PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen hervatting van het overleg met de Sowjet-Unie Grote kerk van Vlissingen wordt weer in gebruik genomen BILT OPNAME WEST-DUITSLAND ONDER NAV0-LANDEN TWEE DOZIJN INBRAKEN TOT KLAARHEID GEBRACHT 197e Jaargang-No. 207 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant, Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p, f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 3 Sept. 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels II.-. Iedere regel meer 20 -cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telèf. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierlkzee. N. Bogerdstr C 160. telef. 26. HET LOT VAN DUITSLAND EN OOSTENRIJK Tenzij Westelijke mogendheden bepaalde toezeggingen ontvangen Britse, Franse en Amerikaanse vertegenwoordigers zyn het Donderdag te Londen eens geworden over het antwoord op de jongste voorstellen van de Sowjet-Unie aangaande een conferentie over Duitsland en de Europese veiligheid. De nota, die waarschijnlijk volgende week naar Moskou zal wor den gezonden, komt, naar in diplomatieke kringen te Londen wordt gezegd, neer op een verwerping der voorstellen, tenzy de Sowjet-Unie instemt met vrye verkiezingen in geheel Duitsland en met een beëindiging van de be zetting van Oostenryk. Als de drie Westelijke regeringen het antwoord formeel hebben goed gekeurd, zal het,worden voorgelegd aan de raad van het Atlantisch Pact te Parys en de Westduitse regering voor commentaar. Het antwoord slaat op twee Rus- Graadmeter De Constantin Guys-tentoonstelling te Vlissingen is deze week geslo ten. Ruim 3500 belangstellenden hebben in het Stedelijk Museum van de Scheldestad de werken van deze Franse kunstenaar aanschouwd, een aantal, dat weliswaar niet aan de la ge kant is, maar dat bij nadere be schouwing toch tegenvalt. Wat is na melijk het geval? Het merendeel van de bezoekers kwam niet uit Zeeland, maar van elders, van boven de Moer dijk, uit Frankrijk en België, uit En geland, Duitsland en Zwitserland. Maar de Zeeuwen zelfzij lieten helaas verstek gaan en deden alsof er geen belangrijke expositie in hun midden werd gehouden! De gemeen te-archivaris van Vlissingen, mr W. de Bruine, heeft in het laatste num mer van het „Zeeuws Tijdschrift" daarover enige verdrietige dingen ge zegd: „Weinig, zeer weinig Zeeuwen komen. Wil men deze tentoonstelling opvatten als een graadmeter voor de culturele belangstelling van het Zeeuwse publiek, dan vallen onze be vindingen uiterst ongunstig uit. Zo vaak hooit men klagen, dat er in Zeeland op cultureel gebied maar weinig te beleven valt. Een Zeeuws evenement, waar pers en radio over roepen, gaat echter aan die cultuur dorstenden voorbij Harde woorden worden hier tot de Zeeuwen gericht, woorden echter, die wel het probleem stellen, maar het niet oplossen. En die bovendien de vraag doen rijzen: mag men deze tentoonstelling inderdaad opvatten als een graadmeter voor de cultu rele belangstelling in deze provincie Zonder twijfel moet deze vraag ontkennend worden beantwoord. Immers de beeldende kunst be strijkt slechts een deel van het cul turele vlak, zoals bijvoorbeeld ook muziek en toneel dit doen. En in de afgelopen jaren is toch wel gebleken, dat met name voor deze twee laatste takken van kunst grote belangstel ling bestaat. Wij denken bijvoorbeeld aan de interesse, die in brede lagen van de bevolking werd getoond voor het Landjuweel, terwijl ook voorstel lingen door beroepstoneelvele Zeeu wen trekken. Daarnaast is er de laat ste tyd ook in de muzikale sector een actief leven, men denke bijvoorbeeld aan de muziekschool, een instelling, die thans langzaam maar zeker wer kelijkheid wordt. Dan zijn er de pas sie-uitvoeringen, die samen duizenden bezoekers per jaar tellen. En was enige maanden geleden in Goes de Grote Kerk niet stampvol, toen het Rotterdams Philharmonisch Orkest hier een concert gaf? Dit laatste evenement echter geeft ons aanleiding te wijzen op een merk waardig facet van de belangstelling: liet programma bestond vrijwel uit sluitend uit veel en graag gehoorde werken. En wellicht is dat een punt, dat ook een rol speelt bij exposities van beeldende kunst. Organiseer in een plaats van Zeeland een tentoon stelling van bijvoorbeeld werken van Rembrandt of van een anderebe roemde oude Nederlander. Welnu, dan kan men er van overtuigd zijn, dat geheel Zeeland zal uitlopen om Rembrandt. Jan Steen of welke grootheid dan ook te zien. Guys trekt weinig belangstelling onder de Zeeuwen, voornamelijk omdat hij niet of althans weinig bekend is. Vincent van Gogh of - dank zij de film - Toulouse Lautrec hebben het in dit opzicht gemakkelijker. Het onbeken de is niet attractief, zeker niet voor een bevolking, die de waarde van ar tistieke evenementen nog niet heeft ontdekt. Een graadmeter voor de culturele belangstelling van Zeeland's be volking is deze Guys' expositie dan ook niet, hoogstens een aanwij zing, dat de belangstelling zeer een zijdig is. En de vraag is nu, wat daar aan is te doen. In het onderhavige ge val hebben de organisatoren prac tised niets nagelaten om publiciteit te verkrijgen in pers en radio en daar. by zijn zij uitnemend geslaagd. Vele dagbladen en practised alle belang rijke weekbladen hebben aan de Guys- tentoonstelling uitvoerige beschou wingen gewijd. En nochtans... Maar publiciteit is niet voldoende. Nodig is vooral, dat voorlichting wordt ver strekt aan bepaalde groepen in de samenleving, zoals verenigingen, scholen enz., voorlichting dus in eigen; sische nota's. De eerste, van 24 Juli, stelt voor een algemene Europese conferentie te houden over een collec tief beveiligingsverdrag tussen lan den aan beide zijden van het „IJze ren Gordijn". De tweede Russische nota, die van 4 Augustus, stelde een bijeenkomst voor der Grote Vier om de eerder voorgestelde conferentie voor te bereiden en voorts herope ning van de onderhandelingen over Duitsland, die in een mislukking ge ëindigd zijn op de Berlijnse conferen tie van Februari. Nader wordt ver nomen, dat ook Oostenrijk tevoren van het Westelijke antwoord in ken nis zal worden gesteld. Australië steunt Nederland Inzake Nieuw-Guinea De Australische minister van bui tenlandse zaken, Richard Casey, zal optreden als voorzitter van de Australische delegatie op de komende algemene vergadering der V.N. Voordat hij naar de conferentie te Manilla over het Z.O.-Aziatische ver dedigingsverdrag vertrok, heeft hy de verzekering herhaald, dat Austra lië de handhaving der Nederlandse souvereiniteit over Westelijk Nieuw- Guinea zal steunen, wanneer deze als punt op de agenda in de algemene vergadering der V.K. zal worden be handeld. De heer Casey acht de kwestie Nieuw-Guinea van bijzo"der belang voor Australië. Hij herinnerde er aan, dat Australië reeds meermalen te kennen heeft gegeven, gekant te zijn tegen enige wijziging van de status der Nederlandse souvereiniteit over Westelijk Nieuw-Guinea en zeide, dat Australië deze zienswijze opnieuw en in duidelijke bewoordingen tot uit drukking zal brengen. Acht Canadezen tegelijk door geluidsbarrière. Acht Canadese piloten, die op het moment in verband met de oefening „Lucifer" op het vliegveld Volkel zijn gestationneerd, zullen vandaag ge zamenlijk trachten de geluidsbarrière te doorbreken. De Canadezen vliegen met de Sabres van het type Mark 5. de nieuwste en snelste, die in Canada zijn gebouwd. Het loonberaad in de Stichting van de Arbeid. Donderdag is het bestuur van de Stichting van de Arbeid bijeengeko men ter bespreking van een nota van de S.E.R. over de toelaatbaarheid van een loonsverhoging. Een begin is thans gemaakt met het beraad over de om vang en de vorm van een eventuele loonsverhoging en de al of niet ver plichte aard daarvan. Verschillende organisaties zullen zich in eigen kring verder beraden. Zaterdagmiddag 11 September zal het stichtingsbestuur opnieuw bij eenkomen. Samenzweringen in Egypte. Voor het Egyptische opperste mili taire gerechtshof hebben twee vrou wen en negentien mannen terecht ge staan op beschuldiging van „samen zwering tot omverwerping der rege ring". De beklaagden, onder wie zich ge neesheren. rechtskundigen en studen ten bevonden, zijn tot gevangenisstraf fen tussen een jaar en levenslang veroordeeld. Er wordt nog een nieuw proces voor het Egyptische opperste militaire ge rechtshof verwacht, waarbij zestien leden van een ondergronds werkende organisatie, die bekend staat als ..het Verenigde Nationale Front", terecht zullen staan op beschuldiging van „samenzwering tegen de staat". DE ACHT MOGENDHEDENCONFERENTIE Volledige souvereiniteit nodig West-Duitsland stemt bij voorbant in met het Britse initiatief tot het houden van een acht-mogendhedenconferentie.'De Bondsregering heeft dit Donderdag in Bonn bekend gemaakt, nog voordat de Britse hoge commis saris, sir Frederick Hover-Millar, de Bondskanselier in diens vacantie- verblijf het Britse standpunt had meegedeeld. In Bonn zijn waarnemers van mening, dat de Bondsregering hiermede iets wegneemt van de scherpte, die het Woensdag aangekondigde pro gramma kenmerkte. Volgens de officiële toelichting zou ook de Bondsregering een oplossing zonder Frankrijk als een hoogst on prettige uitweg beschouwen en zij ziet zeer wel in, dat het moeilijk zou zijn een doeltreffende verdediging van Europa zonder Frankrijk te or ganiseren. Het centrum van de politieke acti viteit lag Donderdag in het Kurhotel van Bühlerhöhe, waar de Bondskan selier achtereenvolgens de Ameri kaanse senator Wiley en de Britse hoge commissaris ontving. Wiley heeft na het onderhoud met Bondskanselier Adenauer verklaard, dat West-Duitsland „onverwijld" vol ledige souvereiniteit moet krijgen. Men kreeg Donderdag overigens in Bonn steeds meer de indruk, dat zelfs dr. Adenauer geen hoop meer heeft op een tegen Het communisme verenigd West-Europa met Frankrijk en West-Duitsland als kern. Volgens kringen, die de Belgische regering na staan, zal België elk Brits plan voor het opnemen van West-Duitsland in het Noord-Atlan tisch Verbond met kracht steunen. De Belgische minister van buiten landse zaken, Spaak, verklaarde Dinsdag tegenover de pers, dat toe lating van West-Duitsland tot de NAVO een logische oplossing zou zijn van de moeilijkheden, die door Frankrijks verwerping van de EVG zijn ontstaan. Volgens een Frans persbureau is het Britse plan voor een acht-mogend- heden-conferentie de Ver. Staten. Engeland, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxem burg om te spreken over de toela ting van de bondsrepubliek tot de Navo, zonder veel geestdrift in rege ringskringen te Ottawa ontvangen. Naar van gezaghebbende zijde te Washington wordt vernomen, zal de permanente groep van de Navo op 14 en 15 September te Parijs vergaderen. Prins Bernhard geheel linksJ en Prins Axel van Denemarken f midden achter,, met hoed in hand) gefoto grafeerd tijdens een ezelrit in Sato- rini Griekenland Koninklijk paar vandaag weer thuis H.M. de Koningin, Prins Bernhard en de oudste twee prinsessen zullen vanmiddag met de regerings-Dakota op Soesterberg terugkeren. Zoals bekend hebben zij enige tijd als gasten van het Griekse Koninklijk paar op het jacht ..Agamemnon" een vacantietrip op de Middellandse Zee gemaakt. Portugese koloniën in India. India heeft een Portugees voorstel aanvaard om besprekingen te begin nen op 7 September en neutrale waar nemers aan te wijzen voor de bestu dering van de toestand aan de grens tussen de Portugese gebiedsdelen en India. TIEN VERDACHT EN IN ARREST In Amsterdam en omgeving Niet minder dan 24 inbraken, waarbij enkele zeer geruchtmakende, «1e afgelopen maanden in Amsterdam en omgeving gepleegd, zjjn tot klaarheid gebracht dank zij de arrestatie van twee mannen in begin Augustus te Zaan dam, die verdacht werden van poging tot inbraak. Het vermoeden rees, dat de arrestanten volgens de z.g. „raampenboor"- methode hun slag hadden willen slaan. By deze methode worden de sluitin gen van de vensters met behulp van een boor geforceerd. De Zaandamse politie gaf de beide arrestanten, nadat haar eerste onder zoek nog weinig resulaat had opgele verd, over aan de Amsterdamse re cherche. Deze heeft in nauwe samen' werking met de rijks- en gemeente politie uit de omliggende plaatsen thans deze serie diefstallen tot oplos sing gebracht. Totaal bevinden zich vijf mannen in arrest onder verden king van diefstal en vijf terzake van heling. De rechercheurs zijn er in ge- De stoelen en banken zijn nog niet alle geplaatst in de St. Jacobslcerk. Een kijkje in het schip van de kerk. milieu. In dit verband mag gewezen worden op resultaten, welke destijds werden bereikt bij de organisatie van een concert in Vlissingen, toen de kaartverkoop gedeeltelijk was on dergebracht by de vakbonden. De leden van deze bonden kwamen er gemakkelijker toe een kaart te kopen, omdat dit nu mogelijk was in eigen kring. Welk een moge lijkheden liggen hier ook ten aanzien van voorlichting over culturele aan gelegenheden! Het za' zaak zijn in Zeeland deze kansen te benutten, om dat daardoor de eenzijdigheid, die hier bestaat op breed artistiek terrein, langzaam kan worden omgevormd tot een veelzijdiger belangstelling. In de onlangs gehouden vergadering van de raad van Vlissingen is gesproken over de mogelijkheid van 'n overkoepelend orgaan voor culturele zaken, een in stantie, die zich met de vele proble men rond de artistieke evenementen zou kunnen bezighouden. Deze sug gestie is reeds eerder in de Vlissing- se raad geuit en het zou onjuist zijn om haar thans zonder meer te verwerpen. Op provinciaal niveau heeft een dergelijke instelling de Zeeuwse Culturele Adviesraad reeds in korte tyd aanzienlijke resul taten bereikt. Waarom zou dat ook niet in de gemeenten kunnen gebeu ren? Ziedaar, wat deze tentoonstelling van Constantin Guys leert. Voor pes simisme ten aanzien van de culturele interessen van de Zeeuwse bevolking behoeft geen aanleiding te bestaan, maar wèl moet worden nagegaan hoe deze belangstelling valt te verdiepen en te verbreden. RESTAURATIE ST. JACOBSKERK Voorbeeld van eensgezind samengaan in een goede zaak Zelden gebeurt het, dat een opbouwwerk in volkomen harmonie gereed komt. Verschil van inzichter, andere opvattingen over practische mogelyk- heden vertragen vaak de uitvoering en doen spanningen ontstaan, die niet bevorderlijk zijn voor de goede samenwerking. Op Woensdag 15 September wordt naar gemeld de gerestaureerde St. Jacobslcerk te Vlissingen wederom in gebruik genomen. Bij deze gelegen heid kan gezegd worden, dat liiermede het resultaat is bereikt van een eensgezinde samenwerking tussen Kerkvoogden van de Hervormde Ge meente te Vlissingen, de gemeenteleden, Monumentenzorg en de betrokken andere Rijksdiensten. Zonder de waterschade heeft 't herstel van de kerk 'n 225.000 gekost. Aan gezien liet hier een zuivere restauratie betreft, neemt liet Ryk van deze kosten negentig procent voor zyn rekening. De rest wordt door de gemeen te gedragen. Met grote waardering maakte de heer J. Moll, voorzitter van het Col lege van Kerkvoogden van de Her vormde gemeente te Vlissingen, met wien wij hierover 'n onderhoud moch ten hebben, melding van de samenwer king met Monumentenzorg. Ook voor de wijze, waarop met andere Rijks diensten overleg werd gepleegd had de heer Moll mets dan lof. Evenals trouwens voor het werk van de archi tect, de heer C. Trappenburg uit Hil versum, de aannemer en zyn werk krachten. Een byzonder woord van dank en hulde zy gebracht aan de vrijwilligers uit de Hervormde gemeente te Mis singen en de werkers in de tijd, vlak na de oorlog, die er door hun hulp voor zorgden, dat niet nog grotere schade werd toegebracht aan deze kerk. Het mag overigens wel een wonder heten, dat de St Jacobskerk, zo ken merkend voor het stadsbeeld van Vlissingen en een sieraad onder de Zeeuwse kerken weer zó uit de strijd te voorschijn is gekomen. Behalve het plafond, waarvoor een andere kleur is gekozen een blau we kleur, die vermoedelijk meer in overeenstemming is met de vroegere situatie, waardoor ook de ruimtewer king in de kerk een verbetering on derging is er niets gewijzigd en werd alles wederom in zjjn oorspron kelijke staat gebracht. Twintig voltreffers. Over de oorlogsgeschiedenis kan men kort zyn. De feiten zijn bekend: 20 voltreffers troffen het dak van de kerk. De kap lag helemaal open. Geen arbeiders en geen materiaal in de eer- Vervolg op pag 2) slaagd een groot deel van de buit te achterhalen. Van de 24 inbraken zijn er 17 ge pleegd in Amsterdam en de resteren de in de plaatsen: Haarlem, Haarlem mermeer. Assendelft, Zaandam, Am stelveen en Duivendrecht. Ook wor den de vijf mannen verdacht van een aantal pogingen tot inbraak. Tot de geruchtmakende Amster damse inbraken behoren o.m. de dief stal tijdens de nacht voor de start van de Tour de France in de woning van de directeur van het Olympisch sta dion, de heer D. J. Bessem, in de Jan Luijkenstraat, voorts de inbraak in de kapel van het St. Elisabeth-gesticht aan de Mauritskade. waar zeer kost bare met diamanten bezette mon stransen werden gestolen, en de in braak by een antiquaire aan de Prin sengracht. waar oud zilver en andere voorwerpen werden ontvreemd. Drie der vijf van diefstal verdachte mannen zijn ..bekende jongens". Vroe- zich aan diefstallen in ger hebben Den Haag schuldig gemaakt. Eén van Columbiaanse vijfling overleden. Volgens het te Medellin (Colum bia) verschijnende blad „El Colombi- ano" is een van de vijf dochters, die een 28-iarige boerin nabij Monteria ter wereld heeft gebracht, overleden. DE VFRWACHT VRIJ WARM. Geldig tot Vrijdagavond Plaatselijk ochtendmist, overigens op de meeste plaatsen droog en vry warm weer met perioden met zonne schijn. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 4 September: Zon op 5.55 onder 19.22 Maan op 13.57 onder 21.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1