PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Franse aftocht uit Hanoi binnen tachtig dagen Pleegouders ontvangen duizend kinderen uit de rampgebieden BILT ZATERDAG EINDE CONFERENTIE OVER HET UNIESTATUUT VIER KINDEREN VERDRONKEN IN HET LEEKSTERMEER Vandaag 197e Jaargang No. 171 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Baliintijn; Pl.-verv.: W Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 23 Juli 1954. ADVERTENTIEPRIJS t2 Mt PM mm Minimum p advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max 8 regels» van 1—5 regels f l.— Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau v d Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160: Middelburg. Markt 51, telef 3841; Goes. Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg. Finlandstr 2, telef 16; Terneuzen. Brouwerijstr 2: Zierlkzee. N Bogerdstr C 160. telef 28 WREDE BESTANDSVOORWAARDEN Honderdduizenden Vietnamezen willen naar het Zuiden vluchten Hoewel de officiële bijzonderheden van de wapenstilstandsovereenkom sten voor Indo-China nog steeds geheim zyn, meldde het (communistische) persbureau Nieuw China, dat de order tot het staken van het vuren in Cambodja Vrijdagmorgen zal uitgaan en dat de datum voor de stopzetting in deze staat zeven Augustus zal zijn. In de staat Vietnam zou de order voor het Noordelijk deel van het land vijf dagen, in Midden-Vietnam tien dagen en in Zuid-Vietnam twintig dagen na het tekenen van het bestand ten uitvoer worden gebracht. In Laos zullen de gevechtshandelingen officieel op 6 Augustus eindigen. Dit werd officieel te Vientiane medegedeeld. nieuwe toestand en dat ook in ver band met de Franse behoefte aan dollars hervorming van de economie noodzakelijk was. In het Engelse Lagerhuis verklaar de Eden, dat de getroffen regelingen in Indo-China de beste zijn, die te be reiken waren. Geen der drie Indochi- nese staten mag nieuwe buitenland se militaire bases toelaten of toetre den tot een militair bondgenootschap. Amerikanen uitgewisseld tegen Chinezen Terug naar huis! Communistisch China heeft er mee ingestemd zes Amerikaanse onderda nen, die in China worden vastgehou den, vrij te laten, aldus meldt de Amerikaanse delegatie op de confe rentie te Genève over Indo-China. De V.S. zullen vijftien Chinese stu denten, die tevoren Amerika niet mochten verlaten, toestaan naar huis terug te keren. De besprekingen werden gearran- d door Engeland, i China erkent. Frankrijk mag in de staat Laos 1500 man troepen achterlaten, die belast worden met instructie voor het nationale leger van Laos. Het eerst zal een einde worden ge maakt aan de gevechtshandelingen in een aantal gebieden van Noord Vietnam. Dat zal geschieden op 27 Juli a.s. De troepen van de Franse Unie zullen in dat gebied binnen 80 dagen de stad Hanoi moeten ontruimen en binnen 300 dagen de havenstad Hai phong. De Vietminh heeft er in toege stemd, dat Franse bedrijven en cul tuurondernemingen blijven functio neren evenals de Franse ziekenhui zen, culturele instellingen enz. in dit gebied. Alle beschikbare schepen en vlieg tuigen zullen worden gebruikt voor de evacuatie van Fransen en Vietna mezen, die willen verhuizen uit Noord Vietnam naar het niet-com- munistische deel van Vietnam. De overtocht zal kosteloos zijn. Reeds hebben zich in een enkele provincie meer dan 200.000 Vietnamezen aan- f emeld, die niet onder communis- isch régime willen leven. De militaire bedrijvigheid in Indo- China op de fronten was Donderdag reeds met twee derde deel vermin derd. Wreed. In de Franse Nationale Vergade ring heeft de premier Mendès- France een uiteenzetting gegeven over de onderhandelingen, in Genève. Hij noemde de bestandsvoorwa arden wreed", doch zo zei hij „ze weer spiegelen een wrede toestand". Hy geloofde, dat over twee- jaren als er verkiezingen zijn gehouden de beide delen van de staat Vietnam weer verenigd zullen worden. Aan de Britse minister Eden, zwaaide hij lof toe voor diens werk tijdens de Ge- neefse conferentie en in dit verband noemde hij ook de Russische minis ter Molotow. Mendès-France waarschuwde, dat de Franse industrie, die gericht was op de oorlog in Indo-China thans aangeapast moet worden aan de Bobet heroverde gele trui In de veertiende étappe van de Ronde van Frankrijk, van Tou louse naar Millau (225 km) heeft Louison Bobet de gele trui veroverd op Bauvin. De kopman van de Franse natio nale ploeg werd in deze rit tweede achter de Zwitser Ferdi Kübler. In dezelfde tijd als de winnaar werd een groep van ongeveer 20 renners geklas seerd, waarbij de Nederlanders Wagtmans, Nolten, Van Est en Voorting. De gele truidrager Bauvin werd 27e op bijna 8 min van de winnaar. Van Est steeg in het algemeen klassement met 4 plaatsen en Voorting verbe terde zijn positie met vijf plaatsen. In het ploegenlclasse- .ment blijft Nederland tweede. Bestemming DelftMet glundere gezichten nemen de kinderen uit het rampgebied, die drie weken vacantie boven de rivieren gaan doorbrengen afscheid van de acliterblijvers op het perron te Roosendaal. (Foto P.Z.G.) Werkgeversbonden zijn vóór het cadeaustelsel Regeling moet uitgaan van bedrijfsleven zelf In de radiorubriek „Uit het be drijfsleven" heeft de heer J. P. van Apeldoorn, voorzitter van de commis sie cadeaustelsel van het verbond van Nederlandse Werkgevers, het Katho liek Verbond van Werkgeversvereni- #ngen en het Verbond van Pr. Chr. erkgevers in Nederland,Donderdag middag een lezing gehouden over het onderwerp „om de vrijheid van het geschenk". De centrale werkgeversbonden ver zetten zich volgens spreker dan ook met klem tegen iedere regeling bij wet van het cadeaustelsel, ook van z.g. uitwassen. Zij zijn van oordeel, dat een dergelijke regeling onvermij delijk tot onbillijkheden leiden moet en een onnodige en ongewenste in breuk maakt op de ondernemersvrij heid Indien er geregeld moet wor den, laat het bedrijfsleven dit dan zelf in onderling overleg doen. aldus spr. Spr. had redenen om aan te nemen, dat de cadeaux slechts een gering percentage van de normale verkoop uitmaken. Jager schoot zichzelf door de voet. Terwijl de aardappelhandelaar L. IJ. in Dalen van de jacht op duiven en kraaien terugkeerde, ging het ge weer, dat hij met de lopen naar bene den over zijn schouder droeg, door onbekende oorzaak plotseling af. IJ. werd in de voet getroffen. Een arts verleende de eerste medische hulp, waarna de patiënt naar het zieken huis in Coevorden werd vervoerd, al waar direct operatief werd ingegre pen. Naar omstandigheden maakt het slachtoffer het vrij goed. Grotere ziekenhuizen Druk op ziekenfondsen De minister van sociale zaken en volksgezondheid de lieer J. G. Suur- hoff heeft Donderdagmorgen de door hem in het leven geroepen commis sie ziekenhuisvraagstukken geïnstal leerd. In zyn installatierede merkte de mi nister onder meer op. dat de zleken- hulsverzorg'ng voortdurend grotere eisen stelt. Tn ons land «lijgt het aan tal ziekenhuisbedden dan ook voort durend In 1940 bijvoorbeeld waren er 32 250. In 1950 waren er 40.702 De wijzigingen in de toepassing van de medische wetenschap hebben ove rigens nog meer gevolgen, want. zo zei de minister, leder ziekenhuis <"'1 in staat zijn allé mogelijke geneeswyzen aan de opgenomen natiën ten te bren gen en dus ook in dit opzicht een zekere mate van volmaaktheid berei ken Hier rijst, aldus de minister de vraag, of in dit onzicht beonalde grenzen moeten worden getrokken. Een steeds toenemend gedeelte van het budget der ziekenfondsen blykt te moeten worden besteed aan de zie- kenhuisverpleging. Per ziel en ner jaar stegen de hiervoor benodigde be dragen van f 3.75 in 1946 tot f 7.75 in 1950 en waarschijnlijk tot f 14.25 in 1955. In 1946 maakte de ziekenhuis- verpleging 20 t, uit van de totale uit gaven der algemene ziekenfondsen In 1950 was dit 25 en in 1955 zal dit naar raming 33 zijn Dit zijn op zichzelf reeds verontrustende feiten, aldus de minister, doch zij worden te meer van betekenis wanneer men zich realiseert, dat deze kostenstijging moet leiden tot een drang naar ver hoging van de ziekenfondspremie. Laatste beroep van Chessman verworpen Caryl Chessman, de Amerikaan, die wegens een aantal moorden ter dood veroordeeld is en in zijn cel be roemd is geworden met het boek „Cell 2455, death row", heeft zijn laatste beroep door het Californische oppergerecht zien verwerpen. Zijn terechtstelling is op dertig Juli gezet. Zijn boek zal na zijn dooa verfilmd worden. DE BESPREKINGEN MET INDONESIË Minister Luns: „Nog enkele kleine puntjes te bespreken" De voorzitter van de Nederlandse delegatie voor de Uniebesprekingen, minister Luns, heeft Donderdagmiddag medegedeeld, dat er gegronde hoop bestaat, dat de Nederlands-Indonesische uniebesprekingen Zaterdag middag a.s. kunnen worden besloten met een formele vergadering tussen beide delegaties. Minister Luns deelde na afloop van de informele vergadering, die om 10 uur was begonnen en bijna twee en een half uur duurde, nog mede, dat er belangrijke vooruitgang" was ge boekt. De beide delegaties zullen in de tijd, die resteert tot de formele bijeen komst van Zaterdag a.s. overleg ple- fen met de wederzijdse regeringen. De ormele vergadering, die dus naar wordt gehoopt Zaterdag zal kunnen worden gehouden, zal dienen ter for- malisatie van de bereikte overeen stemming. „Er zijn nog enkele kleine puntjes te bespreken", aldus deelde minister Luns mede. Uit deze mededeling kan worden geconcludeerd, dat ook overeenstem ming is bereikt omtrent de verschil punten, die bestonden over de finan- cieel-economische verhouding en de inparsing van de nieuwe regeling in het kader van de thans te verwach ten formele eindbeslissing. Aangezien van Nederlandse zijde met de eindconclusie wordt ingestemd, is het dus zeker te achten gezien de Nederlandse ba sis, waarop de besprekingen werden aangevangen dat overeenstem ming is bereikt ver de beëindiging van het Uniestatuut en over een re geling van alle aanverwante aangele genheden, waaronder als een der voornaamste de financieel-economi- sche verhouding, die door Nederland niet los kon worden gezien van de opheffing van de Unie. Het is uiteraard ook wel duidelijk, dat de overeenkomsten, die betrek king hadden op de culturele samen werking, militaire bijstandsverlening en de regeling omtrent de samen werking op het gebied van de buiten landse betrekkingen, en die in het Uniestatuut in beginsel worden ge noemd, niet zullen worden verlengd. De formele zitting van de Neder- lands-Indonesische Uniebesprekingen, waarop, naar kan worden aangeno men, de delegaties de bereikte over eenkomst zullen ondertekenen, zal Zaterdagmiddag om vier uur begin nen Déze vergadering zal, evenals alle vorige bijeenkomsten, besloten zyn. President Coty van Frankrijk en me vrouw Goty vertrokken Donderdag ochtend naar Den Haagwaar zij in gezelschap van Prins Bernhard en Koningin Juliana, na ontvangst in het Haagse stadhuis door burgemees ter mr. F. M. A. Schokking, diverse instellingen bezochten. Fotq boven: tijdens liet bezoek van mevrouw Goty en Koningin Juliana aan het Haagse Hospice Wallon. Op de binnenplaats brengen de kinderen van het tehuis aan H.M. (links) en mevrouw Coty een zanghulde. Foto onder: President Coty bij het geschilderde portret van Willem de Zwijger in het Haagse Mauritshuis. Opdracht uitgevoerd Toen twee Britse soldaten, de 19- jarige Peter Berry en de 20-jarige Martin Green, zich bij de Sowjet-am- bassade te Londen vervoegden met het verzoek om de handtekening van de ambassadeur, Jacob Malik, werd hun gezegd later terug te keren. Toen zij later op de dag terug keerden werden zij op de thee geno digd en een ambassadesecretaris overhandigde hun het gevraagde. Na de thee gingen de twee soldaten naar de B.B.C. Van een functionaris eisten zij het nakomen van de belofte, dat zij voor de televisie zouden verschij nen „als wij de handtekening van Malik zouden tonen. Hier is zijDe uitzending werd georganiseerd en de twee soldaten meldden zich weer bij hun eenheid met een „opdracht uit gevoerd". By een beproeving van het initiatief hadden zij tot opdracht gekregen de handtekening van Malik te verkrij gen en voor de televisie te verschij nen. Roeiboot kapseisde In het Leekstermecr te Groningen zyn gistermiddag vier kinderen jam merlijk verdronken toen een roeiboot waarin negen jongel'i waren gezeten omsloeg op het diepste gedeelte van het meer. De roeiboot was gehuurd door de familie W. uit Groningen en S. uit Den Haag, die hun vacantie in een huisje aan het Leekstermeer door brachten. De kinderen, waarvan de oudste negentien en de jongste vijf iaar was, waren met nog al ruw wa- er het meef opgeroeid. Toen de boot erg schommelae begonnen de klein sten te huilen en er ontstond een ze kere paniek onder de kinderen, die heen en weer begonnen te lopen in de boot, waardoor deze op een zeker ogenblik kapseisde. Alle inzittenden f eraakten te water. Dc heer H. !dens uit Leek, die in de omgeving is het 40 jaar geleden, dat Oostenrijk-Hongarije in ver band met de moord te Seraje- wo een ultimatum stelde aan Servië, op 28 Juli gevolgd door een oorlogsverklaring. van het ongeluk zeilde, was nog juist op tyd om vier van de kinderen uit het water te halen. Een andere zeiler, wist ook nog een kind van de ver drinkingsdood te redden. De vier an dere kinderen, twee van de familie S. en twee van de familie W., verdron ken jammerlijk. De rivierpolitie uit Groningen alsemede politiemannen uit Leek, Roden en Oostwold zijn urenlang be zig geweest om de kinderen te zoe ken, doch zonder enig resultaat. Schippersvrouw bezweek aan brandwonden Woensdagavond had de schippers vrouw Smeets, varende op de „Dieu- donne" in het Julianakanaal ter hoogte van de brug bij Berg het on geluk, dat zij haar petroleumkachel in de kajuit omstootte. Haar kleren vatten hierbij vlam en zy kreeg over het gehele lichaam brandwonden. De schippersvrouw werd naar het ziekenhuis van Sittard overgebracht waar zij enkele uren later overleed. Mevrouw Smeets is moeder van drie kinderen. KEESJE WACHTTE MEER DAN EEN UUR Een onbezorgde vacantie van drie weken in vele delen van ons land Donderdagmorgen spoedden zich uit diverse plaatsen in Zeeland vele autobussen in de richting Roosendaal. In deze bussen heerste een vro lijke stemming. Hoe zou bet ook anders kunnen zynBijna duizend kinderen uit het Zeeuwse rampgebied waren op weg naar dc plaatsen in ons land, waar zy drie weken vacantie gaan doorbrengen. In Leeuwarden, in Delft, in Nymegen, in Zutphen en in de omgeving van al deze en nog veel meer plaatsen vertoeven drie weken lang kinderen uit Zierikzee, Kruï- ningen, Brouwershaven, kortom uit alle door de ramp getroffen gemeen ten, bij tijdelijke pleegouders. De organisator van dit alles is het Nederlands Verbond van Verenigin gen „Pró Juventute" in Amsterdam. Hoe het allemaal tot stand gekomen is? Wel, de Bond zijn bestuursle den uiteraard had de herinnering aan de vacantie-uitbesteding van het vorige jaar bewaard en nu was men van mening, dat men maar weer eens zoiets moest organiseren. Het was juffrouw Ouwenaller, die op pad ging om bijna 1000 vacantie-adressen te zoeken. Of ze er wel genoeg kon vin den? Geen nood, ze zou zelfs meer dan duizend kinderen onderdak hebben kunnen brengen. Gistermorgen stonden voor het sta tion te Roosendaal de bijna duizend kinderen om met twee treinen af te reizen; één naar boven de Moerdyk en één in de richting Nymegen. Aan enthousiasme ontbrak het niet. Keesje Schippers uit Kruinin- gen, geëvacueerd bij zyn tante in Vlisingen, zat reeös des morgens om tien voor zeven in Vlissingen te wachten op de plaats, vanwaar de bus om kwart over zeven zou ver trekken. Dat de bus niet op tyd was, daar kon Kees niets aan doen en even was er spanning toen de chauf feur wegreed zonder de eenzame Kees opgemerkt te hebben, tussen al de werklieden, die zich aan de arbeid begaven. Later werd Kees gelukkig nog opgehaald. Ervaren reizigers Op het perrop in Roosendaal wan delde geheel vry van zenuwen de 8-jarige globetrotter Pieter bij de Vaate uit Duivendyke. die naar Friesland moest. Elly Knuist uit Zie rikzee ging naar Zutphen en Leen van de Parel uit Kruiningen naar BeekbergenOf ze zich ergens druk om maakten? Welnee, natuur lijk niet. de meesten waren al eerder op reis geweest; ze waren dus „er varen reizigers". En terwijl de lei ding hard werkte om alles op tyd voor elkaar te krijgen daarbij een pluim voor de Nederlandse Spoorwe gen! lieten de kleintjes zich het ijs en de limonade smaken, die ze in de wachtkamer kregen aangeboden. Daarna verzamelden zij zich om de leidsters, die hen naar de plaats van bestemming zouden brengen en daar zouden overdragen aan de „pleeg ouders". Tussen half twaalf en kwart voor twaalf zetten de beide treinen zich in beweging; uit de ramen zwaaiden honderden armpjes een laatste groet naar de achterblyvenden op het per ron. „Drie weken vacantie in Apel doorn- zélig", verzuchtte een der oudste deelnemertjes natuurlyk een meisje! De organisatie Om tien uur waren de kinderen bijeen voor het station te Roosen daal. Sommigen waren vergezeld van hun ouders, anderen hadden de reis Zeg het met bloemen", het devtcs. dat de gezamenlijke Middelburgse bloemisten Donderdag voor Minia tuur Walcheren uitgaven, in de prac- tijk! (Foto P.Z.C.) DE VERWACHT: DROOG WEER. Geldig van Vrijdagmorgen tot Vrij- - dagavond. Droog weer met vooral aan de kust zonnige perioden. Zwakke tot matige Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 24 Juli tot daar alléén aangedurfd. Toen bê- ?r°n op „M? onder 20.44 Maan op 23.56 onder 15.56 (Vervolg op pag. 2) 1 Laatste kwartier

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1