PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Een totale controle van Duitse herbewapening onmogelijk Tentoonstellings congres in het raadhuis te IJzendijke oE BILT LINKSE PARTIJEN EISEN AFTREDEN VAN DE REGERING RUSSEN ACHTER MENSENROOF IN WEST-BERLIJN 197e Jaargang-No. 224 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn; PL-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; t 5 85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 23 Sept. '54 ADVERTENTIEPRIJS O cent per mm. Minimum p. advertentie 11/—» Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 6 regels) van 1—regels t 1.Iedere regel meer 20 cent. „Brieven oi adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 393300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr C 160. teief. VOLGENS GENERAAL GRUENTHER: Geallieerd opperbevelhebber tegen verbod van atoomwapens In een toespraak tot Franse industriëlen heeft generaal Alfred Gruen- ther, de opperbevelhebber der Geallieerde strijdkrachten in Europa, ver klaard, dat de werkelijke garantie tegen een nieuwe Duitse aanval bestaat uit de voortgezette aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa en in de talrijke waarborgen van de Navo. Een totale eontröle van de Duitse herbewapening acht de generaal on mogelijk. Zelfs met deelneming van Duitse strijdkrachten zal het Westen zwakker blijven dan het Sowjet-blok. Generaal Gruenther sprak zich uit tegen het verbod van atoomwapens, zoals wordt voorgesteld door de Sowjet-Unie. Hij was evenmin voor een verplich ting om zijn toevlucht tot atoomwa pens slechts te nemen als een repre saille ingeval van een aanval. „De enige oplossing is de oorlog zelf onmogelijk te maken. Wij willen een programma van ontwapening op alle terreinen en niet alleen op één gebied", aldus Gruenther, die voorts verklaarde er zeker van te zyn, dat oorlog voorkomen kan worden. Engeland zou de voorkeur geven aan Navo-garanties met het oog op de Duitse herbewapening, zo wordt uit Londen vernomen. Het is evenwel bereid op de komende conferentie het plan van de Franse premier te onderzoeken. Men acht de Navo-or- ganisatie doelmatiger voor het uit oefenen van beperkingen op Duits land dan een Europese organisatie. De voorzitter van de buitenlandse commissie van de Westduitse Bonds dag, dr. Eugen Gerstemaier, heeft Nederlands squadron in Duitsland Opgenomen in Geallieerde luchtmacht. Het Nederlandse tactische verken- nings squadron no. 306 van de Konink lijke Luchtmacht, dat nu deelneemt aan de in West-Duitsland aan de gang zijnde oefening „Battle Royal", zal na afloop va.n deze oefening in Wcst- Duitsland blijven. Het squadron zal worden opgenomen in de tweede ge allieerde tactische luchtmacht, maar administratief blijven ressorteren on der de chef van de Nederlandse lucht machtstaf, Iuitenant-generaal-waarne- mcr A. Baretta. De tweede geallieerde tactische luchtmacht staat onder commando van de Britse luchtmaarschalk sir Harry Broadhurst. Een en ander kan als het begin van een integratie worden gezien. Noors schip op de rotsen gelopen. zich uiterst pessimistisch uitgelaten over het welslagen van de Londense conferentie. Hij verwacht, dat Frank rijk ondanks de algemene toezeggin gen van Mendès-France zou traenten een regeling te treffen, die voor Duitsland discriminerend zou zijn. Bovendien had hij de indruk, dat de Britten weinig neiging tot een com promis vertonen. In officiële kringen te Bonn twij felt men er echter niet aan, dat zo wel Eden als Dulles de Duitse eis zul len ondersteunen, dat Duitsland ook tot de Navo moet kunnen toetreden, wanneer het beschikkingsrecht over de Duitse troepen bij deze organisa tie zal komen te liggen. Directie N. S. uitgebreid. Ingevolge besluit van de gisteren te Utrecht gehouden buitengewone alge mene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, is de directie der vennootschap uitge breid door de benoeming tot directeur van de huidige chef van de dienst van de exploitatie, Ir. J. Wessels Boer. De nieuw benoemde directeur zal op 1 October a.s. zijn functie aanvaarden. Levenslang geëist in Goudse moordzaak. Tegen de 31-jarige opzichter A. L. L. uit Gouda, die door de arrondissè- mentsrechtbank te Dordrecht wegens moord op zijn echtgenote tot 18 jaar gevangenisstraf was veroordeeld, is Woensdag in hoger beroep levenslange gevangenisstraf geëist. Verdachte was ten laste gelegd zijn vrouw met arse nicum om het leven te hebben gé bracht. De zaak werd behandeld voor het gerechtshof te 's Gravenhage. De procureur-generaal zeide in zijh requisitoir, dat L. tot driemaal toe een poging heeft gedaan om zijn echtge note van het leven te beroven. De derde maal lukte het hem. In koelen bloede heeft L. zich van zijn vrouw ontdaan, zich vóór haar dood reeds verzekerend van een opvolgster. Uitspraak over 14 dagen. Verdediging Formosa Door Amerikaanse vloot In officiële Amerikaanse kring is verklaard, dat de Amerikaanse zeven, de vloot in actie zal komen bij een grootscheepse communistische lucht aanval op Formosa. De opperbevel hebber, admiraal Alfred Pride, was door president Eisenhower gemach tigd te beslissen wanneer en onder welke omstandigheden zijn schepen en vliegtuigen zullen worden gebruikt tegen de communisten. De vloot zal spoedig worden versterkt met het grote vliegdekschip „Midway" en 16 torpedobootjagers. De Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan telt dan 15 vliegdekschepen, een tiental kruisers, 150 torpedobootjagers en 60 duikbo ten. Het 1920 ton metende Noorse stoom schip „Nordstjernen" is Woensdag ochtend vroeg ter hoogte van Raft- sundet, In Noord-Noorwegen, op een rots gelopen en gezonken. Kort na de stranding sprong één der ketels. Vissers in naburige dorpen schrok ken wakker door de onafgebroken huilende sirene van het schip en het hulpgeroep der schipbreukelingen. Zij wierpen zich in hun vaartuigen, om hulp te bieden. Een aantal opvarenden was in goede orde in de sloepen ge gaan. Anderen waren over boord ge sprongen en klampten zich, nadat de „Nordstjernen" was ondergegaan, aan drijfhout vast. De vissers slaagden er in meer dan tweehonderd schipbreukelingen te red den. De meeste geredden, hadden zich aan rotsen vastgeklampt, of lagen uit geput op kleine naburige eilandjes. Verscheidene hunner moesten met een zenuwschok in het ziekenhuis worden opgenomen. Er zijn twee personen om het leven gekomen. Geen schoolgeld meer Gebleken is, dat de gemeenten en een aantal schoolbesturen na 1 Sep tember 1953 geen schoolgeld meer hebben geheven in de oude omvang. Aan het alsnog opleggen van aan slagen en het innen van schoolgeld zouden grotere organisatorische en practische bezwaren verbonden zijn dan de restitutie van reeds betaald schoolgeld, met zich medebrengt. In verband hiermede menen de mi nisters de datum van inwerkingtre ding van het wetsontwerp op 1 Sep tember 1953 te moeten handhaven. De schoolgelden voor het lager land- en tuinbouwonderwijs zrjn niet wettelijk geregeld. In verband hier mede is het bezwaarlijk de schade loosstelling wegens gemis van schoolgelden in de wet op te nemen. Het ligt echter in de bedoeling, aan de schoolbesturen compensatie voor de gederfde inkomsten te verlenen. Dader van moord te Deventer bekent. Woensdag heeft de 38-jarige monteur van de B. uit Fijnaart bekend, de 51- jarige gehuwde lompenkoopvrouw. H. van Elburg uit Deventer, te hebben vermoord Hij was met de vrouw achter een garage aan de Zutphenselaan in De venter gegaan en had haar daar ge worgd. HET SCHANDAAL IN ITALIË Van inmenging beschuldigd De linkse Italiaanse partijen hebben Woensdagavond het aftreden van de regering geëist na de arrestatie van twee vooraanstaande personen, die ge noemd zijn in het verdovende middelenschandaal. De regering werd door de linkse partijen beschuldigd van „schandelijke inmenging" in het onderzoek naar de dood van Wiima Montesi. De partyen dreigden met een stemming over de vertrouwenskwestie. Premier Scelba heeft Woensdagavond het linkse verzoek om een onmid dellijk debat over het aftreden van Attilio Piecioni als minister van buiten landse zaken ingewilligd. De magistraat die de zaak onder zoekt, dr. Sepe. heeft de twee gear resteerden. de 31-jarige Piero Piecio ni en de 46-jarige Markies Ugo Mon- tagna, Woensdag ondervraagd. Naar verluidt, betalen beide man nen 500 lire per dag voor een luxe Prins Bernhard is Dinsdagavond naar Zuid-A frilca vertrokken. Boven aan de trap van de regerings-Dakota: een laatste groet aan de achterblijvers Exportfust West-Duitsland. Met ingang van 23 September a.s. zullen bepaalde sortimenten appelen en peren naar West-Duitsland alleen mogen worden uitgevoerd in eenmalig fust. cel. De goudroof te Londen. Scotland Yard vraagt Nederlandse hulp. Scotland Yard heeft de Nederlandse poli tie-autoriteiten om medewerking verzocht btf de opsporing van het ge stolen goud en het arresteren van de dieven. Men acht het mogelijk, dat de die ven tot een internationale bende be horen en dat de diefstal is uitgevoerd, nadat van het Europese vasteland be paalde inlichtingen waren ontvangen. In de laatste tijd zijn in voor de Britse staatsbank bestemde goudzen dingen uit het buitenland een aantal vervalste gouden souvereinen goudstukken ter waarde van 20 shil ling) aangetroffen. De nagemaakte goudstukken waren echter wel uit goud vervaardigd en in sommige ge vallen was het goudgehaite zelfs ho ger dan bij de wet voorgeschreven. Men meent nu. dat de nagemaakte goudstukken mogelijk afkomstig zijn van dezelfde bende, die de onderha vige gouddiefstal pleegde en dat de dieven op deze wijze het gestolen goud te gelde wisten te maken Twee kisten met staven goud werden Dinsdagavond b\j een brutale overval in Londen gestolen. De overval ge schiedde vlak voor het i>rachtkan- toor van de K.L.M toen het K.L.M.- personeel bezig was het goud in een vrachtauto te ladenTwee mannen namen de kisten uit de vrachtwa gen, laadden die over in een bestel wagen en reden ttt dolle vaart ermee weg. Foto: Het toneel van de overval: de wagen op de voorgrond werd om de vrachtwagen heen gereden ten einde de weg te blokkeren, terwijl de dieven zich met de bestelwagen uit de voeten maakten. Paratyphus te Katwijk Men heeft de indruk dat. voor wat Katwijk en naaste omgeving betreft, het hoogtepunt van de partyphus- epidemie nu is bereikt. Thans kun nen nog secundaire infecties verwacht worden, maar op het ogenblik zijn deze nog niet geconstateerd. Enige nieuwe patiënten zijn er de laatste vier-en-twintig uur bij geko men, meest mensen die zich al eer der ziek voelden maar lang geaarzeld hebben met het waarschuwen van een dokter. In Katwijk, Rijnsburg en Val kenburg tezamen is het aantal pa tiënten nu 196, in Noordwyk en Noord wykerhout 40 tot 45. In Wassenaar zyn twee „verdach te" gevallen, maar de gegevens daar over zijn nog erg vaag. In Terneuzen lijdt een meisje, dat in Katwijk heeft gelogeerd, aan paratyphus. Brits militair vliegtuig verongelukt Woensdag ig bij Stansted (Essex) een troepentransportvliegtuig bij het opstijgen verongelukt en in vlammen opgegaan. Alle 50 inzittenden, militai ren, die op weg waren naar het Na bije Oosten, verlieten het vliegtuig snel en ordelijk, nog voor de vlammen hen bereikt hadden. Slechts de laatste man liep lichte brandwonden aan het ge zicht op. Twee motoren van het toestel, een York van de „Scottisch Airways" stopten plotseling, toen het nog geen meter boven de grond was. Het vlieg tuig kwam scheef op de grond terecht. De toegesnelde hulpdienst vond pas sagiers en bemanning in veiligheid. ONTVOERING VERHINDERD Chef geheime politie organisator De Westberlijnse politic heeft Woensdag, na de arrestatie van twee van ontvoering verdachte personen, bekendgemaakt, dat een chef van de Rus sische geheime politie, luitenant-generaal Makarof, de man op de achter grond is geweest bij vele ontvoeringen uit West-Berlyn in de afgelopen ne gen jaar. De afdeling van de Westberlynse politie, die zich toelegt op contra-spion- nage en het verhinderen van ontvoeringen naar Oost-Duitsland, verklaarde, dat generaal Makarof werkt onder de naam „Sahsa". Een paar jaar gele den was hij nog kapitein, nu is hjj de voornaamste man voor Sowjet-spion- nage in West-Berlyn. De twee verdachte mannen, de 61- jarige Willi Berger, alias „diaman ten Willi", en de 31-jarige Hans We gener, werden Woensdag gearres teerd voor het huis van een zaken man in de Britse sector van West- Berlijn. De zakenman, wiens naam niet is genoemd, had opgemerkt, dat het tweetal zich urenlang voor zyn huis ophield. Hy waarschuwde de po litie, die de mannen aanhield, na de grens tussen West- en Oost-Berlijn gesloten en het huis omsingeld te nebben. Een huurauto is in Deslag genomen. De politie deelde mede, dat „dia manten Willi" trachtte ongewapend de zakenman te ontvoeren, nadat hy er niet in was geslaagd wapens te krijgen om het bevel van „Sahsa" uit te voeren. Volgens berichten heeft Berger de Eolitie meegedeeld, dat de zakenman eeft gewerkt als Russische spion in Bever geschoten te Bergen op Zoom In het jachtveld in de Augustapol- der onder de gemeente Bergen op Zoom werd door enige jagers een be ver aangetroffen van ruim een meter lengte. Het dier, dat door de jacht hond reeds was aangevallen werd met een kogel neergelegd. Het is opge zonden naar de landbouw hogescnool te Wageningen. West-Berlnn. doch dat „Sahsa" in lichtingen nad ontvangen, dat hjj ook tegen de Sowjet-Unie werkte. Ook verklaarde Berger, dat hit nog enke le uren voor zijn arrestatie in Oost- Berlijn met „Sahsa" had gesproken. Een derde man, die aan ae ontvoe ring zou meewerken, had op het laatste ogenblik verstek laten gaan. „KUNST EN PUBLIEK" Rapport via Ver. Ned. Gemeenten naar de belanghebbenden In het raadhuis te IJzendijke is Woensdag op initiatief van de burge meester van deze gemeente, jhr. L. E. D. S. von Bönninghausen, een ten- toonstellingscongres gehouden, dat werd bijgewoond door een aantal ver tegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten, waar regelmatig exposities wor den gehouden, door vertegenwoordigers van gemeenten uit Friesland, Bra bant en Limburg en door mr. F. J. Duparc namens de minister van O., K. en W. Als resultaat van twee inleidingen, gehouden door de heer D. F. Lun- singh Scheurleer, Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten, en dr. A. B. de Vries, directeur van het Mauritshuis te Den Haag, en van de daarop ge volgde discussies, besloot men een rapport op te stellen, dat via de Vereni ging van Ned. Gemeenten ter kennis van belanghebbenden zal worden ge bracht. In dit rapport zal in de eerste plaats aan de orde komen de vraag of het wel wenselijk is véél exposities te houden. Voorts zal de mogelyk- heid tot een coördinatievorm bezien worden. Tot deze laatste conclusie kwam men nadat uitvoerig de vele moei lijkheden en mogelijkheden onder ogen waren gezien, waarvoor vele tentoonstellingen organiserende ge meenten en ook verenigingen, kunst kringen e.d.) zich gesteld zien bij het streven naar het tot elkaar brengen van kunst en publiek. Waarbij veel al ook de commerciële zijde een rol speelt in de vorm van bevordering van vreemdelingenbezoek. In zyn openingswoord behandelde jhr. Von Bönninghausen, voorzitter, Het betreffen hier de sortimenten enkele bestaande problemen, met als James Grieve, Cox Orange Pippin, voornaamste: „Welk soort expositie Laxton Superbe. Jonathan en Golden ligt het publiek het meest"; een Delicious voor de appelen en Beurre i vraag, waarop zo bleek bijzon- Hardy, Bonne Louise, Triomphe de der moeilijk een afdoend antwoord is Vienne, Doyenne du Cornice en Con- te geven. ference voor peren. De eerste inleider, de heer Lunsingh Scheurleer, achtte het een goed ini tiatief van IJzendijke om te trach ten in deze materie enige ordening te brengen. Hij wees op het belang dat met het houden van exposities in de provincie gediend wordt: de be woners van de ver buiten de centra gelegen gebieden in hun eigen, ver trouwde omgeving in aanraking bren gen met de kunst. Ook hij echter, evenals nadien dr. De Vries, achtte het gevaar van een teveel aan ten toonstellingen groot. Overleg is wen selijk, aldus spr. Het aankweken van belangstelling bij de eigen bevolking zou volgens spr. bevorderd kunnen worden door het houden van rond leidingen in buiten de zomermaanden te houden exposities, en door lezin gen. Vervolgens sprak de heer Lunsingh over een aantal practische moeilijk heden, zoals het ontbreken van ge schikte expositie-ruimten, tekort aan competente personen voor het hou den van rondleidingen, e.d. Standaard-exposities. In het vervolg van zijn betoog zei- de spr. o.m., dat speciale tentoonstel lingen, met kunstschatten uit de grote musea, binnen afzienbare tijd vermoedelijk tot het verleden zul len behoren. Het verplaatsen van kostbare kunstwerken biedt te grote risico's. In overleg met het ministerie van onderwys, kunsten en weten schappen zal echter getracht wor den „standaard-tentoonstellingen" te brengen, welke samengesteld zijn uit ojn. collecties van 17e en 19e eeuwse schilders, bodemvond sten, kunstnyverheidsproducten, enz. Voorts noemde de heer Lunsingh een aantal voor het welslagen van een tentoonstelling vereiste factoren ten aanzien van transport, assuran tie, propaganda, inrichting en cata logus. In het vormen van aepóts voor vitrines de voor elke expositie onontbeerlijke en veelal moeiljjk ver krijgbare attributen zag spr. een oplossing voor deze zyde van het „tentoonstellingsvraagstuk." Tenslotte wees spr. op het toege nomen aantal exposities: 326 in 1953 tegen 246 in 1952, en op het toene mende bezoek aan musea en tentoon stellingen (buiten de „raadhuis-expo sities") 1.221.000 bezoekers in 1953 tegen 859.000 in 1952. Dr. A. B. de Vries, die vervolgens het woord voerde, zeide o.m., dat de musea weliswaar niet meer gezien Maan Audrey Hepburn treedt in Nederland op Audrey Hepburn, de filmster van gedeeltelijk Nederlandse afkomst, komt begin November naar Neder land om er in vijf steden op te treden ten bate van de Bond van Nederland se Militaire Oorlogsslachtoffers. Op 1 November wordt zy op Schiphol verwacht Op 2, 3 en 4 November treedt zy achtereenvolgens op in Am sterdam, Den Haag en Rotterdam en de twee dagen daarna tn Arnhem en Eindhoven of omgekeerd. In Rotter dam zal zij optreden in het restaurant van 't Groothandelsgebouw. Voor de andere steden is de plaats van optre den nog met vastgesteld en ook over het programma valt nog niets te mel den. daar de Bond van Militaire Oor logslachtoffers pas enkele dagen ge leden definitief bericht kreeg van de aankomst van Audrey. Tweede ontsnapte in Den Haag gegrepen De Haagse politie heeft in de nacht van Maandag op Dinsdag om streeks één uur de tweede gevange ne, die Zondag uit het Huis van Be waring te Den Haag was ontsnapt, opnieuw in arrest gesteld. Het was de 24-jarige L. J. B., die aangetrof fen werd bij familie in Duindorp. De eerste ontsnapte was reeds eerder gegrepen. worden als „persoonlijk jacht-terrein" voor musea-directeuren en „erken de" kunstminnenden, maar dat hij niettemin met angst en vreze de ten toonstelt ings-epidemie" in den lande bezag. „Er is eens gezegd, dat men den volke na de bevrijding „brood en culturele spelen" heeft geboden", al dus spreker, die evenwel ook de waar de van cultuurspreiding, zoals die door het ministerie van O. K. en W. wordt nagestreefd, onderkende, zoals hij ook \vaardering had voor de ac tiviteit op cultureel gebied van vele burgemeesters. Voor het naderbrengen van kunst tot het publiek, achtte spr. een „gees telijke traming van de ogen" in dit sterk visuele tijdperk echter noodza kelijk. In dit verband poneerde dr. De Vries de stelling, dat de kunst uit het verleden slechts uit het heden (Vervolg op pag. 2) VERWACHT... VRIJ ZONNIG WEER. Koude ochtend. In het Noorden van het land nog een enkele bui. overigens droog en vrij zonnig weer met matige tot zwakke wind. hoofdzakelijk uit Westelijke richtingen. Iets hogere middagtemperaturen. ZON EN MAAN. 24 September: Zon, op 6.28 onder 18.36 op 3.37 onder 17.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1