PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Russisch voorstel gericht tegen ratificatie Parijse accoord Sociologische onderzoekingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt BILT AURESGEBERGTE DOOR FRANSE PARACHUTISTEN OMSINGELD NAGUIB WILDE REGERING OMVER WERPEN 197e Jaargang-No. 270 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn: PL-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum i>. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) van 1—5 regel* f 1.— Iedere regel meer 20 '•ent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. ?593O0 Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Finlandstr. 2, telei. 16: Terneuzen. Brouwerljstr. 2; Zierlkzee. N. Bogerdstr. C 160, telef 26 WAARSCHUWING VAN EDEN Beroepsethiek Westelijke landen moeten zich niet laten afleiden In het Lagerhuis heeft minister Eden gisteren verklaard, dat de jongste Russische nota, waarin een Europese conferentie ter bespreking van een veiiigheidsverdrag wordt voorgesteld, „openlijk en uitdrukkelijk" gericht is tegen ratificatie van de Parijse overeenkomsten. Eden meende, dat de Westelijke landen zich niet door de Russische voor stellen moesten laten afleiden. Zodra het Westen „evenwicht en een gemeenschappelijk doel" bereikt heeft, zal een basis zijn geschapen, van waaruit overeenstemming met het Oosten gezocht kan worden. Op een vraag van Attlee zeide Eden, dat na de ratificatie een' nieuwe toe stand zou bestaan, die voorzover de Britse regering aangaat „de moge lijkheid van verdere besprekingen" niet zou uitsluiten. Voorts verklaarde de minister, dat de .^ratificatie nu voortgang moet vinden. Dat is de eerste stap, die moet worden gedaan voor iets anders in overweging kan worden genomen". Geen optimisme. Op een vergadering van de conser vatieve party te Leicester, waar schuwde Eden tegen onbeperkt opti misme. Hij is voorstander van een vreedzaam naast elkaar voortgaan, „waarover de Russische en Chinese leiders hoe langer hoe meer spreken". Hoewel de internationale spanning tussen het Oosten en het Westen ver minderd was, had de Russische poli tiek niet de minste wijziging onder gaan, voorzover het een van de be langrijkste kwesties als Duitsland en Oostenrijk betrof, aldus Eden. Zowel Praag als Boedapest hebben Moskou laten weten, dat zy gaarne deelnemen aan de conferentie over Europese veiligheid, zoals door de Sowjet-Unie is voorgesteld. Bonn verklaarde zich tot onderhan delen bereid, als het de Sowjet-Unie ernst is met een ontspanning tussen Oost en West. Atoomkracht. In de politieke commissie van de Verenigde Naties is het debat voort gezet over het voorstel van Eisenho- r is thans enige beroering in en om de Maatschappij tot Bevorde- 1 ring der Geneeskunst. Het ging en gaat daarbij om het optrekken tot 6000 van de loongrens voor het ziekenfondslidmaatschap. Een me disch actiecomité heeft ge'ijverd te gen het verhogen van die loongrens. Het comité heeft daarbij de pers in- feschakeld door toezending van een rochure. Het is over deze brochure K samengesteld door de verzekerings man mr. dr. H. L. Kunneman) dat vrij veel is geschreven en gepraat...... De verzekeringsman betoogt in zyn geschrift, dat het verzekeringsbedrijf zeer wel in staat is een groot deel van de ziekenzorg te financieren te gen een premie, die voor mensen met een inkomen van 5000 of meer op redelijk niveau ligt. Uiteraard is deze stelling niet on weersproken gebleven, maar dat wil len wij hier ter zyde laten. Kort na de brochure-verspreiding werd een (vertrouwelijke) vergade ring gehouden van de Mftot Bevor dering der Geneeskunst en zoveel is wel duidelyk geworden, dat het in die vergadering niet allemaal pais en vree is geweest. Men kon het niet met elkaar eens worden. Het hoofdbestuur der maatschap pij is tenslotte op bezoek gegaan bij de minister van sociale zaken, de heer J. G. Suurhoff. Uit een communiqué, dat na dit bezoek werd uitgegeven, moest men wel de indruk krijgen, dat tussen de minister en het hoofdbestuur over eenstemming was bereikt en dat de loongrens tot 6000 zou worden op getrokken. Achteraf blijkt die indruk in zo verre onjuist te zyn, dat er toch nog een bespreking in een ver gadering van de Mij. tot Bevorde ring der Geneeskunst nodig zal zijn. Maar men heeft elkaar wel be loofd, dat een conflict-sfeer verme den zou worden. Het hoofdbestuur van de Mij. tot Bevordering der Ge neeskunst heeft in enkele publicatie's verscheidene malen het woord be roepsethiek gebruikt om aan te ge ven hoezeer het in deze kwestie de „baatzucht" naar de achtergrond wenst te verwijzen. Nu zal men er toch goed aan doen het feit te aanvaarden, dat liet conflict er is en dat het begrip „be roepsethiek" een byzonder vage in houd heeft. Dit begrip is zo varia bel, dat men het in zakelijke dis cussies zo min mogelijk moet ge bruiken. De vraag of de loongrens voor het ziekenfondslidmaatschap verhoogd moet worden, is geen kwestie van ethiek, maar een kwestie van sociale gezondheidszorg. Wanneer bij een van onze grote bedrijven verscheidene werknemers die een groot gezin hebben komen vragen om een loonsverhoging toch. maar liever niet toe te kennen, omdat ze dan buiten het ziekenfonds zouden komen te staan en omdat de kosten voor de ziekenzorg dan boven hun draagkracht zouden gaan, dan komt daar helemaal geen ethiek aan te pas. Dan is dat alleen maar een kwes tie van dubbeltjes tellen en het doen van een overigens vrij harde keuze. Het is ook helemaal geen kwestie van ethiek, wamieer de me dici hun beroep zoveel mogelijk y«fij willen houden van staatsbemoeienis en wanneer ze de ziekenfondssector niet meer willen uitbreiden. Dat is zakelijk vrij goed bekeken en velen zullen hun standpunt kun nen billijken. Maar één ding zal bij dit alles toch voorop moeten staan: er zal een bevredigende en be- taalbare gezondheidszorg moeten zijn voor iedereen. En daarop zal de staat toezicht moeten houden. Die staat zal zelfs moeten ingrijpen, zoals in Engeland is geschied, wanneer een goede ge zondheidszorg niet uit vrije samen werking tot stand komt Niet zonder reden wordt hier Engeland genoemd. De socialisering van het medische beroep is daar veel verder voortgeschreden dan in Ne derland. Laten de medici in Neder land dat toch voor ogen houden. Wanneer men een voortgaande so cialisering in Nederland wil beletten, dan kan dat zeker niet door zich vast te klemmen aan een lage loon grens voor de ziekenfondsen. Dan kan dat alleen door de gezondheids zorg zq goed en zo „betaalbaar" te maken, dat niemand om verdergaand overheidsingrijpen vraagt! Ook met de mensen, die nu in de loongroep tussen 5300 en 6000 zitten! wer tot internationaal gebruik van de atoomkracht voor vreedzame doel einden. Wisjinsky, de leider der Sowjet-de- legatie, heeft amendementen inge diend op de resolutie van de zeven mogendheden. Hij stelde de vraag, waarom er nog geen commentaar op feleverd was. Hij verklaarde geen en- ele uitlating te hebben gedaan, waar uit men zou kunnen concluderen, dat hij tegen het plan was. Jackson, de Amerikaanse vertegen woordiger, zeide, dat een dergelijke bijdrage van Wysjinsky gevoegelijk behouden kon blijven. Wysjinski ant woordde: „Het is voorbarig er reeds in dit stadium over te spreken of de Sowjet-bijdrage groot of klein is". In de resolutie zou ook de hulp aan min der ontwikkelde gebieden tot uitdruk king moeten worden gebracht, vol gens de Sowjet-afgevaardigde. Regering neemt deel aan „E 55" De regering wil deelnemen aan de tentoonstelling „E 55", welke van Mei tot en met Augustus 1955 te Rot terdam zal worden gehouden. Minis ter-president dr. W. Drees meent, dat het verantwoord is, een bedrag van 150.000 uit te trekken voor dezè tentoonstelling, welke naar men ver wacht een nationale manifestatie zal worden. Van dit bedrag kan 50.000 worden getrokken uit het normale budget voor de ryksvoorlichtings- dienst. Om de resterende 100.000 ter be schikking te krygen is by de Tweede Kamer een nota van wijzigingen op de begroting van algemene zaken inge diend. Voor de vluchtelingen De afgelopen dagen is by het comi té vluchtelingenhulp 1954 84.000 gul den binnengekomen. De opbrengst van de actie tot en met Maandag bedraagt daardoor 1.302.000 gulden. DE STRIJD IN ALGERIJE Gevechten in Tunesië Franse parachutisten hebben Maan dag het Auresgebergte omsingeld, waarin zich het merendeel van de op standelingen bevindt. Ongeveer 3000 rebellen hebben zich in de bergketen verschanst. In het dorp Makoeda in Midden-Al- gerije bestookten twintig mannen een strijdmacht bestaande uit politieman nen en Algerijnse infanteristen. In het vuurgevecht sneuvelde een soldaat, terwijl drie rebellen werden gedood. De Fransen maakten geweren, revol vers en twee machinepistolen buit en namen 28 verdachte personen in hech tenis. Ongeveer honderd opstandelingen hebben Zondagavond een aanval ge daan op het dorp Pasteur, dat dertig kilometer ten Noorden van Batna, waar het hoofdkwartier van de Fran- Met intense aandacht kijken enige jeugdige Vlissingers naar het spel ran de immer rusteloze zee: hoog slaat het buiswater over de boule vard. (Foto: P.Z.C.) se militaire autoriteiten is gevestigd, ligt. De aanval werd afgeslagen door plaatselijke militie. IN TUNESIE Bij een treffen tussen Franse veilig heidsstrijdkrachten en een groep Tu nesische opstandelingen, dat Zaterdag bij Djebel Bargoe begon, zijn twintig personen, onder wie de aanvoerder van de rebellen, gedood, aldus werd Maandag van officiële zijde te Tunis vernomen. Veertien opstandelingen werden gevangen genomen. Ook ten Westen van Zaghoean heeft zich Maandag een gevecht afgespeeld, waarin twintig opstandelingen werden gedood. Op véle plaatsen in het Aures-gebied worden dagelijks tientallen opstande lingen in arrest gestéld door de veilig heidstroepen, die oprukken tegen de voor een nieuwe golf van terrorisme verantwoordelijke rebellen. Foto: Hulppolitiemannen en leden van één van de aan Frankrijk trouw gebleven stammen, voeren een aantal gearresteerde rebellen naar gereed staande politievrachtwagens. Herdenking bevrijding in Mei 1955 Plannen van de regering Zoals de minister-president dr. W. Drees bij de algemene politieke be schouwingen in de Tweede Kamer heeft medegedeeld, is de regering van oordeel, dat er alle aanleiding is, de tiende verjaardag van de nationale bevrijding op grootse wijze te vieren. Met 'instemming heeft zij daarom kennis genomen van de vorming van een breed samengesteld nationaal co mité. Dit zal na veelzijdig overleg de gro te lijnen van de viering van de bevrij dingsdag op 5 Mei van het volgend jaar vaststellen en wil voorts voor lichting en steun verlenen aan de Slaatselijke verenigingen en instan- es, die zich met de voorbereiding van feestelijkheden op die dag bezig houden. In het algemeen zal de organisatie van de herdenking van de nationale bevrijding aan gemeenten, verenigin gen, enz. worden overgelaten. De re gering is echter voornemens, op 5 Mei 1955 te Wageningen, waar de ca pitulatie-overeenkomst werd gete kend, een plechtigheid te doen hou den. Ten opzichte van de viering van de nationale bevrijding in de verdere toe komst zal de regering haar standpunt nader bepalen, nadat is gebleken, hoe de herdenking op 5 Mei 1955 wordt gevierd. Dit deelt de minister-president aan de Tweede Kamer mede in een nota naar aanleiding van het verslag der Kamer over de Degroting van algeme ne zaken voor 1955. Guatemalaanse pers- attaché vermoord De pers-attaché van de Guatema laanse ambassade te Mexico is ver moord. De auto van de attaché, Arnaldo Orantis, werd door een andere auto tot stilstand gedwongen en de diplo maat werd daarna door revolverscho ten gedood. Campagne tegen Duitse auto-bandieten Twee slachtoffers De Westduitse politic heeft in haar campagne tegen autodieven op de grote verkeerswegen twee personen doodgeschoten. Het laatste slachtof fer was een vrouw, die met twee mannen in een snelle sportauto reed, cn trachtte door een polittefazettlng heen te breken. Zy stierf in een zie kenhuis nabij Diisseidorf. Het bleek dat zij niets met de auo-diefstallen te maken had. De politie doodde Zaterdagavond een 23-jarige man nabij Keulen, die bleek valse papieren te hebben. Autobestuurders rijden nu 'Pij voor keur in groepen langs de verkeerswe- §en in de hoop op deze wijze de ban- ieten te kunnen weerstaan. Sommige bandieten hebben met hun eigen snelle auto's hun slachtof fers naar de kant van de weg ge dwongen, anderen deden of zij panne hadden en trachtten voorbijrijdende auto's tot stilstand te brengen, door zogenaamd om hulp te vragen. EGYPTISCHE REVOLUTIONNAIRE RAAD: Toestand in Egypte is rustig De Egyptische Revolutionnaire Raad heeft Maandag ex-premier Naguib van Egypte beschuldigd van plannen om een volksopstand te ontketenen en de regering omver te werpen. Hjj zou een willig werktuig zijn geweest van de Mohammedaanse Broederschap. Een vooraanstaande figuur in de Broederschap, Tajih, die de leider van de geheime cellen der o-ganisatie te Cairo zou zijn, verklaarde Maandag voor een spec aal hof, dat Naguib op zich had genomen om „trouwe krach ten in het leger" te verzamelen ter ondersteuning van een aanslag op de huidige regering. Tajib werd twee dagen geleden gearresteerd. Tajib zei voor het hof, dat Naguib en de opperste gids van de Mohamme daanse Broederschap, Hassan el Ho- deibi, overeen waren gekomen, dat ge durende de volksopstand de Broeder schap premier Nasser en andere leiders van de regering zou vermoorden. Daarna zou een nieuwe voorlopige re gering worden ingesteld onder Naguib. die zijn invloed zou gebruiken om het land tot rust te brengen. Volgens Tajib was de basis van de overeenkomst tussen Naguib en de lei ders der Broederschap, dat Egypte te- Hevige schoolstrijd in België. Staking aangekondigd. De schoolstrijd in België dreigt thans in volle hevigheid te zullen ont branden. De voorzitter van het Al gemeen Christelyk Vakverbond, A. Cool, heeft namelijk tijdens een te Brussel gehouden protestbetoging, die door meer dan 8000 Rooms Katholie ke leerkrachten werd bijgewoond, aangekondigd dat op 24 November a s. in alle instellingen van Rooms Katholiek onderwijs gestaakt zal worden. Voor de katholieke lagere scholen en de bewaarscholen is met ingang van gisteren bovendien de conferentiestaking afgekondigd, het geen inhoudt dat de leerkrachten geen gehoor zullen geven aan oproe pen van inspecteurs van dit onder wijs. De katholieke leerkrachten zullen voortaan ook hun medewerking ont houden aan het sehoolsparen, „omdat zij weigeren mede te helpen de staat gelden te verschaffen, die tegen hen zelf worden gebruikt". DRIE INITIATIEVEN Wat gaat het Instituut voor Preventieve Geneeskunde doen? Nadat de Planologische Dienst, het E.T.I. en de Stichting Zeeland de op dracht van Gedeputeerde Staten hebben gekregen om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van de hoge vertrekcijfers en nadat de gemeente "Vlissingen in samenwerking met het arbeidsbureau en het E.T.I. het aanbod van industriële werkneemsters heeft geëxploreerd, blijkt thans ook het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden zich voor de arbeids markt te gaan interesseren. Dit instituut gaat n.l. een onderzoek instellen naar de redenen van de eveneens hoge Walcherse vertrekcijfers. mist men de accommodatie die de gro te stad wel heeft, is het loon te laag? Met andere woorden: welke is de maatschappelijke constellatie die tot deze betreurenswaardige beweging leidt? En dit is een typische vraag voor de maatschappijleer of de socio logie. Op dit vlak bewegen zich dus de drie bovengenoemde onderzoekin gen. In de laatste 70 jaar vertrokken er uit Zeeland 120.000 mensen meer dan er zich vestigden. Om de totale ge tallen te noemen, er vertrokken er rond 920.000 en er vestigden zich 800.000 mensen. Er is nu bekend tot v/elke leeftijdsgroepen deze mensen behoren en tot welke godsdienst. Maar over de beroepen is alleen van de laatste jaren iets bekend, de vroegere cijfers zijn of verloren of het uitzoe- Over deze vertrekcijfers en de hier boven genoemde verschijnselen is vanzelfsprekend reeds vele jaren licht gespreid door het werk van de ar- beidsbureaux. Ook in vele sociogra fische rapporten van provinciale dien sten en in het Ontwikkelingsplan vindt men uitvoerige analyses op dit gebied. Hoe belangrijk de hiermee verworven inzichten echter ook mo gen zijn, zij gaan niet veel verder dan statistische tabellen met 't hierbij pas sende commentaar. Men kent dus de omvang en de richting van het ver schijnsel, waarover vooral bij de Pla nologische Dienst vele gegevens be schikbaar zijn op grond van de perio diek door de Zeeuwse gemeenten ver strekte inlichtingen. Wat ontbreekt is een inzicht in de motieven. Waarom trekt men uit Zee land weg is er niet voldoende werk, ken is monnikenwerk. Zoals gezegd is over de motieven van het vertrek niet meer bekend dan speculaties. Wil men hierover geïnformeerd raken dan zal men moeten overgaan tot individuele interviews. Zo gaat het Instituut voor Preven tieve Geneeskunde werken en zo is ook de Vlissingse enquête georgani seerd. Op deze wijze zal men de gis singen kunnen controleren en wel licht maatregelen treffen om de oor zaken weg te nemen. Wij noemen er enkele van. De ge- meenteclassificatie, die maakt dat men in „Holland" enkele honderden guldens per jaar meer kan verdienen is voor vele mensen een reden om het eiders te zoeken. Het is nJ. zeer twij felachtig of het leven in Zeeland wer kelijk goedkoper is. Vlissingen en Oost Zeeuwsch-Vlaanderen hebben er ongetwijfeld onder te lijden, maar jn welke mate zal nog moeten blijken De gehechtheid aan de omgeving speelt hierin n.l. een belangrijke rol. Koe aantrekkelijker het leven in Zee land is en hoe onaantrekkelijker het wonen elder, hoe beter voor Zeeland. De volledige werkgelegenheidspolitiek van de regering, die alom aanvaard wordt, heeft voor onze provincie ech ter het nadeel, dat men elders makke lijker een baan vindt en dit maakt vertrekken attractiever. Hier rijzen nog andere vragen. Biedt Zeeland voldoende ontspanning? Des zomers natuurlijk voor velen wel, maar des winters ook? Is er voldoen de cultuur? Ib ieder geval gaat bier rug zou keren tot een parlementair stelsel. Tajib zei ook nog een manuscript van de hand van generaal Naguib te heb ben gezien, met een ernstige critiek op de Engels-Egyptische overeenkomst. De toestand in Egypte is rustig. Het afzetten van Naguib verwekte vee! minder deining dan de aanslag op Nasser. Zes steppers te Bolsivard Eerste étappe van race rond IJsselmeer. Omstreeks zes uur gisteravond zyn te Bolsward de zes mannen gearri veerd, die gisteren de eerste étappe hebben afgelegd van een autoped-race rond het IJsselmeer. Zoals bekend Is hebben zes arbeiders uit St. Maar- tensvlotbrug in Noordholland een weddenschap afgesloten waarbij het er om ging, een autopedrace rond het IJsselmeer te maken. Al steppende hebben ze de eerste tachtig kilometer afgelegd. Good weer hebben de mannen niet getrof fen. Vooral op de Afsluitdijk stond een stevige wind. die ze tegen hadden en af en toe werden zij gestriemd door de regen. Te Bolsward werden zij echter joyeus ontvangen. De jongste deelnemer aan de race is 18 jaar. De oudste is 36 jaar. De tocht wordt meegereden door een dorpsgenoot: een gepensionneerde wegwerker. Deze doet het echter per fiets de situatie nog steeds vooruit. En wat biedt de sport voor mogelijkheden? Men verhele zich niet dat een goede voetbalwedstrijd voor tallozen een be langrijk gebeuren is. waarvoor men niet snobistisch de schouders mag op halen. WERKGELEGENHEID. Dan is er de werkgelegenheid. Dite kon zich beter ontwikkelen, maar vele bedrijven hebben toch een tekort aan arbeidsaanbod En ondanks dit trekt men weg. De veronderstelling dat in vele streken de beroepskeuze te be perkt is, ligt voor de hand. In Hol land b.v. is die veel groter. Ook de mogelijkheden voor studerenden zijn er veel groter. In vele gevallen zal aan deze euve len iets gedaan kunnen worden. De mening van hen die Zeeland achter zich lieten is in dit opzicht toch wel zeer leerzaam. En het feit dat hier onderzoekingen zullen worden gedaan zal hopelijk het vertrouwen wekken dat tegenmaatregelen op komst zijn en dusdat men met een gerust hart Zeeland trouw kan blijven. Een conclusie waarin wij nog gesterkt worden door de begrotingsstukken die het Provinciaal Bestuur bij de Staten heeft ingediend. DE VERWACHT... VRIJ KOUD In de ochtend weinig bewolking, maar hier en daar mist. Over het al gemeen weinig wind. Droog en vrij koud weer. ZON EN MAAN 17 November Zon op 8.02 onder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1