PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Saarkwestie lang niet geregeld tussen Parijs en Bonn Regeling Rode voor inschakeling Kruis bij rampen van BIETENCAMPAGNE BEGONNEN DEMOCRATEN WILLEN SAMEN WERKEN MET EISENHOWER ZWERFSTROMEN" OORZAAK VAN SPOORWEGONGELUK BIJ ELST? 197e Jaargang-No. 262 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; t 5.85 p. kw.; fr p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 6 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regel») van 15 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 23 cent meer. Giro No 359300 P Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorstatr. 63, ïelef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr 2; Zierikzee. N. Bogerdslr C 160. 1elef- 28. TEGENSTRIJDIGE VERKLARINGEN Besprekingen over officiële interpretaties aangekondigd Twee der regeringspartijen van Adenauer hebben geweigerd de Saar overeenkomst te aanvaarden. De Bondskanselier trachtte olie op de golven te gieten door nieuwe Frans-Duitse besprekingen aan te kondigen. De on derhandelingen zouden gevoerd worden door Jean Marie Soutou, eerste particuliere secretaris van Mendès-France en Herbert Blankenhorn, hoofd van de politieke afdeling van het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken. Doel van deze besprekingen was de Saarovereenkomst „te inter preteren en mogelijk aan te vullen." Intussen heeft Parijs deze mededeling tegengesproken. De zegsman van het Franse ministerie van buitenlandse zaken zeide, dat zijn regering van mening is, dat de Saarovereenkomst geen interpretatie behoeft. Later zullen op bepaalde punten regelingen worden getroffen, maar dat houdt niet in, dat zulks reeds volgende week zou gebeuren. De oppositie in Bonn tegen de over eenkomst voelt zich gesterkt door het feit, dat nu ook Frankrijks ambassa deur in Saarbriicken, Grandval, de opvatting heeft geuit, dat de regeling definitief zal moeten zijn en in een komend vredesverdrag niet zal mogen worden veranderd. Deze opvatting staat lijnrecht tegenover die, welke officiële woordvoerders in Bonn uitten en volgens welke slechts een tijdelijke status voor het Saargebied is vastge legd, die alle mogelijkheden voor een vredesverdrag open zou houden. Versterkte druk. De druk op dr. Adenauer is giste ren nog versterkt door een besluit van de door de Christelijke partij beheers te landdag van Rijnland-Palts. Men kan een definitieve regeling van het Saarvraagstuk slechts aanvaarden, Tijdens weekend regen j mogelijk. (Van onze weerkundige H medewerker) Al enkele dagen is er regen verwacht, maar in tegenstel- ling tot wat wjj de laatste maanden gewoon zijn, wil het nu niet meer regenen. Op zich- zelf is dit een gunstig ver- schijnsel. Met een zonnige dag j§ als die van gisteren zal ieder n zijri ingenomen. Een regenfront ligt reeds en- M kele dagen boven Engeland en heeft al enige malen getracht boven ons land door te breken. Dit is nog niet gelukt, maar zoals het er gisteravond naar uitzag, zal dit front nog onder m enige regen dit weekend passé- ren. In Noord Rusland doet de winter zijn intrede, zo dat zelfs midden op de dag temperaturen van 15 graden beneden vries- s lukkig zal voorlopig geen be- langnjk koudere lucht ons land bereiken. Illlllilllllllllllllllllilllllllllllllllllll Korte staking op m.s. „Oranje" Van Indonesisch personeel In plaats van 1 uur is het m.s. „Oranje" van de stoomvaartmjj. „Ne derland" gistermiddag te drie uur vertrokken als gevolg van een korte staking van 220 man Indonesisch be dieningspersoneel. Hun actie betrof geen directe loon- kwestie maar het huidige roulerings- systeem. Het geschil zal verder in ge organiseerd overleg tussen werkge vers- en werknemersorganisaties in Indonesië tot algehele oplossing wor den gebracht. Audrey Hepburn heeft Vrijdagochtend met haar man, Mel Ferrer, een be zoek gebracht aan het revalidatie centrum van het ministerie van oor log ,A-a>rdenburg" te Doorn. wanneer deze een terugkeer van het gebied naar Duitsland inhoudt. Minister-president Altmeier zei in zijn regeringsverklaring voorts, dat de Nederlander Van der Goes van Na- ters wegens zijn „eenzijdige politieke houding" voor Duitsland volkomen onaanvaardbaar is als commissaris voor de Saar. Hij wees elke oplossing van de hand, die „de naam van Europa zou misbruiken om een afscheiding van de Saar van Duitsland te camoufle ren." Het aangekondigde debat van de Bondsdag op Donderdag a.s. gaat door. Volgens een officiële woordvoerder in Bonn moet er van uitgegaan wor den, dat wijziging van de tekst van het Saarverdrag niet meer mogelijk is, wel echter het opstellen van of ficiële interpretaties. Dit standpunt heeft dr. Adenauer ook ingenomen bij de besprekingen, die hij met de re bellerende liberale leiders voerde en in een verklaring voor zyn kabinet. Vluchtelingenactie 869.000. Het comité Vluchtelingenhulp 1954 heeft gisteren 48.000 ontvangen. Het totale bijeengebrachte bedrag is nu 869.000. Ontwikkeling van atoomenergie. Amerikaanse hulp aangeboden. De Amerikaanse afgevaardigde naar de V.N., Henry Cabot Lodge, heeft bij het openen van het debat over het plan van president Eisenhower voor atoomenergie voor vredesdoeleinden in de politieke commissie gezegd, dat Amerika aanbiedt andere landen te helpen bij het oprichten en exploiteren van reactors voor het ontwikkelen van atoomenergie voor vreedzame doelein den. .,Wij zijn bereid met andere landen besprekingen te voeren over bilaterale overeenkomsten, die het ons onder on ze wetten mogelijk zullen maken tech nische inlichtingen, technische bijstand en de noodzakelijke hoeveelheid splijt baar materiaal voor de bouw en de exploitatie van reactors voor onder zoek in het buitenland te geven", al dus Lodge. Er konden in bepaalde gevallen kleine reactors m een jaar worden ge bouwd voor heel wat minder dan 500.000 dpllar. Deze zouden radio-ac tieve isotopen kunnen produceren. Audrey Hepburn weer naar Rome. Dank zij de actie van Audrey Hep burn is het geld bijeen voor de grond, waarop de bungalows worden ge bouwd voor het revalidatiecentrum in Doorn voor de militaire oorlogs slachtoffers. Gisteren bezocht de jeugdige film- actrice Doorn in gezelschap van haar man, waar zij hartelijk werd ontvan gen door de 225 hier verpleegde pa tiënten. Namens de Bond van Neder landse militaire oorlogsslachtoffers werd haar het gouden kruis van dienste van deze bond toegekend. Bij Gerzon zamelde de actrice ruim 7700 in voor deze invaliden. Bij het Airborne monument in Oosterbeek heeft Audrey Hepburn een krans ge legd, waarna het echtpaar Arnhem bezocht. Vermoedelijk komt de actrice vol gend jaar weer naar Nederland en dan zal zij langer te Arnhem verblij ven. Met de „Prinses Irene" is Audrey gistermiddag van Schiphol naar Rome teruggekeerd. Nieuwe congres 1 Januari bijeen Op 17 November wordt in het Witte Huis een bespreking over buiten landse aangelegenheden gehouden, waarvoor president Eisenhower de re publikeinse en democratische congresleiders heeft uitgenodigd. Daarmede wenst de president de nadruk te leggen op zijn wens volledig samen te werken met de nieuwe democratische meerderheid in het Congres. Senator Lyndon Johnson leider der nieuwe democratische meerderheid in de Senaat verklaarde, dat de democratische afgevaar digden „in aanzienlyke mate" met de president zullen samenwerken. „Wij zullen de president", zo ver klaarde de Senator, „meer dan halver wege tegemoet komen bij elk streven, om een gemeenschappelijke oplossing te vinden voor de moeilijke vraag stukken van nationale veiligheid, vre de en het bevorderen der welvaart. Indien wij het niet met de presi dent eens zijn, zal onze stem door onze overtuiging worden bepaald. Doch wij zullen aan de orde gestelde vraagstukken uitsluitend beoordelen aan de hand van onze beginselen", al dus Senator Johnson. Het nieuwe congres komt na één Januari 1955 bijeen. Het thans in re publikeinse handen zijnde voorzitter schap der Senaatscommissie zal dan naar de democraten overgaan. Men verwacht, dat herstelling der bij de Senaatsverkiezingen in de sta ten Oregon en New Jersey uitge brachte stemmen zal worden gelast. Beide staten waren voor de verkie zingen door republikeinen in de Se naat vertegenwoordigd, terwijl dit thans door met geringe meerder heden gekozen democraten ge schiedt. Welingelichte kringen te Washing ton verwachten als een belangrijk ge volg van de thans in feite ontstane twee-partijenregering, dat het presi dent Eisenhower mogelijk zal zijn de goedkeuring van het congres te ver werven voor znn liberale handelspoli tiek. Nu de bietencampagne weer is begonnen, bezocht ééngonzer verslaggevers 's werelds groot ste beetwortelsuikerfabriek, de „Dinteloord" en de zusteron derneming te Zevenbergen, tuiee leden van het V.O.S.- Jtrio". Door vele banden zijn deze fabrieken met agrarisch Zeeland verbonden. Niet alleen leveren vele boeren uit deze ■provincie, als aandeelhouders hun bieten, doch bovendien zyn verschillende topfiguren van dit millioenenbedryf uit Zee land afkomstig. Op pagina 9 wordt iets verteld over dit niet alleen machtige, doch ook buitenge woon interessant bedrijf. Belgische benzineprijs vastgelegd. In strijd met Benelux-afspraken. De benzineprijs in België werd in dertijd belast met extra rechten ten belope van een frank 1 per liter. Hoe wel deze belasting als tijdelijk be doeld was, heeft het ministerie van financiën haar thans van de buiten gewone naar de gewone begroting overgebracht, waardoor het voorlopige karakter is komen te vervallen. De voorzitter van het Belgische Be- neluxcomité, oud-premier J van Hout- te en de secretaris-generaal van dit comité. M. Stijns, hebben thans een schrijven aan de minister van finan ciën gezonden, waarin zij verklaren, dat zijn maatregel in strijd is met het verdrag betreffende de éénmaking der accijnzen in Beneluxverband. In het bijzonder wordt erop gewe zen, dat het verschil tussen de ben zineprijzen in België en Nederland thans een blijvend karakter heeft ge kregen, hetgeen een reactie zal hebben op de productie- en verhandelingskos- ten in beide landen. Het Belgische Beneluxcomité, aldus het schrijven, betreurt deze beslissing ten zeerste en drukt de verwachting uit dat de rege ring deze zal herzien. Bomaanslagen te Casablanca. Verscheidene Marokkanen zijn Vrij- tg licht gewond bij twee bomaan slagen, die in het oude, Arabische deel van Casablanca zijn gepleegd. ONDERZOEK NOG NIET AFGESLOTEN Verbod om pekel te strooien. Het justitiële onderzoek naar de oorzaak van het spoorwegongeluk bij Eist op Woensdag 13 October is officieel nog niet afgesloten. Het gerech telijke laboratorium moet nog rapport uitbrengen. Maar de justitie kan wel onderschrijven het rapport van de spoorwegdeskundige, waarin als het oordeel van de Nederlandse Spoorwegen wordt uitgesproken, dat de oor zaak van het ongeval er een van buiten af is geweest en dat zich Iets dergelijks voor de 13de October nog nooit had voorgedaan. stand van het gebruikte stuk draad van dezelfde kwaliteit was n.l. na de proef practisch identiek (even afge sleten) aan die van de draad in de wisselkoker. De spoorwegen hebben naar aan leiding hiervan reeds maatregelen ge troffen om herhaling te voorkomen en een order uitgevaardigd, dat geen pekel of iets dergelijks brj sneeuwval of gladheid op spoorwegovergangen mag worden gestrooid. Die pekel zou zogenaamde „zwerfstromenop ge- electrificeerde baanvakken kunnen veroorzaken, waardoor de bodem ge leidend wordt. Volgens persoonlijke opvatting van de officier van justitie te Arnhem zou een dergelijke „zwerf- stroom" ten tijde van het ongeluk bij Els veroorzaakt kunnen zijn door het vallen van kunstmest of andere che micaliën (by een transport over de spoorwegovergang ter plaatse) op een wisselkoker. De geconstateerde overgang duidt daarop. Bij het reconstrueren van een toe stand, als ontstaan ten tijde van het ongeval, is gebleken dat iets derge lijks kan ontstaan door het optreden van zwerf stroom gedurende een jaar: het preciese tijdsverloop na de laat volledige controle van ae wisselko in deze spoorwegovergang. De t Von Kleist overleden. Ewald von Kleist, de 73-jarige ge wezen Duitse veldmaarschalk, is over leden, zo meldt het Oostduitse Nieuwsbureau AD.N. Von Kleist zat in de Sowjet-Unie een straf uit wegens aldaar begane oorlogsmisdaden. Hij was al lange tijd ziek. De gewezen veldmaarschalk heeft een leidende rol gespeeld bij de Duit se offensieven in Polen, Joego-Slavië en Rusland. BRIEF AAN COMMISSARIS DER KONINGIN Hulpverlening wordt centraal door minister geregeld De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft van minister Beel een uitvoerig schryven ontvangen, waarin richtlijnen worden gegeven over de inschakeling van het Rode Kruis bij eventuele rampen. In deze brief wordt er op gewezen, dat de hulp van het Nederlandse Rode Krnis een uitermate belangrijke factor is gebleken by de hulpverlening In de rampdagen van 1953. Doch daarbij bleek tevens, dat het in de toekomst noodzakelijk is, dat van de aanvang af centraal vast staat, hoe de organen van het Rode Kruis kunnen worden ingeschakeld. De minister heeft daarom thans richt lijnen vastgesteld, die een snelle inschakeling van de betrokken eenheden mogelijk maken. Door deze regeling zal de centrale overheid steeds een in zicht hebben in de stand van zaken by de hulpverlening. te houden en doet vervolgens medede ling aan de minister welke eenheden voor hulpverlening beschikbaar zyn. Via de Commissarissen der Konin gin regelt deze de inzet der colonnes. By een ramp binnen een gemeente, waar een Rode-Kruiscolonne is, zal de commandant op eigen initiatief, dan wel op verzoek van de burge meester zyn colonne mobiliseren. In dien additionele hulp nodig is, wendt de Commissaris der Koningin zich tot gewestelyke commandant van het Rode Kruis Korps, die zich voor by De minister stemde in met de wens van het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis, dat het Rode- Kruispersoneel, dat in geval van oor log of oorlogsgevaar deel uitmaakt van de B.B., bij vredesrampen ter be schikking blyft van het plaatselyk commando van zyn eigen organisatie. In geval van een ramp van grote omvang geeft de commandant van het Rode Kruis Korps opdracht aan een aantal of aan alle colonnes, een en ander afhankelijk van de omvang van de ramp, zich voor actie gereed het beschikbaar stellen van hulpco lonnes uit andere plaatsen zal richten naar de aanwijzingen van de Commis saris der Koningin. Indien de Commissaris der Konin gin van oordeel is dat, gezien de om vang van de ramp, het aantal R.K.K.- colormes binnen zyn gewest onvol doende moet worden geacht, moet voor het beschikbaar stellen van hulpcolonnes uit andere provincies de tussenkomst van de minister worden ingeroepen. Het is duidelyk dat het noodzake lijk is, dat de met de leiding van de rampbestrijding belaste centrale over heid voortdurend een goed overzicht heeft van de door het R.K.K. voor hulpverlening beschikbaar gestelde al dan niet reeds ingeschakelde colonnes. Om deze reden werd dan ook overeengekomen dat terugtrek king van ter beschikking staande R.K.K.-coIonnes niet dan na overleg met de minister van binnenlandse za ken zal geschieden. In oorlogstijd zal een groot deel van het personeel van de medische eenheden (colonnes) van het Rode Kruis inclusief het kader zyn inge schakeld in de geneeskundige forma ties van de BB. De inzet hiervan vindt plaats door of op last van de betrokken B.B.-functionarissen, KORTE PREDICATIE lk wil deze laatste geven als U Jlfatt. 20 lo. Niet bij de eerste begint de wijn gaardenier uit te betalen, maar bij de laatste. Dat is de eerste ver rassing. De tweede is, dat de laatsten ook een schelling krijgen. Gevolg: hevig tumult. Deze laatsten hebben één uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die de hitte hebben doorstaan. Inderdaad, een wonderlijke boer, die in onze tijd van looncontracten wel heel slecht zou passen.' En nu zegt JezusMensen, kijk... zó is nu God en zó handelt Hij met Zyn wereld. Twee dingen stelt Hy: Het recht èn de genade. Immers, de hele dag-wer kers" krijgen hun verdiende loon. Geen cent te weinig. Daar zit logica in, de logica van het horizontale vlak. Recht is recht en daarmee uit! Maarhier toont Christus ons iets, wat dit horizontale verticaal snijdt, de genade. Ook de ,/één uur- werkers" ontvangen een volle dag loon. En nu schynt het me toe, dat hier twee elementen domineren. In de eerste plaats het element fan de ver wondering: De Heer is genadiger dan de mensen.' In de tweede plaats het element van vertrouwen: De mensen komen zomaar, zonder naar het loon te vragen. De aanwezigheid van ge loof maakt de gave tot een vreugde volle mogelijkheid. De Heer krijgt de kans Zijn genade te tónen! De „één uur-werkers" geloven, dat hun heer het goed zal maken. Ende dag eindigt in een bly feest! Zó is er ook bij God die verrassende mogelijkheid, die ons horizontale den ken verticaal doorbreekt. Het is de mogelijkheid van de genade! Dat dit by de Here God zo is, is geen conclusie van menselyke ge dachten gang, maar ik ervaar dit als ik kniel bij het kruisin gelóóf! De Here God is verrassend wonder lijk en wonderlijk genadig Want, dat God Zyn Zoon voor mij in de dood heeft gegeven en dat mijn zonden mij werkelijk vergeven zijn en dat ik in mag gaan in des Heren Vreugde, dat is wel de meest onge dachte werkelijkheid, die over myn leven kan komen! De vraag is nu maar, of ik deze mo gelijkheid niet de weg versper door gebrek aan geloof. Wantalléén het geloof doet deze blijde ontdek king, dat God goed is en genadig! Kloetinge P. Kloosterman. VERWACHT... DROOG WEER. Enkele overdrijvende wolkenvelden, aar droog weer. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidoost. De zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. ZON EN MAAN. 7 November Zon op 7.44 onder 17.03 Maan op 15.08 onder 3.24

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1