PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Parijse accoorden luiden nieuwe tijd voor Europa in Kustverdedigingsplannen wekken in Vlissingen bezorgdheid de BILT NV DE WINTER NADERT. ZEEROVERS OVERVIELEN HET EILAND DARAWAN AMERIKAAN HERMAN FIELD TE WARSCHAU VRIJGELATEN Vandaag... VERWACHT... 197e Jaargang-No. 252 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 26 Oct. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels i I.—- Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstr. 2; Zlerlkzee. N Bogerdstr c 160. telef DULLES IN WASHINGTON: West-Duitsland publiceert tekst van Saarovereenkomst De Parijse accoorden betekenen het begin van een nieuwe tijd voor Euro pa. Aldus verklaarde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Foster Dulles, bij zijn aankomst uit Parijs te Washington. Op het vliegveld waren president Eisenhower en de ambassadeurs van alle NAVO- landen aanwezig. Het was voor het eerst, dat de president ter begroeting van een minister op het vliegveld aanwezig was. Dulles zeide, dat het in het bijzonder de geest bij de besprekingen was, die hem doet geloven, dat er een nieuw tijdvak voor Europa is aangebroken. Maandag in een radiotoespraak de re geling van de Saarkwestie een „bruikbaar compromis" waaraan ie- Ook de Belgische minister van bui tenlandse zaken, Paul Henri Spaak, heeft voor zijn vertrek uit Parijs zijn grote voldoening uitgesproken over de behaalde resultaten. Gisteren heeft de Westduitse rege^ ring de tekst van de Zaterdag door dr Adenauer en Mendès-France te Parijs getekende overeenkomst gepu bliceerd. Het Saarland, aldus deze overeen komst, zal een Europees statuut krij gen, dat, indien het bij een volksstem ming in het gebied is goedgekeurd, van kracht zal blijven tot een vredes verdrag met Duitsland is gesloten. Een Europese commissaris zal de buitenlandse en defensie-aangelegen- heden van het Saarland behartigen. Ook zal hij toezicht uitoefenen op de naleving van het Europees statuut. Deelneming van het Saarland aan de Westeuropese verdediging zal wor den geregeld in het kader van de Westeuropese Unie. Indien de bevolking van het Saar land het Europese statuut goedkeurt, moet er binnen drie maanden een nieuw parlement worden gekozen. Voorts geeft de overeenkomst richt lijnen voor de toekomstige economi sche samenwerking tussen West- Duitsland, Frankrijk en het Saarland, de benoeming van de Europese com missaris, het tijdstip van verkiezin gen en opheffing van het stelsel van vergunningen voor politieke partgen. Tenslotte zullen Frankrijk en West- Duitsland de andere landen van de Kolen- en Staalgemeenschap aanra den het hoofdkwartier van de ge meenschap naar Saarbrücken te ver- Stemming eind Maart De volksstemming in het Saarge- bied over het Frans-Westduitse Saar- accoord zal eind Maart of begin April van het volgende jaar worden gehou den, aldus heeft de Saarlandse eerste- minister, Hoffman, Maandagavond op een persconferentie te Saarbrücken medegedeeld. De volksstemming zal onder toezicht staan van een neutra le commissie. Bondskanselier Adenauer noemde Onderwijzerstekort Het is goed, dat minister Cals in de Tweede Kamer even heeft af gerekend met de mythe van het ontstellende onderwgzerstekort. De minister heeft met cijfers aangetoond dat er op het ogenblik zo ongeveer evenwicht bestaat tussen de beschik bare en benodigde leerkrachten bij het gewoon lager onderwijs. Dat klopt ook met de werkelijkheid want zijn daar niet onder degenen, die het on derwijs verlieten en die thans als on derwijzer willen terugkeren verschei dene teleurgestelden Zij schreven soms tot 80 sollicitatiebrieven om tot de ontdekking te komen, dat er wel vraag is naar jonge onderwijzeressen, maar dat het daarmee dan toch vrij wel ophoudt. Vraag naar mannelijke leerkrachten is er wel, maar zeker niet in alle streken van het land! Minister Cals heeft ook uiteengezet, dat men in de komende jaren wel op enige stijging van het tekort mag re kenen, maar de ervaring wijst uit, dat onderwijzerstekorten zichzelve snel wegwerken, omdat er een leven dige belangstelling voor dat beroep bestaat. In het verleden is het dikwijls zó ge weest, dat er een overschot aan onderwijzers was. Kort voor 1940 was dat zelfs een nijpend probleem geweest. Honderden leerkrachten moesten toen jarenlang geduld oefe nen aleer ze de kans kregen op een redelijk baantje. Die toestand mag niet terugkeren en die zou zeker terugkeren, wanneer thans gestimuleerd door de alarm kreten over het onderwgzerstekort velen zich voor de onderwijzersop leiding zouden aanmelden. En al moge het waar zijn, dat men thans worstelt met overvolle klassen, dat men een noodoplossing koos voor het onderwijzeressen- en dat men aan jonge onderwijzers vrijstelling van militaire dienst heeft moeten ge ven, daartegenover staat een ander feit. Het feit namelgk, dat de huidige toevloed van leerlingen niet constant zal zijn. De geboortestatistiek wijst uit, dat de na-oorlogse stgging van het aantal geboorten voorbij is en dat men wat het lager onderwijs be treft „in kalmer vaarwater" zal ko men. Daarom zgn tijdelijke maatregelen en noodoplossingen waarlijk niet zo afkeurenswaardig. Integendeel zij la ten ruimte om zieh in te stellen op wat de duurzame behoefte van het lager onderwijs zal blgken te zgn. Opnieuw regen, daarna veel zachter H (Van onze weerkundige s medewerker) M jl Weer is er enige regen in aan- s tocht, maar deze regen zal in tegenstelling met die van Zon- H H dag, door belangrijk zachtere p lucht worden gevolgd. =s De stormdepressie, die ons Zon- p dag guur weer met in Vlissin- H gen 8 mm regen bracht, en ook g gisteren nog buien in ons land s veroorzaakte, is met sneeuw en regen naar Noord-Finland ge- p trokken. Een rug van hoge luchtdruk zorgde voor langdu- p s "ge opklaringen, al kwamen p g ook in de afgelopen nacht in de kustprovincies hier en daar nog p - buien voor. Vandaag gaat de p wind weer naar Zuid tot Zuid- p g Oost draaien. Aanvankelijk p s wordt hiermee de nog aanwe/.i- p ge koude lucht over Frankrijk p teruggeblazen, maar nadat het warmtefront van een nieuwe p depressie is gepasseerd, zal de s| temperatuur weer flink boven normaal komen We) zal de pas- p p sage van het warmtefront van- p avond of morgenmiddag met g enige regen gepaard gaan Mor- H gen zijn middagtemperaturen van boven de 15 graden Celcius p mogelijk. p Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dere Duitser zijn goedkeuring kan hechten. Zowel Frankrijk als West-Duits land hadden concessies gedaan. Onmiddellijk na zijn terugkeer uit de V.S. naar men verwacht op 4 November zal hij de Parijse overeenkomsten aan het parle ment ter bekrachtiging voorleg gen. Verklaring van Wysjinsky Andrei Wysjinsky, leider der Sowjet- Russische delegatie naar de Verenig de Naties, heeft Maandag in de poli tieke commissie der Algemene Ver gadering van de V.N. verklaard dat de overeenkomsten van Londen en Parijs, die voorzien in het tot stand komen van een souverein en weer be wapend West-Duitsland, „recht streeks in strijd zijn met de Westerse voorstellen voor ontwapening, die thans in de commissie worden bespro ken". Italiaanse troepen trekken Triest binnen Engelse en Amerikaanse troepen hebben A-zöne verlaten De eerste afdelingen Italiaanse mi litairen zijn in de afgelopen nacht de aan Italië toegewezen zóne „A" van Triëst, die de stad zelf omvat, bin nengetrokken. Maandagmorgen vroeg hebben Zuidslavische troepen het gebied van „zóne A" bezet, dat bij de Zuidslavi sche zóne B is gevoegd. De laatste Britse troepen uit de A- zöne van Triëst zijn Maandag aan boord gegaan van het vliegdekschip „Centaur", waarmee zg vandaag naar Malta zullen worden overgebracht. De laatste Amerikaanse eenheden gaan aan boord van de „General Hahn" en de „Haiti Victory". Zij zul len worden vervoerd naar Liverno, waar een aanvoerbasis is van het Amerikaanse leger. f 25.000 in Staatsloterij. In de 525ste Staatsloterij eerste klas, is een prijs van 25.000 geval len op lot no. 8072. Bevolking nam de vlucht Volgens een mededeling van het Indonesische ministerie van buiten landse zaken hebben 32 zeerovers, die in motorboten aankwamen, het eiland Derawan ten Zuiden van Tarakan overvallen. Zg overmeesterden de po- litiebezetting en roofden voor milli- oenen. De bevolking van het eiland had in motorbootjes en zeilprauwen de vlucht genomen. Het eiland was een dag lang in handen van de aanvallers, die tenslot te per boot in Noordelijke richting af trokken. De aanvallers naderden Maandag 18 October in motorboten het eiland en begonnen reeds van verre geweer vuur af te geven, dat door de politie op het eiland werd beantwoord. De aanvallers waren echter in de meer derheid en wisten de politie te ontwa penen, waarna de bevolking werd Handelsaccoord tussen W.-Duitsland en Frankrijk Frankrijk en West-Duitsland heb ben tijdens de onderhandelingen te Parijs een handelsverdrag voor de duur van drie jaar gesloten. Volgens staatssecretaris prof. W. Hallstein, die die bekendmaakte, is dit het be langrijkste punt van het Frans-Duit se economisch communiqué, dat van daag zal worden uitgegeven. aangevallen. De weerloze bewoners namen de vlucht, waardoor de aan vallers die volgens sommige mede delingen Philippino's waren vrij spel hadden. Het Indonesische mini sterie van buitenlandse zaken kon echter niet bevestigen, dat de aanval lers werkelijk Philippino's waren en of deze kwestie een politieke achter grond had. Nu de winter nadert en het zee water weer heftiger aanvallen doet op de Zeeuwse oeverwer- ken zullen velen zich ongetwij feld afvragen in hoeverre de zeeweringen - „van Zwin tot Zijpe" thans gereed zijn om de druk van het water te weer staan. In een serie artikelen, waar- van men vandaag op pagina I ''et eerste vindt, zullen wij de stand van ken op dit gebied voor geheel Zeeland belichten. (Foto P.Z.C. i Straaljager maakte noodlanding Piloot werd gedood Maandagmiddag heeft een straalja ger van de vliegbasis Eindhoven even bulten de bebouwde koni van Woen- sel een noodlanding gemaakt. De piloot slaagde er in het toestel een buiklanding te laten maken, maar bij het neerkomen liep hij echter zul ke zware verwondingen op, dat hjj aan de gevolgen daarvan is overle den. De vlieger maakte een zg. routine- vlucht. Toen hij bij terugkeer naar het vliegveld nog drie mjjl van het be gin der landingsbaan was verwijderd, heeft hij waarschijnlijk motorstoring gekregen. Hij seinde, dat hij het toe stel zou afdraaien voor het maken van een noodlanding, teneinde te voorkomen, dat de machine in de stad zou neerstorten. Dit is hem gelukt, doch het heeft hem het leven gekost Voor vluchtelingenhulp 435.000 gulden. Bij de 390.000 gulden, die tot en met Zaterdag bij liet Comité Vluchte lingenhulp 1954 waren binnengeko men, is Maandag een bedrag van 45.000 gulden gekomen. Het comité verwacht, dat morgen of overmorgen de half millioen zal worden bereikt. NA EEN AMERIKAANSE EIS Wonderlijk verhaal van spionnage. De Amerikaanse architect Her mann Field, die in 1949 in Warschau verdween, toen hij op zoek was naar zgn vermiste broer Noël, is uit ge vangenschap ontslagen, aldus meldt radio-Warschau. Hij heeft „algehele genoegdoening" ontvangen, nadat een diepgaand on derzoek de „ongegrondheid" had aangetoond van de beschuldigingen, die. afkomstig waren van Jozef Swiat- lö, zo werd hieraan toegevoegd. Swiatlo is een voormalig leider van de Poolse geheime politie. Hij verblijft op het ogenblik in de Ver. Staten, waar hij de vorige maand onthulde, dat hij indertijd zelf Hermann Field had gearresteerd. Volgens het bericht van radio-War- schau zgn „gepaste maatregelen ge nomen tegen de personen, die ver antwoordelijk zijn voor het gebrek aan waakzaamheid en controle", waardoor Field kon worden veroor deeld. Hermanns broer, Noel, een voorma lige functionnaris van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken en van de hulporganisatie der „Kwakers", verdween in Mei 1949 in Praag. Zijn echtgenote, Her- ta, is later eveneens verdwenen. Hermann Field begaf zich naar Praag cn Warschau om zijn ver dwenen broeder en diens echtgenote te zoeken. Swiatlo verklaarde de vorige maand te geloven, dat Noël en Herta dood zijn. Hij had beiden in 1949 onder vraagd, toen zij door de Hongaarse autoriteiten werden vastgehouden. Doch toen hij ruim een jaar later weer in Boedapest was en hen ver der wilde ondervragen, was dit niet toegestaan. De Hongaren geloofden volgens Swiatlo, dat de Fields be trokken waren bij het een of andere spionnagecomplot of een samenzwe ring tegen de communistische rege ring. In de officiële Poolse bekendma king wordt verklaard, dat in 1953 een onderzoek werd gelast naar de kwestie-Field. Gebleken was, dat Jo zef Swiatlo, als „Amerikaanse agent provocateur" zich in het apparaat had kunnen dringen. Een aantal per sonen was toen reeds op door hem opgestelde, valse beschuldigingen ge arresteerd, aldus het communiqueT Swiatlo is volgens het officiële bericht naar het Westen uitgeweken, omdat hij arrestatie vreesde. Behalve Hermann Field zijn nog enige Poolse burgers vrijgelaten, die onschuldig waren veroordeeld. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken eiste op 28 Sep tember in nota's aan Polen en Hon garije, dat Amerikaanse functionna- risson tot de Field's zouden worden toegelaten om hun repatriëring te regelen. NU DE WINTER NADERT ....(I) Tijdens een vaart in de wateren rond Formosa vond tussen twee schepen van de Zevende Amerikaanse Vloot 'n uitwisseling van etenswaren plaats Grote netten met voorraden verwis selden van eigenaar; (i.e. van het voorraadschip Aludra naar het vlieg tuigmoederschip Hornet). Op de achtergrond is tevens nog de zware kruiser „St. Paul" zichtbaar. Beslissing op korte termijn is noodzakelijk (Van een bijzondere medewerker) ONGERUSTHEID heerst in Vlissingen over de kustverdedigingsplannen van de Rijkswaterstaat. Men heeft grote vrees voor de mooie boulevards. En niet ten onrechte De Rijkswaterstaat, die reeds grote bevoegdheden heeft, nog grotere zal kr|jgen en bovendien de touwtjes van de geldzak in handen heeft, staat voor de haar opgelegde taak de waterkeringen volkomen betrouwbaar te maken. Het zeewerend vermogen moet voor Waterstaat primair zijn en pas daarna mogen andere belangen aan de orde komen. Wat niet wegneemt, dat Den Haag beslist pr|js stelt op overleg met de plaatselijke belangheb bende instanties en er op rekent, dat de haar vertegenwoordigende ambte naren zoveel mogelijk daarmede samenwerken. Aan ons gemeentebestuur o.a. ter beoordeling of dit nu ook werkelijk geschiedt! In ieder geval zal voor Walcherens zeekusten spoedig een beslissing die nen te vallen, daar de grote onzekerheid verlammend werkt, niet alleen voor Vlissingen, maar ook voor Zoutelande en Domburg. Overal waar de kustverbeteringen in bebouwde gebieden vallen, geven de ze aanleiding tot zeer grote bezwa ren. Deze zijn zelfs van die aard, dat zij oorzaak zijn van verzoening met plannen, die voorheen volkomen on aanvaardbaar werden geacht. Zo zien we dat de Nieuwe Waterweg, tot nu toe buiten het Deltaplan gehouden, reeds geheel binnen die sfeer is ge trokken en de afsluiting daarvan door velen reeds wordt aanvaard als de juiste oplossing. En hoorden we niet, dat ook afdammingsplannen worden gemaakt voor de Tlieems, de toegangsweg naar Londen! Nu ligt de zaak met de Westerschelde, ook f buiten de afsluiting der zeegaten tonden, natuurlgk wel wat anders. Een sluisstuwdam door ons zeegat is, hoewel technisch zeer wel mogelijk, heel wat omvattender en bezwaarlij ker. Bovendien zijn de voornaamste belanghebbenden bg de vaart op de Westerschelde onze Beneluxgenoten. En deze zijn voorlopig nog niet ver trouwd met het idee van een afgeslo ten vaarweg van Antwerpen naar buiten, al biedt die nog zoveel voor delen. Maar ook al is in een verre toe komst deze afdamming zeer wel te verwachten, dan toch zal altijd Vlis singen daar buiten vallen. De kust voor de stad moeten we dan ook on der alle omstandigheden bezien als een blijvend bastion tegen de opdrin gende zee! En hoe is het nu met de kustverde- bestaat het korps der Ko- C ninklijke Marechaussee 140 y jaar. S VVVW/AVVWVVVVVW^WV diging, waarmede de Vlissingers dan toch voornamelijk de boulevards be doelen? Die zijn, wat karakter be treft, In twee delen tc splitsen; de boulevard De Ruyter met de hoge zeemuur, en de andere boulevards, die meer met gewone zeedijken kun nen worden vergeleken. Bezien we eerst de Boulevard de Ruy ter. De hoogte van het wegdek over deze boulevard ligt ongeveer op 9 m boven N.A.P., waarbij de keermuur aan de voorzijde nog een kleine meter boven het wegdek uitsteekt. We ko men hier dus op een waterkerende hoogte van rond 10 m plus N.A.P. Nemen we nu in aanmerking, dat de stormvloed op 1 Februari 1953 hier opliep tot ongeveer 4.5 m boven dat peil, dan is het toch wel duidelijk dat van overstromen bij stormvloeden geen sprake is. Het zgn de tegen de zeemuur opbotsende golven, die met grote kracht langs de gladde steile muur opstuwen en als zwaar buis water op de boulevardweg neerplen- zen. Op zekere, afstand een groots ge zicht, maar voor de langswonenden (Vervolg op pag. 2) RUSTIG HERFSTWEER In de ochtend plaatselijk mist of laaghangende bewolking Overigens droog en zonnig weer mei later van het Zuiden uit toenemende bewolking in de hogere niveaux. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen Ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren. ZON EN MAAN 27 October: Zon op 7.24 onder 17.23 Maan op 8.27 onder 17.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1