroepen Zeeuwse telefoonnet eind 1957 bijna geheel geautomatiseerd BILT EISENHOWER'S ATOOMPLAN EENSTEMMIG AANVAARD ACTIE VOOR BEVRIJDING VAN AMERIKAANSE VLIEGERS 197e Jaargang-No. 287 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per •week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 6 Dec. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vlisslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304);Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 28. WESTERSTORM OVER ONS LAND Waterstand bereikte evenwel niet de verwachte hoogte In de naeht van Zaterdag op Zondag zijn enkele honderden mannen van het Groningse dijkleger paraat geweest om in te kunnen grijpen bij moei lijkheden, die door de storm zouden kunnen worden veroorzaakt. Er ston den 220 man op de dyken zelf, waar men verwachtte dat de waterstand tot 3,40 meter boven N.A.P., dat is twee meter boven normaal, zou stijgen. De Waterstaat had 30 man ter beschikking gesteld, terwijl de kantoren der P.T.T. heropend werden. Tegen de verwachting in steeg het water in Zout kamp slechts tot 2,60 m boven N.A.P. en in Delfzijl tot 2,84. De storm richt te geen noemenswaardige schade aan. In het Zuiden van ons land is het dijkbeschermingsleger niet opgeroepen. De loodsdiensten werden wel gedurende geruime tijd gestaakt. Opnieuw kwamen vele schepen in nood. Een wervelstorm heeft Zaterdag avond in het dorp Wanneperveen in Overyssel grote schade aangericht. Op iedere km, zo wordt nog gemeld, van de 95 km lange dijk langs de Groningse kust patrouilleerde een dijkwacht. Op de centrale post in het provinciehuis te Groningen waren 10 man van het moment, waarop de mel ding uit Den Haag binnenlcwam, op hun post. Het telegram kwam om kwart voor tien Zaterdagavond bin nen. Om elf uur was de gehele kust gewaarschuwd en bevond iedereen zich op zijn post. Omstreeks half ze ven kon de bewaking worden opgehe ven. Op sommige plaatsen werden tijdens de Westerstorm over ons land wind stoten gemeten van 120 tot 130 km per uur. Enkele lichtschepen meldden windkracht van 7 tot 9 (harde wind tot storm). Wervelstorm. Wanneperveen aan de Belterweide in de provincie Overijssel werd Zater dagnacht getroffen door een wervel storm. Een botenhuis werd opgelicht en tientallen meters verder neerge smeten. Vele bomen werden uit de grond gerukt; bijna alle woningen kregen schade. Ook viel de stroom voorziening uit, waardoor het dorp de gehele nacht zonder electrisch licht was. Over de plaatsen Zwartemeer en Klazinaveen in Z. O.-Drenthe trok 'n windhoos. Ook hier werd veel schade aangericht aan huizen. De inwoners Braken van eeJ g aandeed". Schepen in nood. Naar schatting 250 schepen hebben in de haven van Cuxhaven bescher ming gezocht tegen de Westerstorm Zaterdagavond. In Noord-Hessen wer den door een neervallende fabrieks schoorsteen drie mensen gedood. Als gevolg van een lek in de ma chinekamer is het 7132 ton metende Panamese tankschip „Falcon" in de nacht van Zaterdag op Zondag nabij de Vikingbank, ongeveer 55 mijl Noord-Noord-West van LJmuiden in moeilijkheden komen te verkeren. Zondagmorgen omstreeks vyf uur heeft net schip noodseinen uitgezon den. De Nederlandse trawler „Klaas Wij- ker" heeft 29 opvarenden er van aan boord genomen. Aan het einde van de Zondagmorgen is een deel van de be manning van het Panamese schip evenwel weer op de „Falcon" overge stapt. De sleepboten „Cycloop" en „Noord-Holland" namen de „Falcon" op sleeptouw naar IJmuiden. Het Britse schip „Themsleigh" gaf noodseinen op ongeveer 17 mijl ten O. van Start Point, omdat het water maakte. De machinekamer stond blank en er was geen stoom meer. De burgemeester van Middelburg, mr. dr. N. Bolkestein, heeft de nieu we Vlissiugse brug geopend. Van de zijde der buurtbeiooners bestond hier voor grote belangstelling. (Foto P.Z.C.) Het werd later op sleeptouw genomen en naar Brixham gebracht. Het lichtschip „Goeree", dat onge veer 10 mijl ten W. van het eiland Goeree ligt. dreef tengevolge van de storm 500 meter af. Dodelijk getroffen. De hevige storm heeft in Rotter dam Zaterdagmiddag ih de haven een slachtoffer geëist. De 40-jarige schip per A. W. was omstreeks vijf uur aan boord van het sleepschip „Onderne ming" dat in de Schiehaven ligt, be zig met het dichtleggen van de lui ken. Tengevolge van een hevige ruk wind werd een luik losgerukt en over het schip geslingerd. Het trof W. te gen het hoofd. In bewusteloze toe stand werd hij op het gangboord aan getroffen. De G.G.D. bracht hem naar het Coolsingel-ziekenhuis. Bij aan komst bleek hg te zijn overleden. Strijd tegen communisme in Italië geactiveerd. Geen ambtenaar meer. De Italiaanse regering zal krachtige maatregelen nemen tegen communis tische activiteit, die volgens het kabi net bestaat in een systematische schending van de wet, strijdig met t openbaar belang. Radiozenders in het buitenland vooral radio-Praag streefden naar verstoring van de openbare orde. De Italiaanse regering heeft Tsjecho- Slowakye doen weten, dat zij een af breken van de diplomatieke betrek kingen zal overwegen als de campag ne niet onmiddellijk wordt stopgezet. Voorts besloot het kabinet Scelba, dat bestuursfuncties van bijzonder be lang in Italië alleen nog worden gege ven aan hen, die hun democratische gezindheid kunnen aantonen. Dit betekent, dat communisten in Italië niet meer voor benoeming tot ambtenaar in aanmerking komen. Tenslotte kondigde de Italiaanse re gering nog aan, dat wat de buiten landse handel betreft er op gelet zal worden, dat belangrijke opdrachten niet naar communistische handels kantoren gaan. 9 De Franse communistische onderwijzer Louis Bermet en zijn 20-jarige zoon Guy ziin Zaterdag in staat van beschuldiging gesteld wegens het doorgegeven van mi litaire geheimen aan de communistische partij. IN DE VERENIGDE NATIES Ook Rusland accoord. De algemene vergadering der Ver. es heeft Zaterdag het Westelyke Naties plan om te komen tot internationale samenwerking voor het vreedzaam India wil Formosa neutraliseren. Naar van gewoonlijk betrouwbare zijde te Nieuw Delhi wordt vernomen, heeft India langs officieuze weg aan verscheidene belanghebbende landen suggesties met betrekikng tot de neu tralisatie van Formosa gedaan. Men heeft bij de Indiase regering nog geen bevestiging van het bericht kunnen krijgen. In welingelichte krin- ten te Londen verklaarde men Zater- agavond, dat men het, bericht niet kon bevestigen. Volgens de suggesties van India zou Formosa onder het beheer moeten worden geplaatst van een internatio nale commissie, waarvan de leden aanvaardbaar moeten zijn voor de Verenigde Staten, Groot Brittannië en communistisch China. Het plan kon ten uitvoer worden gelegd, indien de Amerikaanse zevende vloot uit de Formosa wateren wordt teruggetrok ken en aan de nationalistisch-Chinese regering het gezag is ontnomen. De voornaamste taak van de inter nationale commissie zou zijn het or ganiseren van een referendum over de vraag of Formosa al of niet bij China moet worden gevoegd, aldus de ge noemde kringen. gebruik van atoomenergie, met alge mene stemmen aanvaard. Zoals be kend is het denkbeeld afkomstig van president Eisenhower. De Sowjet-Unie ging, nadat twee Russische amendementen waren ver worpen, met de resolutie accoord, zon- der overigens aanwijzingen te geven, of zij zal toetreden tot t'voorgestelde internationale bureau voor atoom energie. De Russische amendementen hadden betrekking op twee „tekortkomin gen": er wordt geen band gelegd tus sen het genoemde bureau en de alge mene vergadering en de veiligheids raad en voorts achtte men de deel neming aan de voorgenomen weten schappelijke conferentie te beperkt. De voorzitter van de algemene ver gadering, mr E. N. van Klef fens, noemde de eenstemmige aanvaarding van het atoomplan in een korte toe spraak een historische gebeurtenis. De gehele wereld zal zich er in ver heugen, dat de algemene vergadering de weg heeft gebaand voor het berei ken van internationale samenwerking bij de ontwikkeling van atoomkracht voor vreedzame doeleinden, aldus de heer van KI effens. Prins Bernhard heeft een bezoek ge bracht aan de West-Duitse legerplaat, sen, het SennelagerHohne en Vogel sang, waar de manschappen van de Nederlandse derde divisie, op het ogenblik voor herhalingsoefeningen in Duitsland, zijn gelegerd. De vorstelij ke gast liet zich van alle bijzonder heden uitvoerig op de hoogte stéllen. Foto: „Ergens in West-Duitsland" is Z.K.H. hier in gesprek met een over ste in een verbindingspost. De Prins draagt hier het uniform van inspec teur-generaal der infanterie. Opstandelingen in Tunis geven zich over. Reeds 1232 capitulanten. Het bureau van de Tunesische eer- ste-niinister, Tahar ben Amar, heeft Zaterdag bekend gemaakt, dat in vier dagen tijds in het kader van de „ope ratie-amnestie" 809 opstandelingen zich met 653 wapens hebben overgegeven. Het totaal is daardoor op 1232 opstan delingen met 914 wapens gekomen. Te Soek el Arba bij de Algerijnse grens leverde een groep vogelvrijen vijf mannen aan de autoriteiten uit, die volgens de opstandelingen zich als vogelvrijen voordeden, maar gewo ne bandieten waren. Tunesische verzetslieden hebben ge poogd inwoners van het nabij de grens gelegen dorpje Bejade te dwin gen zich bij hen te voegen. Aan an dere inwoners werd om geld gevraagd. De dorpelingen weigerden dit en zij omstuwden de verzetslieden, die daar op het vuur openden, waardoor drie dorpsbewoners werden gedood en twee gewond. Onassis moet zware boete betalen. Een woordvoerder van het Peruaan se ministerie van marine heeft Zater dag te Lima verklaard, dat de boete van drie millioen dolalr die de Griek se reder en millionnair Onassis aan Peru schuldig zou zijn, voor Dinsdag ochtend half acht plaatselijke tijd be taald moet worden. Volgens een Peruaans rapport had het grootste deel van Onassis' walvis- vloot op zee binnen de zóne van 200 mijl die Peru als territoir beschouwt, gevist. IN ROOD CHINA VEROORDEELD Kwestie komt voor Verenigde Naties. De Verenigde Staten hebben Zater dag officieel verzocht om een debat in de algemene vergadering van de Verenigde Naties over de elf door de Chinese communisten tot gevangenis straffen veroordeelde Amerikaanse vliegers. Vertegenwoordigers van de vijftien andere geallieerde landen die aan de strijd in Korea hebben deelgenomen, onderseunen dit verzoek. Zij zullen Maandag een resolutie indienen. De communistisch Chinese autori teiten hebben een piloot van de Cana dese luchtmacht, „squadron"-leider A. R. Mackenzien, die twee jaar gele den in de Koreaanse oorlogs werd Doodstraffen in Egypte. De opperste gids van de 5 millioen leden tellende Mohammedaanse broe derschap in Egypte, Hodeibv, werd Zaterdag te Caïro ter dood veroor deeld. Zondag heeft de Egyptische revolntionnaire raad (die Egypte thans bestaart) dit doodvonnis gewijzigd in levenslange gevangenisstraf. Een aantal andere doodvonnissen o.a. van de loodgieter Latif, die re volverschoten loste op premier Nasser, werd bekrachtigd. Hodeiby had ont kend van deze aanslag op de hoogte te zijn geweest. Ook zijn een aantal lie den tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Honderden gearresteer de leden van de Mohammedaanse broe derschap moeten nog terechtstaan. Zondagochtend deelde de Egyptische regering mee, dat de broederschap officieel tot een verboden vereniging is verklaard. In Pakistan en in Sy rië hebben verscheidene Mohamme daanse verenigingen geprotesteerd te gen het verbieden van de broeder schap in Egypte. GROEI SNELLER DAN VERWACHT Wachtlijst bevat thans 1800 namen Het aantal aanvragen voor telefoonaansluiting is in Zeeland de laatste jaren aanmerkelijk groter dan volgens de nauwkeurig door P.T.T. opge stelde prognose mocht worden verwac ht. Hoewel er dit jaar in het telefoon- district Breda, waaronder Zeeland en West Brabant ressorteren, reeds ruim 2500 nieuwe aansluitingen tot stand kwamen, is het aantal wachtenden van ruim 1600 in Januari nog tot ruim 1800 in November gestegen. De Tele foondienst weet deze belangstelling naar waarde te waarderen en doet alles wat mogelijk is om de nieuwe cliënten spoedig te helpen. Bovendien wordt ook met kracht voortgegaan aan de verdere automatisering van het Zeeuw se net. Zonder veel tegenslagen lioopt men eind 1957 het telefoonverkeer in practisch de gehele provincie geautomatiseerd te hebben, zo verklaarde ons de directeur van het Telefoondistrict Breda, ir. R. Diks in een onder houd. In dit gesprek hebben wij ook een beeld gekregen van het enorm vele werk aat P.T.T. na de oorlog in Zee land heeft verzet, om nog maar niet te spreken over de vele extra arbeid na de watersnoodramp. Begin 1940 telde het district Breda 15.000 aan sluitingen, welk aantal in 1945 tot ongeveer 5000 was gedaald. Momen teel zijn er echter 35.000 aansluitin gen, zodat er in vergelijking met vóór de oorlog, een toeneming van meer dan 100 procent valt waar te nemen. En ondanks de onlangs ingev lerde tariefsverhogingen, waarbij ook de aansluitingskosten vrij aanzienlyk werden verhoogd, neemt de vraag steeds verder toe. Duidelijk wordt, de belangstelling in Zeeland gedemonstreerd door en kele cyfers over de aansluitingsdicht heid. Terwijl in 1932 nog slechts 20 op de 1000 inwoners op het telefoonnet waren aangesloten, was dit 1953 gestegen tot 62, ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. En dit, terwijl de bevolking van Zeeland toch hoegenaamd niet toegenomen is. Automatiseringsplannen. Oostelijk Zuid-Beveland is thans aan de beurt, om als laatste Beve- landse gebied, in het automatische verkeer te worden opgenomen. Eigen lijk had men gehoopt, dat dit reeds eerder het geval had kunnen zijn, doch door verschillende stagnaties zal dit wel ongeveer Juni van het vol gend jaar worden. Hoewel Kruinin- gen knooppunt voor O. Z. Beveland wordt, komt de technische appara tuur hiervan in Goes. Hierdoor kon ook in Kruiningen worden volstaan met de bouw van een klein telefoon huisje, zoals er in Rilland en Yerseke reeds zijn geplaatst, en in Krabbendij- ke (tevens voor Waarde) nog zal vol gen. Juist het feit, dat het huisje te Krabbendijke nog niet kon worden ge bouwd en bovendien stagnatie in de levering van de technische appara tuur voor de knooppuntcentrale is op- fetreden, heeft tot gevolg dat dit ge- ied eerst later kan worden geauto matiseerd dan verwacht werd. De aanleg van een der kabels is voor het grootste deel gereed. Op Schouwen-Duiveland worden, zo als onlangs reeds gemeld, thans ook de voorbereidingen voor de automati sering getroffen. Bij het herstel van het telefoonnet na de ramp heeft men door samenvoeging van verschillende plaatselijke netten reeds met de toe komstige situatie rekening gehou den. Het leggen van de kabel is nu in volle gang. Zierikzee krijgt 'n knoop puntcentrale, die op de plaats van het oude postkantoor aan de Meelstraat zal verrijzen. Binnen een jaar zal dit gebouw gereed moeten zijn. zodat ge hoopt wordt, dat spoedig tot aanl huisjes voor de netten Burgh-Haam- stede. Renesse, Scharendijke, Drei- sehor, Brouwershaven. Nieuwerkerk en Bruinisse. Verwacht wordt dat Schouwen-Dui veland begin 1957 geautomatiseerd zal zijn. Sr. Philipsland zal gelijk met de sector Steenbergen aan de beurt komen, hetgeen eveneens omstreeks 1957 het geval zal zijn. (Vervolg op pag. 2) neergeschoten, bij de grens van Hong kong uit geleverd. Hij was sinds December 1952 krijgs gevangene in communistisch-China. Mackenzien heeft verklaard dat in China nog Amerikaanse krijgsgevan genen uit Korea zijn buiten ae elf vliegers, die vorige maand als spion nen zijn veroordeeld. „Frankrijk moet het initiatief nemen". De Gaulle voor onderhandelen met Rusland. Generaal Charles de Gaulle heeft er Zaterdag op aangedrongen, dat Frankrijk het initiatief neemt tot het openen van onderhandelingen met Rusland, teneinde te zien of er een werkelijke kans bestaat op een ver mindering van de spanning, tussen Oost en West. De generaal richtte het woord tot 7000 van zijn volgelingen op een sa menkomst in Parijs. Hij noemde het essentieel voor zfjn land, dat het zijn onafhankelijkheid bewaart. Wat de defensie aangaat, heeft het deze onafhankelijkheid reeds verloren, doch „er zijn tekenen, die op een verandering wyzen". aldus spreker, die het verwerpen van de E. D.G. „het eerste teken in acht jaar van een gezonde evolutie" noemde. De te Londen en Parijs gesloten overeenkomsten waren z.i. te prefereren. Hij stelde vervolgens een aantal voorwaarden voor Frank- rijks onafhankelijkheid. Rotterdamse dame sprak haar mening uit over de sport. Tot verbazing van de leider van AVRO's Zondagmiddag-sport journaal sprak een Rotterdam se dame Zondagmiddag ten aanhore van alle luisteraars haar mening uit over de sport, die er o.a. oorzaak van is, dat haar man en met hem vele anderen steeds ieder Zon dagmiddag van hun gezin weg zijn, wat zelfs od deze Sinter klaasmiddag het geval was. De leider vgn deze radiorubriek, de heer Tom. Schreurs, had deze dame opgebeld in het kader van een sportintelligentietest waar voor haar man zich had opge geven. •■••as echter niet thuis er r" w.w. niet weten de dat h-' vpk werd uitge zonden. luchtte toen haar hart maar eens. De heer Schreurs verklaarde la ter tè overrompeld te zijn, om sr iets tegen in te brengen of indere maatregelen te nemen. Ook de technici hadden het ge sprek rustig de aether ingezon den, daar zij opdracht hebben alleen in te grijpen, indien er onvertogen woorden worden gesproken of reclame wordt ge maakt. Men overweegt thans de ru briek van de Intelligentietest, waarbij de luisteraars direct worden betrokken, uit het pro gramma te-verwijderen. VVWA\\VVV\VWWA\VV\V DE VERWACHT... WISSELENDE BEWOLKING Wisselende bewolking met nog en kele buien. Zwakke tot matige Wes telijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren. ZON P:\ -1 \AS 7 December Zon op 8.33 onder 16.30 Maan op 14.19 onder 5.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1