PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Eerst vredesverdrag voor Wenen en vrije verkiezingen in Duitsland „Ook Uithuizen en Roodeschool hebben belang bij Deltaplan" AAN MEISJES BELLADONNA TOEGEDIEND IN CAFE TE ORLEANSVILLE 590 DODEN REEDS GEBORGEN Vand aag. 197e Jaargang-No. 214 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 11 Sept. 1954 ADVERTENTIEPRIJS cent P«r mm. Minimum p. advertentie 1 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties {max. 8 rcgali) van 1—5 regels f 1.- Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg. Flnlandstr. 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr C 160. telef. 26. SOWJET-VOORSTEL VERWORPEN Westelijk antwoord gisteren in Moskou overhandigd Amerika, Frankrijk en Engeland zeggen in hun gelijkluidende nota's aan de Sowjet-TJnie welke Vrijdag in Moskou zijn overhandigd onder meer dat „verder internationaal overleg" slechts nut. zou hebben „indien er be tere vooruitzichten op liet vinden van een oplossing" van de voornaamste vraagstukken zouden zijn „dan gebleken is bij de uitvoerige besprekingen op de Berlijnse conferentie of uit de recente Sowjet-boodschappen". De Westerse mogendheden spreken de hoop uit, dat de Sowjet-Unie zal bijdragen tot de oplossing der hangende vraagstukken door 1) het Oos tenrijkse vredesverdrag te tekenen en 2) toe te staan, dat in geheel Duits land vrye verkiezingen worden gehouden als eerste stap van wezenlijk belang naar een hereniging in vrijheid van Duitsland. Indien ten aanzien van deze twee punten vorderingen zouden wórden gemaakt zouden de Westelijke mo gendheden bereid zijn een conferentie van ministers van buitenlandse zaken der grote vier te houden teneinde de overige aspecten van de Europese veiligheid te behandelen. De.Weste lijke mogendheden hopen eveneens dat de ontwapeningsbesprekingen in de Verenigde Naties tot een goed ein de worden gebracht. In de nota's wordt het voorstel om een algeheel collectief Europees vei ligheidsverdrag te sluiten, zonder dat men allereerst een oplossing voor het Duitse en het Oostenrijkse vraagstuk gevonden heeft, verworpen met ae ar gumentering. dat de ondertekening van een dergelijk door de Sowjet- Unie voorgesteld verdrag de Euro pese veiligheid niet kan verwezenli ken. Veiligheid voor Europa kan a leen voortvloeien uit de oplossing van concrete vraagstukken waarvan het Duitse en het Oostenrijkse de meest dringende zijn. Atlantisch pact De Westelijke mogendheden zeggen over het Atlantisch Pact, dat er geen sprake kan zijn van verandering of opheffing. De Navo is geen „agressieve mi litaire groepering" zoals de Sowjet- Unie verklaarde. Het Atlantisch Pact was tot stand gekomen, „omdat de Westeuropese landen zich sinds 1945 feplaatst zien tegenover een zwaar- ewapende Sowjet-groepering in O.- Europa". Een Westduitse herbewapening was bedoeld als een afweermiddel tegen het gebruik van geweld door welk land dan ook. Zij werd door de Wes- Prins Bernhard reikte nieuwe standaard uit Prins Bernhard heeft gisteren aan het te Amersfoort gelegerde regiment, huzaren Van Sytzama op het terrein van de Prins Bernhard-kazerne te Amersfoort de nieuwe standaard uit gereikt. De oude is in de oorlog verlo ren gegaan. Voordat de Prins uit naam van Koningin Juliana de stan daard aan de regimentscommandant majoor J. H. W. Nix overreikte, richtte hij zich in een korte toespraak tot het regiment en de overige aan wezigen. Hij herinnerde er aan, dat de standaard te allen tijde het sym bool is van de hoge geestelijke waar den van het regiment. Majoor Nix droeg na. de plechtige overreiking door de Prins de standaard over aan de standaarddrager, opperwacht meester G. de Boer. Even vroeger had het Wilhelmus geklonken, en was de ban gesloten. terse mogendheden ter sprake ge bracht „lang na een herbewapening van Oost-Duitsland". De Westerse mogendheden herha len hun aanbod van de conferentie van Berlijn, volgens hetwelk zy zich accoord zouden verklaren met een Sowjet-versie van de artikelen, waar over nog onenigheid bestond. Overeenstemming over de ontwa pening in de Verenigde Naties zou er toe bijdragen om de passende sfeer te scheppen voor besprekingen over de Europese veiligheid. Spionnagegroep in Perzië Perzische veiligheidsstrijdkrachten hebben een organisatie van officieren van leger, luchtmacht en politie ont dekt, die gefinancierd werd door en onder directe bevelen stond van Mos kou. De officieren bekleedden vertrou wensposities in de directe omgeving van de Sjah en de eerste-minister, ge neraal Zahedi. Sedert Dinsdagochtend zijn 250 tot 300 officieren en burgers gearresteerd. De arrestatie van een Perzische bur ger op 16 Augustus leidde tot ontdek king van de spionnagegroep. Amerikaanse klacht op agenda Debat in Veiligheidsraad De Sowjet-Russische afgevaardigde Andrei Wysjinsky heeft Vrijdag voor de Veiligheidsraad verklaard, dat de Verenigde Staten de toedracht van het incident by Siberië in het afgelopen weekeinde, waarbij een Amerikaans vliegtuig werd neergeschoten, met op zet hadden verdraaid om te tarten Wysjinsky verzette zich tegen het plaatsen van de Amerikaanse klacht op de agenda. Volgens de Amerikaanse afgevaar digde Cabot Lodge was het incident van het soort waardoor het behoud van de internationale vrede en ligheid in gevaar gebracht zou kun nen worden. De Sowjet-Russische afgevaardigde hield staande, dat het bewuste Ame rikaanse vliegtuig het luchtruim van de Sowjet-Unie had geschonden. Ondanks het verweer van Wysjin sky werd de Amerikaanse klacht met 10 stemmen tegen één op de agenda geplaatst. Ex-president Arbenz naar Mexico. Ex president Jacobo Arbenz van Guatemala, wiens zeer links gerichte regering twee maanden geleden door een opstand van rechtsen omver werd geworpen, waarna Arbenz met zijn gezin een toevlucht zocht in de Mexi caanse ambassade te Guatemala, is Vrijdag met zijn echtgenote en twee kinderen, per vliegtuig naar Mexico gegaan. Hij werd vergezeld door de voorma lige chef van de staf van het Guate- malaanse leger, generaal Carlos En rique Diaz, die eveneens als politiek vluchteling naar Mexico reist. VOOR EEN OPGEWEKTE STEMMING Een elfjarige knaap uit Brooklyn, Eugene Hart, heeft de tocht van zijn leven gemaakt. Met twee kwartjes ging hij van huis voor een bezoek aan de bioscoop. Inplaats daarvan wandelde hg echter naar de „United States", die aan de kade lag om aan boord eens een kykje te nemen. Toen hij echter na een paar uur weer aan dek kwam, bleek het schip reeds te zgn afgevarenDit betekende voor Eugene een tocht over de Atlantische Oceaan in het modernste schip van de Verenigde Staten. We zien hem hier in de haven van Southampton (waar hij echter niet van boord mocht) onder de veilige hoede van de chef gereedschapsmaker van het schipiL Koopman in arrest Eind vorige week hebben in Am sterdam twee mannen gepoogd drie meisjes, met wie zy een avondje uit waren, in een wat opgewekter stem ming te brengen door toevoeging van 'n dosis belladonna in hun glazen rode vermouth. De belladonna, die in de geneeskunde als krampbedarend mid del wordt gebruikt, had een averecht se uitwerking op de meisjes. Zij klaagden over een droge keel, pijn in nek en hals en voelden zich misselijk. Het resultaat van de toediening viel geheel anders uit, dan de beide he ren hadden verwacht. Ech der meis jes, wier leeftijd varieert tussen 22 en 25 jaar en die werkzaam zijn in een lunchroom, was zelfs de volgende middag de vergiftiging nog niet te boven gekomen. Op aanwijzingen van de meisjes heeft de politie een der heren, een 26- jarige koopman, gearresteerd, die zich thans nog in arrest bevindt. De politie deelde mede. dat uit het onderzoek is komen vast te staan, dat er die avond drie flesjes belladon.- na zijn gebruikt. Reeds geruime tijd geleden heeft zich in het café een soortgelijk geval met een vrouw voorgedaan. Aanvankelijk waren de beide man nen met twee meisjes in het café. het derde zou, omdat zij nog werkte, later komen. Een der heren verzocht de kellner, die te goeder trouw was, on gemerkt wat uit een flesje in de gla zen van de beide dames te doen. De Gevechten in Calcutta Vijfduizend mensen hebben te Cal cutta slag met de politie geleverd. Zy poogden het parlementsgebouw te bestormen als protest tegen het slachten van runderen, die zij voor heilig houden. Een man is in het gedrang om net le ven gekomen en velen zijn gewond, van wie vier ernstig. De menigte verwondde zeven poli tieagenten met diverse projectielen. Er zijn arrestaties verricht. Vreemde duikboten bij Stockholm De Zweedse marine heeft berichten bevestigd, volgens welke een of meer duikboten ten Zuiden van de eilanden groep bij Stockholm zijn waargeno men. Van een kust-artilleriefort uit had men een periscoop» waargenomen en diepte-waarnemingsapparaten hadden de aanwezigheid van een of meer onbekende duikboten geregis treerd. Vier torpedojagers zyn op onder zoek uitgezonden. Salem terug in zijn functie Salah Salem, die Donderdag ge schorst was, heeft zyn functie van minister van voorlichting en propa ganda weer opgenomen, aldus radio- Caïro. Tevoren had hij een bezoek aan premier Nasser gebracht. man gaf voor, dat het een onschuldig middel was en alleen de drank ster ker maakte waardoor de meisjes in een wat opgewekter stemming zou den raken. Het betrokken café had namelijk geen vergunning voor sterke drank en de heren hadden eerst om een borrel gevraagd, die daar echter niet geschonken mocht worden. De kellner voldeed aan het verzoek. Toen het derde meisje het café binnen kwam voelden de twee anderen zich reeds niet goed en zagen er wit om de neus uit. Het derde meisje gebruikte ook een glas, waarin, zonder dat zij het merkte, ook wat belladonna werd gedaan. Later kregen de meisjes arg waan en vermoedden, dat er iets aan vermouth was toegevoegd, waardoor zij alle drie misselijk waren gewor den. Zy waarschuwden de politie, die het onderzoek nog voortzet. Herfst in aantocht (Van onze weerkundige medewerker) September scheen aanvankelijk met goede voornemens bezield. Er waren zelfs enkele zomerse dagen, maar toch viel er in de afgelopen tien dagen in Zeeland circa 20 mm regen! Depressies zijn lange tijd op een veilige afstand gebleven, maar ook wij kwamen in hun greep, hetgeen te merken was aan de toene mende wind en enkele regen buien. „Nazomer" zal het ook gedu rende dit week-einde niet zijn. want nog steeds komt het de- pressiegebied bij Ierland dich ter naar ons land, waardoor de barometer nog blijft dalen. Langs een omweg van de Noordelijke IJszee over IJsland stroomt geleidelijk koudere lucht West-Europa binnen. Vandaag verwachten wij enke le buien en cok morgen zal het vermoedelijk niet droog blijven Het is wel te merken, dat Sep tember een herfstmaand is! v\\**\*wvwwwwv*w*v De diamanten van de „Triton" doorgezonden De directeur der posterijen te Shan non heeft thans officieel meegedeeld, dat uit het wrak van de „Triton" een postpakket is gehaald met diaman ten ter waarde van dertig veertig duizend dollar. Het pakje is, na ge droogd te zijn, doorgezonden naar de geadresseerde in Amerika. KORTE PREDICATIE ,Al nou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig." Psalm 73 26. Een mens kan bezwijken. Dat is het wat deze Psalmdichter onder ogen ziet: al zou mijn vlees en mgn hart bezwijken. Als het „vlees", dat is: het tichaam „üh een mens bezwijkt, is dat erg. Er is een grens aan ons lichamelijk kun nen. Dut merkt de zieke en ook de ouder wordende mens. Bg dc dood moet het lichaam defi nitief capituleren. Nog erger is het, wanneer het hart d.w.z. tont dc mens met zijn geest is, het moet opgeven. Het kan met een mens zo ver ko men, dat hg de dingen van het leven niet meer kan bolwerken. Zgn tekort schieten benauwt hem; hfj wordt aan gegrepen door angst en onzekerheid. Dan is alles donker: er is geen hoop en geen moed meer om verder te gaan. Het is erg eerlijk, dat deze Psalm dichter dit zo nuchter onder ogen ziet. Velen brengen de moed niet op om dat te doen. Hg is geen geestelijke krachtpat ser, die beweert: „Mijn vlees zou des noods kunnen bezwijken, maar mijn hart doet dat nooit!" Iemand, die gelooft, kan het met deze dichter eens zijn. Hij weet heel goed: geestelijk nóch lichamelijk ben ik tegen alles bestand. Maar het eigenlijke geheim van geloven is, dat we nog iets méér leren zeggen en wel van Gód: al zou ik zelf ook geheel en al bezwijken, mijns har ten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Ik lam bezwijken, Gód niet. Hg is dc vaste rots van mijn behoud. Dat is de blijde, verrassende ontdek king die we doen, wanneer we God leren kennen in Jezus Christus. Bij Hem zien we Gods liefde, die stand houdt tot het einde en niet breekt on der de menselijke zonde. Ons beztejj- kende leven kan terugvallen op Hem. Het is een vreugde God zö te mogen kennen. Is deze vreugde ook de uwe f Oost-Souburg. J. A. v. Duyne. Deze tele foto toont redders en Fran- soldaten, die in OrléansviUe in de puinhopen van de ingestorte gebou wen naar slachtoffers zoeken. (Telefoto A.N.P.) NIEUWE AARDSCHOKKEN Schade op 4 milliard francs geschat Te Orléansville werden Vrijdag 590 stoffelijke overschotten geborgen. Van officieuse zyde wordt het aantal doden op duizend geschat cn het aan tal gewonden op tweeduizend. In de nacht van Donderdag op Vrijdag zyn vijf nieuwe aardschokken gevoeld. De laatste, die zich kort na het aanbre ken van de dag voordeed, duurde verscheidene seconden. Reddingsploegen schatten, dat 95 procent der woningen van OrléansviUe vernield of onbewoonbaar geworden is. Er werd onafgebroken de wacht gehouden bij de vijftig meter hoge muur van de machtige dam van de rivier de Fodda, welke door de be vingen is gescheurd. Inmiddels is de dam mét spoed hersteld. Door het in storten van de kleinere dam van La- martine in de omgeving van Orlé ansville zijn 200 personen omgeko men. Het omliggende gebied werd onder water gezet. Volgens een voorlopige schatting beloopt de aangerichte schade een bedrag van vier milliard franc. In ae streek van Carthagena wer den Vrijdagochtend weer lichte aard schokken gevoeld. In afwachting van nadere direc- DR. IR. MESU IN ZIERIKZEE Vissers verhieven hun stem tegen de afsluitingsplannen Het lid van de Deltacommissie, dr. ir. F. P. Mesu, heeft Vrijdagavond in een bijeenkomst van de Stichting Nieuw Schouwen-Duiveland te Zierikz.ee een uitvoerige toelichting gegeven op het Deltaplan. Nieuwe gezichtspun ten bracht dr. Mesu ditmaal niet naar voren, maar wel toonde hij op gede gen wijze aan, hoe dit gigantische project past in een groots complex van maatregelen, dat betrekking heeft op dé gehele Nederlandse zoetwater huishouding. „Ook Uithuizen en Roodeschool hebben belang bij het Delta plan", zo zei dr. Mesu. Nauw verband namelijk met dit project houden al lerlei kanalisatieplannen van rivieren, de bouw van stuwen, o.a. bij Arnhem de normaUsering van diverse kleine stromen in het Noorden en het Oos ten van liet land, welke maatregelen alle tot doel hebben de beschikking te krijgen over een grote hoeveelheid zoet water, waarmede de toenemende verzUting kan worden tegengegaan. Zelfs is de situatie zodanig, dat de inpoldering van de Waddenzee slechts effect heeft, wanneer er voldoende zoet water is. En dat kan alleen ver kregen worden bij uitvoering van het Deltaplan! In dit verband bracht de heer Me su opnieuw het befaamde kostenpro- bleem ter sprake: moet de streek meebetalen of niet. Ir. Mesu was thans tot de conclusie gekomen, een persoonlijke mening overigens dat waar niet aUeen het Zuidwesten van het land voordeel van het Delta plan heeft, maar practisch het gehe le land, alles als rijkswerken moet worden uitgevoerd. Hij herinnerde aan de uitvoerige berekeningen die femaakt werden om het streekaan- eel te bepalen bij de Zuiderzeewer ken, berekeningen die tenslotte op niets zyn uitgelopen. Dr. Mesu voorzag, dat het bij de Brielse Maas dezelfde kant opging. „Laten wij ons dan de moeite van de ze berekeningen maar besparen...", zo meende hrj. „Bovendien zijn in Zeeland de lasten, die op de gronden drukken, al zo hoog, dat er practisch niets meer bij kan". Dr. Mesu bracht vervolgens diver se aspecten van het Deltaplan naar voren, welke reeds in ons blad zyn gemeld, o.a. in het interview, dat de ze spreker onlangs aan de P.Z.C. toe stond. Ook nu wees hij weer op het belang van de verbindingen, welke met name voor Zeeland worden ver beterd door een eventuele weg van Den Haag via een tweede tunnel bij Rotterdam over Tiengemeten naar Schouwen en vandaar via Noord-Be veland naar Walcheren. Scheepvaartwegen In het bijzonder ging dr Mesu thans in op de grote voordelen voor de scheepvaartverbindingen met België, na het tot stand komen van de afslui ting. Het peil van het kanaal door Zuid-Beveland kan n.L gelijk zijn aan dat van het Zeeuwse Meer, waardoor de sluizen bij Wemeldinge voortdu rend open kunnen blijven. Weliswaar moeten de schepen dan een nieuwe sluis in het Volkerak passeren, maar het peilverschil is hier gering, zodat het oponthoud hier maar kort behoeft te zijn. Dit komt de binnenscheep vaart van en naar Antwerpen ten goede. Voorts zou men in de havens rond het Zeeuwse Meer nu tijha- vens steeds een constant peil krij gen, zodat er dan altijd gelost en ge laden kan worden en niet, zoals nu, by een bepaald tij. De Westerschelde Dr Mesu releveerde nog eens de totstandkoming van de Delta-commis sie en wees er op, dat de commissie .(Vervolg op pag. 2) tieven die door de liga van Rode Kruisverenigingen te Genève zullen worden gegeven omtrent de hulpver lening aan de slachtoffers van de aardbeving in Algerije, heeft het Ne derlandse Rode Kruis een giro-reke ning geopend, waarop bijdragen kun nen worden gestort. Het nummer van deze giro-reke ning is 777, ten name van het hoofd bestuur van het Nederlandse Rode Kruis. Op het strookje moet worden vermeld: hulp aan Algerije. is het 325 jaar geleden, dat Jan Pieterszoon Coen, een der grondleggers van de Ne derlandse macht in de Indische Archipel, te Batavia overleed. Hogere broodprijs in enige grote gemeenten De bakkerspatroons in enige grote gemeenten zijn ertoe overgegaan, de gezellen een loonsverhoging toe te kennen van 5 pet. voor het binnen- en 4 pet. voor het buitenpersoneel (bezorgers). In verband hiermede is de prijs van het brood, waarvoor geen maximumprijs is vastgesteld, ver hoogd met 1 cent. De Ned-Bakkerijstichting, waarin werknemers en werkgevers samen werken, heeft aan de minister van landbouw, vissery en voedselvoorzie ning verzocht om een compensatie voor deze loonsverhoging, hetzij door verhoging van het met-vrije brood, hetzij op de bloemprijs. De mmister staat op het standpunt dat een dergelijke compensatie niet kan worden gegeven. DE VERWACHT... ONBESTENDIG WEER. Veel bewolking met enkele buien. Matige tot krachtige Zuid-Westelijke wind. Dezelfde temperaturen ais gis teren, of iets lagere. ZON EN SIAAN. 12 September: Zon op 6.08 onder 19.04 Maan op 18.28 onder 5.37 13 September: Zon op 6.10 onder 19.02 Maan op 18.46 onder 7.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1