PR0VIKC1ALE ZEEUWSE COURANT BILT Reg ering accoord met voorstel van Stichting van de Arbeid Tehuis voor zwakzinnige Zeeuwse kinderen thans vrijwel gereed EUROPESE ORGANISATIE VOOR CONTROLE OP BEWAPENING VAN KLEFFENS ENIGE CANDIDAAT VOOR VOORZITTERSCHAP 197e Jaargang-No. 222 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 8.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 21 Sept. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 71 cent per mm. Minimum p. advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f l.—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven ol adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P Z.C.. Middelburg. Bur. VHssingen, Walstr. 58-00, telet 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, teleL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. BrouweriJstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. tc'.cf. 26. VERGUNNING TOT LOONSVERHOGING Met ingang van loontijdvak waarin 1 October valt Officieel werd gisteren het volgende medegedeeld: „De regering heeft heden haar goedkeuring gehecht aan het voor stel van de Stichting van de Arbeid inzake een algemene vergunning tot loonsverhoging van maximaal zes procent. Aan het College van Rijksbemiddelaars is in verband hiermede medegedeeld, dat de richt lijn-lonen, die door het college en de Stichting van de Arbeid bij de be oordeling van loonvoorstellen plegen te worden gehanteerd, met in gang van het loontijdvak waarin 1 October valt, met zes procent kun nen worden verhoogd. In de practijk betekent dit dat de organisaties, betrokken bij collectieve arbeidsovereenkomsten en loonrege lingen, die van deze mogelijkheid tot loonsverhoging gebruik willen maken na onderling overleg voorstellen tot wijziging van de betreffende collec tieve arbeidsovereenkomst of loonre geling bij het college aanhangig kun nen maken en, voor zover deze voor stellen de genoemde zes procent niet overschrijden, van goedkeuring ver zekerd kunnen zijn. Kortere werkweek gewenst Bijna 5 millioen personen zonder werk in V.S. De American Federation of Labour, een der beide grote organisaties van vakverenigingen in de verenigde Sta ten, heeft het congres aanbevolen in voering van een werkweek van 35 uur goed te keuren teneinde de werkloosheid te bestrijden. Volgens de iongste officiële gege vens zijn er in de Vérenigde Staten 3.245.000 werklozen, maar het be stuur der A.F.L. meent, dat het to taal in werkelijkheid dichter bij de vjjf millioen ligt. De werkweek in Amerika is thans 40 uur. Ouderdomsvoorziening Voorbereiding wettelijke regeling (Van onze parlementaire redacteur) Er wordt op het ogenblik zeer in tensief gewerkt aan de voorbereiding van een definitieve, wettelijke ouder domsvoorziening. Op de departemen ten zijn de besprekingen in volle gang en er is aan de omvangrijke arbeid, die aan het ontwerpen van de wettelijke voorzieningen verbonden is, zelfs voorrang verleend. Daarmede geeft de overheid uitvoe ring aan de conclusies, waartoe de Sociaal Economische Raad in zijn in het voorjaar gereed gekomen rapport is gekomen. Een zodanige regeling zou het ka rakter dienen te hebben zo meent de S.E.R. van een verplichte so ciale verzekering. Die kant zal het dan ook wel uitgaan. Aangenomen moet worden, dat de regering niet vóór het midden van het volgend jaar met voorstellen zal ko men. ,Jepenoordhet voormalige land goed in Oostkapelle, heeft een gron dige gedaanteverwisseling ondergaan. Het is vèrbouwd en ingericht als te huis voor zwakzinnige kinderen, het eerste in Zeeland, en zal in Decem ber officieel worden geopend. Reeds in de loop van de volgende maand echter zullen de eerste kinderen er kunnen worden ondergebracht. (Foto P.Z.C.) Voor lonen welke niet in een C.A.O. of loonregeling geregeld zijn, zal door het college met ingang van dezelfde datum een algemene vergunning tot een loonsverhoging van maximaal zes procent worden gegeven". Erepromotie dr. L. Neher. Onder buitengewoon grote belang stelling is gisteren in een Senaats vergadering van de Technische Ho geschool, welke werd gehouden in de Westerkerk aan de Hugo de Groot straat te Delft, de doctorsbul uitge reikt aan de heer L. Neher, de aan het eind van deze maand aftreden de directeur-generaal yan het staats bedrijf der P.T.T., wien enige maan den geleden het ere-doctoraat in de technische wetenschap werd aange boden. Als promotor trad op prof. ir. L. H. M. Huydts, hoogleraar in de electronica. Helicopterstation te Amsterdam. Binnenkort is een voordracht van B. en W. van Amsterdam aan de raad te verwachten inzake aanleg en bouw van een helicopterstation te Amsterdam. B. en W. zullen voorstellen, aldus het Alg. Hbl., voor dit doel een ter rein te bestemmen aan de Jan van Galenstraat tegenover de Markthal len. De bedoeling zou zijn het stati on en het terrein binnen een jaar gereed te maken, zodat Amsterdam in de zomer van 1955 zou kunnen worden aangesloten bij de Sabena helicopterdienst. Ook de PTT, die het helicopter- vraagstuk nog steeds bestudeert zou van het Amsterdamse landingster rein gebruik kunnen maken. Onder schoonmoeders vleugels. In het Engelse plaatsje Sudbury zal men binnenkort met tientallen on- verhuurde woningen zitten te kijken tengevolge vande populari teit, welke de schoonmama's aldaar blijken te genieten. Een zestigtal jon ge echtparen heeft de gemeenteraad in moeilijkheden gebracht door aan biedingen van woningen af te slaan toen hun naam op de lijst van wo ningzoekenden aan de beurt kwam. Volgens rapport van de burgemees ter waren de jonge paren in het me rendeel van deze gevallen tot de con clusie gekomen, dat het veel prettiger was om maar bij de ouders, resp. schoonouders, in të blijven wonen. VOORSTELLEN VAN MENDÈS-FRANCE Basis voor verdere discussie In Straatsburg heeft premier Mendès-France in een toespraak tot de raadgevende vergadering van de Raad van Europa het voorstel gedaan een nieuw Europees instituut in te stellen, dat de omvang van het aantal militairen, dat elk aangesloten land moet bijdragen voor de Westelijke verdediging zou moeten vaststellen en de bewapening van de continen tale leden beperken en inspecteren. Werd dit plan aanvaard, dan zou het niet nodig zijn een tweede mili taire organisatie te scheppen, die zich op hetzelfde terrein zon bewegen als de Navo. Deskundigen zouden binnen een maand een kort duidelijk statunt van niet meer dan 25 artikelen opstellend. Voor het einde van dit jaar zou de Franse regering een dergelijke overeenkomst voorleggen aan de na tionale vergadering. De Franse premier noemde het een nuttig denkbeeld het verdrag van Brussel om te zetten in een over eenkomst voor handhaving van vre de en veiligheid op het vaste land. Dit met volledige Westduitse en Ita liaanse deelneming. Er zouden ban den moeten komen tussen de voor gestelde nieuwe Europese organisa tie en de Raad van Europa. Voorts zeide Mendès-France dat Frankrijk bereid is te komen tot een regeling van het Saar-vraagstuk op basis van „Europeanisatie." De Frans-Duitse handelsbetrekkingen moeten binnen de O.E.E.S. tot ont wikkeling worden gebracht. Duits land is Frankrrjks beste klant en de waarde van de Duitse uitvoer naar Frankrijk wordt slechts door de Ame rikaanse invoer in Frankrijk over troffen. Spaak noemde de these van de Franse premier zeer waardevol en zeide: „Wij moeten zien, wat wij ervan kunnen maken." West-Duitsland heeft de uitnodi ging voor de conferentie van negen fel JJ e Londen aanvaard. Het Britse kabinet zal vandaag bijeenkomen om het voorstel van Mendès-France voor een Europese organisatie voor controle op de bewa pening te bespreken. In officiële Londense kringen noemde men de voorstellen een „bruikbare basis voor discussie" op de negen-landen-confe- rentie. In Den Hélder is Maandagmorgen het nieuwe patrouilleschip Huig ia" voor de Koninklijke Nederlandse Ma rine officieel opgeleverd, overgeno men en in dienst gesteld. Dit vaar. tuig is in ons land voor Amerikaan se rekening gebouwd in het kader van de Amerikaanse hulpverlening. Het moment van de eigenlijke over dracht: het hijsen van de Nederland se driekleur op het achterschip van de bodem. Het waterwegenvraagstuk in België Resolutie aan Belgische regering Aan een door de BelgischLim burgse economische raad op Zater dagmiddag in Hasselt belegde bijeen komst ter bespreking \an de water wegen-vraagstukken in België werd door 160 personen deelgenomen. Er waren o.m. afgevaardigden uit Luik, Antwerpen, Aken en Maastricht. De burgemeester van Aken vertegen woordigde de Akensè Kamer van Koophandel. De verbindingen van de Belgische waterwegen met het Cabergkanaal, de Stop van Ternaaien en de Stop van Loozen alsmede met het Postel kanaal vormden een uitgebreid on derwerp van bespreking. Naast ver schillende Belgische sprekers werd van Nederlandse zijde het woord ge voerd door de heer Biezenaar uit Weert, adviseur van de Limburgse scheepvaart vereniging en door ir. Reynards, chef van het verboer by de Staatsmijnen. Van Belgische zijde werd het wa terwegenprobleem nader belicht o.a. door senator Leynen uit Hasselt. Tot slot werd er een resolutie aangeno men en gezonden aan de Belgische regering. In deze resolutie wordt speciaal de aandacht gevestigd op de belangen van Belgisch Limburg. Aangedron gen wordt ojn. op opheffing van de stop van Loozen, op verbetering van het kanaal WessemNederweert en Zuid-Willemsvaart tot een vaardiep- te van 2.50 meter, op bevaarbaarma- king van de Maasbedding met op heffing van de Stop van Ternaaien en op verwezenlijking- van de Schel deRijnverbinding met het oog op de belangen van het gebied rond Aken. Verder wordt in de resolutie aange drongen op het in studie nemen van de verbinding van de Kempen-kana len met de Noordbrabantse kanalen. Moeilijkheden mei de oogst in Rusland. Het ministerie van landbouw der Sowjet-Unie heeft Zondag bekendge maakt. dat in een aantal gebieden der Sowjet-Unie. onder meer in de nas ontgonnen streken van Kazakhstan en Siberië, de oogstsituatie buitenge woon slecht, is. Het ministerie wijt dit aan een onoordeelkundig gebruik van oogstmachines en aan de organisatie van het schoonmaken, het drogen en het vervoeren van graan in deze ge bieden. die 't buitengewoon onbevre digend noemt. Als gevolg van deze omstandigheden is een grote hoeveel heid van het geoogste graan verloren gegaan. Vietnamese minister gevlucht. De Vietnamese minister van volks gezondheid dr. Pham Hoem Tsjong, is sinds twee dagen gevlucht. De minister heeft Saigon verlaten, naar aanleiding van beschuldigingen in het illegale blad „Catsj Mang" (revolutie), dat hij staatsgelden ten eigen bate zou hebben gebruikt. ALGEMENE VERGADERING V. N. Belangrijke punten op agenda De algemene vergadering der Verenigde Naties is Maandag anderhalve minuut bijeen geweest om het achtste zittingsjaar te sluiten en aldus de weg vrij te maken voor de opening vandaag van de negende zitting. Als eerste zullen dan een voorzitter, zeven commissie-voorzitters en ze ven wee-voorzitters worden gekozen. Doordat prins Wan Walthajakon, minister van buitenlandse zaken van Thailand, zich Maandag plotseling terugtrok als candidaat voor het voorzitterschap van de algemene verga dering, is mr. E. van Kleffens de enige candidaat voor deze post. Na de verkiezing zal het algemene debat dat waarschijnlijk ongeveer tien dagen zal duren aanvangen. Men verwacht, dat de Sowjet-Unie opnieuw om toelating van commu nistisch China zal vragen. Men ver wacht echter dat de afgevaardigden, onder leiding van de Ver. Staten en Groot-Brittannië, opnieuw zullen stemmen voor uitstel van de kwestie tot de volgende algemene vergade ring. Andere belangrijke punten van de agenda, die ongeveer 60 punten om vat. zijn Korea en ontwapening. Men verwacht, dat Wysjrnsky, de leider der Russische afvaardiging, een cam pagne zal beginnen voor het Euro pese veiligheidsverdrag, dat reeds door Frankrijk en Groöt-Brittannië is verworpen. Het is bijna zeker, dat Wysjinsky ook het vraagstuk der Moord op een vrouw in Deventer Zondagavond omstreeks half elf is te Deventer op een terrein achter de garages van een autobedrijf aan de Zutphenselaan het lijk gevonden van een ongeveer 50-jarige vrouw. Het bleek te zijn de echtgenote van een lompenkoopman, Van E. genaamd. De vrouw was geworgd. Van de dader van de moord ontbreekt elk spoor. De justitie uit Zutphen heeft met de gemeentepolitie te Deventer een na der onderzoek ingesteld. Uit een me disch onderzoek is komen vast te staan, dat de vrouw ongeveer een half uur voordat haar lichaam werd ge vonden om het leven moet zijn ge bracht. IN GROTE BEHOEFTE VOORZIEN „lepenoord" in Oostkapelle onderging grondige verbouwing In de loop van de volgende maand zal een begin worden gemaakt met het onderbrengen van zwakzinnige kinderen uit Zeeuwse gezinnen in „lepenoord", het buiten te Oostkapelle, dat door de Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Walcheren" voor dit doel in gereedheid wordt gebracht. Het landgoed is daartoe intensief verbouwd „men kan wel zoggen, dat het voor 90 nieuwbouw is", aldus de voorzitter van dc Stichting, bur gemeester A. M. S. Stemerding van Souburg, en het is thans vrywel gereed. He tehuis zal nog in December van dit jaar officieel worden geo pend. Indien ooit, dan kan thans met recht worden gezegd, dat dan in een grote behoefte zal zijn voorzien! In Zeeland bestond immers geen enkel tehuis, waar zwakzinnige kin deren, uit de categoriën debielen en imbecielen, konden worden onderge bracht. In vele gevallen verblijven deze kinderen nog thuis, in gezin nen .waar zij slechts onder zeer moeitevolle omstandigheden ge handhaafd kunnen worden en in sommige gevallen werden zij ver van huis en haard onderge bracht in inrichtingen, welke alle boven de grote rivieren zijn gelegen. Het bezoeken van deze kinderen le vert voor de ouders uiteraard veelal grote moeilijkheden op. Dank zjj het nu ruim twee en een half jaar geleden genomen besluit van de Stichting „Verpleeg- en Rust huizen Walcheren" tot het inrichten van „Iepenoord" als tehuis voor deze kinderen, komt weldra althans ten dele een einde aan deze uitermate ongewenste toestanden. „Ten dele" omdat „Iepenoord" met zijn capaci teit voor een vijftigtal patiëntjes vermoedelijk slechts voorlopig in de behoeften op dit gebied zeil kunnen voorzien. „Maar in ieder geval is er een be gin gemaakt en dat was dringend noodzakelijk", zo verklaarde de voor zitter van de Stichting tijdens een Maandag op „Iepenoord" gehouden persconferentie. Het ligt in de bedoeling om het tehuis gëleidelyk te bevolken, daar men vooralsnog afhankelijk is van de personeelsbezetting (voor jonge vrouwen ligt hier èen moeilijke, maar mooie taak!) en het tehuis boven dien nog niet helemaal gereed Thans zijn 36 kinderen aangewezen, na een test door de Dienst voor de Geestelijke Volksgezondheid, die voor opname in aanmerking komen. Directrice. Tot directrice van het verpleeghuis „Iepenoord" zal benoemd worden zr. J. C. Weyster uit Arnhem en als hoofdzuster zal worden aangesteld zr. Buys uit Souburg, die werkzaam is geweest op „Vrederust" te Ber gen op Zoom. Zij zullen er een dank bare taak vinden, wanneer men bij voorbeeld in aanmerking neemt, dat men in vele gezinnen snakt naar de ingebruikneming van het tehuis! Een huisarts verklaarde: „In som mige gevallen had men de kinderen wel zo willen meegeven!" Als regel zijn het dan ook pa tiëntjes, aie ten enenmale ongeschikt zijn voor de maatschappij, kinderen in leeftijd variërend van 4 tot 16 jaar. Kinderen, waarvoor echter straks, wanneer het volwassenen zijn geworden, weer andere mogelijkhe den gezocht zullen moeten worden. Onderbrenging in inrichtingen voorlopig ook nog buiten Zeeland zal dan onvermijdelijk zijn. Tenzij... onze provincie een inrichting te ves tigen. Vooralsnog echter is men verheugd althans een begin te kunnen maken met deze arbeid. „Ook wij moeten hier nog „ingroeien"," aldus de (Vervolg op pag. 2) Duitse herbewapening ter sprake zal brengen. Twee belangrijke nieuwe punten op de agenda zijn de aanspraken van Indonesië op Westelijk Nieuw-Guinea en de Griekse eis van vereniging van Cyprus, een Britse kolonie, met Griekenland. Voorts zal o.m. worden gesproken over de positie van Indiërs in Zuid- Af rika, een kwestie die reeds sedert 1946 op de V. N. agenda staat en de apartheid in dat land. Ontsnapte gevangene gepakt Andere nog voortvluchtig. Een van de mannen, die Zondag middag uit het Huis van Bewaring aar d- Casuaristraat te Den Haag was ontsnapt, is des nachts gepakt bij kennissen van hem in de omge ving van de Hoefkade. H.. die zich aan oplichting en verduistering zou hebben schuldig gemaakt, „zit" nu weer. B.. die destijds een inbraak in een kledingmagazijn in de Kei zerstraat zou hebben gepleegd, is nog voortvluchtig. Het is gebleken, dat er zich tij dens de ontvluchting nog een vier de man in de keuken bevond. Zoals gemeld, keerde een derde gevangene halverwege terug omdat hij weinig succes van de uitbreking verwacht- t De vierde man in de keuken heb ben de uitb'ekers het zwijgen opge legd. Deze was zeer bang. zodat daarvoor niet krachtig opgetreden behoefde te worden. De ontsnapten hebben slechts zijn benen vastge bonden. De tralie voor het raam in de keuken was doorgezaagd met een fineerzaag. welke uit een gereed schapskist was weggenomen. Tijdens deze zagerij hebben de gevangenen veel lawaai gemaakt met potten en fannen om het geluid van het zagen e overstemmen. De gevangenen hadden hun eigen kleding aan, waarover zij een over all droegen. Deze hebben zjj voor de ontvluchting uitgetrokken. Weer in buitenland. Dc weerrapporten van Maandagavond 19 uur lulden: Stockholm regen 15 gr. Amsterdam licht bew. 15 gr. Londen vrijwel onbewolkt 17 gr. Luxemburg zwaar bewolkt 14 gr. Parijs zwaar bewolkt 17 gr. Bordeaux zwaar bewolkt 20 gr. Grenoble zwaar bewolkt 25 gr. Nice licht bewolkt 24 gr. Genève nevel 22 gr. Zürich regenbui 21 gr. Locarno regen 24 gr. Berlijn half bewolkt m gr. Frankfort zwaar bewolkt 18 gr. Mtlnchen zwaar bewolkt 21 gr. Wenen zwaar bewolkt 23 gr. Innsbrück regenbui 22 gr. Rome onbewolkt 27 gr. Ajaceio onbewolkt 25 gr. DE VERWACHT... WISSELENDE BEWOLKING. Wisselende bewolking met vooral in het Noorden van het land enkele buien, hier en daar mogelijk met on weer of hagel. Westelijke wind, aan de kust krachtig tot hard, in het bin nenland matig tot krachtig met enke le windstoten tijdens buien. Iets la gere temperaturen. ZON EN MAAN. 22 September: Zon op 6.24 onder 18.40 Maan op 1.06 onder 16.43

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1