Win 1000 gulden en bespaar een kwartje! PRODENT londerpijn f 135.- CENTROFORS RUTON 12 Zoveel voordeel biedt alleen Prodent!" voor parelwitte tanden AKKERTJES Een geheel nieuwe vinding op stofzuiger gebied 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 NOVEMBER 1954 Heden is van ons heengegaan, mfln lieve Man en onze zorgzame Vader ADRIAAN JAN KIP, op de leeftijd van 65 jaar. Middelburg: A. J. KIP— HARTGERINK. J. D. KIP en Verloofde. Rotterdam A. W. KIP. Middelburg, 4 November 1954. Keldermanstraat 1. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 8 Nov. a.s. op de algemene be graafplaats. Vertrek sterfhuis 12.30 uur. Geen bloemen. Geen bezoek. Heden overleed onze geachte patroon, de Heer A. J. KIP, op de leeftijd van 65 jaar. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in ere blijven. Personeel Firma GEBR. HILDERNISSE Middelburg; 4 November 1954. Heden overleed, tot onze grote droefheid, zacht en kalm onze ge liefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader ADRIAAN BLAUWKAMER, Echtgenoot van MARIA MAAS, in de gezegende ouder dom van 80 jaar en 11 maanden. Waarde: CORNELIA VAN HOUTE— BLAUWKAMER. A. VAN HOUTE. ANNA SCHRIER BLAUWKAMER. P. SCHRIER. J. BLAUWKAMER. ANNA BLAUW. KAMER— STEVENSE. M. A. BLAUWKAMER CORNELIA BLAUW KAMER— WESTVEER. En Kleinkinderen. Waarde, 5 Nov. 1954. Dorpstraat, De begrafenis zal plaats vinden op Maan dag 8 November, 12 u. Hiermede vervullen wij de treurige plicht ken nis te geven van het overlijden van onze ge liefde Moeder, Be huwd-, Groot- en Over- grootmoder PIETERNELLA BOONMAN, Wed. van W. VAN STRIEN, in de ouderdom van 81 jaar en 8 maanden. Namens de Familie, J. VAN STRIEN. T. VAN STRIEN— DE BOURGRAAF. F. J. VAN STRIEN. J. A. VAN STRIEN— DE RIJDER. En Kleinkinderen. Wolphaartsdijk, 4 Nov. 1954. Begrafenis vindt plaats Maandag 8 Nov. 1954 om 12 uur. Heden overleed, tot on ze grote droefheid, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden, onze be. minde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader CAROLUS BORROMEUS KWANTEN, Echtgenoot van wijlen CORNELIA MARIA VAN VENROOIJ, in zijn 86ste levensjaar Uit aller naam, TH. F. KWANTEN. Goes, 5 Nov. 1954. Zuidvlietstraat 65. De plechtige uitvaart zal plaats hebben in de Parochiekerk van de H.H. Maria Magdalena te Goes op 8 Nov. om 9 uur, waarna begrafe nis op het R.K. kerk hof. Zaterdagmorgen 9 uur VERS RUNDVLEES Boterplein, Vlisslngen. Heden overleed onze geliefde, zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader PIETER MOENS, in de ouderdom van 87 jaar. Uit aller naam, M. MOENS— LOUWERSE. Vlissingen, 4 Nov. '54 Zeemanserve 48. Condoleantie-adres Meylandstraat 7. De teraardebestelling zal plaats vinden op Maandag 8 November a.s., des namiddags 2 uur vanaf Meyland straat 7. Liever geen bezoek. Heden overleed, zacht en kalm, na een gedul dig gedragen lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder DINA ABRAHAMSE, Wed. van J. MEULBROEK. in de gezegende ouder dom van ruim 88 jaar. Yerseke: Wed. E. MEULBROEK —WINTERSWIJK. J. MEULBROEK. K. MEULBROEK— PAAUWE. Baarland: M. HUIJZEN— MEULBROEK. A. A. HUIJZEN. Klein- en Achter kleinkinderen. Kruiningen, 4 Nov. '54 Huize „Avondlicht". De Prijsvraag met bijzonderheden vindt U op d< binnenzijde van deze wikkel. Grijp Uw kans naar f. 1000.- of een der andere waardevolle prijzen. - &KARÈBVITTE'dip; Ga direct naar Uw winkelier om van deze fantastische aanbieding te profiterenU krijgt 2 zeer grote tuben Prodent tandpasta voor slechts f. 1.15. Wie met Prodent poetst, heeft altijd een zui vere adem en glanzende, parelwitte tanden. 1000 gulden in contanten. Dit is de hoofdprijs in de grote Prodent Prijsvraag op de binnenzijde van de wikkel van Uw 2 zeer grote tuben Prodent tandpasta. In totaal 100 waardevolle prijzen. Doe dus meel van de 3 Nederlanders poetsen met schiet je tien maal so vlug op! Gisteravond kon ik haast niet meer vooruit van de pijn. n „AKKERTJE", is die vannacht radicaal weggetoverd. Ik heb dan ook heerlijk ge slapen en ben weer zo fit als 't maar kan. „AKKERTJES" zijn ware pijn - ver jagers en door dat ouwel -omhulsel kan ieder één ze zo gemakkelijk en volkomen smaakloos innemen. Natuurlijk, we heb ben altijd „AKKERTJES" in huis want we weten uit ervaring: helpen direct Iedere Zeeuw leest natuurlijk de P.Z.C. Personeelsvereniging N.V. P.Z.E.M. REVUE PARADE Plaatsbespreking gelftktijdig met loting uitsluitend op vertoon van plaatsbewijzen in het Schuttershof (zij-ingang) op Donderdag 11 November 1954. Aanvang 8 uur n.m. Loting geschiedt door trekking van rynummers aan loket (maximaal 6 plaatsen), Zonder vertoon van plaatsbewüs wordt geen plaats gereserveerd. De Stichting Provinciale Zeeuwse Muziekschool Lo. vraagt in Zeeland woonachtige leerkrachten voor algemeen vormend muziekonderwijs, solozang, alle instrumentale vakken. Sollicitaties met vermelding van opleiding, event, be voegdheid, loopbaan en andere terzake dienende gege vens vóór 1 December 1954 te richten aan de Directeur, Dam 51, Middelburg. N.B. Zij, die terzake reeds met de Directeur contact had den, behoeven niet op deze oproep te reflecteren. compl. met 8 hulpstukken Goedgekeurd door N.V. KEMA en de Ned. Ver. van Hulsvrouwen. HET KWALITEITSMERK RUTON Centraal Gerichte Zuigkracht U weet wat een wervelstorm is? Een zeer snel draaiende luchtstroom. Welnu, zo'n wervelstorm - maar dan in miniatuur - ontwikkelt de CENTROFORS dank zij een bijzon dere constructie. In een ommezien schone vloeren, tapijten en lopers. Alle aanhangend vuil - zand, stof, haartjes, draadjes, kruimels, enz. - worden onweerstaanbaar losgedraaid en weggezogen. Moderne mensen nemen de modernste stofzuiger 1 O N A L E PRODUCT*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 16