PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Conferentie te Genève thans in eindstadium gekomen Landbouw in de rampgebieden valt nog niet mee 0£ BILT VLOEDGOLF VAN DE D0NAU NADERT NU HONGARIJE Vandaag STERFTECIJFER TUBERCULOSE DAALDE IN 1953 MET 25 PCT. BRITSE STRAALBOMMENWERPER OP OEFENVLUCHT ONTPLOFT 197e Jaargang-No. 164 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer.: Adjunct: W. de Pagter, Hoofdred.: G. Ballintijn: Pl.-verv.i W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p.,kw.; fr. p. p. 1' 6.10 per kw Lossenummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 15 Juli '54 ADVERTENTIEPRIJS 22 ceni per mm Minimum p advertentie t 3.—. Ing. mededelingen driemaal tan el Kleine advertenties imax 8 regels van l5 regels i l.iedere regel meer 20 cent „Brieven ol adres Bureau v. d Blad' 25 cent meer Giro No J59300 P.Z.C Middelburg Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160: Middelburg. Markt 51. telef 11; Gojjs, Lange Vorststr 63, telef. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg. Finlandstr 2, telel 16; Terneuzen, Brouwerijstr 2; Zierlkzee N Bogerdstr C Iflo telel 26 EDEN KALMEERDE BOZE MOLOTOW Amerikaans onderminister gaat naar Genève Woensdagmiddag Is de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Foster Dulles, uit Parys naar Washington vertrokken. Hy had aan de mi nisters Eden en Mendès-France een belangryke concessie gedaan: de Ame- rïliaanse onderminister van buitenlandse zaken Bedell Smith zal naar Ge nève terugkeren om de leiding van de Amerikaanse delegatie op zich te nemen. Over de bespreking-en, die Dulles, Eden en Mendès-France te Parys voer den zijn slechts weinig-zeggende mededelingen gedaan. Dulles heeft het standpunt van de Amerikaanse regering toegelicht, die zekere beperkin gen in aclit wil nemen, omdat zy geen rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt voor de Indochinese oorlog. Woensdagmiddag begaven Eden en Mendès-France zich per vliegtuig naar Genève, waar Eden direct na aankomst een onderhoud had met de Russische minister van buiten landse zaken Moïotow. Naar verluidt was Molotow ernstig ontstemd over de onderbreking van de Geneefse besprekingen voor het overleg van Dulles. Eden en Mendès- France in Parijs. Het Russische persbureau Tass be schuldigde de Verenigde Staten Woensdag van een poging om de on derhandelingen te Genève te sabote ren. De Britse minister heeft nu aan Molotow de verzekering gegeven, dat te Parijs niets was geschied, dat de Geneefse onderhandelingen over In= do China zou kunnen schaden. Premier Mendès-France, die er ver moeid uitzag, had bij bet verlaten van het vliegveld te Genève zo'n haast, dat hij vergat de Zwitserse erewacht te inspecteren. Nog op het vliegveld had hij een twintig minu ten-conferentie met leden van de Franse delegatie. Voor zijn vertrek uit Parijs had de Franse premier medegedeeld, dat tus sen Dulles, Eden en hem volledige overeenstemming bestond over de richtlijnen voor het oplossen van het Indochinese vraagstuk. Hy had lof toegezwaaid aan Eden. die een doel matige bijdrage voor de besprekingen had ingeleverd. Mendès-France achtte zyn positie In de laatste fase van de Indochinese onderhandelingen versterkt. Volgens gewoonlijk betrouwbare kringen erkennen d"? Ver. Staten nu, dat verdeling van Vietnam waar schijnlijk niet te vermijden is. Voorts zouden de Ver. Staten niet van plan zijn in een der Indochinese staten mi litaire bases in te richten. Ook gelooft men, dat Eden en Men dès-France met Dulles zyn overeen- Wijziging van de melk en margarineprijzen In de Woensdagmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer heeft de heer Van der Ploeg (KVP) aan de minister van landbouw ge vraagd welke redenen de regering er toe hebben geleid te bevorderen, dat de prijs van de melk met een -cent per liter zal worden verhoogd en de prijs van de margarine met ongeveer twin tig cent per kilogram zal worden ver laagd? Ook wilde het Kamerlid weten wat de financiële gevolgen van deze maatregel zijn. Minister Mansholt heeft daarop ge antwoord dat de subsidie op de melk verlaagd is. Langzamerhand moet er naar worden gestreefd, dat geen sub sidie meer wordt gegeven. Dat moet in étappen gebeuren en dit is een der étappes. De minister verklaarde, dat het na deel voor de schatkist f 26,5 millioen is. Door de margarineprijsverlaging da len de inkomsten f 45 millioen. De vermindering van de subsidie van f 1.18 per 100 liter brengt f 18.5 mil lioen op- Wat de gevolgen voor een gezin van gemiddelde samenstelling betreft zal de melkprijsverhoging 14 cent per week kosten- De verlaging van de margarineprijs leidt tot een vermin dering van 28 cent per week. Er is dus een compensatie van 14 cent per week. fekomen, dat zij plannen voor een uidoost-Aziatisch verdedigingsver drag in welwillende overweging zul len nemen, als een regeling in Indo- China bereikt zal zijn. Dulles zou Mendès-France verzekerd hebbeft, dat de Ver. Staten niet van plan zijn eigenmachtig op te treden in Zuid- Oost-Azië. Volgens verscheidene vooraan staande Amerikaanse congresleden betekent Bedell Smith's terugkeer naar Genève, dat binnenkort een re geling voor een bestand in Indo-Chi- na bekendgemaakt zal worden. Lagerhuisconflict over Suez-kanaalzone Rebellie van conservatieven Te Cairo is medegedeeld, dat de Egyptische regering niet geheel ac- coord gaat met de jongste voorstellen van Engeland voor de ontruiming van de Suez-kanaai-zöne. Egypte wil er in toestemmen, dat Engelse troe pen de basis weer betrekken zodra Turkije of een Arabisch land gevaar loopt te worden aangevallen. Maar het wil deze faciliteit niet toestaan, wanneer het Perzië betreft. Ook willen de Egyptenaren de ont ruiming laten geschieden binnen acht tien maanden en dus niet binnen twee jaar. Sir Winston Churchill heeft in een bijeenkomst van een. commissie uit de Britse conservatieve partij Dinsdag avond te Londen medegedeeld, dat het voor de Britten tijd wordt om de Su- ez-kanaal-zöne te gaan verlaten. Veer tig conservatieve Lagerhuisleden heb ben daarna aangekondigd, dat zij te- gen dit plan in oppositie zullen gaan. ie mogelijkheid bestaat, dat door de ze rebellie het Britse kabinet in ge vaar komt, want het beschikt in net Lagerhuis slechts over een meerder heid van dertig stemmen. Het conservatieve lid van het Brit se Lagerhuis, majoor Legge-Bourke, is uit de conservatieve partij getre den uit protest tegen het regerings beleid t.a.v. Egypte en Soedan. Legge-Bourke heeft verklaard, dat hij zijn zetel in het Lagerhuis zal be houden en als onafhankelijke zal op treden. DE OVERSTROMINGEN Westelijker is thans „het ergste voorhij" Uit de meeste overstroomde gebie den in Oostenrijk en West-Duitsland is Woensdag gemeld, dat het „ergste voorbij is". Het peil van de Donau zakt, ook b|j Wenen, doch meer naar het Oosten neemt het gevaar toe en nu lopen dorpen en steden in Tsje- cho-Slovvakye, Hongarije en Zuid-Su vië gevaar overstroomd te worden. Het totaal aantal doden in Oosten rijk is Woensdag gestegen tot 14, in Oost-Duitsland bedraagt het aantal doden 13 en in West-Duitsland ne gen. Volgens Radio-Praag zijn in Slowa kije gehele dorpen door de Donau overstroomd. ..wordt te Frankfort am Main een Holland-huis geopend- Dr. E. van Konijnenburg onderdirecteur K.L.M. In de op 8 Juli jl. gehouden verga dering van de raad van bestuur der K.L.M. is dr. E. van Konijnenburg met ingang van 1 October a.s. be noemd tot onderdirecteur, met als taak leiding te geven aan de activi teit der K.L.M. op het gebied van de levering van adviezen en diensten ten behoeve van luchtvaartmaatschap pijen in het buitenland. De heer Van Konijnenburg was tot voor kort voor de K.L.M. belast met de directievoe ring van de Garuda Indonesian Air ways. Zo klein kan het plaatsje niet zijn waar de Tour de Francekaravaan op zijn wilde vlucht door het Franse land passeert of er zijn altijd wel mensendie uitlopen om de renners te begroeten. Hoewel in West-Oostenrijk het erg ste gevaar voorbij schynt U zijn, ver tonen sommige nooddijken nog zeer zwakke plaatsen. Bij Melk, 65 kilo meter ten Westen van Wenen, kwam Woensdag ruim 600 hectax-e bouw land onder water te staan, als ge volg van een nieuwe dijkbreuk. Rij Tulln, nabij Wenen, werken Ameri- kaansen en Russische militairen ge zamenlijk aan het versterken van de dijken. Het Hongaarse Mad „Szabad Nep" meldde Woensdag, dat men alle krachten inspant om de oogst binnen te krijgen voor het hoge water Hon garije bereikt. Militairen zijn bij de Óogst-werkzaamheden ingeschakeld. Het Hongaarse kabinet heeft een speciale commissie benoemd om maatregelen te nemen met het oog op het overstromingsgevaar, nu de vloedgolf van de Donau Hongarije nadert. De Donau steeg in Boedapest van 25 tot 45 centimeter; het water blyft met dezelfde snelheid ryzen. ZANDZAKKEN PER K.L.M. Woensdagavond om negen uur is een Skymaster van de K.L.M. met 20.000 zandzakken van Schiphol naar Wenen vertrokken. De bedoeling is, dat de K.L.M. nog twee vluchten met elk twintigduizend zandzakken naar de Oostenrijkse hoofdstad zal maken. De Oostenrijkse regering had om de zandzakken verzocht. Zoals ieder jaar heeft Parijs en ge heel Frankrijk Woensdag de Qua- torze Juïllet", de roemruchte datum uit de Franse Revolutie gevierd. Vooral in de Franse lichtstad bracht dit feest honderdduizenden op de been vooral ook omdat het leger in de Champs Ellysees een grootse pa rade hield. Foto Zware Pattori tanks daveren langs de Champs Ellysees. Op de achtergrond de Are de Triom- phe. (Telefoto A.N.P Staatssecretaris Moorman naar Nieuw Guinea De staatssecretaris van marine, vice-admiraal H. C. W. Moorman, is Woensdag per vliegtuig naar Nieuw Guinea vertrokken voor een oriënte rende reis, welke mede verband houdt met bet voornemen de Koninklijke Marine te belasten met de verdedi ging van dit gebiedsdeel. De staatssecretaris wordt op zijn reis vergezeld dóór de adjudant, lui tenant ter zee dei eerste klasse F. J. Kroesen en enige militaire- en bur germedewerkers. Hij Wordt medio Augustus in Nederland terug ver wacht. Oostduitse ex-minister kreeg tien jaar Het Oostduitse hooggerechtshof heeft de vroegere minister van be voorrading dr. Karl Hamann tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Ha mann was schuldig bevonden aan sa botage van de Oostduitse bevoorra ding en het onderhouden van „misda dige betrekkingen met imperialisti sche agenten". Balkan-verdrag wordt nog niet getekend De Turken aarzelen De ministers van buitenlandse za ken van Griekenland. Turkije en Joe- go-Slavië die Zaterdag zouden bijeen komen voor de ondertekening van het militaire Balkan-verdrag blijven thuis. De ondertekening is uitgesteld. Volgens een communiqué kon het voorbereidende werk niet op tijd klaar zijn. In persberichten wordt ziekte van de Turkse minister van buitenlandse zaken. Menderes, als reden voor het uitstel genoemd. In vele kringen te Belgrado was men van oordeel, dat de ziekte van Menderes grotendeels van diplomatieke aard was. Joego-slavische ambtenaren waren geneigd het uitstel te wnten aan op treden van Italië achter de schermen. ALGEMENE VERGADERING K.N.C.V. Jaarlijks echter nog 13.000 gevallen In het Jaarbeursrestaurant Utrecht is Woensdag de algemene vergadering gehouden van de Kon. Ned. Centrale Vereniging tot bestrij ding der Tuberculose (K.N.C.V.). Df bijeenkomst werd geopend met een re-de van de voorzitter, dr. M. R. Heynsius van den Berg, waarin spre ker met voldoening constateerde, dat volgens de uit begin Maart '54 date rende gegevens het voorlopig beken de sterftecijfer voor de tuberculose in 1953 met byna 25 pet was gedaald. Het bedroeg 9.3 per 100.000 inwo ners, een ongekend laagsterftecijfer, waarschijnlijk het laagste van de ge hele wereld. Latere berichten deden dit laatste betwijfelen, daar Denemar ken ons nog een stap voor scheen te zyn, maar de laatste krantenberich ten, afkomstig van de wereldgezond heidsorganisatie hebben inderdaad bevestigd, dat Nederland, wat de tu- EEN NIEUW TYPE „Als een atoombom" De nieuwe grote Britse straalbom- menwerper „Victor" volgens de bouwer, de „Handley Page" fa brieken, de snelste bommenwerper ter wereld is Woensdag bij een oefenvlucht in de omgeving van Cran- field (Bedfordshire) neergestort. De piloot en de drie overige inzit tenden kwamen om het leven. Een ooggetuige verklaarde, dat het toestel „als 'n atoombom ontplofte". Uit de ontploffing ontstond een rook wolk in de vorm van een paddenstoel. De bijzonderheden van dit toestel zijn nog geheim. met ronde, terugwijkende vleugels. De snelheid van het'geluid zou er mee kunnen worden benaderd. Vol gens „Handley Page" kan geen en kele andere bommenwerper even snel, ver. of hoog vliegen met, de bommen- last. welke de „victor""' kan vervoe ren. Het verongelukte toestel was het enige van dit type, dat gevlogen heeft. Een tweede toestel zal in Sep tember worden voltooid. De „Victor" maakt deel uit van de drie Britse straalbommenwerpers van het type „V" met de „Avro Vulcan" en de „Vickers Valiant". AL ZIJN DE VELDEN GROEN Droge voorjaar liet zich ernstig gelden In de rampgebieden, met name Kruiningen en Schouwen-Duiveland, waar vorig jaar nog het zeewater spoelde, wordt de bezoeker thans vaak prettig verrast door het groen, dat de landeryen bedekt. Er zit weer groei in de bodem! En inderdaad is dit een symptoom van herstel, dat reden tot tevredenheid mag geven. Maarvoor de boer die hier zijn bestaan moet vinden, kan dit helaas nog geen reden tot juichen zyn. Hy is nog ver verwijderd van een normale toestand, van een normale oogstEn vooral ook het droge, na- en voorjaar, hoe gunstig ook voor het uitvoeren van de noodzakelijke cultuurtechnische werken, heeft hem bovendien lelijk parten gespeeld. Men weet het voor de gebieden waar vóór de inzaai het oncziltingsproces nog weinig vorderingen had kunnen maken, kón het advies van de voor lichtingsdienst niet anders luiden dan; gerst inzaaien; Om verstuiving van het zand tegen te gaan, werd bo vendien in de Kruiningse polder op vele plaatsen zomerrogge gezaaid. Van de rogge verwachtte men toch reeds geen oogst. Wanneer dit gewas slechts het zand zou vasthouden, had het zijn geld opgebracht. Van de gerst kon er nog wel iets terecht ko men. Het droge voorjaar, dat voor de enorme karwei van het ontzanden van de polder welkom was, was ech ter voor de gerst noodlottig. In plaats van te dalen, liep het zoutcijfer in de bovenlaag steeds omhoog. Doordat ook de ontwikkeling van de rogge- plantjes hiervan te lijden had en de ze dus de verstuiving van het zand minder konden tegengaan, kreeg de gerst het ook van het stuifzand te kwaad. De meeste boeren in deze gebieden zullen daarom niet verder dan tot een gerst-oogst van 200 tot 800 kg per ha. vaak nóg minder ko men. Wanneer men dan nagaat, dat op normale gronden de opbrengst ge middeld 3000 tot 4000 kg per ha. is, behoeft men geen boer te zyn om te hegrypen, dat een dergelijk resultaat geen winst oplevert. VROEGER DROOG GEKOMEN POLDERS Hoe was het nu voor dié gronden, welke overstroomd zijn geweest en wele vorig najaar reeds met winter- gewassen konden worden ingezaaid of in de wintermaanden voor de ont- zilting hadden kunnen profiteren van de regen Wanneer de weersomstan digheden normaal waren geweest, zou het op die gronden nog niet zc slecht zijn gegaan. Voor de wintertar we kwam echter niet voldoende regen om het zaad snel te doen ontkiemen, de plantjes kwamen slecht op en zo doende gingen zij met een te dunne stand de winter fn. Voor gewassen op normale grond is dit reeds geen ideale toestand om een vorstperiode goed te doorstaan. doch voor de tarwe op de geïnun deerd geweest zijnde gronden was dit nog minder. In verhouding met de tarwe op normale grond, moest" na de vorst hier een veel gróter percen tage worden uitgereden of doorge zaaid. Het hierop volgende s 'irale voorjaar deed er al evenmin goed aan, zodat vele boeren wel niet meer dan de helft van een normale oogst zullen krijgen. Voor de zomergewassen was het ook niet gunstig. Men kon pas laat het land gaan bewerken en toen kwam het droge weer van April en Mei. Het zaad kwam traag op en de groei in de eerste periode ging lang zaam. Later zijn verschillende gewas sen als zomergranen en hakvruchten wel bijgekomen, doch het vlas is kort gebleven, zodat hiervan een matige tot slechte oogst te verwachten is. Rekent men daarby dat een nor maal bouwplan nog niet kon worden toegepast en velen ook andere tegen vallers niet bespaard zyn gebleven, dan is het wel duidelyk, dat het voor deze boeren, die er gunstiger voor stonden dan hnn getroffen collega's in Kruiningen en op Schouwen-Duive land, toch evenmin een gunstig jaar berculose-sterfte betreft, vooraan- staat. Ook in andere opzichten was 1953 voor de K.N.C.V, een belangrijk jaar, o.a. wegens het zeer goed geslaagd congres ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan, dat zowel door H.M. Koningin Juliana als door H.K.H. Prinses Wilhelmina met een bezoek werd vereerd en waarbij aan de K.N. V. het praedicaat „koninklijk" werd verleend. Het sterftecijfer over 1953 is nog geen 5 procent van dat van 50 jaar geleden. 1$ er dus alleszins reden om met tevredenheid op dit ;ucces terug te zien, er is nog geen reden tot ge noegzaamheid, want jaarlijks worden nog ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van tuberculose ontdekt, van wie het merendeel gevaar voor besmetting van hun omgeving' verspreiden. Het ogenblik is dan ook zeker nog niet gekomen, de strijd tegen de tubercu lose te doen verslappen en spreker achtte het te betreuren, dat men dë periode, waarin de Emmabloemcol- lecte zal worden gehouden, van 14 dagen tot een week dreigt terug te brengen. Aan het slot van de vergadering hield prof. R. Homstra, hoogleraar in de sociale geneeskunde te Utrecht, een voordracht over „problemen bij de bestrijding van een teruglopende ziekte". Twee maanden voor onvoorzichtige soldaat. De krijgsraad te velde heeft de 21- jarige soldaat G. P. van het corps commandotroepen veroordeeld tot twee maanden hechtenis. P. was op 12 Mei te Tiel dermate onvoorzichtig met een granaatwerper omgespron gen, dat een achtjarig jongetje werd gïdood en een ander zwaar gewond, e auditeur-militair had tegen P. vier maanden geëist. Alles op de goede manier Grandma Moses, het 93-jari- ge enfant-terrible van de Ame rikaanse schilderkunst, kreeg onlangs een groet van niemand minder dan president Eisenho wer. „Voor Grandma Moses, een ware artiste" had de presi dent geschrevenvan een nederig amateur". Grandma's antwoord luidde aldus: „Ik geloof dat U alles, wat U doet, op de goede ma nier doet. Ik zag foto's van uw- schilderyen en ik zou wensen, dat ik 't zo kon. Houdt vol, en U zult mij overtreffen vóór U "3 bent". Hittegolf in U.S.A. eiste 30 doden. Tengevolge van een reeds enkele dagen durende hitegok in de Ver enigde Staten zijn Woensdag dertig personen om het leven gekomen. In verscheidene steden, in het bijzonder in de staten Illinois en Oklahoma, steeg de temperatuur tot 45 graden Celsius. Een gevangenisdirecteur te Miami heeft de gevangenen van zijn inrich ting laten overbrengen naar een park in de omgeving, waar zij verkoeling konden vinden in de schaduw van de bomen. Te Miami steeg de tempera tuur tot 46 graden. VERWACHT: WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Dezelfde temperatuur als gisteren of iets hogere. Matige tot krachtige Westelijke wind. ZON EN MAAN 16 Juli. Zon op 4.38 onder 20.53 Maan op 21.04 onder 5-00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1