PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Inpoldering van Saafiince gelijk met dïjkverhogi»** Franse voorstellen aanvaardbaar voor zijn niet Nederland BILT Binnen enkele weken beslissing over plaats afsluitdammen VERONTWAARDIGING BIJ DE NEDERLANDSE REGERING TUSSEN AMERIKA EN CHINA NEEMT DE SPANNING TOE 197e Jaargang-No. 195 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer Adjunct: W> de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 20 Aug. 1954 ADVERTENTIEPRIJS a cent per mm. Minimum p. advertentie f 3/—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») van 1—5 regels t 1.—- Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven 0f adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr 2. telef. 16: Terneuzen. Brouwerljstr 2: Zierlkzee. N Bogerdstr C 160. lelef. 26 ONDERHOUD MET LID DELTACOMMISSIE Tijdens een exclusief interview, dat het lid van de Deltacommissie, dr. ir. F. P. Mesu, aan een onzer re dacteuren toestond over het Deltaplan, kwamen on der meer de volgende belangrijke punten naar voren: J Op korte termijn verwacht wordt binnen enke le weken zal een beslissing worden genomen over de plaats van de afsluitingsdammen in de Ooster- schelde en de Grevelingen. Tevens zal dan een beslis sing worden genomen over de plaats van een even tuele secundaire dijk door Schouwen, zodat binnen kort hier de herverkavelingswerkzaamheden normaal voortgang kunnen vinden. 2 Het is niet onmogelijk, dat in het kader van de dijkverhogingen langs de Westerschelde tevens het land van Saaftinge zal worden ingepolderd. Deze kwestie moet in samenwerking met België worden be studeerd. Na de afsluiting der zeegaten zal de verbinding Vlissingen-Rofterdam waarschijnlijk als volgt lo pen: Vlissingen Middelburg dam Vrouwenpolder Noord-Beveland dam naar Schouwen aan sluiting op de provinciale weg naar Zierikzee Zie- rikzee Bruinisse dam over de Grevelingen naar Herkingen door Overflakkee naar Den Bommel via bruggen over de Tien Gemeten daarna recht streeks naar Rotterdam-Pernis, waar via een nieuwe tunnel aansluiting wordt verkregen op een geprojec teerde nieuwe weg RotterdamDen Haag. Het veer ZijpeAnna Jacobapolder zal door deze nieuwe ver binding belangrijk in betekenis afnemen. Van Den Bommel gaat een nieuwe weg over de afsluitingsdam van het Volkerak door West-Brabant naar Bergen op Zoom. jHet ontwerp-Deltawet, dat binnenkort zal worden ingediend, is te beschouwen als een „mantelwet", als het ware de wettelijke neerslag van het derde in terimrapport van de Deltacommissie. Verwacht mag worden, dat detailkwesties, zoals schadeioostellingen enz., bij afzonderlijke wetten zullen worden geregeld. Het beginsel, dat de streek moet bijdragen in de kosten, is niet onbillijk, want het werd ook toege past bij de Zuiderzeewerken. Een staatscommissie be studeerde toen, hoe groot de streek-bijdrage moest zijn, doch dit aandeel bleek gering in verhouding tot de totale kosten, zodat nooit tot betaling werd over gegaan. Ook bij de afsluiting van de Brielse Maas werd het beginsel gehandhaafd en wordt het aandeel van de streek door een commissie bestudeerd. De re sultaten hiervan zijn nog niet bekend. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat niet alleen spoedig met het Drie-Eilandenland wordt begonnen, maar ook met de kleinere afsluitingen, zo als Haringvliet en Volkerak. Gelet op de spoedige uitvoering van het Drie Eilandenplan is het niet noodzakelijk en ook niet verantwoord tot partiële inpoldering in het Noordsloe over te gaan. De concessie-aanvrage hiervoor zal moeilijk gehonoreerd kunnen worden. Ook bij Zuiderzeewerken werd beginsel toegepast van „sireek-moei-meebetalen" Voorts kwamen bij dit gesprek de belangen van de visserij naar voren, met name van de oester- en mosselcultuur. Dr. Mesu meende, dat na afslui ting buitendijkse verwaterplaatsen voor mosselen mogelijk waren, bijvoor beeld ter hoogte van Vrouwenpolder en Scharendijke. Dit wordt grondig onderzocht. Verder vestigde dr. Mesu er met name de aandacht op, dat pas volledige beveiliging kan worden verkregen, \yanneer ook de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg b.v. door een stormstuw kunnen worden afge sloten. De minister heeft echter tot dusver deze aangelegenheid nog niet aan de Deltacommissie ter bestudering opgedragen. De verhoging van de dijken langs de Westerschelde werd nog niet met België besproken, maar vanzelfspre kend is dit in de toekomst noodzake lijk. Immers België zal niet achter kunnen blijven want wanneer de dij ken langs de Westerschelde zijn ver hoogd, zullen er bij stormvloed de overstromingen daar ontstaan, waar de waterkering laag is, in casu in België. Dr. Mesu achtte het niet uitgeslo ten, dat in dit verband in overleg met België de inpolderiug van het ver dronken land van Saaftinge zal wor den besproken. Men kan hier immers beter direct een hoge nieuwe djjk aanleggen rond vruchtbare gronden, dan de lage kering verhogen achter de schorren. Weliswaar wordt door deze inpoldering de „hals" van de Schelde nauwer, doch het is de vraag of dit waterstaatkundige ge volgen zal hebben. Dat kan in het waterloopkundig laboratorium in Delft worden onderzocht. Dr. Mesu vestigde er in dit verband de aan- De conferentie te Brussel. De Neder landse delegatie: v.l.n.r. Mr. H. F. Eschauzier, directeur-generaal van politieke zaken van het ministerie van buitenlandse zaken, minister mr. J. Beyen en jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Staghouwer. dacht op, dat in dit laboratorium een Belgisch ingenieur werkzaam is, die in het onderzoek van deze problemen mede is betrokken. MOTEE-AJLBARDA. De kwestie, die bij de Zeeuwse wa terschapsbesturen thans in het mid delpunt van de belangstelling staat, is het aandeel in de kosten, dat door de streek moet worden bijgedragen. Men zal zich herinneren, dat hier over werd gesproken in de onlangs te Middelburg gehouden vergadering van de Zeeuwse polder en water- (Vervolg op pag. 3) Twee bejaarden door verstikking omgekomen In het tehuis voor bejaarden te Hel mond zijn Woensdagnacht de heren E. Kooien, oud 81 jaar en F. van den Eijnde, oud 76 jaar, door verstikking om het leven gekomen. Vermoedelijk heeft een van de bejaarden, die teza men een kamer bewoonden, een niet goed gedoofde sigaar bij het naar bed gaan in zijn jas gestopt, met het ge volg, dat zich in de zit- en slaapkamer rook ontwikkelde tengevolge waar van de beide oudjes om het leven zyn gekomen. Nieuwe gewelddaden in Tunis De politie heeft mededeling gedaan van nieuwe gewelddaden in twee stre ken van Tunis, waar het in de laatste week, na de toezeggingen van zelfbe stuur van Franse zijde, rustig was geweest. Een trein werd tot ontsporing ge bracht ten Zuiden van Sfax, waarbij niemand werd gewond, en Woensdag pleegden twaalf gewapende mannen een overval op een kleine Franse boerderij in de streek van El Akhouat in het Zuidwesten. De boerderij werd platgebrand. De Franse boer wist te ontkomen. Jongen door hoogspanning gedood De 19-jarige Luite van der Veen uit Harderijp is Woensdagavond om het leven gekomen doordat hij met een hoogspanningskabel in aanraking kwam. 1 NIEUW-GUINEA OP V.N.-AGENDA Verhoudingen tussen beide landen zeer verscherpt De Nederlandse regering heeft met verontwaardiging kennis genomen van het Indonesische besluit, om de kwestie Nieuw-Guinea op de agenda der komende algemene vergadering van de Verenigde Naties te plaatsen. „In donesië",, zo verklaarde een woordvoerder van het ministerie van buiten landse zaken, „schept wrijving en internationale moeilijkheden door het thans gevolgde beleid, en juist op het moment, dat Nederland tegemoet is gekomen aan de Indonesische wens de in 1949 vrijwillig met Nederland aan gegane unie op te heffen. Een Indonesisch memorandum spreekt van verbit tering onder het Indonesische volk en van verwaarlozing van Nieuw-Guinea door het Nederlandse koloniaal bestuur. De verhoudingen tussen beide lan den zijn door deze nieuwe daad van de Indonesiërs zeer verscherpt. In 't -memorandum, dat door de Indonesi sche delegatie bij de Verenigde Na ties is gevoegd bij haar verzoek, de kwestie op de agenda van de algeme ne vergadering te plaatsen, wordt be weerd, dat Nieuw-Guinea reeds lange tijd het toneel is van voortdurende onrust, waarbij de geringste poging, de vrijheid te verkrijgen, wordt onder, drukt. Het belang van Westelijk Nieuw-Guinea, aldus het memoran dum, ligt in de eerste plaats in de po litieke en de nationale sfeer. De bevol king van dit gebied zou een actief aandeel hebben genomen in het ver zet tegen het herstel van het Neder landse koloniale gezag, maar aange zien door de Neaei'landse bezetting de vrijheid van meningsuiting dras tisch werd besnoeid, werden velen in Nieuw-Guinea gearreste rd, in gevan genissen geworpen of gedwongen, uit het land te vluchten. Grove misvattingen In deze toelichting op het verzoek, aldus de Nederlandse regering, komt een groot aantal grove misvattingen en onjuistheden voor. Kennelijk heeft men te Djakarta een verouderde ge dragslijn willen volgen, volgens welke men de aandacht van de bevolking van binnenlandse economische en poli tieke moeilijkheden kon afleiden door conflicten op internationaal terrein scheppen. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken vervolgde: ..De Verenigde Naties zijn van de si tuatie in Nederlands Nieuw Guinea geheel op de hoogte. Nede-land dient over dit gebiedsdeel jaarlijks een zeer uitvoerig rapport in. De gang van za ken ten aanzien van Nieuw-Guinea na de souvereiniteitsoverdracht in 1949 is algemeen bekend!! Vanuit het oogpunt van de bevol king en de taal, godsdienst en zeden daarvan bestaat er tussen Nieuw- Guinea en Indonesië geen enkele over eenstemming. Indonesië zou wat de bevolking betreft, met evenveel of Bovenstaande schetstekening geeft de nieuwe Zeeuwse weg" naai Rot terdam aan. Van Vlissingen <Vgaat deze weg over Middelburg (M)daar na via Vrouwenpolder over de wes telijke dam van het Drie Eilanden- plan naar Noord-Beveland, vandaar over de afsluitingsdam door de Oos- terschelde naar Westenschouwen, via de provinciale weg naar Zierikzee (Z), vervolgens naar Bruinisse (B). Van Bruinisse gaat de weg via een dam door de Grevelingen naar Her kingen (H) op Overflakkee, vervol gens naar Den Bommel (D), daarna naar Tien Gemeten hier moeten bruggen worden gebouwd en ten slotte door de Hoekse Waard naar RotterdamPernis. Van Den Bom mel gaat ook een weg over de Vol kerak door West Brabant naar Ber gen op Zoom. Opgemerkt dient nog dat de plaats van de afsluitingsdam men slechts schetsmatig is aangeduid. De werkelijke plaats zal waarschijn. ljjk binnenkort worden vastgesteld. Het conflict over Goa India aanvaardde het Portugees voorstel om een gemengde commissie bijeen te laten komen in Nieuw Delhi voor het bespreken van het conflict over Goa. In een Donderdag aan de Portugese legatie overhandigde nota deelde In dia de namen mede van zijn voor naamste vertegenwoordigers. weinig recht de souverelniteit kunnen proclameren .ver New Foundland, de Canarische Eilanden of Sachaliri en de eis tot feitelijke verwezenlijking van die souverelniteit vervolgens bij de Verenigde Naties aanhangig maken". ACTIES BIJ EILAND TATSJEN Chinees persbureau over gewapende provocatie Volgens het Chinese persbureau „Nieuw China" hebben een Ameri kaanse kruiser, een torpedobootjager en vier escortevaartuigen in nauwe samenwerking met de strijdkrachten van Tsjang Kai Tsjek Donderdag op het eiland Tatsjen acties uitgevoerd voor de kust van de Chinese provincie Tsjekiang. Tevens cirkelden Ameri- MINISTER BEYEN VERKLAART OP CONFERENTIE TE BRUSSEL Verwerping zou leiden tot nieuwe politieke crisis in Frankrijk, aldus Mendès-France Premier Mendès-France van Frankrijk heeft Donderdag aangeboden zyn omstreden amendementen op het Europese Legerverdrag te wijzigen, als kan worden aangetoond, dat zy discriminerende bepalingen ten aanzien van West-Duitsland bevatten. Zijn rede op de openingszitting van de conferentie van ministers van bui tenlandse zaken der zes E.V.G.-Ianden schiep een enigszins hoopvoller sfeer dan Woensdagavond in officiële kringen te Brussel werd verwacht. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. J. W. Beyen, ver klaarde in antwoord op de uiteenzetting van Mendès-France, dat* het me rendeel van de Franse voorstellen voor Nederland onaanvaardbaar is, doch hij bood aan er over van gedachten te wisselen. De voornaamste bezwaren van mi nister Beyen zijn: 1. Het voorstel om het uitoefenen van de bovennationale bevoegdheden acht jaar op te schorten; 2. de voorgestelde wijzigingen in het functionneren van het boven-nationale commissariaat De Franse voorstellen ten aanzien van deze twee punten zouden de kracht van het verdrag ontnemen, aldus mr. Beyen. De ministers hielden Donderdag twee besloten bijeenkomsten, nadat zij door koning Boudewijn op het pa leis te Brussel waren ontvangen. Dr. Adenauer verklaarde, dat West- Duitsland geen wijzigingen in het E. V.G.-verdrag kan aanvaarden, waar door afbreuk wordt gedaan aan het beginsel van gelijkgerechtigheid. Volgens conferentiekringen, die dit meedeelden, stelde de Italiaanse mi nister Piccioni een aanvaarding van de Franse amendementen door Italië afhankelijk van drie voorwaarden: 1. Het bovennationale karakter van de E.V.G. moet worden bewaard; 2. Er mag geen discriminatie tus sen de leden-staten zijn. 3. Het moet niet noodzakelijk zijn eventuele amendementen voor te leg gen aan de commissies uit het ItaU- aanse parlement, die de bestaande tekst van het verdrag reeds hebben aanvaard. Volgens conferentiekringen opende Mendès-France de conferentie met een „uitstekende" rede over de Franse voorstellen. Hij zeide, aldus een woordvoerder, dat er géén twijfel over kan bestaan, dat er voor het huidige E.V.G.-verdrag geen meerderheid in de Franse Nationale Vergadering te vin den is. Tot dusver hadden zeven com missies het verdrag behandeld en alle hadden een afwijzend oordeel uitge sproken. .(Vervolg op pag. 3) kaanse vliegtuigen vele malen over het gebied van het door de strijd krachten van Tsjang Kai Tsjek bezette eiland Tatsjen. Een groep van sier vliegtuigen kwam zelfs tot een af stand van ongeveer tien kilometer ten Noorden van Soengmen (Tsjekiang), de Oostkust van Wenllng. Het nieuwsbureau noemt een en ander een gewapende provocatie te gen het Chinese volk, waaraan leden van de Amerikaanse Stille Oceaan vloot en de Amerikaanse adviesgroep op Tatsjen hebben deelgenomen. Reuter tekent hierbij aan, dat uit militaire Amerikaanse bron verluidt, dat Amerika het plan heeft om zijn strijdkrachten in het Verre Oosten zo te organiseren, dat, indien de Chinese communisten een aanval op Formosa doen, een snelle tegenactie uitgevoerd kan worden. De zevende Amerikaanse vloot zal wel Formosa tegen invasie van de Chinese communisten verdedigen, overeenkomstig de instructies van president Eisenhower, maar niet het voor de kust gelegen eiland Tatsjen, dat ook in nationalistische handen is aldus heeft admiraal Felix Stump, opperbevelhebber van de Amerikaan se Pacificvloot, verklaard. Wat zijn vloot zou doen, als een communisti sche aanvel op Tatsjen wordt gedaan, is een militair geheim, aldus zeide de admiraal tot journalisten, die hem vragen stelden bij zijn vertrek van Formosa naar Manilla. De verdedi ging van Formosa hield niet nood zakelijk in, dat de Verenigde Staten tegenaanvallen tegen het Chinese vasteland zouden ondernemen. DE VERWACHT: BUIIG WEER. Half tot zwaar bewolkt met plaat selijk enkele buien. Overwegend ma tige wind, in hoofdzaak tussen West en Noordwest Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 21 Augustus Zon Op: 5.33 Onder; 19.53 Maan Op: 22.40 Onder; 15.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1