PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mysterie rond de verdwijning van dr. Otto John opgelost Betekenis Ceres-monument niet meer dan een zinnebeeld BILT GEVECHTSHANDELINGEN IN INDO CHINA WORDEN GESTAAKT INWONERS VAN CUYCK DEDEN „INVAL" IN GRAVE NIEUWE VIERMOGENDHEDEN- CONFERENTIE HEEFT WEINIG ZIN 197e Jaargang-No. 172 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G Balllntijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 24 Juli 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160: Middelburg. Markt 51. telef 3841; Goes. Lange Vorststr 63. telei. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Finlandstr 2. telef 16: Terneuzen. Brouwerijstr 2; Zierikzee N Bogerdstr C 160. telef 26 SENSATIONELE ONTKNOPING Hij sprak voor de Oostberlijnse radio-omroep Het mysterie rond de verdwijning van de chef der Westduitse geheime politie, dr. Otto John, is opgelost. Vrijdagavond heeft dr. John zelf de sluier opgelicht, die nog over zijn sensationele verdwijning hing. Hij sprak voor de Oostduitse radio en verklaarde, dat hij naar het Oosten is gegaan „als een demonstratief gebaar om alle Duitsers op te roepen zich ten volle te wijden aan de hereniging van Duitsland". Even tevoren had het Oost duitse ministerie van binnenlandse zaken bekend gemaakt, dat dr. John op de avond van zijn heengaan, twintig Juli, in Oost-Berlyn een bespreking lieeft gevoerd met „verantwoordelijke personen". Deze ontknoping van de zaak John kwam nauwelijks een uur nadat de bondsregering in Bonn onder lei ding van vice-kanselier Bluecher in geheime spoedzitting bijeen was ge weest. De regering had daarna laten bekend maken, dat z:' tot de slotsom was gekomen, dat dr. John niet vrij willig kon zijn heengegaan. Ooit de Amerikaanse hoge commis saris had in de loop van de dag ver klaard, dat het waarschijnlijk geacht moest worden, dat John in een val was gelopen dan wel, dat hij onder pressie naar de Russische zijde was gegaan. De geallieerde hoge commis saris hield gistermidag in Bad Go- desberg een spoedzitting om de toe stand te bespreken. Over het beraad zijn generlei mededelingen gedaan. Een aantal leden van de Bondsdag heeft het voornemen aangekondigd een speciale zitting van het parle ment te verlangen. De Bondsdag is Dr. Otto John. Staat van beleg in gangstersstad Phenix City Er heerst een schrikbewind De gouverneur van de Amerikaan se staat Alabama heeft in Phenix City de staat van beleg- afgekondigd en de politie gelast haar wapens in te leveren. Alle wapenvergunningen zijn in getrokken. Speciale troepen zijn naar Phenix City gezonden en het stad huis en het gerechtsgebouw hebben speciale wachten gekregen, een en ander naar aanleiding van de moord op Albert L. Patterson, die als de mocraat gekozen was tot openbare aanklager. Zijn kiescampagne was gebaseerd op de belofte een strijd te zullen voeren tegen de misdaad in deze „speelstad". Patterson werd 18 Juni vermoord aangetroffen en tot heden is men er niet in geslaagd de moordenaar te vinden. Zjjn zoon is thans candidaat voor de post van openbare aanklager. Vol gens een proclamatie van de gou verneur van Alabama, Persons, heerst er in Russell County, waar van Phenix City de hoofdstad is, een schrikbewind. Hij zegt echter vast besloten te zijn zonder aanzien des persoons een einde aan de georgani seerde misdaad in dit „speelhol" te willen maken. vorige week op reces gegaan en zou normaal eerst midden September te rugkomen. Contact met Oostduitsers. In zijn verklaring voor de Oost duitse radio zeide dr. John, dat Duitsland door het conflict tussen Oost en West dreigde voor goed ver deeld te blijven. Om deze reden was een demonstratief gebaar nodig om alle Duitsers op te roepen te ijveren voor het herstel der Duitse eenheid. „Daarom heb ik op de jaardag van de twintigste Juli een vastbesloten stap gedaan en contact opgenomen met de Duitsers in het Oosten. In de Bondsrepubliek is voor mij de grond slag voor een politieke activiteit weg- ibl genomen. Nadat in mijn ambt bracht het politieke en ook in het openbare leven roerende nazi's, heeft thans ook de minister van binnenlandse zaken my de verdere arbeid in mijn ambt onmogelijk gemaakt, daar hy voor de Kers verklaard heeft dat men na het ereiken der souvereiniteit de vrije hand zou krijgen om het mogelyk te maken personen met de bescherming der grondwet te belasten, die werke lijk boven alle twijfel verheven zijn". Op dood spoor. „Verstandige en politiek ervaren mannen hebben mij in mijn jongste fesprekken hun overtuiging beves- igd, dat de Duitse politiek op dood spoor Is geraakt. Anderzijds heeft de kerkdag in Leipzig bewezen, dat er nog kansen op een hereniging be staan. Deze moeten tenminste ge probeerd worden. Ik hoop dat ik mijn gedachten en plannen voor de Duitse hereniging spoedig voor het Duitse publiek op schrift kan stel len", aldus de verklaring. Opvolger benoemd. Tot opvolger van John is benoemd dr. Hanns Jess. Dr. Jess heeft tijdens Hitlers bewind in overheidsfuncties gewerkt en werd na de oorlog presi dent der spoorwegen in Schwerin in Oost-Duitsland. Vandaar vluchtte hij in 1948 en hij werd daarna hoofd der politie in Frankfort. Tibetaans fort ingestort: 300 man bedolven Nog slechts 5 lijken geborgen Een Tibetaans fort aan de rivier de Namtsjoeng nabij de Tibetaans Indische grens is enige dagen gele den, als gevolg van zware regenval en overstromingen, ingestort. De meer dan 300 personen, die zich in het fort bevonden, werden allen on der het puin bedolvefi. Volgens in Kalimpong (West-Ben galen) ontvangen berichten zijn nog slechts de lijken van vijf slachtoffers geborgen. Het fort lag tegenover het handels centrum Gjangtse. Toen het instort te bevonden zich er o.m. leden van Indische escortes. Indisch P.T.T.- personeel en functionarissen van het Indische handelagentschap. Gjangtse, dat j.000 inwoners telt, staat als gevolg van de overstromin gen onder water. Een reddingploeg uit Kalimpong heeft de stad be reikt. ACCOORD TUSSEN FRANKRIJK EN V IET MINH Nog voor het officieel van kracht worden van de wapenstilstand. In Parys is bekend gemaakt, dat Frankrijk en de Vietminh overeen gekomen zyn alle belangrijke opera ties in Indo-China onmiddellijk, dus nog voor het officieel van 'kracht worden van de wapenstilstand, te staken. Stappen zijn ondernomen om zo spoedig mogelijk alle sabotagedaden en het leggen van mijnen te beëin digen. Inbrekers braken uit Twee bekende „zware jongens", die menige- inbraak op hun geweten hadden en deswege waren veroor deeld, zijn er Donderdagnacht in ge slaagd uit de strafgevangenis te Rot terdam te ontsnappen. Het zijn de 30-jarige L. K. van Z. uit Rotter dam en de 27-jarige Limburger W F. M. Zij zijn er blykbaar in geslaagd het dak van de gevangenis te berei ken en hebben zich vervolgens naar beneden laten zakken. Het politie apparaat is in werking gesteld om te trachten het tweetal op te sporen. Tweede plaats voor Gerrit Voorting. In de 15e étappe van de Ron de van Frankrijk heeft onze landgenoot Gerrit Voorting een fraaie tweede plaats ver overd. Hij arriveerde ruim 3 minuten voor het peloton met de overige Nederlanders. In het ploegenklassement hebben onze landgenoten de achter stand op Zwitserland met minuten gereduceerd. EEN OUDE TRADITIE Buit: een wijnvat uit 1805 Donderdag hebben ingezetenen van C iyk in het hartje van Grave een verrassende inval gedaan in een wijn handel. De wijnhandel is ruim een eeuw oud. Een uit 1805 daterend wynvat werd meegenomen plus de nodige wijn. De buit. werd triom fantelijk, omstreeks half twee naar Katwijk aan de Maas overgebracht. Het is een traditie dat in de mid zomer een groep burgers uit Cuyk of Grave een inval doet in een der bei de steden en dan een merkwaardig voorwerp „steelt". Twee jaar gele den werd in Grave het historische kanon dat op de Loswal aan de Maas staat weggenomen. De Gra venaren hebben indertijd wraak ge nomen door uit Cuyk de historische kei weg te halen. Het wijnvat wordt in Katwijk aan de Maas streng bewaakt door een wacht van Cuykenaren, die hun be zit zullen verdedigen tegen een even tuele aanval van de Gravenaren. De inwoners van Cuyk hebben Vrijdag middag het wijnvat van Grave tri omfantelijk met zang en muziek hun stadje binnengevoerd. De Franse luchtmacht zal slechts de grondtroepen bijstaan bij het ver dedigen van verbindingslijnen. Fran se vliegtuigen mogen slechts alleen vliegend verkenningsvluchten boven Vietminh-gebied maken, doch daar bij mogen zij niet verder dan 25 ki lometer buiten eigen gebied komen. In de ontruimen gebieden zal geen schade worden toegebracht aan in dustrie. ziekenhuizen, bruggen en cultuurmonumenten. Gevangenen van de Franse Unie, die door de Vietminh te Samson zijn vrijgelaten, hebben verklaard, dat hun kameraden in communistische gevangenkampen sterven door ge brek aan voedsel en geneesmiddelen. De Franse autoriteiten hebben te Hanoi bijzonderheden bekend ge maakt van een groots evacuatieplan uit Noord-Vietnam. Volgens genoemd plan zal de evacuatie over zee ge schieden van Haiphong uit. Het voor ziet in het vervoer van een millioen personen in tien maanden. Vrijdagochtend arriveerden president Coty en mevrouw Coty, samen met het Nederlandse Koninklijke Paar van Den Haag uit in Rotterdam. Na de ontvangst in het Rotterdamse stadhuis bezichtigden de hoge bezoe kers in één van de zalen de maquet tes, die een beeld geven van de we deropbouw van Rotterdam. Foto: Bij de maquettes: v.l.n.r. Koningin Ju liana, mevrouw Coty, president Coty en ir. van Traa, die de bezoekers uit voerige inlichtingen op de maquettes {/af. (Voor verslag van het bezoek aan Rotterdam verwijzen wij naar pa gina 11) Nieuwe functie bij buitenlandse zaken. De minister van buitenlandse za ken heeft ingesteld de functie van financieel-economisch adviseur. Zijn taak zal zijn het uitbrengen van ad viezen aan de minister, de secretaris generaal en de directies van het de partement over vragen van financi- eel-economische aard. Tot financieel-economisch adviseur is benoemd drs. E. H. van der Beu gel, directeur-generaal voor het eco nomisch en militair hulpprogramma. De heer Van der Beugel zal laatst genoemde functie blijven vervullen. Weekeinde mei regen. (Van onze weerkundige medewerker) Wij beginnen ons af te vra- ;en of het dit jaar nog eens zomer zal worden. Gisteravond betrok de lucht alweer, ge volgd door regen van een de pressie, die bij Schotland is aangekomen. Deze is in ruim :wee dagen de oceaan overge stoken en zal het weer bij ons gedurende het week-end on gunstig beïnvloeden. De kans op koel en regenachtig weer olijft de komende dagen groot. Mogelijk dat morgen met naar West ruimende wind weer Koelere lucht wordt aange voerd, waariv buien voorko men. Tot op heden heeft men in de Bilt deze zomer slechts één zomerse dag waargenomen, hetgeen op zichzelf al een bij zonderheid is. FOSTER DULLES VERKLAART: Tussentijdse regeling voor de veiligheid van Zuid-Oost-Azië. De Amerikaanse minister van buiten- lies van Noord-Vietnam zou leiden landse zaken, John Foster Dulles, tot uitbreiding van het communisme heeft Vrijdag verklaard., dat een nieu- in geheel Zuid-Oost-Azië en het we Viermogendhedenconferentie wei- Zuidwestelijke gebied van de Stille nig zin zal hebben, als de houding van Oceaan, de Sowjet-Unie niet verandert. Dul les gaf de Sowjet-Unie er de schuld van, dat geen vordering gemaakt was op de enkele dagen besloten confcren tie te Londen over ontwapening et atoomenergie. De Amerikaanse minister deelde mede, dat de Ver. Staten een tussen tijdse regeling overwegen voor de vei ligheid van Zuid-Oost Azië, terwijl er onderhandeld wordt over een officieel vèrdedigingsverbond met de bondge noten. De mogelijkheid om een conferentie te beleggen van Westelijke en Aziati sche mogendheden om te komen tot een officieel bondgenootschap werd nog steeds onderzocht. Dulles deed een beroep op de bond. genoten met het oog op de regeling van de Indochinese kwestie te Genè- ve, niet te treuren om het verleden, doch de gelegenheid te baat te ne men om te voorkomen, dat het ver- Verlaging wereldniveau van invoerrechten. België, Nederland en Luxemburg gaan in principe accoord met het plan in drie jaar het niveau der In voerrechten in de gehele wereld met 30 procent te verlagen. Het secretariaat van de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel (Gatt) heeft een verklaring gepubliceerd, die hiertoe op de bij eenkomst van ministers van de lan den van de Benelux, welke op 20 Juli te Brussel is gehouden, was opgesteld. Volgens het plan, dat werd voor gesteld door Frankrijk, zouden de regeringen zich verplichten het ge middelde percentage van haar in voerrechten in de drie opeenvolgen de jaren telkens met 10 procent per jaar te verlagen. DAGELIJKS BESTUUR Z.L.M. Rampschadeproblemen blijven de aandacht vragen Het dagelyks bestuur van de Z.LJVI. heeft in zijn jongste vergadering de kwestie over het monument in Goes, naar aanleiding van de publicatie in de pers (debat in de gemeenteraad van Goes Red.) besproken. De idee van het Comité Huldeblyk, naar informatie alle lagen der Goesse bevol king omvattende, wordt zeer gewaardeerd. Wanneer van sommige zijden aan dit monument, dat men decent en kunstzinnig acht, een andere bete kenis gegeven wordt dan die van zinnebeeld der vruchtbaarheid of zinne beeld van de oogst, kan en wenst het dagelijks bestuur daarvoor geen ver antwoordelijkheid te aanvaarden. Van zyn zijde is daartoe nimmer aanlei ding gegeven en enige andere interpretatie is vanwege het bestuur nimmer in de mond genomen. Ook werden verschillende ramp- schadekwesties uitvoerig besproken. Het wordt als zeer onbevredigend ge voeld, dat voor het vee dat op Schouwen en Duiveland indertijd aan de regering werd overgedragen, thans bedragen geboekt staan, waarover geen rente wordt vergoed. Hierdoor neemt de kans aanzienlijk af, dat ve len gebruik zullen maken van de re geling om vee in natura terug te ver langen. Dit wordt niet in het belang van de veestapel op Schouwen en Duiveland geacht. Ook maakte de vergadering zich ernstig ongerust over de vaststelling van de vergoe dingen voor weiland, aangezien dit hierover inlichtingen te verzoeken. OMSCHAKELING BEDRIJVEN Uitvoerig werd voorts gesproken over de financiële consequenties van een eventuele omschakeling van een akkerbouwbedrijf op een gemengd bedrijf in de rampgebieden. Vooral voor de kleine boeren is dit een moei lijk vraagstuk. Besloten werd voor dit probleem een commissie te vor men. bestaande uit de heren B. Meyers, ir. J. Post dr ir C. W. C. van Beekom, C. K. Kuyper, W. P. C. Moelker, Ph. Mejjaard en ir. J. Bos als secretaris. DE Vele normen zijn nog niet bekend en opnieuw werden de vergoeding voor de werktuigen aan een critische beschouwing onderworpen. In verband met de mogelijkheid voor de getroffenen door hagelscha- de, om bij het Borgstellingsfonds een aanvraag in te dienen, ter verkrijging van een Dorgstelling van ten hoogste 50% van het voor het normale voort zetting van hun bedrijf vereiste cre- diet, \va3 het dag. bestuur van me ning, dat in verschillende gevallen, speciaal ook voor de kleinere fruitte lers, het percentage van 50 te laag moet worden geacht. Het bestuur zou dan ook willen aandringen op de mo gelijkheid tot 100% te gaan, waarbij dan geval tot geval onderzocht moet worden. Daar de risico van hagelschade zeer ernstig kan zijn, lykt een coör dinatie van bestaande onderlinge ha gel verzekeringsmaatschappijen meer dan ooit gewenst. Tevens verdient het aanbeveling, dat veel meer land- bonwers en fruittelers de noodzake lijkheid gaan inzien van het zich on derling verzekeren tegen een derge lijk risico. De zeer hoge kosten die aan een landbouwtentoonstelling verbonden zijn, zullen er toe leiden dat van de landbouwdagen 1954 vermoedelijk Zon op 4.50 geen of nauwelijks een batig saldo zal I Maan op overblijven. Voor een tekort behoeft 26 Juli. niet gevreesd te worden. Zon op 4 51 .(Vervolg op pag. 2) Maan op 0.43 KORTE. PREDICATIE PRESTATIE OF VRUCHT ,J3en goede boom kan geen slechte vruchten dragen". Matth. 7 18 Bijna iedereen zal de zegswijze kennen van dc goede boom, die uiter aard goede vruchten voortbrengt. Ook weet bijna ieder van het feitdat men jf,an dc vruchten de boom kan kennen. Een andere zaak is echter of men wel voldoende rekening houdt met wat Christus bedoeld heeft, toen Hij die nu zo overbekende woorden zeide. Meestal worden genoemde gezeg den gebruikt als op iemands gedrag aanmerking moet worden gemaakt en men dan probeert duidelijk te ma ken, dut het niet alleen om de ver keerde daad gaat, maar vooral om het „hart", dat daar achter staat! Haast vanzelf brengt dit mede, dat wij, die menen aanmerkingen te mo gen en te moeten maken, gaan den ken, dat óns „hurt" dus goed is, om dat wij van bepaalde verkeerde daden vrij blijven. Wij menen vi« het afwe zig zijn van ver keer diglieden te mo gen besluiten tot een goed „hart". Hierbij moge tweeërlei echter wor den opgemerkt. Christus was niet ne gatief (de afwezigheid van iets ver keerds), maar positief (de aanwezig heid van vrucht) en dit is het tweede men zij voorzichtig te spoe dig te menen dat afwezige slechte daden of misschien aanwezige „goe de daden" zonder meer komen uit een goed „hart" (van een goede boom af komstig). Boven dezè overdenking staat „prestatie of vrucht". Uiterlijk be hoeft er tussen prestatie en vrucht niet zoveel verschil te bestaan. Maar voor Christus blijft dit lang niet ge lijk. Het maakt voor Hem veel uit of een goede daad vrucht is of dat deze alleen maar voortkomt uit onze vAl iets goeds teprèsteren. Hem gaat het om vrucht. De prestaties doen Hem niet veel. Wat het verschil is tussen presta tie en vruchtAlleen vrucht is we zenlijk goed, omdat de vrucht vrucht ts van de Enige, die werkelijk goed is, nl. van God. Uiteindelijk brengen prestaties op deze aarde niets van God, hoewel God die prestaties misschien best in Zyn plan ten goede van de wereld op neemt en gebruikt. Vrucht daarentegen, brengt wél iets van God en daar gaat het ten slotte om voor deze wereld, die stuk gaat, omdat zij God mist.' Wij zyn dan ook geroepen tot vruchtdragen. Dit is ons goddelijk be roep en 't beste wat wij de wereld kunnen doen! Nieuwvliet J. v, a. Graaff VERWACHT: PLAATSELIJK REGEN. Geldig tot Zaterdagavond: Zwaar bewolkt met vooral in het Noorden van het land plaatselijk enige regen of motregen, maar in het Zuiden ook opklaringen. Matige tot J krachtige Zuidwestelijke wind. In het Noorden van het land ongeveer dezelfde, in het Zuiden iets hogere temperaturen. 25 Juli- ZON EN HAAN onder 20.42 onder 17,13 onder 20.41 onder 18.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1