PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Franse tanks en vliegtuigen in actie tegen rebellen Bezinning op productiviteit en op efficiëncy M MENDES-ERANCE STRIJDT TEGEN KONING ALCOHOL INDONESISCHE MILITAIREN OP NIEUW-GUINEA GELAND VERW'A'GHT. 197e Jaargang-No. 261 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 5 Nov. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) van 1—S regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adrea Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finiandstr. 2. telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Z'.erikzee, N. Bogcrch.tr. C 160, telcf. 28. DE STRIJD IN ALCERIË Troepen van vreemdelingenlegioen naar strijdtoneel Franse tanks en vliegtuigen zyn Donderdag in actie gekomen om het bergdorp Foem Toeb van nationalistische verzetslieden te zuiveren. Foem Toeb ligt in het woeste gebied ten Zuiden van Batna, dat Woensdag werd ontruimd, daar het onmogelijk was de veiligheid van de bevolking te ver zekeren. Een colonne Franse troepen, die eerder in de week er in geslaagd was naar het bestuurscentrum Arris door te dringen, is Donderdag zonder te genstand te ontmoeten, naar Batna teruggekeerd. Ongeveer 1000 verzetslieden, onder leiding van Tunesische vogelvrijver- klaarden maken sinds Maandag de ge hele streek onveilig. Franse jagers be schieten de nationalistische stellingen op steile rotspunten, van waaruit de wegen beheerst worden. De verzetslie- Stormstuw Minister Algera heeft deze week een commissie ingesteld, die tot opdracht heeft de technische en nautische vraagstukken te bestude ren, samenhangend met de bouw van een stormstuw in de Nieuwe Water weg. Het ziet er dus naar uit, dat de suggesties in deze richting vooral gepropageerd door het lid der Delta commissie dr ir Mesu de volle aan dacht van de regering hebben en dat ze serieus worden bestudeerd. Dat is begrijpelijk, want verhoging van de dijken langs de drukbevaren scheep vaartweg naar Rotterdam brengt vele moeilijkheden met zich mee. Zo is het niet uitgesloten, dat dan een aantal industrieën tussen Rotterdam en Hoek- van Holland buitendijks komt te liggen, met alle gevolgen van dien bij hoge vloeden. Bovendien is reeds meermalen verklaard, dat een storm stuw technisch uitvoerbaar is, en daarom is het alleszins redelijk, dat de regering de mogelijkheden van een stuw onder het oog wil zien. aar... tot dusver werd de Nieu- we Waterweg met betrekkmg- tot de Delta-plannen steeds in één adem genoemd met de Wester- schelde, omdat beide zeegaten niet voor afsluiting in aanmerking kwa men. En daar komt nu plotseling een nieuwe commissie met een opdracht, waaruit valt af te leiden, dat over af sluiting van de Nieuwe Waterweg wél wordt gedacht. De vraag dient daar om te worden gesteld: wat nu met de Westerschelde? Wanneer blijkt, dat een stormstuw in de Waterweg wel mogelijk is, moet dan de Westerschel de toch open blijven Moeten hier de dyken dan wel verhoogd worden Het is noodzakelijk de regering thans te vragen of zij óók de problemen van een stormstuw in de Westerschelde wil laten bestuderen. Weliswaar zijn voor de Westerschelde de moeilijkhe den groter, niet alleen technisch, maar ook omdat er aanzienlijke Bel gische belangen bij zijn betrokken, maar dat laatste behoeft geen on overkomelijk bezwaar te zijn. Van Nederlandse zijde is meermalen be toogd, dat óók Antwerpen gebaat is met een stormstuw, zodat er bij de naburen ongetwijfeld bereidheid zal worden gevonden zitting te nemen in een gemengde studie-commissie. Ook Zeeland zou profijt van een stuw hebben, want evenals bij de Nieuwe Waterweg doen zich hier bij dijkver hoging moeilijkheden voor, o.a. in Terneuzen. Wfl vragen vandaag aandacht voor deze zaken, omdat in de afgelopen week in ons blad een serie artikelen verscheen over de situatie van de dijken in Zeeland. De artikelen-serie werd geschreven nadat de redactie zich zorgvuldig had laten voorlichten door verscheidene deskun digen. Daarbij kwam vast te staan, dat met afwijzing van alle pessi misme er toch nog vele zwakke punten zijn in de Zeeuwse zeewerin gen en dat er nog veel moet gebeuren aleer de dijken een Februari-vloed volledig kunnen weerstaan. Bij het in orde brengen van de oeververdedigin gen wordt thans min of meer reke ning gehouden met de Delta-plannen. Het gevolg daarvan is, dat soms prin cipiële beslissingen worden uitgesteld totdat over de Delta-plannen zeker heid zal zyn verkregen. Zeer zeker zal voor enkele van deze beslissingen overleg nodig zijn met België, bv. over de inpoldering van het verdron ken land van Saattinge, welk gebied ongetwijfeld betrokken wordt in de plannen voor de Westerschelde. Wel nu, als dan toch overleg noodzakelijk is, waarom niet het gehele complex van maatregelen met betrekking tot de Westerschelde besproken met de Belgische regering, dus zowel de stormstuw, als de gevolgen van dijk- vei'hogingen, inpoldering van Saaftin- ge, sluiswerken Terneuzen enz. Het gaat immers om belangen van beide i landen! Misschien is dit overleg op een informele basis reeds begonnen, hoewel officieel daarover nog niets bekend is. Maar hoe het ook zij: de veiligheid van Zeeland is bij dit alles zo nauw betrokken, dat snelle resul taten geboden zijn. Des te eerder men weet wat er moet gebeuren, des te be ter! Met ongeduld wordt uitgezien naar het ogenblik, waarop de Staten-Gene- raal de gelegenheid krijgen zich in eerste instantie te beraden over al de ze zaken. Dan zal er wellicht een ein de komen aan veel onzekerheid in de- eelanden. den beheersen de hoogten, die uitzien op Arris en hebben pogingen in de afgelopen drie dagen om hen te ver drijven het hoofd geboden Twee Franse gewapende colonnes hebben zich Donderdag verenigd bij de toegangen tot het bolwerk der ver zetslieden in de streek van Aures. Troepen van het vreemdelingenle gioen worden naar het strijdtoneel ge zonden. Dagelijks arriveren ook ver sterkingen van parachutisten en troe pen van de burgerwacht in Algiers. Militaire autoriteiten zijn van oor deel, dat tenminste twee uiterst mo biele bergdivisies nodig zijn om de verztslieden uit hun sterke stellingen te verdrijven. In het dorp Foem Toeb zijn Donder dag Franse pantserwagens aangeko men. Er werden levensmiddelen bin nengebracht voor de bevolking. Woensdag werden hefschroefvlieg- tuigen gebruikt om levensmiddelen naar Arris te brengen. Naar verluidt zijn zes leden van de Bey van Tunis met hun wapens gede serteerd. Men vermoedt, dat zij naar de Tunesische verzetslieden waren overgelopen. ECONOMISCHE SANCTIES TEGEN EGYPTE? In diplomatieke kringen in Parijs is Donderdag verklaard, dat Frankrijk wellicht het nemen van economische sancties tegen Egypte zal overwegen, als geen stappen worden ondernomen om spoedig een einde te maken aan de uitzending van radio-Cairo, waar in de verzetsactiviteit in Noord-Afri- ka wordt aangemoedigd. Het Franse ministerie van buiten landse zaken wilde geen commentaar op dit bericht leveren. DRANKLOZE DAGEN? Premier dronk bij zijn redevoeringen vele glazen melk. Premier Mendès-France is van plan een campagne tegen alcoholisme Frankrijk op touw te zetten. Op grond van zijn buitengewone bevoegdheden op economisch gebied, heeft hij reeds gedecreteerd, dat de suikerbietenoogst van het volgende jaar slechts voor een derde deel voor het distilleren van alcohol mag worden gebruikt. De premier, die zelf opzien heeft gebaard door bij zijn grote redevoe ringen in het parlement ettelijke gla zen melk te drinken, overweegt thans verdere maatregelen. Binnen eén week wordeu besluiten verwacht. De premier overweegt maatregelen, zoals het opnieuw invoeren van drankloze dagen en een nauwkeuriger regeling van de openings- en sluitings tijden van cafè's,. Thans gaan de mees te café's vroeg in de ochtend open en zij sluiten niet voor 's avonds laat of na middernacht. Verhoging van de belasting op al coholhoudende dranken en slijtver- gunningen. Stellen van hoge boeten op openbare dronkenschap. Henri Matisse te Nice overleden „Schilder van het licht" Woensdagnamiddag is te Nice de beroemde Franse schilder Henri Ma tisse aan een hartaanval overleden. De kunstenaar was enkele dagen geleden van het platteland terugge keerd en had juist een ontwerp voor een schepping in gebrandschilderd glas voltooid. Henri Matisse zou 31 December 85 jaar zijn geworden. Hij leed de laatste jaren aan een slechte gezondheid. Henri Matisse wordt reeds lang er kend als een van de meest vooraan staande Europese kunstenaars van deze eeuw. Zijn kunst heeft echter, evenals die van zijn tijdgenoot Pablo Picasso, aanleiding gegeven tot ver hitte discussies. Men kan van Matisse zeggen, dat hij -wezenlijk een individualist was, die zich nooit aan een „isme" heeft on derworpen. Weliswaar voelde hij zich herhaal delijk aangetrokken tot revolution- naire kunststromingen, doch hij maakte zich steeds weer van deze stromingen los en ging voort op eigen wijze te experimenteren. Matisse was de „schilder van het licht" waarbij hij er in slaagde met een uiterst sober materiaalgebruik een maximum aan uitdrukking te be reiken. Hij gebruikte klare, lichtende kleuren. Vele van zijn schilderijen worden beschouwd als meesterwerken door de simpele wijze, waarop zy vorm en rhythme suggereren door een eenvoudig lijnenspel. Ook zal er meer op worden toege zien, dat geen alcoholische dranken aan minderjarigen worden verkocht. Tevens overweegt de minister ver mindering van het aantal personen, dat thuis mag distilleren en tezamen ongeveer de helft van de alchohol le vert, die jaarlijks in Frankrijk wordt verbruikt. Het zal Mendès-France niet gemak kelijk vallen een wetsontwerp tegen alcoholmisbruik in het parlement aan genomen te krijgen. In Parijs hebben 500 caféhouders Woensdag reeds een resolutie aangenomen, waarin bij voorbaat protest wordt aangetekend tegen elke actie der regering in deze richting. Aanhoudingsbevel verlengd van Belgische generaals. Aannemer gearresteerd. De Belgische ere-generaals-majoor Maroye en Jacquet de Haveskercke, alsmede kolonel Gi-imart, die beschul digd worden van malversaties by de aanbesteding van militaire werken, zijn Donderdag voor de Brusselse raadkamer verschenen. Aan het ein de van de zitting verlengde de voor zitter, rechter Bertholet, het aanhou dingsmandaat met een maand. Intus sen heeft de recherche nog de aanne mer Jules Krings uit Verviers aange houden. Keizer Haile Selassie van Ethiopië bracht Donderdag een bezoek aan de scheepswerf van L. C. Smit en Zonen te Kinderdijk. Foto: bij het verlaten van de werf. (Voor verslag zie pag. 3) Audrey Hepburn in Den Haag In enige straten van de Haagse binnenstad was het gistermiddag wat drukker, dan gewoonlijk, omdat de film-actrice Audrey Hepburn in een modemagazijn foto's ten bate 'van de bond van militaire oorlogs slachtoffers verkocht. De Haagse politie had uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. Zes ruiters en een groot aantal agenten te voet bewaarden de orde, terwijl een jeep in reserve werd gehouden om bij eventuele opstootjes als „bulldozer" in de smalle straten te dienen. Het publiek liet zich netjes in ry- en opstellen. Rustig werd gewacht, totdat Audrey achter een toonbank wegwijs was gemaakt voor de ver koop van foto's en andere artikelen. Daarna werden de belangstellen den, meest jonge meisjes eii dames op leeftijd, toegelaten om hun idool te bewónderen. Enige officieel doende personen, die meer last van zichzelf dan van het bedaarde publiek hadden, kon den, toen de verkoop een kwartier tje aan de gang was, verlicht adem halen. Vijfjarig jongetje door honden verscheurd. Afgrijselijk schouwspel. B|j een jachthut in dc omgeving van Reims is een jongetje van vyf jaar, de kleine Philippe 'juémeneur, door vier woedende jachthonden on der de ogen van zijn vader levend ver scheurd. Het knaapje was op het erf met een stok aan het spelen. Het stak deze door de tralies van de kennel. Hierbij moet een van dc dieren, die uitgehongerd waren, le stok binnen de omheining hebben getrokken. Het kind ging de kennel binnen om de stok terne te halen, viel en de hon den stortten zich op hem. Dc vader van de jongen, die met zijn gezin de jachthut bewoonde, hoor. de de honden blaffen en zag de hon den vechten om iets roods: de pull over van zijn zoon. Hij sprong binnen de omheining en schopte de dieren weg. Het wes een afgrijselijk schouwspel: de schedel van de kleine jongen was geheel blootgelegd. Een van de been tjes was voor de helft door dc bloed dorstige dieren tot op het bot kaal gevreten en ook had hij beten in de rug en de armpjes. Nog dezelfde mid dag !3 het kind overleden. De vier honden werden afgemaakt. Onderwijzers ontstemd. De algemene Nederlandse onderwij zers federatie heeft in een telegram aan minister Cals gezegd met ontstel tenis kennis te hebben genomen van de mededeling van de minister in de Eerste Kamer, dat de salarisvoorstel- len van de federatie door de regering niet in gunstige overweging zyn ge nomen. Zij vraagt de minister, op de kortst mogelijke termijn te willen mededelen of zyn uitlating betekent, dat de sa- larisvoorstellen door de leden inge diend. niet vatbaar zijn voor bespre king in deze commissie. Prof. Supomo spreekt met Eden Een woordvoerder van liet ministerie van overzeese rijksdelen deelt me- <lc, dat in de tweede helft van October op Zuidwest Nieuw-Guinea in do omgeving van de Etna-baai in een tweetal prauwen 48 Indonesische mili tairen zyn geland. Deze militairen kwamen via Ambon. Ze trokken, na de kampongbevol- king gemolesteerd te hebben, het binnenland in, Eenheden van de mariniers zetten de achtervolging in. Een der prauwen wist te ontkomen. De bende is thans verspreid, met achterlating van munitie, voedselvoorraad en ver schillende documenten. De achtervolging duurt voort. De Indonesische ambassadeur in Londen, prof, dr. Supomo, heeft Don derdag op zyn verzoek een onderhoud f ehad met de Britse minister van bui- enlandse zaken, Eden. Het onder- Voor vluchtelingenhulp 821.000. Bij de 775.000 die het comité vluchtelingenhulp tot en met Woens dag had ontvangen, is Donderdag een bedrag van f 46.000 gekomen. Het totaal is daardoor gestegen tot 821.000. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND Aandacht gevraagd voor de industrialisatie van Zeeland In de maand October hebben zich in Zeeland op economisch gebied enkele gebeurtenissen afgespeeld, die voor de ontwikkeling van deze provincie een bijzondere betekenis kunnen krijgen. Allereerst werd de Zeeuwse producti- viteitsraad geïnstalleerd. Deze raad zal zich bezighouden met het bestude ren van mogelijkheden, welke tot verhoging van de productie kunnen lei den. In het algemeen staat daarby voorop, dat zo'n vermeerdering verkre gen dient te worden zonder dat de arbeidsinspanning wordt vergroot, dus: bij gelyke inspanning meer welvaart. Bovendien werd in de maand October opgericht de Zeeuwse afdeling van het Instituut voor Efficiëncy, welk instituut soortgelijke oogmerken na streeft, maar op een iets breder basis. Men poogt namelijk ook door betere werkmethoden enz. tot een goedkoper eindresultaat te geraken. Zowel in de efficiëncy-vergadering als in de productiviteitsbijeenkomst werd aandacht gevraagd voor de langzaam groeiende industrialisa tie van Zeeland. Agrarische sector Het nieuws uit de agrarische sec tor was in de maand October sober. Er ontstond enige vertraging bij het oogsten. De bietencampagne begon te langzaam en men maakte zich aan vankelijk enige zorgen over de aard appelen, maar geleidelijk kwam dat illemaal in orde. In de fruitbedrijven kon de achterstand bij de pluk wor den ingelopen en van de veilingen kwamen berichten over ruime aan voeren. Millioenen kilogrammen fruit gin gen naar de koelhuizen. Er werden enige cijfers bekend van de kosten der nieuwe herverkavelin gen, die in Zeeland na de ramp zijn aangevat. De herverkavelingen zullen 194 millioen gulden kosten, waarvan 116 millioen voor Schouwen-Duive- land, 50 millioen voor Tholen, 25 millioen voor de zak van Zuid Beve land en ruim 3 millioen voor Waarde. De kosten voor electra en drinkwater zijn hierbij niet inbegrepen. Dat zijn indrukwekkende cijfers, die wel een denkbeeld geven van de om vang der uit te voeren werken. Er was enige tekort aan arbeiders by de herverkaveling, hetgeen gezien de minimale werkloosheid geen ver wondering wekt. Eind September wa ren er 507 werkloze mannen, of 6 per 1000 mannen in Zeeland, hetgeen net laagste werkloosheidscijfer van Ne derland is, met uitzondering van de provincie Limburg. Vervoer Een enkel vervoerscijfer, dat bekend werd, illustreert nog eens het teleur stellend resultaat van het dagjestoe- risme in de afgelopen zomer. De Flandria-boten uit Antwerpen hebben deze zomer slechts ruim 11.000 bezoekers naar Zeeland ge bracht, hetgeen minder dan de helft is geweest van het bezoekersaantal in 1953. De Provinciale Stoombootdiensten publiceerden vervoerscijfers over het tijdvak van 1 Januari tot en met Sep tember 1954. Van de provinciale ve ren maakten in dat tijdvak 3.2 mil lioen personen gebruik (1953: drie millioen). Het autovervoer steeg van ruim 391.000 tot ruim 407.000. In de maand September 1954 werden 71.931 auto's overgezet tegen 50.325 in de zelfde maand van het voorgaande jaar. De toename van het autotran sport demonstreerde zich in deze maand wel heel duidelijk. Overigens heeft drs. M. C. Verburg in Economische Statische berichten een pleidooi geleverd om althans een der veerverbindingen en namelijk die met Zierikzee te vervangen door een dijk, maar dan na de uitvoering van het Deltaplan; Hij heeft becijferd, dat een dijk Colijnsplaat-Zierikzee uit ver- keersoogpunt rendabel zal zijn. Industrie In de industriële sector deden zich in de maand October enkele belang wekkende gebeurtenissen voor. De nieuwe en kostbare P.Z.E.M.-cen- trale werd in gebruik genomen. De cokesfabriek te Sluiskil stelde haar tweede bovenbatterij in bedrijf, waar door deze fabriek volledig van oor logsschade is hersteld. De N.V. Haven van Vlissingen kwam fereed met een uitbreiding (verdub- eling) van haar tankpark en de N.V. Kon. Mij De Schelde kreeg opdracht voor de bouw van een vrachtschip met passagiersaceomodatie voor In donesische rekening. Tenslotte memoreren we nog het bezoek, dat de leden van het Neder lands Verbond van Werkgevers aan Zeeland brachten. Zij maakten excur sies naar verscheidene, grote bedrij ven in Zeeland en hebben dat mag verwacht worden! een gunstige in druk meegenomen van de Zeeuwse in dustrie en haar productiemogelykhe- den. houd had betrekking op de kwestie- Nieuw-Guinea. Prof. Supomo zal Vrij dag naar New York vertrekken, waar deze kwestie op de agenda van de al gemene vergadering der Verenigde Naties staat. Hadji Agus Salim overleden. Hadji Agus Salim is Donderdag middag te Djakarta aan een hart ziekte overleden. Enige weken geleden vierde hy on der enorme belangstelling zijn zeven tigste verjaardag. Bij die gelegenheid kondigde hij aan, zich terug te willen trekken uit alle openbare functies. Vandaag wordt het stoffelijk over schot ter aarde besteld. Hadji Agus Salim, geboren op Su matra's westkust, was een van de op richters van de Serekat Islam. Later was hij lid van de Volksraad en re dacteur van vele Indonesische bladen. Na de proclamatie van de onafhanke lijkheid van Indonesië was hij lid van het „komite nasional", eü vervolgens vice-minister van buitenlandse zaken in de kabinetten-Sjahrir. Deze heeft hij vergezeld naar de New Delhicon- ferentie en naar de Veiligheidsraad om deel te nemen aan de debatten over Indonesië. Hij bewerkstelligde de erkenning van debliek in vele Ara bische landen. De laatste jaren trad hij niet meer op de voorgrond, maar was tot voor kort adviseur van het ministerie van buitenlandse zaken. Weer zware regenval en stormen in Italië Het gebied van Salemo, waar tien dagen geleden meer dan 300 mensen omkwamen door aardverschuivingen en overstromingen, is Donderdag op nieuw bezocht door een zware storm, die gepaard ging aan zeer zware re genval. Plaatselijk deden zich opnieuw overstromingen voor. Een pas her stelde brug werd beschadigd. Ook in het gebied van Napels heb ben zich plaatselijk overstromingen voorgedaan. WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt met later kans op een enkele bui. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Zuidwest. Ongeveer dezelfde tempe ratuur als gisteren. ZON EN MAAN. 6 November Zon op 7.42 onder 17.40 Maan op 14.49 onder 2.02

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1