PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Uitstel ratificatie van Parijs in ruil voor nader overleg Situatie van het kleuteronderwijs verre van rooskleurig BILT RESIDENTIE-ORKEST VIERDE VIJFTIGJARIG BESTAAN SINT NICOLAAS ZETTE VOET AAN WAL TE AMSTERDAM 197e Jaargang-No. 275 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. BalllnttJn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 22 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum o eflvertentle f 3.—. Ing. mededelingen driemaal urlet Kleine adverten"--. max 8 regels» van 1—5 regelr i l Iedere regel meer 20 ent „Brieven of adres Bureau v d B)od'v 25 cent meer. Giro No 'SOSni- Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, te lef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstr 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerljstr 2; Zlerlkzce. N >rdstr C 160. telef 26 NIEUWE POGING VAN MOLOTOW: Foster Dulles en Mendès-France gaan er echter niet op in Minister Molotow verklaarde in een interview met de „Prawda", dat onderhandelingen tussen het Westen en de Sowjet-Unie slechts zin hebben als het Westen zijn politiek van herbewapening van West-Duitsland op geeft. De minister was van mening, dat de voorgestelde Russische con ferentie over de Europese veiligheid op 29 November zou kunnen wor den uitgesteld als ook de ratificatie van de Parijse overeenkomsten werd uitgesteld. Volgens Molotow zouden ratificatie en militarisatie van West-Duitsland een niemve toestand scheppen en het gevaar voor een nieuwe oorlog ver groten. Voorts meende de Russische minister, dat het mogelijk zou zijn eenheid over het Duitse vraagstuk te bereiken, indien men uitgaat van de hereni ging en niet van de her-militarisatie. Westelijke waarnemers te Moskou geloven niet, dat de Russen werkelijk verwachten, dat de Westelijke rege ringen zullen instemmen met uitstel van ratificatie. Molotow's verklaring zou dan ook meer bedoeld zijn voor „wijfelaars" in Parijs. Dulles en Mendès-France hebben onmiddellijk informeel te Washington de jongste suggestie van Molotow be sproken. Zij kwamen tot de conclusie, dat dit voorstel geen ernstige bestu dering waard is. In Parijs hecht men geen waarde aan deze suggestie en men verwacht ook niet, dat zij van invloed zal zijn op de houding van het Franse parle ment, nu de socialisten besloten heb ben voor de verdragen te stemmen. Bonn noemde de stap van Molotow een „ongewoon oprechte" uitdrukking van het Russische verlangen om de Parijse overeenkomsten te torpede ren. In Washington. Blijkens een communiqué van het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken zijn de besprekingen tussen Foster Dulles en Mendès- France in een geest van samenwer king en wederzijds vertrouwen ge voerd. De ministers waren het er over eens, dat snelle ratificatie van de Paryse overeenkomsten de eenheid van de Westelijke wereld zal bevorde ren. Men werd het voorts eens over een coördinatie van'de Franse en Amerikaanse politiek in Indo-China. die er op gericht is de Indochinese staten te ondersteunen bij het hand haven van hun vrijheid en onafhanke lijkheid. Dulles beloofde de Franse premier, dat hij de situatie in Noord-Afrika ernstig zal bestuderen. Volgens Men dès-France hebben buitenlandse in- Hotelhouder gedood. Vechtpartij te Mill. De 45-jarige hotelhouder L. van Dooren van hotel „Erica" te Mill bij Grave is in de nacht van Zaterdag op Zondag bij een vechtpartij voor het hotel dodelijk gewond. De rijkspolitie heeft in dezelfde nacht vyf personen in arrest gesteld, deels familie van de echtgenote van het slachtoffer. De vechtpartij ontstond, toen een gezelschap van vijf personen nadat hun te ongeveer drie uur de toegang tot het hotel was ontzegd, de spiegelruiten insloeg, waarop Van Dooren naar buiten kwam. Hij is toen met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen. Zwaar gewond werd hij naar het ziekenhuis te Nijmegen over gebracht, waar hij korte tijd later overleed. Het betreft hier waarschijnlijk een familievete. Tot dusver is nog niet be kend, wie de dodelyke klap heeft toe gebracht. Haags Residentie-Orkest in het goud. Foto: Tijdens de pauze van liet gala- concert. V.l.n.r.: Koningin Juliana, dirigent Willem van Otterloo en dé concertmeestej-s Theo Olof en Herman Krebbers. vloeden de veiligheid daar in de Fran se gebieden ernstig in gevaar ge bracht. De Franse gast was optimis tisch gestemd over de kansen voor vruchtdragende betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland. De Egyptische ambassade te Wash ington heeft de beschuldiging van de Franse premier inzake Noord-Afrika verworpen. De Oostenrijkse kanselier Julius Raab is Zaterdag per vliegtuig uit Wenen vertrokken voor een officieel bezoek aan de V.S. en Canada. Tito doet niet mee. Joego-Slavië zal niet aan de door de Sowjet-Unie voorgestelde confe rentie over de Europese veiligheid deelnemen, omdat het het voorstel, zoals door Moskou geformuleerd, als onrealistisch beschouwt, aldus presi dent Tito. Hij toonde zich ingenomen met het feit, dat de Sowjet-Unie thans heeft voorgesteld, dat 23 Europese staten aan een dergelijk overleg moeten deelnemen en niet alleen de „Grote Vier" zoals voorheen. Hij zeide ook bevreesd te zijn, dat de Oost-Europese staten op de conferentie besluiten zouden nemen, die „wellicht noodlot tig zullen leiden tot een verdere toe neming van de spanning in Europa". Overeenkomst met Londen door Egypte bekrachtigd. Egypte heeft de overeenkomst met Groo't-Brittannië betreffende de terug trekking van 70.000 Britse militairen uit de Suezkanaalzóne bekrachtigd. Het kabinet, dat zowel wetgevende als uitvoerende bevoegdheden heeft, bekrachtigde de overeenkomst „in naam van het volk", aldus minister dr. Mahmoed Fawzy. Plan voor cultuurspreiding is dringend nodig. Betere subsidiëring een urgent probleem. De voorzitter van de Nederlandse Federatie van Nederlandse Beroeps verenigingen van Kunstenaars, de acteur Ben Groenier, heeft op de Za terdagmiddag te Amsterdam gehou den jaarvergadering, gepleit voor een meer gericht subsidiebeleid van de Nederlandse regering. Aan een plan voor cultuurspreiding Is, aldus de heer Groenier, dringend behoefte. Het opstellen van hoofdlijnen van een cultuurplan gaf spr. in ernstige overweging. Alleen langs deze weg is er volgens spr. een kans, dat er ver andering komt in de onhoudbare si tuatie, dat slechts een zeer beperkt deel van het Nederlandse volk bij het genieten van de kunst is betrokken. Als een urgent probleem noemde de heer Groenier voorts het vra; stuk van de zelfstandigen onder kunstenaars, wier positie mede daar om zo moeilijk is. omdat de subsidie politiek der overheid voor hen slechts een zeer beperkte materiële betekenis heeft. Verder achtte hg het nodig, dat gezocht wordt naar middelen, die het mogelijk maken om het rendement van de artistieke arbeid van beelden de kunstenaars, componisten en let terkundigen aanmerkelijk te verho gen. Hij vond het van fundamentele betekenis, dat op de kortst mogelijke termijn een dansacademie wordt ge sticht. De voorzitter der federatie be sloot zijn rede met de opmerking, dat hij een gecoördineerde financiering van het kunstleven, die in de plaats zou treden van het huidige subsidie stelsel, onvermijdelijk achtte. IN TEGENWOORDIGHEID VAN KONINGIN. Burgemeester Schokking bood gouden harp aan. Het Haagse residentie-orkest heeft Zaterdag zyn vijftigjarig bestaan ge vierd. Tijdens een Zaterdagavond ge geven concert, dat door H.M. Konin gin Juliana werd bijgewoond, heeft burgemeester Schokking van Den Haag als geschenk van de gemeente een gouden harp aangeboden. Op de receptie, die des middags in de Witte Sociëteit werd gegeven, heeft de minister van onderwijs, kun sten en wetenschappen ad interim, prof. dr L. J. M. Beêl, een korte toe spraak gehouden, tijdens welke hij be stuur, dirigent, directeur, orkestleden en overig personeel de dank en waar dering van de regering overbracht voor hetgeen zjj hadden verricht om het orkest zjjn huidige plaats onder de symphonie-orkesten van Neder land te doen verwerven. Voorts deelde minister Beel mede, dat het H.M. de Koningin had be haagd, dirigent Willem van Otterloo te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en de eerste solo fluitist, de heer J. Prins, en de eerste solo-fluitist, de heer M. Zagwijn, tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Nadat de burgemeester van Den Haag, mr F. M. A. Schokking, op zeer hartelijke toon de gelukwensen van de gemeente Den Haag had overge bracht en de zilveren gemeente-pen ning voor bijzondere verdiensten had uitgereikt, was het woord aan de voorzitter van „De vrienden van het Residentie-orkest", die zeide, dat op het ogenblik ruim f 30.000 is gestort in het jubileum-fonds. Onder de ge- pensionneerden van het orkest reikte hij ruim f 15.000 uit. De rest gaat naar het instrumentenfonds. Tijdens het concert, dat Zaterdag avond in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen werd gegeven en dat door Koningin Juliana werd bijge woond, voerde het orkest onder lei ding van Willem van Otterloo een pro gramma uit, dat verschillende facet ten van zijn muzikaal kunnen deed uitkomen. Prinses Marijke krijgt op de Prins Hendrikkade te Amsterdam een hand van de Sint, waarbij H. M. de Konin gin glimlachend toeziet. En de T.V.. camera's zoemen. Achter St. Nico- laas Trijve Lie. Kleinzoon van Dominici betrapt op leugens. Over moord op de Drummonds. Roger Perrin, de 18-jarige klein zoon van Gaston Dominici, heeft Za terdag bekend, de politie „een reeks leugens" over de moord op de Drum monds verteld te hebben. Perrin, een slagersjongen, zei, dat zyn tante Yvette (de echtgenote van Gaston Dominici's zoon Gustaaf) ge zegd had, dat hij dit moest doen. Rechter Marcel Bousquet had Per rin gevraagd, waarom hij de politie verteld had, dat hij op de dag van de moord brood was gaan halen bij een bakker, die reeds acht maanden dood was en melk bij een boerderij waar geen koeien waren. „Ik zei dit zonder te weten wat ik zei", antwoordde Ro ger. Gaston Dominici zeide, dat Perrin „een bedrieger en een stroper was". „Willem Barendsz II" te water gelaten. Mevrouw Mansholt, de echtgenote van de minister van landbouw, vis serij en voedselvoorziening, heeft Za terdag onder grote belangstelling te Schiedam de nieuwe walvisvaarder „Willem Barendsz H" te water gela ten. Tijdens de bijeenkomst, die na de tewaterlating-' in de cantine „Het Blaasje" werd gehouden, werd het woord gevoerd door de directeur van Wilton-Feijenoord, bij welke werf het schip wordt gebouwd, en door de heer Wanderink Vinke, directeur van de Maatschappij Walvisvaart. De heer Vinke ging in het kort de geschiedenis na van de nieuwe Ne derlandse walvisvloot en vestigde er de aandacht op, dat de walvisvaart niet alleen een particuliere onderne ming is, maar in de belangstelling staat van het gehele Nederlandse volk. - De nieuwe walvisvaarder zal in Oc tober 1955 in de vaart kunnen komen. SALUUTSCHOTEN BULDERDEN. „Ik ben ook wel eens stout geweest Onder het bulderen van dertien sa luutschoten gebruikelijk ter ver welkoming van consuls-generaal uit de mond van een kanon anno 1884, waarvoor men gelukkig nog een aan tal passende patronen had kunnen vinden, heeft Zaterdagmiddag Sint Nicolaas voet aan wal gezet aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De bisschop, die vergezeld was van enige zwarte Pieten en lansknechten, werd verwelkomd door burgemeester De bisschop sprak zjjn dank uit je gens Koningin Juliana, dat zij ook by zjjn aankomst aanwezig had willen zijn., nadat zjj de laatste tjjd al zoveel buitenlandse gasten had ontvangen. „Ik krijg er de smaak van te pakken", antwoordde de Koningin vriendeljjk lachend. Hierna bood een klein elfje, dat al die tijd in een dun gazen rokje hui verend had staan wachten, de Sint een bouquet rode anjers aan. en al deze momenten werden vastgelegd op de televisie- en filmcamera's, die lustig snorden. De Sint maakte vervolgens op zjjn schimmel een zeer mak paard dat al die tijd rustig had staan wach ten, zijn zegetocht door de stad. ver- Arn. J. d'Ailly, diens echtgenote en gezeld door tientallen zwarte Pieten de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Trygve Lie. Nog hogere belangstellenden kwamen eni ge ogenblikken voor de bisschop arrL veerde per sloep aan. Het waren Ko ningin Juliana en de Prinsessen Marij ke en Margriet. De Koningin en de Prinsesjes wisselden handdrukken met de goede Sint en waren enige tijd met hem in gesprek. „Ik ben ook wel eens stout geweest", zei hij gerust stellend tegen de kleine Marijke, die gekleed was in een beige „houtje touwtje-jas". Premie bij vervulling herbouwplicht. De minister van wederopbouw heeft zich bereid verklaard aan houders van bijdragen in oorlogsschaden, bij de besteding daarvan een premie toe te kennen ingevolge de premie- en bij drageregeling woningbouw 1953. De op deze wijze tot stand gekomen woningen zullen niet ten laste ko men van het gemeentelijk woningcon tingent. De inschrijving in het grootboek voor de wederopbouw zal in dat geval wegens besteding van de bijdrage worden uitbetaald. ZEEUWSE VROUWENRAAD BIJEEN. Onbevoegde leerkrachten en slechte salariëring Er zal nog veel moeten gebeuren, voordat sprake kan zijn van een volle dig verantwoord kleuteronderwijs in Zeeland. Aldus betoogde mej. H. J. Glasz, inspectrice voor het Kleuteronderwijs, op een bijeenkomst van de Plaatselijke Raad Zeeland van de Nationale Vrouwenraad, die Zaterdag middag in „De Vergenoeging" te Middelburg werd gehouden. Mej. Glasz ving haar lezing aan met er op te wyzen, dat het kleuter onderwijs niet alleen haar bestaansrecht bewezen heeft, maar zelfs in de loop der jaren in het gehele onderwijsbestel een noodzakelijke factor is geworden. Reeds vroeg werden vele van de oude „bewaarscholen" in stad en land georganiseerd en omgevormd tot „Fröbelscholen" en werd tenminste één gediplomeerde leerkracht aange steld. De moeilijkheden, die in de jaren dertig door intrekking van subsidies ontstonden, en die dikwijls tot ophef fing van bepaalde scholen leidden, zijn wy, aldus spreekster, nog niet te boven, ondanks het feit, dat door ge zinsproblemen en het inzien van het belang der kinderen na de oorlog een opbloei werd geconstateerd. Vanaf 1947 steeg het aantal der Zeeuwse kleuterscholen van 111 tot 143. Dit is voornamelijk te danken aan het initi atief van gemeenten en schoolbestu ren. De scholen worden bezocht door ongeveer 50 van de vijfjarige kleu ters: een aantal van om en nabij de tienduizend kinderen. Dc grootste moeilijkheden bij het Zeeuwse kleuteronderwijs liggen op het gebied van de bevoegdheden. Van alle hoofden en leidsters samen heeft in Zeeland 13 een volledige be voegdheid (akte A en B), 30 heeft akte A en 47 is onbevoegd. Deze getallen zijn aanmerkelijk slechter dan het Rijksgemiddelde, dat resp. 38, 42 en 20 bedraagt. Het tekort aan ge diplomeerde leidsters is dan ook groot. De salarisregeling is, zo zeide mej. Glasz, echter ook ten enen male on toereikend. Salarissen voor hoofden van 1500.— tot 800.—, zelfs dik wijls nog lager, zijn geen zeldzaam heid en niet in overeenstemming met de belangrijke taak, die de kleuter leidsters vervullen bij de opvoeding. Subsidies van gemeentewege kun nen een nadelig saldo van de kleuter scholen niet steeds voorkomen. Van een pensioenregeling voor de leer krachten kan, vooral bij de particu liere scholen, dikwijls geen sprake zijn. Armoede. Het gevolg van deze toestand is, dat vele besparende maatregelen moeten worden toegepast, die na delig zijn voor het peil van het on derwijs: de kinderen gaan armoe de lijden in de voorziening van speelgoed en ontwikkelingsmateri- Mej. Glasz bepleitte met klem een betere rechtspositie en salariëring voor de kleuterleidsters en een spoe dige totstandkoming van een wette lijke regeling. Ondanks het feit, dat vele gemeentebesturen hun uiterste krachten inspannen, om het onderwijs financieel te steunen, wordt toch in zeer vele gevallen nog armoede gele den, vooral in de kleinere gemeenten, waar de leidsters soms tot 10.aan reisgeld moeten betalen. Van een zelf standige positie kan op deze wijze geen sprake zrjn. De vergadering nam bij acclamatie een voorstel aan. zich te richten tot de Nationale Vrouwenraad, opdat de ze zich tot de regering zal wenden met een dringend verzoek tot een spoedige wettelijke regeling. Tijdens de bijeenkomst, die onder leiding stond van mevrouw E. J. v. d. Broeeke-de Man, deed de yoorzitster nog een beroep op de voorzitsters van alle verenigingen, deel te nemen aan de actie ten behoeve van de vluchte lingen. op speciale ravitailleringswagens met snoepgoed, dat met kwistige hand werd gestrooid tussen de tienduizen den, die langs de route stonden. Op een spreekgestoelte op de Dam hield de Sint een toespraak, waarin hij sprak over de IJ-tunnel en het ^oede werk van de „klaar-overs", de jeugdige verkeersbrigadiertjes prees. Om vijf uur hield de bisschop in het A.M.V.J.-gebouw nog een persconfe rentie. Conflict in de raad van Tilburg. P.v.d.A. contra K.V.P. Ter voorziening in de wethouders vacature in Tilburg ontstaan door het overlijden van de heer F. Smeets, is gekozen de heer N. H. Pontzen (K VP) die de portefeuille van onderwijs, cultuur en bedrijven zal beheren. Aan deze benoeming ging een de bat vooraf waarbij de P.vxLA.-fractie rog eens opmerkte dat haar als min derheid geen rechten waren toebe deeld, hetgeen naderhand door de fractieleider van de KVP, de heer P. Vriens, in een uitvoerig loetoog werd ontkend. Als protest tegen de haars inziens onjuiste en ondemocratische houding van de raadsmeerderheid verliet de fractie van de P.v.dA. nog voor de stemming en bloc de vergadering. „Saargebied blijft nog bij Duitsland" Verklaring van Bonn. Uit gewoonlijk gezaghebbende par lementaire bron in Bonn is Zaterdag vernomen, dat het Westduitse kabinet een schriftelijke verklaring aan het parlement heeft opgesteld, waarin wordt verklaard, dat in afwachting van een vredesvedrag het Saargebied „aan Duitsland blijft toebehoren", als en wanneer de Frans-Duitse Saar- r.vereenkomst van kracht wordt. „Aangezien volgens het statuut het Saargebied niet, zoals het geval zou 2ijn geweest volgens het plan-Van der Goes van Naters. een „Europees ge bied" wordt, is het absoluut duide lijk, dat het aan Duitsland blijft toe behoren binnen de Duitse grenzen van 1937, met het voorbehoud natuurlijk van de ..uiteindelijke regeling van de kwestie der grenzen" in een „vredes verdrag", aldus genoemde bron. DE VERWACHT... MEER WIND. Toenemende bewolking- maar droog weer. Temperatuur oplopend van lich te vorst in de ochtend tot enkele gra den boven het vriespunt in de middag. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuid-Oost. ZON EN WAAN 23 November Zon op 8.12 onder 16.40 Maan op 6.17 onder 15.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1