PREDIKBEURTEN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS „WALCHEREN" JUBILEERDE WALCHEREN GEMEENTEBESTUUR SOUBURG BEZOCHT B.B.-BUNKER ZATERDAG 6 NOVEMBER 1954 PROVINCIALE ZEEÜWSB COURANT 40JARIG BESTAAN De heer L. P. van Oorschot belichtte sociale waarde. Het algemeen ziekenfonds „Wal cheren" bestond op 1 Augustus j.l. 40 jaar. Dit feit werd Vrijdagavond feestelijk herdacht in een bijeenkomst van het ziekenfondsbestuur met het personeel an het „Strandhotel" te Vlissingen. Bij deze gelegenheid heeft de heer L. P. van Oorschot, secretaris en tevens, oudste lid van de ledenraad, een jubileumrede uitgesproken, waar in hy zich voornameiyk bepaalde by de sociale aspecten van het zieken fondswezen. Toen op 1 Augustus 1914 het A. Z. W. werd opgericht door wijlen dokter Staverman en wijlen de heer J. de Meij, was dit het resultaat van pogingen om de zogenaamde dokters- fondsjes, „de bus", samen te voegen en daardoor de bevolking een goede medische verzorging te waarborgen. De rechten en de plichten van de verzekerden werden vastgelegd en het fonds ging over in eigendom van de Maatschappy tot Bevorde ring van de Geneeskunst. Uit hetgeen de heer Van Oorschot naar voren bracht bleek duidelgk, dat de medische verzorging van voor 1914 zo goed als geen sociale bete kenis haai Maar na die tgd werd dat anders. Thans staat 75 tot 85 der Nederlandse bevolking bij de zieken fondsen ingeschreven; voor Walche ren is dit percentage 80. In 1941 kwam de verplichte verzekering tot stand, welke reeds was voorbereid door onze vooroorlogse regering. Het is thans de premieregeling voor de niet-verplicht-verzekerden, welke de grootste zorgen baart. Dat de oprichting en inrichting van de vele ziekenhuizen, waarover Nederland thans beschikt, mogelyk is geworden, achtte spreker mede toe te schrgven aan de werkzaam heid van de ziekenfondsen. In 1953 maakte het fonds zich los van de Mij. tot Bev. van de Geneesk. en sedert dien treedt het zelfstandig op. Tenslotte richtte de heer Van Oor- Officiële publicaties MIDDELBURG Instelling wachtverbod in de Zusterstraat (art. 4, lid I, sub h, Wegenverkeers reglement). B. en W. van Middelburg, daartoe ge machtigd bij besluit van de Raad dier gemeente van 13 Augustus 1951; over wegende, dat het niet wenselijk is, dat in de Zusterstraat, waarvan het wegvak slechts vijf meter breed is. aan beide zij den wordt geparkeerd; gelet op artikel 4, lid 1, van het Wegenverkeersreglement: besluiten een wachtverbod uit te vaardi gen voor de Zusterstraat aan de zijde van de panden welke even genummerd zijn. Middelburg, 4 November 1954. VLISSINGEN. Medewerking artikel 72 L.O. wet 1920. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dat door de raad der gemeente in zijn vergadering van 29 Oc tober 1954 onder no. 6 werd besloten aan de Vereniging voor bijzonder lager on derwijs op gereformeerde grondslag al hier ten behoeve van de Prins Bernhard- school aan de Bonedykestraat medewer king te verlenen voor de uitbreiding de zer school met 2 lokalen. Vlissingen, 2 November 1954. Burgerlijke Stand. VLISSINGEN. Bevallen: M. J. SpanjerNieuwdorp, z.; C. SloofJanssen, d.; H. Mommaas Bok, d.; L. d. RidderBos, z.; M. Kloot wijk—Bos, d.; C. A. Tournoij—V. Leeu wen, z.; C. Stouthamerv. Huizen, z.; G. C. HamelinkDe Paepe, z.; D Tabak v. d. Velde, d.; J. R. H. RasZwijnvoorde, z.; L. F. C. v. Dobben—Kolff. 2 d.; A. HamelinkCalon, d.; J. de KyzerSia- haya,, d.; E. StroobandPolderman, z. L. J. Hoogesteger—Wolf, d.; A. P. M. Pie- tersev. Laarhoven, z.; A. H. *de Jong Pieter, z.; C. A. JanseHendrikse, d. Ondertrouwd: J. Mallle, 23 j. en G. Koetje, 23 j.; J. v. Oorschot 24 j. en C. J. Timmerman,; A. J. Muren, 49 j. en J. T. M. Saris, 40 j.; R. F. Haarsma, 24 j. en M. E. de Koster, 22 j.; P. C. Dieleman, 25 j. en T. Steinhauer, 28 J. Getrouwd: S. Stopacua, 28 j. en E. J. N. Geeve, 26 j.; A. W. Minderhout, 32 J. en W. J. v. Splunder, 31 j.; F. Blind, 20 j. en A. H. Polderman, 19 j.; L. J. Slagboom, 25 j. en J. J- v. Akkeren, 20 j.; F. M. J. Meur, 31 j. en J. M. Tax, 19 j.; P. v. Be- veren, 35 j. en J. Verbokken, 23 j. Overleden: M. C. Kommers, 70 J., e. v. H. L. Mercij; P. J. de Wekker, 74 j., wed. van M. F. Rouw; M. J. de Vuijst, 70 j., wed. van J. D. de Winde. OOSTKAPELLE. Bevallen: N. SchoeJanse, z. Ondertrouwd: W. Francke, 20 j. en M. Jobse, 21 j. Getrouwd: J. ESmmel, 27 j. en W. S. Rotte, 23 j. Overleden: C. Taal. echtgenote van A. Theune, 88 j.; J, Kqdde, echtgenote van J. M. Wijkhuijs, 52 j. BIGGEKERKE. Bevallen: E. KoppejanWisse, d.; J. Meijer—Riemens, d. Overleden: E. VliegerKoppejan, 69, j., echtgenote van P. Vlieger; Z. Klaasse, 85 j., weduwnaar van W. Looise. MELIS KERKE. Bevallen: M. Bommeljévan de Vijver, d. Ondertrouwd: L. Joosse, 27 j. en S. Jan se, 24 j. Getrouwd: G. Wijkhuijs, 28 j. en T. Sinke, 23 j.; L. Wouters. 23 j. cn P. Francke, 22 j. KOUDEKERKE. Bevallen: L. Verhage—Wielemaker, z.; Getrouwd: J. van Sluijs, 22 j. en C. Francke, 19 j.; J. W. de Regt, 19 j. en J. Kluijfhout, 18 j.; A. B. Bosselaar, 29 j. en M. J. van Hee, 21 j.; Overleden: T. A. Schippers, 66 j. en C. J. Desein, 83 j.; L. Cevaal 78 j.; J. Bras ser, 67 j. schot zich tot de voorzitter, dokter J. S. Bloos, die hg in waarderende bewoordingen toesprak voor de wy- ze, waarop hg het werk van zijn voorganger, dokter Staverman, voortzette. Voordat de heer Van Oorschot aan het woord kwam, sprak de heer Bloos de aanwezigen een hartelgk welkom toe in het bgzonder de beide oudste krachten van het fonds, de heren Van Oorschot en Dommisse. De heer A. Korteweg, directeur, sprak namens het personeel en prees zich gelukkig voor het ziekenfonds te mogen werken. Hij noemde dit 40-jarig jubileum een myipaal in de strijd voor een betere medische ver zorging. Namens het personeel bood hy net bestuur een boekwerk aan over Walcheren, verlucht met vele mooie foto's. Nadat de heer G. J. M. de Greef een aantal van zgn prachtige foto's had geprojecteerd, waarvoor aller- wege grote waardering bestond, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen, waarbij de liefhebbers gelegenheid werd gegeven een dansje te maken. Koninklijke onderscheiding. Naar wij vernemen heeft Z. M. de Koning der Belgen de inspecteur van het Belgisch Loodswezen te Vlissin gen, de heer A. J. de Mulder be noemd tot Ridder in de Leopoldsor de van België. Huis-aan-huis collecte voor slachtoffers in Oostenrijk. In het gemeentehuis te Vlissingen werd Vrijdagavond een byeenkomst belegd, waarbij aanwezig waren bur- femeester mr. B. Kolff. wethouder J. ost, de heer H. J. Visser, admini strateur gemeentelijk bureau voor sociale zaken, alsmede vertegenwoor digers van diverse organisaties in Vlissingen. Deze bijeenkomst werd gehouden om te komen tot het orga niseren van een hulpactie voor de ge troffenen in Oostenrgk. Indien mogelgk. zal er in de week van 22 tot 27 November een huis- aan-huis collecte worden gehouden. Hiervoor, zijn ongeveer 80 collectan ten nodig, waarvan zich reeds 60 heb ben opgegeven. Van de personeels vereniging der Koninklgke Maat schappij „De Schelde" was toezeg ging ontvangen, dat de opbrengsten van vier toneelavonden voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Oostenrgk beschikbaar worden ge steld. De eerste avond had 91 op gebracht. Middelburg „Soli Deo Gloria" herdacht Middelburgs bevrijding. De Middelburgse Noorderkerk was Vrijdagavond goed bezet, toen daar een bijeenkomst aanving, georgani seerd door de Chr. Zangvereniging „Soli Deo Gloria", ter gelegenheid van de bevrijdingsherdenking Ds. W. J. Meister, Geref. predikant uit Middel burg, opende met gebed en hield daarna een rede, waarin hij een verge lijking trok tussen de bevrijding van 1944 en die uit de strijd tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. De kracht, die onze voorouders beza ten, uitte zich toen o.a. in de liederen van Valerius en ds. Meister vroeg zich af waar de hedendaagse liederenbun del is, waarnaar thans gegrepen kan worden bij deze herdenking. Spreker wijdde voorts een kort woord aan de nagedachtenis van de gevallenen. Koor en kinderkoor van „Soli Deo Gloria" voerden vervolgens een groot aantal van de aloude liederen van „Valerius Gedenckklanck" uit, onder leiding van de heer Jan Kousemaker. Enkele soli werden gegeven door de bas J. Mondeel. De orgelbegeleiding was in handen van de heer C. J. Barth. Ds. F. Don, Hervormd predikant te Middelburg, hield een sluitingstoe spraak, waarin ook hij de „Spaanse tijd" met de huidige vergeleek en sprak van de dankbaarheid, waarmee het past thans deze datum te mogen herdenken in vrede, vrijheid en ge loof. Daarbij herinnerde hij aan Gods ongekende zegeningen, die Nederland in de verstreken 10 jaren heeft ont vangen. Rondleiding tijdens „Start". Van de zijde der Vereniging „Kunst museum" verzoekt men ons er op te willen wijzen, dat tijdens de openings- duur van de expositie „Start" vier rondleidingen zullen worden gehou den. Op beide Dinsdagen zal de heer Louis Heymans 's avonds deze taak op zich nemen, terwijl de heer J. L. Mul der van het ministerie van O. K. en W. twee Donderdagavonden de belang stellenden op deze wijze zal inlichten. Ons verslag van de opening van „Start" bleek te dien aanzien enig misverstand te wekken. Van onze adverteerders. Dezer dagen opende de firma „De Lichtbron", handel in electrische ap paraten en verlichtingsartikelen, in haar pand aan de Lange Noordstraat 14 te Middelburg twee nieuwe show rooms. In de ene worden de aller nieuwste vindingen op gebied van ver lichting getoond, alsmede stofzuigers en verschillende andere electrische apparaten. De andere showroom is Speciaal bestemd voor demonstratie van radio- en televisie-artikelen. In deze afdeling werden met het oog op een goede accoustiek voorzienin- ~en getroffen, waardoor geen weer- :lank ontstaat. Adspirant-kopers kunnen er, comfortabel gezeten, luis teren en kyken naar hetgeen er aan de markt wordt gebracht. Beide showrooms zyn smaakvol ingericht, waarbh' de juiste kleur combinaties werden gekozen. Deze uitbreiding van „De Lichtbron" mag dan ook als een aanwinst worden be schouwd. Dat zij in een behoefte voor ziet. is reeds uit het drukke bezoek gebleken. Marktberichten VISMIJN VEERE. 5 November. Export garnalen, aanvoer 841 kg, 6588. Schar, aanvoer 16 kg, 31. Bot, aanvoer 104 kg, 1618. Wijting, aan voer 5 kg, 24. Middel tong, aanvoer 7 kg, 205231. Rog aanvoer 91 kg, 2141. Ka beljauw. aanvoer 3 kg, 84. Wulken, aan voer 32 kg, 80. VEILING MIDDELBURG. Appels: Cox Orange Pippin A 50.30, B 55.60, C 26.90, AAA 54, AA 56.40, I 25—60, II 929, K 2133. Goudreinetten A 22.20, AA 25.80. BC 16.50, K 10—19. Jonathan I 1623, K 10—14. Laxton Superbe K 19. Groninger Kroon I 27. Zoete Ermgaard K 16—20. Sterappel I 22. Lombart Calville K 18. Golden Delicious K 16. Zoete Cam pagne K 16. Peren: Beurré Clairgeau I 14—23, K 16—11. Gieser Wildeman I 28. Nouveau Poiteau K 3. Beurré Alex Lucas K 18. Comtesse de Paris K 14. Zw. Wijn peer I 8. K 811. Legipont K 31. Doyenne du Cornice K 54. Emile d" Heyst K 8. Gieser Wildeman K 15—16. Ananas me loenen 722. Black Alicante 97123. Gol den Champion 116—118. Tomaten A 21— 78, AB 33. B 21—47, C 24—76, CC 23—51. Groenten: Bloemkool A 33—61, B 21— 38, C 9—23. Savoye kool 6—16. Rode kool 8—18. Witte kool 12—13. Andijvie 6—17. Spruiten 21—67. Prei 13—20. Boskroten 7 18. Kroten per kg 26. Bospeen 2939. Waspeen 19—38. Breekpeen 14—15. Sla 4 —9, Snijbonen 62. Princessebonen 24— 188. Witlof 37—78. Spinazie 15—41. Pos telein 23—31. Uien per kg 7—19. Boere- kool 3—17. Vlissingen Vrouwenbond P.v.d.A. vergaderde Onder voorzitterschap van mevr. A. Priester-Gubbels kwam Donderdag avond de afdeling Vlissingen van de Vrouwenbond van de P.v.a.A. in jaar vergadering bijeen. De jaarverslagen van secretaresse en penningmeesteresse werden goed gekeurd en de aftredende bestuursle den herkozen. Na de pauze hield de heer M. J. van Poelje een praatje over de algemene politieke situatie in ons land. Medegedeeld werd, dat op 11 No vember de jaarlijkse Vrouwendag ge vierd zal worden in „Concordia", Pa lingstraat, waar het Tweede Kamer lid. mevr. A. Ploeg-Ploeg, zal spreken. Op 30 November wordt te Goes een gcwesteiyke vergadering gehouden. Toneelavond Z.V.U. Vrijdag 12 Nov. a s. houdt de Zeeuw se Volksuniversiteit een toneelavond in het Concertgebouw te Vlissingen in samenwerking met de maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" departe ment Vlissingen. Examens Geslaagd voor scheepswerktuig- kundige diploma A de heer L. Prin sen. Geslaagd voor 3de stuurman G.H.V. de heer N. E. J. de Smit. Leerlingen der „De Ruyterschool". Oost- en West-Souburg Ernstige aanrijding. Op de kruising MarnixpleinKa- naalbrug te Souburg ontstond een aanrgding tussen een wielrijdster en een beryaer van een scooter. Het on geluk gebeurde, doordat de wielrgd- ster niet voldoende aandacht be steedde aan het verkeer op de Vlis- singse weg. Beiden kwamen daarbg ten val. De bergder van de scooter, werd aan het gelaat gewond en liep een zware hersenschudding op. De man moest naar het ziekenhuis in Middelburg worden overgebracht. Beide voertuigen werden aanzien lijk beschadigd. Oostkapelle Oost- en West-Souburg Korte raadsvergadering. De raad der gemeente Souburg kwam Vrydagmiddag in een korte openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester A. H. S. Stemerding en behandelde enkele punten, welke geen bezwaren ontmoetten. Zo werd o.m. besloten tot het ver hogen van de bezoldiging van het gemeentepersoneel met ingang van 1 October j.l. Enkele stukken grond werden aan particulieren verkoent en een voorstel tot toekenning van ver goeding voor reiskosten voor een schoolgaand kind, ging onder de ha mer door. Besloten werd het crediet in rekening-courant met de bank voor Nederlands Gemeenten te conti nueren op 200.000 voor 1955 en het bedrag aan kasgeld wederom te bepalen op 500 000. Tenslotte vond een voorstel tot aankoop van een schoolbord voor de Marnixschool goedkeuring by de raad. Waar zijn onze schepen Aalsdljk, 2 v. Brownsville n. R'dam. Aardijk, 2 v. R'dam te New Vork. Abbekerk. p. 2 Bishop's Rock. Alchlba, 4 v. Porto Allegro te Montevi deo. Algenib, 29 te Santos. Almkerk, 3 te Sydney. Alnati, 4 te Santos Alphard, 4 v. R'dam n. Hamburg Amerskerk, 5 te Singapore Annenkerk, 3 te Okinawa. Appingedam, 3 35 mijl Z.W v. Ouessant. Appingedijk, 3 690 m. O.N.O. v. Kaap Race. Arendsdijk, p. 4 Dover n. R'dam. Arendskerk, 5 v. Marseille n Casablanca. Arnedijk, 31 135 m. Z.W v. Danger Point Axeldijk, 4 Buen. Air. n. New York. Fali, 30 v. A'dam te Surabaja. Bacchus, 4 te Antw. Batavier I. 30 v. Bordeaux te Casablanca, Baud, 3 v. Ambon n. Makassar. Blitar. 3 te Durban. Blijdendljk. 5 te Baltimore. Boissevain, 1 v. Singapore. Britsum, 4 v. Buen. Air. te Montevideo. Caltex Utrecht. 3 50 mijl O. v Pautellaria. Celebes. 4 v. Tj. Priok n Semarang. Clavella (Shell). 2 v Brisbane n. Gairns. Congostroom, 20 v. Cape Coast te Accra Cottica 1, 660 m. W.Z.W v. Fayal. Dacapo, 1 v. R'dam te Lissabon. Delft 2 200 m. W. v. Flores Dongedijk. 4 v Autio te R'dam. Drente, 5 te Pt. Said. Eos, 4 v. Antw. n. Sidon. Esso Amsterdam, p. 4 Viiss n. Sidon. Etrema, 3 30 m O. v. Kp. Matapan. Gaasterkerk, 3 910 m. Z O. Chagos Archi pel. Gouwe, 3 75 m. W. v. Kp. Roca. Grootekerk, 30 v. Brisbane te Sydney. Heemskerk, 2 te Genua. Hersilia, 3 v. Trinidad te Puerto Padre. Hydra, 3 860 m. N.O v. San Juan de P.R. Indrapoera, 4 280 m. N.W. Str. Messina n. Pt. Said. Jagersfontein. 4 550 m. O.Z.O St. Helena n. Kaapstad. Japara. 4 v. N. Orleans te Philadelphia. Kieldrecht, 4 te Madras. Laagkerk, 5 te Chittagong. Laertes. 2 v. Belawan. Larenberg, 2 v. A'dam te San Juan de P.R. Laurenskerk, 2 v. Alleppey. Lawak, 2 70S m. O.t.Z. v. New York. Lekhaven. 5 te Rio de Jan Leöpoldskerk, 31 v. R'dam te Basra. Leuvekerk, 3 15 m. Z.Z.O v. Daedalus Rif. Corilla, 10 Thameshaven verw daarna R'dam dokken. Kalabaki, 29 v. Samana n. Batjang. Clstula. p. 3 Kaap Bourgaroni. Loosdrecht, 3 45 m. W.N W. v. Gibraltar Lutterkerk 29 te Damman. Limburg, 30 v. Bahrein te Madras. Macoma, 4 141 m. Z.Z.W. Madagascar, 10 Kaapstad verw. Wervingsactie verloopt goed. Burgemeester A. H. S. Stemerding van Souburg, de leden van de gemeen teraad en de gemeente-secretaris van deze gemeente, de heer J. J. van Gin- kel, hebben Vrijdagmiddag een be zoek gebracht aan de centrale post van de Bescherming Burgerbevolking, welke is gevestigd in een bunker op het terrein van het kasteel „Toren- vliedt" te Middelburg. Deze bezichti ging, op uitnodiging van het kringbe- stuur der B.B., was werkelijk niet al leen georganiseerd om het gemeente bestuur te laten zien wat met het door de gemeente beschikbaar gestelde geld gebeurt, maar tevens om de le den van het gemeentebestuur een indruk te geven van de werkzaamheid en het nut van al het coördinerend werk, dat op deze post zo de nood aan de man komt kan worden ver zet. De gasten werden ontvangen en rondgeleid door de heer J. L. R. Ka- pitz, hoofd van de Kring Zeeland D (Walcheren zonder Vlissingen) der B.B., die zich op uitnemende wijze van zijn voorlichtende taak kweet. Met aandacht namen de raadsleden kennis van de werking van het instru mentarium en in het bijzonder van deze coördinerende dienst. In het leslokaal maakte de heer Kapitz aan de hand van een kaart van Walcheren en magnetische oriënte ringsblokjes duidelijk wat er gebeurt, wanneer in één der gemeenten een oorlogs- of natuurramp mocht gebeu ren. Uit de beantwoording van vragen bleek o.m., dat, indien het eiland en daarmede ook deze bunker on der water zal komen te staan, welis waar een belangrijke taak van de centrale post komt te vervallen, na melijk het dirigeren van mobiele co lonnes, maar dat de resterende werk zaamheden van de post dan zonder noemenswaardige bezwaren kunnen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld van het Middelburgse gemeentehuis uit. Over de groei van de organisatie op het eiland, was de heer Kapitz tevre den. Er is sedert het begin van de wervingsactie een goede toeloop van vrijwilligers geweest en met de dag komen er nog nieuwe bij. Hij ver wachtte dan ook, dat het apparaat binnen niet al te lange tijd volledig zal zijn. In de meeste gemeenten kan zonder moeilijkheden een plaatselijke organisatie worden tot stand gebracht, maar enkele leveren nog moeilijkhe den op. Spreker noemde hierbij West- kapclle, Domburg en Nieuw- en St. Joosland. ZONDAGDIENSTEN ARTSEN In Middelburg is by spoedgevallen te bereiken de heer W. de Ruiter, arts, Lan- geviele 49, tel. 2637. In Kouderkerke. Zou- telande en Westkapelle is te bereiken de heer L. Sloos, arts te Koudekerke, Mid delburgsestraat 1, tel. 1185—231. In Veere Serooskerke en Oostkapelle is te bereiken de heer Reijnders Schilt, arts te Serooskerke, Dorpsstraat 46, tel. K 1189—212. In Vlissingen is by spoedgevallen te be reiken, de heer M. J. A. Bil, arts, Singel 74, tei. 619. Apotheken Middelburg: Van der Harst, Korte Delft 12. tel. 2789. Vlissingen: J. H. M. v. d. Sande. Bad huisstraat 22, tel. 2066. HOOG EN LAAG WATER 7 November U.+N.A.P. U.+N.A.P. U.—N.A.P. U.—N.A.P. Vlissingen 10.57 1.58 23.29 1.90 4.53 1.44 17.29 1.8U Terneuzen 11.26 1.77 23.56 2.09 5.10 1.66 17.48 2.00 Hansweert 11.51 1.90 5.47 1.81 18.26 2.17 Zierikzee 12.13 1.17 5.37 1.16 18.01 1.48 Wemeldinge 12.33 1.38 5.54 L38 18.20 1.75 8 November Vlissingen 11.45 1.83 5.48 1.64 18.21 1.95 Terneuzen 12.14 2.01 6.09 1.85 18.44 2.16 Hansweert 0.33 2.23 12.45 2.11 6.48 2.01 19.22 2.32 Zierikzee 0.51 1.52 13.09 1.32 6.28 1.26 18.51 1.56 Wemeldinge 1.05 1.74 13.26 1.55 6.50 1.51 19.12 1.84 Cycloïde De Cyclolde-trapoj en naven geven 70% wrijving' besparing I Alleen bij SIMPLEX VOETBAL Belgisch elftal voor de wedstrijd tegen Frankrijk De samenstelling van het Belgische voetbalelftal voor de wedstryd tegen Frankrijk, op 11 November a.s. te Pargs is als volgt: Doel: Meert; achter: Dries en Van Brandt; midden: Huysmans, Carré en Mees; voor: Lemberechts, Houf, Cop- pens, Moës en Mermans. Als reserves zgn aangewezen: Ger- naey, Diricx, Van Kerkhoven en Quoi- lin. Profclub in Nijmegen? Naast de combinatie „Novum", die ten doeL heeft een prof. voetbalclub ln Ngmegen op te richten, doch hierin nog met is geslaagd, is een nieuwe combinatie „Keizer Karei" gevormd, die wil trachten de prof. voetbalclub „Keizer Karei" in het leven te roepen. De initiatiefnemers zouden het voor nemen hebben zich ook tot Duitse spelers te wenden. Malea. 2 v Miri Nigata. Manoeram, 3 te Genua. Mapia, p. 2 Guardafui. Mataram, 31 v Semarang te Surabaja. Metula, 3 550 m. O.t.Z. v. Chicama. Mariekerk, 4 v. Colombo n. Djibouti. Merwede, 3 590 m W.Z.W. v. Fayal. Molenkerk, 5 v. Genua n. Pt. Said. Muiderkerk. p. 4 ten Z. Albany n. Ade laide. Noordam. 1 v R'dam te New York. Omala 30 te Eastham. Ophir, 31 v. Muntok te Belawan. Oranjestad, 4 210 m. O.N.O Barbados n. Madeira. Ouwerkerk, 22 v. Sydney te Melbourne. Overgssel, p. 3 Gibraltar. Papendrecht, p. 3 Kaap Bon. Perna, 1210 te Pulu Bukom. Polydorus, 30 v. Surabaja te Makassar. Polyphemus, 3 te Belawan. Pr. Philips Willem, 1 65 m. N.O. v. Belle Isle. Pr. Willem van Oranje. 2 999m. W. van Valentia. RÜnkerk, 4 te Genua. Saiawati, 4 v. Genua n. Antw. Scnie 2 c. Cristobal te Puntarenas. Schiedyk, 4 te Houston. Schouten KPM, 1 v. Osaka te Hongkong. Sinabang, 24-10, v. Bangkok te Singapore. Sloterdyk, p. 3 Kp. Hatteras n. Le Havre Slamat, p 4 Sabang n. Singapore. Soestdyk, 3 v New Orleans n. Charle ston. Stad Alkmaar. 31 v. Calcutta n. Rangoon Stad Lelden. 6 n.m. te Antw verw. Stad Maassluis, 2 120 m. N.O. v. Kinnalrd Head. Stad Maastricht, 5 te R'dam. Stad Schiedam, 3 35 m. N.W. v. Kaap Spaita. Straat Malakka, 1 v. Yokkalchi n. Stain- nuzie. Teiresais, 2 240 m. W.N W. v Minikol. Tegelberg, 3 200 m. O.t.Z. v Saigon. Tibia, s 60 m. O v. Palntre de Galle. Tjibodas 3 v. Osaka n. Hongkong. Tjimenteng. 3 670 m Z O. v Mauritius. Tjipanas, 3 v Santos te Rio de Janeiro Tomini, 29 450 m. 0.t.Z. v. Socatra. Tjlsadane, 25 v. Buen. Air. te Yokohama Utrecht, 1 v. Port Said. Violetta Erica. 3 v. Fleetwood n. Swansea. Waterman. 4 460 m. N. Dakar, n, Kaapst. Willem Ruys, 3 te Singapore. Willemstad. 4 250 m. W.Z.W Funchal n. Pt. of Spain. Wonosan, 2 te Port Said (Oreg). Zonnewijk, 19-10 v. Trinidad te Santos. Zuiderkruis, 5 240 m. N. v. Diego Gar cia n. Fremantle. Tasman, 3 v. Djakarta te Penang. Tjibadak, 3 70 m. W. v. Makassar. Statue of Liberty, 3 120 m. N.N.W. v. Alexandrië. f Advertentie.) Het zijn niet alleen de adver tenties die belangrijk zijn voor de leden van onze post orderclub; neen, iedere week opnieuw ontvangen zij per soonlijk per post nog diverse aanbiedingen voor prijzen, stuk voor stuk beduidend la ger dan zij gewend zijn te betalen. Door het grote aantal leden en vertrouwend op de vele postorders die regelmatig binnen komen, was het ons mogelijk een enorm kwantum nageletuis te kopen, die over al voor 1.95 worden aange boden, maar die door deze massa-afname verlaagd kon den worden tot onder de gulden. Geen losslingerend nagelvijl tje in Uw zak of tas, maar nu steeds een keurig etui, waar in een nagelschaar, pincet en nagelvijl, in ieder colbert en visitetas van onze heren- en dames-leden. Bestel (en word daardoor lid van onze postorderclub) zo'n plastic etui, compleet met schaar, vijl en pincet, in de kleuren rood, bruin, blauw, groen, beige en grijs voor WINKELCENTRUM BINNENWEG TEL. K 1800- 117680 R'DAM IEDERE MAANDAGMORGEN GEOPEND Walcheren ZONDAG 7 NOVEMBER. Zevendedag» Adventisten. Vlissin- Geref. Kerk. Middelburg (Hofplein- kerk) 9.30 ds Meister, 2 ds Booy, 5 drs Jager; (Noorderkerk) 9.30 'ds Booy, 5 ds Meister; (Luth. Kerk) 7.15 ds Meister; Arnemuiden 10 en 2.30 ds Veldhurjzen; Domburg 10 leesdienst, 2.30 ds v. d. Schaaf; Gapinge 9.30 en 2 ds Spoelstra; Grgpskerke 10 en 2.30 ds Goumare; Koudekerke 9.30 en 2.30 ds Elshout; Meliskerke 9.30 lees dienst, 2.30 ds Van Nes; Oostkapelle 9 en 1.30 ds Dercksen; Serooskerke 10 en 2.30 ds Van Wouwe; Souburg 9.30 en 2.30 ds Brederveld: Sint Lau rens 10 en 2.30 ds Boon; Veere 10 en 2.30 ds Streefkerk; Vlissingen 9.30 en 5 ds v. d. Schaaf; Vrouwenpolder 10 en 2.30 drs Jager; Westkapelle 9.30 ds Van Nes. 2.30 ds Dercksen. Geref. Kerk (art. 31 K.O.) Middel burg 8.30 en 4.30 ds Verheg; Zoute- lande 10.30 en 2.30 ds Verhey. Geref. Gemeente. Aagtekerke 9.30, 2 en 6 leesdienst: Arnemuiden 9.30. 2 en 6 leesdienst, Vrgdag 12 Nov. 7.30 ds v. d. Ketterij; Meliskerke 9.30, 2.30 en 7 leesdienst; Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds Rgksen; Oostkapelle 11 en 3.30 leesdienst; Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 leesdienst; Westkapelle 9.30, 2 en 6 leesdienst; Zoutelande 10 en 2.30 leesdienst, Chr. Geref. Kerk. Arnemuiden 6.15 ds Slagboom; Middelburg 9 en 3 ds Slagboom; Vlissingen 9.30 (H.A.) en 5 (dankz.) ds De Vuyst. Ver. van Vrijz. Herv. Middelburg 10 ds Metz. Ver. van Vryz. Herv. en Remonstr. Kring. Vlissingen (Engelse Kerk) 7 ds Metz. Evang. Luth. Gemeente, Middelburg 10.30 ds Johannes (H.A.)Vlissingen 5 ds Johannes. Doopsgezinde Gemeente. Middel burg 10.30 mej. dr Bakker; Vlissingen 10 da De Boer. Herst. Apost, Zendingsgemeente. Vlissingen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Herst. Apost. Zendingskerk. Vlis singen (Kasteelstraat) 10 en 5 dhr Ossebaar. Leger des Heils. Middelburg 10 hei ligingssamenkomst, 7.30 verlossings- samenkomst: Vlissingen 10 heili gingssamenkomst, 7.30 verlossingssa. menkomst. Herv. Evang. Vlissingen geen dienst Evang. Ver. op G. G. Vlissingen 10 en 5 ds Groenewegen, Donderdag 11 Nov. 7.30 ds Visser. Ned. Herv. Kerk. Arnemuiden 10 en 2.30 (H.D.) ds 'an Dgk; Bigge- kerke 9.30 ds Roscam Abbing; Dom burg 10 en 7 ds Van Willenswaard; Grgpskerke 10 ds Den Boer. 2.30 ds Wisse; Kleverskerke 2 ds Pgnacker Hordijk: Koudekerke 10 ds Durkstra, 10 jeugdkerk; 2.30 ds Van Dgl (af scheid); 't Zandt 10 ds Van Dijl (af scheid). 10.15 jeugdkerk, 7 ds Durk stra: Meliskerke 2.30 dhr Barnard; Middelburg (Nieuwe Kerk) 10 ds Sneller (H.D.), 5 ds Don; (Oostkerk) 10 ds v. d. Linde; iElectro-bioscoop) 10 vie. Lingen; Nieuw- en Sint Joos land 10 ds Pgnacker Hordijk. 2.30 ds Otte; Oost- en West-Souburg 9.30 en 11 ds Haitjema, 7 ds Van Dugne. 9.30 jeugdkerk in jeugdlokaal: Oostkapel le 10 ds Richard. 2.30 ds Den Boer; Ritthem 10 ds Van 't Hof, 7 ds. De Groot (jeugddienst); Sint Laurens 10 ds v. d. Lelie, 2.30 ds v. d. Wind; Veere 10 ds Otte; Vlissingen (Sint Ja- cobskerk) 10 ds Kloosterman, 7 "ienst; (Engelse Kerk) 0.30 jeugddie jeugddienst: (Noorderkapel) 9.30 en 10.45 ds Kwast; (Havenclorp) 10 ds Maas: Westkapelle 10 en 2.30 ds Oosthoek (H.D.i: Zoutelande 9.30 ds Wagener: Aagtekerke 10 en 7 ds Theunissen; Gapinge 10 ds Wisse; Se rooskerke 10 ds v. d. Wind, 2.30 cand. v. d. Lelie; Vrouwenpolder 2 ds Richard.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 15