BIETENCAMPAGNE WEER AAN DE GANG Dinteloord', 's wereld grootste fabriek van beetwortelsuiker Suikerfabrieken kunnen nog steeds niet op volle toeren draaien suiker is een lange weg „Kanonniers" in actie Stel U voor, dat de Berlijnse apotheker Markgraff, die in 1747 tot de ontdekking kwam dat inheemse bie ten ook suiker bevatten, nu twee eeuwen later eens door het West-Brabantse landschap zou dwalen. Zo als bij iedereen, zou zijn aandacht getrokken worden door de machtige gebouwencomplexen onder Stam persgat, Zevenbergen en Roosendaal. Maar groter nog zou zijn verbazing zijn, wanneer iemand hem ver telde, dat dit suikerfabrieken waren, eigenlijk dus re sultaten van zijn ontdekking. Voor ons is het op het oog niets „nieuws1' meer. leder najaar zien we immers schepen en treinen vol bieten op weg naar de suikerfabrieken. En we leerden het reeds op school: suiker komt, behalve uit het sui kerriet, ook uit suikerbieten. Maar bezocht U wel eens een suikerfabriek? Waarschijnlijk niet. Wanneer een- Machtige electrische kranen laten hun grypers in de ruimen van de schepen vallen om de bieten uit Zeeland, Brabant, Haarlemmermeer, Noord- Oostpolder en het verre Noorden op de losplaatsen te storten. Als het goed is millioenen kilo's per dag, want de grote „slok-op" Dinteloord kan er ge makkelijk acht millioen kilo per etmaal verorberenDe fabrieken te Zeven bergen en Roosendaal zyn met drie millioen kilo iets „bescheidener". Hui zenhoge bergen van bemodderde bieten stapelen zich op, om straks hun weg naar de grote ketels te zoeken. Op andere losplaatsen van de uitge strekte fabriekscomplexen komen de boeren uit de omgeving in haast ein deloze colonnes wagens hun bieten afleveren, terwijl op de fabrieken te Zevenbergen en Roosendaal ook de spoorwegen iedere avond en nacht vele tientallen wagons met bieten aanvoeren. Intussen hebben de bieten reeds maal de kolossale fabrieken aan de campagne zijn begonnen, de machtige organisatie dag en nacht op volle toeren draait en werkweken van 168 uren maakt, is hiervoor ook niet veel tijd en gelegenheid. Eigen lijk jammer, want voor de leek is het bezoek aan zo'n bedrijf niet minder dan een openbaring. Niet alleen om het interessante van het fabricageproces, maar meer nog wordt men geïmponeerd door het geweldige apparaat dat ieder bedrijf vormt. Onder leiding van drs. M. J. Smit, adviseur van de Verenigde Coöp. Suikerfabrieken, een man vergrijsd in de suikerindustrie, mochten we een rondgang ma ken over de fabrieken te Dinteloord en Zevenbergen. Het bezoek kon slechts vluchtig zijn, want om alles grondig te bekijken zouden er dagen nodig zijn. peraturen gesplitst in ongebluste kalk en koolzuurgas. Wanneer de kalk haar werk als zuiveringsmiddel heeft gedaan, moet zij weer uit het Een seintje van de fabriek brengt de „kanonniers" in actie. De water kanonnen worden in stelling ge bracht op de bietenhopen en met een druk van 3 atmosfeer worden de bie ten door de goten gespoeld om hun weg naar de fabriek aan te vangen. Onderwijl stapelen in de tarreerlo- kalen de mandjes met monsters zich op. Uit iedere party van ongeveer 8000 kg is een monster genomen, om de tarra en het suikergehalte te be palen, aan de hand waarvan de boer straks zal worden uitbetaald. Nauwkeurig worden de monsters gewogen, gewassen en opnieuw ge wogen om de tarra te bepalen. Vierduizend van deze monsters per dag gaan er op de drie V.C.S.-fabrie- ken door. In het laboratorium worden deze monsters gewogen en gefil treerd, totdat met een vernuftig op tisch instrument van elk monster het gehalte kan worden afgelezen. kanonniers in actie de fabriek bereikt. In een eindelo ze stroom spoelen de honderddui zenden kilo's door de wasmolen, waar grote stalen wieken de bie ten voortwentelen op weg naar de snymachines. In de kolossale hal met een warnet van transportbanden en lange batte rijen ketels, gaat dan het „kook"- proces beginnen. In de diffusie-batte rij wordt de suiker uit de snydsels op gelost. De snydsels verhuizen dan naar de pulpafdeling om daar tot nat te of droge pulp verwerkt te worden. Het overgebleven ruwe zwarte sap ziet er nog weinig appetijtelijk uit. Het moet nog gezuiverd worden metongebluste kalk. Op het fabrieksterrein liggen grote hopen kalksteen, afkomstig uit de kalksteengroeven aan de Belgische maasoevers. In eigen kalkovens wordt de kalksteen onder hoge tem- suikerkristaTlennog overdekt met een dun laagje stroop sap worden verwijderd, waarvoor het koolzuurgas wordt gebruikt. Het klinkt allemaal maar eenvoudig, maar wie een blik slaat in de mach tige hal met tientallen ketels en hon derden meters leiding weet wel beter. In de filterpers blyft tenslotte de koolzure kalk als schuimaarde ach ter, welke een waardevol kunstmest vormt. Borrelend en schuimend vervolgt intussen het sap zijn weg door de ver dampingsstations om ingedikt te worden, totdat tenslotte de centrifu ges bereikt worden. Hier voltrekt zich voor de leek het ..wonder". De suikerkristallen, nog overdekt met een dun laagje stroop, stromen als een bruine bry in de roterende ketels. De stroop scheidt zich hierin af en plotseling zetten zich dan de suiker kristallen tegen de wand af. Met hou ten spaanscheppen wordt de suiker verwijderd en nadat zij daarna nog is gedroogd en afgekoeld vindt zij de_ weg naar de magazijnen. Ook weer enorme hallen, waar onder het nauw lettend toeziend oog van de fiscus- ambtenaren dit vanwege de ac cijns! de tienduizenden zakken worden opgeslagen, om straks hun tocht naar de consument aan te van gen. In Dinteloord staan batterijen van verdampingsketels opgesteld. Stroop voor de huisvrouw. ABNORMALE CAMPAGNE grond komt er in de bezinkingstanks op de fabrieken terecht. Genoeg om er een hectare grond één meter mee op te hogen! Bovendien geeft de ho ge tarra veel extra werk op de fa brieken. Zelfs moet men nu af en toe de transporteoten op de terrei nen uitgraven, daar dc grote hoe veelheden grond de afvoer van de bieten bemoeilijken. Doch, zo heeft bijna iedere cam pagne weer haar problemen, al is het dan dit jaar wel bijzonder! Aanvoer van bieten nog onvoldoende Duizelingwekkende cijfers. Is het niet interessant om te ijj weten dat de V.C.S.-fabriek Dinteloord, de grootste beet- jt; T wortelsuikerfabriek ter wereld, •fc in staat is 7000 ton suiker per week te produceren? Wanneer deze weekproductie een3 op vrachtauto's van vijf ton zou worden geladen, zou men er 1400 nodig hebben, die een stoet van 10 kilometer zouden vor- t- men. En dan te weten dat men omstreeks 1870 op de suiker- i! fabriek te Bergen op Zoom met 'fi een productie van 1000 zakken suiker per week niet ontevre- den was. Alleen de fabriek te Dinteloord ij: kan met haar weekproductie -ie v- reeds voorzien in de sujkerbe- hoefte van geheel Nederland ij; voor één week. Enorm zijn echter ook de be- hoeften van de drie V.C.S.-fa- brieken. Voor het opwekken van electrische energie worden ij! bij een verwerking van 900 mil- iioen kg bieten, maar even in een paar maanden tijd, 45.000 ton kolen door de machtige ovens verslonden. Twee-en-der- tig duizend gezinnen met elk twintig mud zouden er een hele ij; winter van kunnen stoken! Bo- vendien zijn er voor deze drie fabrieken in de zomermaanden 90 schepen van 300 ton nodig !jj om de kalksteen uit België te ij: halen, welke eveneens onmis- baar is bij de suikerfabricage. Er worden nauwkeurige proeven genomen. Ongeveer een maand is de bietencampagne nu aan de gang en nog steeds kunnen de drie V.C.S.-fabrieken door onvoldoende aanvoer van bieten niet op volle capaciteit draaien. „In al mijn acht-en-dertig dienst jaren heb ik dit nog nooit beleefd", zo vertelde drs M. J. Smit, algemeen adviseur der Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken, toen hy ons over de machtige bedreven te Dinteloord en Zevenbergen rondleidde. De in vloed van de weersomstandigheden, die alle werkzaamheden in de land bouw heeft verlaat, doet zich danig gelden. De drie fabrieken die een slordige 13.000 ton bieten per dag kunnen verwerken of wel de inhoud van 650 spoorwagons, kunnen thans nog slechts op 80 tot 95 procent van de capaciteit draaien. Hierdoor is men reeds ongeveer een week op het tijdschema achter geraakt. De drie fabrieken verwachten ruim 900.000 ton, waarmee men rond 15 December gereed had kunnen zijn. Nu zal het echter wel een weekje later worden. De huizenhoge bergen bieten op de losplaatsen aan de fabrieken, ma ken op de bezoeker een geweldige indruk. Voor de suikermensen die dagelijks met millioenen kilo's re kenen, betekenen ze maar weinig. „Neem daar zo'n hoop", zegt de heer Smit. „Het is een twe-- millioen ki lo. In zes uren zijn deze in Dintel oord verwerkt". Dag ex nacht wordt er doorgewerkt, terwijl bovendien nog een voorraad moet worden ge vormd voor Zondags, waarop geen aanvoer plaats vindt, zodat men kan nagaan, dat enorme hoeveelheden bieten nodig zijn. Maar ja, de boeren kunnen nu eenmaal geen ijzer met handen bre ken, zodat men het noodgedwongen op de fabrieken voorlopig nog wat langzamer aan moet doen. Dit le vert natuurlijk verliezen op, doch aan de andere kant staan hiertegen toch ook wel enige winstpunten. De suiker wordt nu nog méér uit de pulp gehaald, terwijl ook de suikerver- liezen in de hopen op de losplaatsen geringer zijn. mische omzetting, als gevolg van warmteontwikkeling, verliezen van 0.1 k 0.2 suiker optreden. Wan neer men bedenkt, dat 0.1 voor de drie fabrieken zo ongeveer neer komt op 9000 zakken suiker a 40.- 360.000, dan mag dit lichtpuntje wel meegerekend worden. Met het verlengen van de campag ne wordt echter het vorstrisieo gro ter. Vorst kan men in de bieten campagne slecht gebruiken, daar hierdoor veel rot kan optreden. Men hoopt dus maar, dat dit jaar Koning Winter zich zeker niet vóór de Kerst dagen zal aandienen. Het suikergehalte biyft niet bijzon der hoog. Over het gehele land ge rekend komt men rond de 15 Vz %- hetgeen gezien de buitengewoon slechte weersomstandigheden, eigen lijk toch ook weer niet tegenvalt. „EXPORT" VAN GROND Een ander probleem dat dit jaar bijzondei ^terk naar voren komt, is de hoge tarra. Alweer zijn het de weersomstandigheden, met daarnaast de minder goede verzorging, welke hiervan de oorzaak zyn. Dikke, vette hompen klei blijven aan en tussen de bieten zitten. Men komt nu op een gemiddeld tarrapercentage van 20 hetgeen ongeveer de helft méér is dan normaal. Een kostbare zaak voor de fabrie ken, daar nu eenmaal de vervoer ders ook voor de grond betaald moe ten worden. En voor de boeren bete kent het bovendien een grote „ex port" van goede grond van de be drijven naar de suikerfabrieken. Drs. Smit rekende het ons even vlug voor. Honderd zestig millioen kg Wanneer anders de bieten enkele dagen in hoge bergen opgestapeld moeten liggen, kunnen door de che- tienduizenden zakken worden opgeslagen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 5