PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wervelstorm in Verenigde Staten en Canada eiste 114 doden Nieuwe tanks op haventerrein te Vlissingen bedrijfsklaar BILT KOREADETACHEMENT NAAR NEDERLAND TERUG OVERVAL OP EEN KAZERNE IN N00RD-IERLAND HOUTHAKKERS IN BELGIE DOOR HERT GEDOOD 197e Jaargang-No. 245 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntyn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 18 Oct. 1954. ADVERTENTIEPRIJS 22 -ent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 ib.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zierikzee. N. Bogcrdstr C 160. telcf. 26. DE STAD TORONTO WERD ZWAAR GETROFFEN Nederlandse immigranten moesten met bootjes vluchten Een wervelstorm, die Vrydag by het aanbreken van de dag de Atlantische kust van de Verenigde Staten bereikte, heeft een spoor van verwoesting achtergelaten in het Oostelyk deel van de Verenigde Staten. De storm trok Zaterdag voort over Zuidelijk Canada en bewoog zich in de nacht van Za terdag op Zondag over de Noordcanadese wildernis. Zondagmiddag werd vastgesteld, dat er minstens 114 personen om het leven waren gekomen bij het instort en van huizen en by overstromingen. Er worden nog enige honderden per sonen vermist. De rivier de Ohio trad op verschei dene plaatsen buiten haar oevers. Naar raming werden in het Ohio-ge- bied 2000 gezinnen dakloos door de overstromingen. In de Verenigde Staten werd voor millioenen dollars schade aangericht. Het getroffen gebied ligt in de staten Noord- en Zuid Carolina, Pensylvanië, - j York. 500 g< 10.000 beschadigd. Het ergst heeft de Er den 1500 gebouwen verwoest en storm huisgehouden in het Zuidooste lijk deel van Canada. Verkiezingsrelletjes in Jordanië Acht doden, 40 gewonden In Jordanië is Zaterdag de noodtoe stand afgekondigd, aldus wordt uit Damascus gemeld. Volgens in Jeru zalem en Cairo ontvangen berichten zyn in de Jordaanse hoofdstad Am man Zaterdag ongeregeldheden uit- gebroken, waarby betogers met de politie in botsing kwamen. De demon stranten zouden het gebouw van de Amerikaanse voorlichtingsdienst in brand gestoken hebben. De brand werd later geblust, i e ongeregeldhe den deden zich voor terwijl de bevol king zich naar de stembus begaf om een nieuw parlement te kiezen. Acht personen werden gedood en ongeveer veertig gewond doordat mi litairen het vuur openden op betogers, die door de straten trokken uit pro test tegen beweerde inmenging van de regering waardoor onafhankelijke en linkse candidaten zich moesten terug trekken. In Zoutstad, 28 km ten Zuid-Wes ten van Amman, zouden tien mensen Sewond zijn bij het optreden van mi- tairen tegen demonstranten. Zondag was het rustig. Mendès-France door rijn partij bewonderd Werd luide toegejuicht De Franse premier, Mendès-France heeft het land opgeroepen tot eenheid rond een „buitenlandse tweepartijen- politiek". Hij deed dat op het congres van de radicale party te Marseille. De premier sprak met klem over de „vitale noodzaak van een Frans- Duitse verzoening". Ondanks de bit tere ervaringen van enkele generaties wenste het grootste deel van het Franse volk een algeheel vergelijk met Duitsland" echter niet voor de irijs van een vervreemding van Jroot-Brittannië' Bij zijn laatste woorden werd hij lui de toegejuicht. Hij noemde Churchill „de grote Britse staatsman, tegen over wie wij een niet te betalen schuld van dankbaarheid hebben". „Wij zijn het met sir Winston Churchill eens, waar hij zegt, dat het onze plicht is om ons er van te over tuigen of een vreedzame coëxistentie -met hét Oosten al dan niet mogelijk is". Het Congres van de radicale partij heeft tot besluit van de bijeenkomst een motie aangenomen, waarin „het vertrouwen en de bewondering" van de leden van de partij voor Mendès- France wordt uitgesproken". Pr Gi Op het terrein van de N.V. Haven van Vlissingen verrezen in fy maan den drie nieuwe olie-tanks met een gezamenlijke inhoud van 11.250 ku bieke meter. Ze zijn nu bedrijfsklaar en worden door de schilder onder handen genomen. Foto P.Z.O.J De bewoners van Toronto werden door de storm, de regen en de over stromingen goeddeels geïsoleerd. De „Toronto Telegram" schat het aantal doden alleen in het gebied van Toronto reeds op 53. In een straat zouden 25 mensen verdronken zijn. De gehele bevolking van „Holland Marsheen tuinbouwgebied bij To ronto met meer dan 1000 mensen, is gevlucht voor overstromingen, ver oorzaakt door het buiten zijn oevers treden van het meer van Ontario. Niemand zou evenwel om het leven fekomen zyn of vermist worden. De evolking van „Holland Marsh", me rendeels immigranten uit Nederland, werd met bootjes naar het naburige Bradfort gebracht. In de voorstad van Toronto, Etobi- coke, zijn vijf leden van de brandweer, die trachtten mensen by de overstro mingen te redden, omgekomen, door dat hun vrachtauto in de rivier de Humber werd gespoeld. Uit New Port News (Verenigde Sta ten) wordt gemeld, dat het onvoltooi de slagschip „Kenturkey", dat aan een pier van de haven van Newport News was gemeerd, los sloeg en ver volgens in de rivier James aan de grond liep. Het hoofd van de Amerikaanse adelborstenschool te Annapolis, in Maryland, heeft medegedeeld dat een oefenschip, het vroegere Spaanse oor logsschip „Reina Mercedes", met meer dan honderd man aan boord los sloeg. Het schip dat geen machi nes heeft geraakte op drift in de rivier de Severn, doch de opvarenden wisten het tenslotte weer voor anker te krygen. Het is niet meer in gevaar. Er dreigt een kabinetscrisis in Indonesië Ontevredenheid over financieel beleid De „Persatuan Indonesia Raya", heeft Zondag na een vergadering van vier uur een communiqué uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat besloten is bij het kabinet er op aan te drin gen af te treden en onmiddellijk het mandaat aan het staatshoofd terug te geven. Dit zou in elk geval vóór 25 October moeten geschieden. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal de partij raad van de P.I.R., de drie P. I.R.-ministers uit het kabinet terug trekken en bovendien vice-premier Wongsonegoro verzoeken zijn forma teurschap onmiddellijk na 25 October aan het staatshoofd terug te geven. Wongsonegoro deelde mede, dat dit besluit bij acclamatie genomen is en dat hierdoor een kabinetscrisis on vermijdelijk zal zijn. Al sinds Juli van dit jaar heeft de ze party haar ontevredenheid geuit over het financieel-economische be leid van de regering en op een geza menlijke vergadering van de toenma lige partijraad en de leden van de P. I.R.-fractie in het parlement werd be sloten de steun aan het kabinet in te trekken, aangezien de P.I.R. zich niet mede verantwoordelijk wilde stellen voor het door de ministers van finan ciën en economische zaken gevoerde beleid. Ook andere partijen zrjn onte vreden over het beleid dezer ministers Havenstaking in Londen duurt nog voort Het werk in de Londense havens ligt feheel en al stil. nu ook het sleep- oot- en lichterpersoneel, 4.500 man, Zondagmorgen het werk heeft neer gelegd. Het totaal aantal stakende arbei ders steeg tot ruim 27.000. De kolen- en olie-voorziening van Londen als mede de vuilnisafvoer worden door do staking ernstig bedreigd. Op geen enkel van de 133 schepen in de haven wordt gewerkt. NA VIER JAAR Korporaal bleef 40 maanden in Korea REPUBLIKEINEN ZOCHTEN WAPENS Een schietpartij In de nacht van Zaterdag op Zon dag vielen gewapende Ieren de ka zerne te Omagh in Noord Ierland (Ulster) aan, vermoedelijk om wa pens te roven. Er ontstond een schiet partij, waarbij vijf Britse soldaten werden gewond. Ook onder de aan vallers waren gewonden, maar zy konden allen ontkomen. Een aantal machinepistolen werd door de aan vallers weggeworpen. Dit is de twee de overval in een half jaar tijd. Bij de eerste overval slaagden de Ieren er ln een partij wapens en munitie buit te maken. Zondagavond waren zes van de 26 overvallers aangehouden. In geheel Noord-Ierland speuren duizenden po litiemannen en soldaten naar de ben deleden. In Londonderry City werden nog; huizen van bekende republi keinse leiders doorzocht, doch er werden geen arrestaties verricht. De mannen, die de aanval op de kazerne pleegden, hadden hun gezicht zwart gemaakt. Het gevecht begon, toen één van hen met de klof van zijn revolver trachtte een schildwacht neer te slaan. Deze zag echter, val lend, nog kans zijn revolver te trek ken en de aanvaller te verwonden. Ook sloeg hij alarm, waarop de aan vallers het gebouw van de wacht on der vuur namen. De soldaten in het wachtgebouw schoten terug. Drie aanvallers trachtten de wa penopslagplaats te bereiken door een stoker van de centrale verwarming als schild voor zich uit te laten lo pen. Deze stoker wist echter in de duisternis van de verwarring gebruik te maken en te ontsnappen. De soldaten wisten de aanvallers terug te drijven, die met hun vracht auto s in de mist vluchtten naar de grens van Eire. De bezetting van de kazerne was onlangs uit Egypte te ruggekeerd. Voor vluchtelingenhulp 167.000 gulden Het saldo van de postrekening van het Comité Vluchtelingenhulp 1954 (5100) is sinds Vrydag met 46.000 gulden gegroeid. In totaal is nu ge- gestort of overgeschreven 167.000 gal den. Het Nederlands detachement In Korea heeft dezer dagen toebereidse len getroffen voor de terugreis naar het vaderland, nadat het 47 maanden van oorlog en vrede in Korea heeft doorgebracht. „Waar en wanneer gij ons weer no dig hebt zullen wij er zijn", zeide de bataljonscommandant, luitenant-kolo nel J. Raavmakers, tijdens een korte 'afscheidsplechtigheid ten overstaan van een aantal hoge militaire func tionarissen van de U.N.O., onder wie generaal Maxwel Taylor, de com mandant van het achtste leger. De Nederlanders hebben in Novem ber 1950 in Korea voet aan wal gezet en sindsdien onafgebroken dienst ge daan bij het 38ste regiment infanterie van de tweede divisie, totdat deze di visie de vorige maand terugkeerde naar Fort Lewis in de staat Washing ton. Een aantal leden van deze ge heel uit vrijwilligers bestaande een heid hebben twee of drie jaar dienst gedaan op het Koreaanse schiereiland. Korporaal Jan van Antwerpen had Churchill wijzigt rijn regering MacMillan volgt Alexander op Dc Britse premier sir Winston Churchill heeft een aantal wijzigin gen in zijn regering# aangebracht, waardoor de mening, dat hij voorlo pig niet van plan is af te treden, is versterkt. De belangrijkste wijziging is de aanstelling van Harold Maemillan als minister van defensie. Hij volgt Lord Alexander op, die uit de regering is getreden. De 60-j"arige Maemillan, die als minister van volkshuisvesting vele successen heeft geboekt, wordt door velen beschouwd als de toekomstige leider van de Britse conservatieve party. zou gaan voordat de gehele een heid zou afzwaaien en daardoor komt het dat hij niet minder dan 40 maan den in Korea heeft doorgebracht. Luit.-kolonel Raaymakers, die se dert midden Juli het bevel voert over het bataljon, is een oud-strijder uit de tweede wereldoorlog. Hij heeft drie en een half jaar in een Duits krijgs gevangenenkamp doorgebracht en viel later in Russische handen. Hij heeft verdienstelijk werk verricht by de ondergrondse beweging en heeft in de strijd tegen de guerilïabenden op Java enkele militaire eerbewijzen ver worven. In zyn afscheidsrede prees de overste de eensgezinde doelstelling van de 15 UNO-landen, die in Korea hebben gestreden. Concertgebouworkest in hemdsmouwen Het Amsterdamse Concertgebouw orkest heeft Vrijdagavond voor een publiek van 2000 personen te Troy in de Amerikaanse staat New York 1n hemdsmouwen gespeeld. De auto met avondkleding was door slechte weers omstandigheden niet tijdig in TToy- aangekomen. Ter gelegenheid van de viering Den HelderMarinestad is Zaterdag met een boot van het Loodswezen de be roemde of beruchte Uiterton uit zee opgevistteneinde nu zekerheid te krijgen, of het verhaal, dat de uit varende zeelieden daar hun trouwring in doen, op waarheid berust. Begeleid door Neptunus zelf werd de ton in optocht naar het stadhuis gebracht, waar de opening zou plaats vinden. De stoet onderweg. Spoorreis van 27 uur op onderstel Bulgaars vluchteling reisde naar Utrecht Vrijdagochtend hebben spoorwegar beiders op het Utrechtse emplacement op het onderstel van een uit Oosten rijk aangekomen trein een man ont dekt die er vies en gehavend uitzag. Het was een vreemdeling die niet te verstaan was. Hij werd aan de Utrechtse politie overgegeven. Na veel moeite en met behulp van een tolk is tenslotte uitgezocht, dat men te doen had met een 40-jarige Bul gaar, Jordan Tasev. Hy zou ontvlucht zrjn uit een gevangenkamp te Joego slavië. van waar hij Graz in Oosten rijk had weten te bereiken. Daarvan daan heeft hö op het onderstel van de trein een 27 uur lange reis naar Utrecht gemaakt. Hij is aan de vreemdelingendienst overgegeven waar hij waarschijnlijk om politiek asyi zal verzoeken. Zijn verklaringen zullen hier eerst worden onderzocht. NIET ALLEDAAGS DRAMA Het hert viel aan Een niet alledaags drama heeft zich afgespeeld in het Belgische gehucht Haversin nabij Cney (provincie Na men). Drie houthakkers hadden op dracht gekregen in een hertenpark van een groot domein een aantal bo men om te hakken. De hier rondlo pende herten zijn gewoonlijk zeer AANGEPAST AAN EISEN DES TIJDS Capaciteit meer dan verdubbeld Aan de Westzijde van de Buitenhaven te Vlissingen, op het terrein van de N.V. Haven van Vlissingen, zyn in by na vier maanden tijd drie nieuwe grote olie- en melassetanks verrezen. Omstreeks medio Juni van dit jaar werd met de bouw een aanvang gemaakt en thans zyn zy bedrijfsklaar. Drie nieuwe tanks voor de Haven van Vlissingen, dat betekent een ver meerdering van de capaciteit met drie maal 3750 m3 of 11.250 m3. De totale capaciteit is hierdoor gestegen tot 18.825 m3. Dit houdt niet alleen In, dat te Vlissingen een moderne tanker kan wor den volgeladen of in zijn geheel gelost; het betekent tevens, dat Vlissin gen kan deelnemen aan het ruilverkeer. Wanneer tot voor kort een tanker met een lading van 8000 ton riet-me- lasse de Vlissingse haven binnenliep, kon deze zelfde tanker niet met een zelfde lading aan biet-melasse weer vertrekken, omdat de inhoud der tanks niet toeliet, dat een schip eerst werd gelost en daarna nog eens vol geladen ook. Wanneer het schip arri veerde moesten de tanks leeg zijn. Nu is dat veranderd. De N.V. Haven van Vlissingen gaat op deze wijze met zijn tijd mee. Het bezwaar, dat uit het tekort aan capa citeit voortsproot is duidelijk. Een grote na-oorlogse tanker 15 tot 18000 ton kon in Vlissingen geen volle lading afleveren of innemen, daar de totale inhoud van de instal latie op het haventerrein niet meer dan 7500 m3 bedroeg. Dit betekende dus, dat zo'n tanker twee havens bijvoorbeeld Rotterdam en Vlissingen moest aandoen, hetgeen in de vrachtprijs tot uiting kwam. Moeilijkheden in de bietencam pagne hebben tot gevolg gehad, dat niet, zoals andere jaren, de eerste la ding melasse in de loop van de vo rige weëk binnenkwam, maar eerst volgende week verwacht mag worden. De Haven van Vlissingen is er ech ter klaar voor. De nieuwe tanks moe ten nog slechts in de verf gezet wor den, maar dit is een zaak van bijkom stige aard. Tweede pijpleiding Wat echter wel belangrijk was voor de verbetering van de outillage, was de aangelegde tweede pijpleiding. Hierdoor is het mogelijk geworden tegelyk te laden en te lossen in en uit verschillende schepen uiteraard en een tweede voordeel er van is, dat de leidingen niet langer steeds behoe ven te worden schoongemaakt. Tenslotte nog in tonnen uitgedrukt wat de uitbreiding van de havenin stallatie met deze drie nieuwe tanks betekent. In de oude tanks kon 6000 ton gasolie worden opgeslagen, thans is er ruimte voor 15 000 ton. Voor traan luiden deze cijfers respectievelijk 6700 en 16.500 ton. voor stookolie 7400 en 18.500 ton en voor melasse 10.500 en 21.000 ton. De verdeling over de verschillende tanks is 3 maal 3750 m3 in de nieuwe tanks en in de oude 2 maal 3000 m3, 3 maal 500 m3 en 1 maal 75 m3. Deze laat ste kleine tank dient hoofdzakelijk voor het vullen van vaten. De tanks worden alleen gebruikt voor produc ten, welke niet licht-ontvlambaar zyn. zacht van aard en komen zelfs eten uit de hand van hun verzorgers. Aan een der houthakkers, Jules Louis, viel het echter al direct op, dat een tweejarig hert met een sterk ont wikkeld gewei zeer zenuwachtig deed, waarschijnlijk omdat het vergezeld was van zijn wijfje en enkele pasge boren jongen. Het beschouwde de houthakkers kennelijk als indringers. Jules Louis raadde de beide andere houthokkers dan ook aan het hert niet te benaderen. Toen zijn broer, de 45-jarige Arthur Louis, vader van vijf kinderen, zich echtei naar de boom begaf, die hy moest omkappen, viel het hert hem met grote hevigheid aan, reet hem met een stoot de buik open en vertrapte hem daarna. Een opzichter van het domein wilde de ongelukkige te hulp komen doch hij werd eveneens door het woedende beest op het gewei genomen. Beide slachtoffers overleden kort daarna. Jules Louis kon slechts op het nipper tje ontkomen en slaagcie er in het dolle hert neer te schieten. Franse spionnagezaak De Franse kapitein Jean Auguste Cazalet, wiens huis Zaterdag door de politie werd doorzocht in verband met het onderzoek naar het uitlekken van defensiegeheimen, wordt beschuldigd van activiteit tegen de externe veilig heid van de staat. Hij is in hechtenis genomen. DE VERWACHT... VRIJ WARM. Half tot zwaar bewolkt, droog weer. Overwegend matige Zuidwestelijke wind. Aanhoudend vrij warm voor de tijd van het jaar. 19 October: Zon Maan ZON EN MAAN. op 7.10 onder 17.39 op onder 14.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1