PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Engeland verklaart zich tegen de Indonesische aanspraken Weer voor aan nieuwe 2 millioen gegund objecten BILT VRIJLATING VAN ALLE DUITSE OORLOGSMISDADIGERS GEVRAAGD CLOVIS HET ZWARTE SCHAAP IN DE FAMILIE D0MINICI Vandaag... DE VERWACHT. 197e Jaargang-No. 279 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.r G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 26 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 6 regels» van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwenjstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. DEBAT OVER NIEUW-GUINEA VOORTGEZET Palar komt met dreigementen jegens de Nederlanders Engeland heeft gisteren bij de hervatting van de besprekingen in de politieke commissie der Verenigde Naties over Nieuw-Guinea zich tegen de Indonesische aanspraken uitgesproken. India daarentegen steunde ten volle het Indonesische standpunt, terwijl de steun van de Sovvjet-groep voor Dja karta praktisch verzekerd is. De Colombiaanse afgevaardigde kon niet inzien, boe een gebied onder de souvereiniteit van een andere staat zou kunnen worden gesteld, enkel omdat het gebied in ontwikkeling achter stond en zonder dat de betrokken bevolking in staat was haar eigen wensen tot uitdrultkïng te brengen. Vanmiddag komt de politieke commissie weer bijeen. De Engelse afgevaardigde Anthony Nutting zeide, dat zijn land tegen stemde, omdat men daardoor niet al leen het handvest doch ook de belan gen en het welzijn van de bevolking van Westelijk Nieuw-Guinea steunt. Afgezien van de onbeduidenheid van het debat, is Engeland bezorgd over de bevoegdheid van de algemene ver gadering om deze kwestie te bespre ken. Zelfs indien er een internationaal verdrag bestond, dan waren de Ver enigde Naties nog niet het juiste or gaan om op te treden als een tribu naal, dat moet zeggen, hoe het ver drag moet worden opgevat. In 1951 weigerde Indonesië de kwestie voor te leggen aan het inter nationale gerechtshof. Men scheen toen het standpunt in te nemen, dat er geen werkelijk rechtsgeschil was. Dat er een „overblijfsel van Neder lands koloniaal bestuur" in Nieuw- Guinea zou zijn, noemde Nutting een zeer overdreven standpunt, dat niet geschraagd werd door geldige bewij zen. De vertegenwoordiger van India D. R. Borooah verklaarde, dat het poli- tiQke klimaat in Z. O.-Azië in ongun stige zin wordt aangetast door het voortduren van de impasse. Hij noemde de verklaring onjuist volgens welke de zaak onder zeggen- Broodprijs D Nederlandse regering heeft voor de bakkers het grote woordgespro ken zij zal met ingang van 20 De cember a.s. de minimum-prijzen voor brood afschaffen. En nu zitten dan vele bakkers in zak en as. Zij vrezen voor het ont staan van broodoorlogen. De kleine bakkertjes menen, dat ze door het moderne grootbedrijf weg geconcurreerd zullen worden.... en de grote bakkers betogen, dat de kleine bakkers die met vrouw en kind vechten voor hun bestaan de prij zen zullen bederven. Uit de bakkerswereld is daarom kort geleden aan de regering gevraagd de minimum-prijs voor het brood toch maar te laten voortbestaan. De rege ring zou dan de rol moeten spelen van de „economische" politieagent, die in de bakkerswereld de bedrijfsvrede handhaaft. Het is uiteraard mogelijk, dat de regering deze taak op zich neemt, maar in de lijn van de huidige economische ontwikkeling ligt dat toch stellig niet. Van nature is het bedrijfsleven ge neigd overheidsbemoeienis af te wij zen. Men regelt de zaken liever zelf, omdat overheidsbemoeienis verstar rend werkt en lichtelijk irriteert. Is in een bedrijfstak een zekere prijsbe- scherming nodig dan weten bedrijfs- genoten elkaar meestal heel snel te vmden zonder dat de regering daar aan te pas behoeft te komen. Dan wor den prijsafspraken gemaakt, welke „dodelijke" concurrentie uitsluiten. In Nederland lopen op dat ogenblik meer dan 1000 zulke prijsafspraken en misschien zijn we daarmee wel het land met de meeste prijsafspraken in de Westelijke wereld. Wanneer Nederlanders iets organi seren dan doen ze dat gewoonlijk nog al verfijnd en intensief!! Niet alzo echter de bakkers. Zij kun nen blijkbaar niet tot algemeen-aan vaarde en billijke prijsafspraken ko- Daarom willen ze, dat de reegring de stok van de minimum-prijzen han teert om daarmee de collega's te straf fen, die ongehoorzaam zijn. Moet de regering aan deze drang toegeven? Zij zelf heeft beslist van niet en aangenomen mag wel worden, dat de meeste Nederlan ders het met de regering eens zijn. Het gaat in deze kwestie om twee belangen: het consumentenbelang en het bakkersbelang. Het consumentenbelang is het best. gediend door het bestaan van een ma tige concurrentie, die bij handhaving van goede kwaliteiten enigszins prijs- drukkend werkt. Het bakkersbelang is het best ge diend als een redelijke winstmarge bo ven de kostprijs gehandhaafd wordt. Voor dat laatste zullen de bakkers zelf moeten zorgen, precies zoals dat in andere bedrijfstakken gebeurt- Zij zullen dat moeten doen door prijsaf spraken, die afgewogen worden te gen het consumentenbelang. En zij zullen dat niet moeten doen door zich onder voogdij van de regering te stel len. Want daarmee bewijzen zij het bedrijfsleven bepaaldelijk een slechte dienst l schap van Nederland viel. Hij wees er voorts op, dat Nederland langer dan een eeuw gefaald heeft iets te doen om de primitieve bevolking van West- Irian uit haar verschrikkelijke toe stand op te heffen". Zijn delgatie meende, dat het niet slechts oneerlijk was tegenover de bevolking van Indo nesië en West-Irian doch ook tegen over de bevolking van Nederland, haar aan te moedigen deze zware last te dragen. Op een persconferentie in het ge- Tien doden bij treinongeluk te Baden-Baden Tien lijnwerkers zijn Donderdagoch tend om het leven gekomen, toen een trein nabij Baden-Baden, inreed op een groep van 35 man. De overige ar beiders bleven ongedeerd. De mannen hadden de signalen van de trein niet gehoord, doordat op dat ogenblik op een tweede spoor een goederentrein passeerde. Ook hadden zij door de zware mist de trein niet zien aankomen. bouw van de V.N. te New-York ver klaarde de heer L. N. Palar, lid van de Indonesische legatie, dat het In donesische volk bereid is te strijden voor Nederlands Nieuw-Guinea. Zij denkt reeds aan strijd maar de rege ring heeft „neen" gezegd. Wij zijn ge neigd te onderhandelen, aldus deze afgevaardigde. Gevraagd werd of indien er geen op lossing zou kunnen worden gevonden, er een mogelijkheid van oorlog be staat. Dr. Hannifah: „Oorlog is een groot woord. Maar er zijn vele Neder landers in ons land en menigten kun- Den niet in bedwang gehouden wor den. De politie kan niet elk huis be waken". j|l!lllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Dit nuHtmez lelt 1 24- pagina's i Illlllll!lll]llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllll[lll;ill!l!lllf Wysjinsky opgebaard. Het gebalsemde stoffelijk overschot van Andrej Wysjinsky is opgebaard in de hal van het „Huis der vakvereni gingen" te Moskou, hetzelfde gebouw,, waarin hij in 1937 optrad als de mee dogenloze openbare aanklager in Sta- lins grote „verraad-processen". Een aanhoudende stroom van inwo ners van Moskou trok Donderdag langs de rijk met bloemen versierde baar, waarbij twaalf hoge leden van regering, partij en weermacht der Sowjet-Unie een erewacht hebben betrokken. De stoffelijke resten van Wysjinsky zullen in een staatsbegrafenis vandaag in een nis van de muur, die het Rode Plein omgeeft, worden bijgezet. VOORRATIFICATIE VERDRAGEN VAN PARIJS Knokploegen van Duitse partij in actie. Vrijlating van alle Duitse oorlogs misdadigers vóór de ratificatie van de verdragen van Parijs, wordt door twee tot de regeringscoalitie behoren de fracties van de Westduitse Bonds dag gewenst. De fracties der Duitse partij en der vluctelingenpartij hebben aan de Bondsregering gevraagd, of zij bereid is vóór de ratificatie van alle landen van het verdrag van Brussel een alge mene amnestie te vragen voor alle veroordeelde Duitsers, die nog wor den gevangen gehouden. De Duitse partij, die dit initiatief genomen heeft, heeft in de Berlijnse verkiezingscampagne een schandaal verwekt doordat haar knokploegen twee buitenlandse journalisten en een aantal andere bezoekers zijn te lijf gegaan omdat deze naar hun zin niet snel genoeg opstonden toen de eer ste strofe van het „Deutschland über alles" werd ingezet. De Begum Liaquat Ali Khanambas sadrice van Pakistan, heeft Donder dag in gezelschap van de minister van Maatschappelijk Werk, Mr. F. J. F. M. van Thiel, een bezoek gebracht aan het doofstommemnstituut te St. Michielsgestel. F'oto: De Begum Liaquat Ali Khan laat zich door minister Van Thiel uitvoerig inlichten over de leermetho de, die by de doofstomme kinderen met behulp van microfoons en kop telefoons wordt toegepast. Deze aarste strofe is niet langer als nationale hymne erkend. Tevoren had minister Hans Seebohm een sterk nationalistisch getinte rede voering gehouden. Talrijke organisaties hebben tegen het optreden van de knokploegen van de Duitse partij geprotesteerd, waar onder ook de vereniging der buiten landse pers. Ook burgemeester Schrei- ber van West-Berlijn heeft het voorge vallene in een zitting van de gemeen teraad een schandaal genoemd. De Berlijnse afdeling van de Duitse partij geldt als een verzamelbekken van vroegere actieve nationaal-soci- alisten. Jonge vrouw doodgeschoten In de Jan Willem Frisolaan 4e Zeist is Woensdagavond een moord ge pleegd, waarvan de 29-jarige me vrouw K.-V. het slachtoffer is gewor den. De dader is nog voortvluchtig. De gealarmeerde Zcister politie vond Woensdagavond het stoffelijk over schot van de vrouw op de achterdrem pel van haar woning. Met slachtoffer bleek dodelijk te zijn getroffen door een schot even boven het hart. In de keuken vond de politie twee hulzen, waaruit de conclusie viel te trekken, dat twee schoten op haar zijn gelost. Zowel omtrent de identiteit van de dader als omtrent het motief voor de moord tast de politie nog in het duis ter. Nader vernemen wij, dat het slacht offer de echtgenote van de kruidenier F. C. K. in de keuken van haar wo ning bezig was en iets in de tuin hoor de Zij deed daarop de deur open. Van dichtbij werd er toen op haar gescho ten, waarna de dader wegrende. In wonende mensen hoorden de knal en waarschuwden dokter en politie, welke zter snel ter plaatse waren. De arts kon slechts de dood constateren. Een jongeman, die verderop met enige meisjes stond te praten zag de man op een fiets wegrijden. Hij volgde de man en haalde hem na enige tijd in. Hier op trok de man opnieuw een revolver en bedreigde de jongen, waarna hij Y/egreed. De jongeman doofde het licht van zijn fiets en volgde de man opnieuw, maar raakte het spoor toen bijster. Hóóg laaien de vlammen op in Holly wood, de zware dreunen van explode rende munitie zijn tot ver in de om trek hoorbaar Dit alles is gelukkig geen ernst. Er worden namelijk opnamen gemaakt voor een film over de heroïsche strijd om het fort Dien Bien Phoe in Vietnam. Krachtig antwoord van minister Staf De verdediging van Nieuw-Guinea. Minister Staf heeft gisteravond in de Tweede Kamer gesproken over de verdediging van Nieuw-Guinea. Wij znllen rake en harde klappen uitdelen aan hen, die de integriteit van ons grondgebied zou willen aan tasten, zegt de minister. De infiltra ties hebben onze waakzaamheid ver sterkt en wy zullen niet aarzelen iedere aantasting onzer souvereini teit af te slaan. Er zyn daar thans eenheden der Koninklyke Marine. Wy zullen zo nodig nog meer en nog an dere middelen gebruiken. Wy zyn er op voorbereid met geëigende midde len onze woorden kracht by te zet ten, aldus minister Staf. JULLIE LIEGEN ALLEMAAL" Dag van beschuldigingen Vrijdag, de achtste dag van het proces tegen de 77-jarige Franse boer Gaston Dominici, die beschuldigd wordt van drievoudige moord op het Britse gezin Drummond, was in de rechtszaal een zekere sfeer van teleur stelling merkbaar. Eén ding springt int de onoverzichtelijkheid, waardoor de gehele zaak wordt gekenmerkt, duidelijk naar voren: de haat, die de talrijke leden der familie Dominici koesteren jegens het enige familielid, dat zijn beschuldi ging van de oude Gaston nog handhaaft, de oudste zoon Clovis. Gaston Dominici heeft Clovis er Donderdag van beschuldigd de eige naar te zijn van de karabijn, waarme de het gezin Drummond is vermoord. Volgens Gaston zou ook Clovis het wapen (dat in een rivier werd terug- y wordt aan kolonel Sir John S Hunt, de „overwinnaar" van de y Mount Everest, ter gelegenheid van de stichtingsdag der London S y University, een ere-doctoraat y verleend". c HERVERKAVELINGSCOMMISSIE ZEELAND Werk begint binnenkort In de dezer dagen gehouden vergadering van de Herverkavelingscom missie Zeeland werd weer voor een totaalbedrag van bijna Z/2 millioen aan nieuwe objecten gegimd en goedgekeurd. Binnenkort zal aan deze wer ken worden begonnen. De werkzaamheden gaan dus in onverminderd tempo voort. De betere weersomstandigheden van de laatste weken maken het nu gelukkig ook mogelyk, dat de reeds in uitvoering zijnde werken goede voortgang hebben. Op Schouwen-Duiveland komen 24 km wegen in uitvoering. Bij Ou- werkerk worden de Molenweg, de Steenweg en de Schellewitsweg aan gelegd, terwijl in de polder Schouwen (Prunjegebied) de Zandweg, Slikweg, Brasweg en de Verseputseweg zullen worden aangepakt. De oude wegen, die vervallen, zijn voor een deel door graven door de nieuwe waterlopen. Een betere bereikbaarheid van deze gebieden was uitermate gewenst. Het zelfde geldt voor de Taayersweg, Kie- vietsweg en Pimmelaarsweg in het gebied ten Oosten van Moriaanshoofd. De moeilijkheden, die bestonden bij de werkzaamheden in de Dreischor- sedijk bij de Helleweg zullen door het graven van een leiding verholpen worden. Zoals reeds gemeld, zullen de eerste bruggen van gewapend beton over de nieuw gegraven waterleidingen in Schouwen thans aangelegd worden. De bruggen komen ter plaatse van de Krijn Karelsweg, de Ellemeetse- weg, de Hoogeweg, de Zwaardweg en de Tellersweg. Men hoopt deze brug gen over ongeveer 5 maanden gereed te hebben. Dit werk zal de bereik baarheid van de betrokken gebieden sterk verbeteren. Beperking waterkering. Het stemde de Commissie tot vol doening, dat er overeenstemming is bereikt tussen de diverse betrokken instanties over de plaats van de be perkingswaterkering door de Polder Schouwen, niet zozeer vanwege het feit dat de dijk er komt, alswel dat de onzekerheid omtrent de toekomstige vormgeving aan wegen en waterlo- pennet in dit gebied thans kan wor den opgeheven. Het tracé van de dijk is nu ont worpen vanaf de Schouwsedijk, ten Zuiden van Brouwershaven naar de Schelphoekdyk ter hoogte van de Klompegeul. Hierdoor zyn tevens eni ge wijzigingen in het wegenstelsel mogelyk geworden. Aan G. S. zal worden voorgesteld de weg Zierikzee Noordgouwe—ZonnemaireBrou wershaven als Provinciale weg uit te voeren. De weg SerooskerkeBrou wershaven wordt een tertiaire weg. Een zeer belangrijke functie zal de weg MoriaanshoofdScharendijke krijgen (de Zwaardweg). Bij het totstandkomen van de Del- tadijken zal deze weg een verbin dingsschakel van grote betekenis worden. De nieuwe Zwaardweg zal binnenkort in uitvoering komen. De Gebr. De Oude hebben de aanleg van de eerste 4.2 km aangenomen. Met de uitvoering van de Provinci ale weg van Serooskerke naar Haam stede zal. naar verwacht mag worden thans ook binnen afzienbare tijd kun nen worden begonnen. Dit is eveneens het geval met de rondweg bij Poort vliet op het eiland Tholen. Op Tholen zullen verder in de Scherpenissepolder een aantal egali satie-complexen in regie worden uit gevoerd door de Ned. Heide Mij (to tale oppervlakte ruim 220 ha). De werken in het Coudorpe-gebied in Zuid-Beveland breiden zich steeds verder uit. Een nieuw blok van 33 ha in dit moeilijke terrein is gegund. Binnenkort zal hieraan worden be gonnen. Naar Quarlespolder. De voorzitter deelde mee, dat 5 fruittelers uit de Zak van Zuid-Be veland bij de minister van Finan ciën zijn voorgedragen voor een bedrijf in de Quarlespolder. Indien hij verklaard dat zijn jongere zoon Gustave zich in de nacht van de moord, met de karabijn, in een kla verveld had opgehouden, hetgeen door laatstgenoemde werd ontkend. Deze beschuldigingen waren de hoogtepunten van een dag, vooral gekenmerkt werd door hevig getwist tussen de verschillende Dominici's, die elkander herhaaldelijk voor leugenaar uitmaakten. Zo kwam het op een ge geven ogenblik tot een heftige uiteen zetting tussen Clovis, Gustave en Cle ment Caillat, een schoonzoon van de oude Gaston. Caillat greep Clovis bij de arm, schudde die krachtig, en zei- de: „Kijk mij aan. Clovis. Je weet al les van die karabijn af". Doch Clovis glimlachte slechts on bewogen en zeide: „Jullie liegen alle maal". Voor de vluchtelingen. Het comité vluchtelingenhulp 1954 heeft gisteren 32.000 ontvan gen. Gevoegd bij de f 1.644.000 die al waren binnengekomen, levert dit een totaal bedrag van f 1.676.000. zij het aanbod aanvaarden en tot overeenstemming komen met de Herverkavelingscommissie over de inlevering van hun gronden, zul len zij in het voorjaar hun nieuwe bedrijven kunnen betrekken. De mogelijkheid van emigratie voor landbouwers uit het Herverkavelings- gebied zijn door de Herverkavelings commissie besproken met de verte genwoordigers van de emigratie-or ganisaties. De vergadering verklaarde zich voorts accoord met het voorstel om aan Staatsbosbeheer op te dragen, de plannen uit te werken voor de land schapsverzorging van de Herverkave- lingsgebieden. Het is duidelijk, dat dit een omvangrijke taak is, doch een doelmatige beplanting van wegen en erven is ongetwijfeld een zaak van belang. Het nienwe landschap dat door de herverkavelingswerken ontstaat, zal naar verwacht mag worden, vele ja ren woonplaats moeten zijn voor een welvarende bevolking. Het is dus ver antwoord er dienovereenkomstige aandacht aan te besteden en een fraai geheel tot stand te brengen. VEEL WIND. Zwaar bewolkt met regen. Overwe gend harde en langs de Waddenkust mogelijk stormachtige wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN WAAN 27 November Zon op S.18 onder 16.36 Maan op 10.13 onder 17.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1