DE MOEILIJKE WEG Amsterdamse Beurs JIMMY BROWN bij de Recherche TENTOONSTELLING OPENBARE LES Verkoopster-Herenmode en cassxere. aankomend verkoopster verkoopster WINKELJUFFROUW ASSISTENT-ACCOUNTANT LEERLING-FITTER. BIJVERDIENSTE. ENERGIEKE JONGEMAN. LEERLING-JOURNALIST ZATERDAG 10 JULI 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT 11 8 Juli 9 Juli. Nederland 1951 (3%) 192 102% Nederland 1948 (3%) 99% 99% Nederland 1947 (3%) 3 99% 99% Nederland 1937 3 98% 98% Dollarlening 1947 3 pet. 95% 95% Investeringscertificaten 3 100% 100% Nederland 1962-64 3 100% 100% Nederland N.W.S. 2%. 78% Ned. Indië 1937 A 3 98% 98% 98% Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank 161% 159% Ned. Handelmij. 181 181 A.K.U. 223% 225 Bergh's en Jurgens 299% 299% Calvé-Delft 198 Kon. Ned. Hoogovens 198 Unilever 307% 364% Ned. Kabelfabirek 216% 217 Philips 260% 261% Wilton-Feijenoord 196% 195% Billiton 356 361% Kon. Petroleum Mij. 431% 439>/2 Amsterdam Rubber 84% 86% Holland Amerika Lijn 154% 155 Kon. Paketvaart 132 133% Rotterdamse Lloyd 126% 127 Ned. Scheepvaart Unie 133% 135% Stv. Mij. Nederland 142 143% H.VA. 118% 119^,4 Deli Mij. 121% 124% Bank van Ned. Gem. 4% 108% Centrale Suiker 177 Kon. Mij. De Schelde KS. 142 Baltimore-Ohio 22% 23 New York Central 21% 21% Pennsylvania 16% Anaconda Bethlehem Stee! General Motors Intern. Nickel Kennecott. Republic Steel U.S. Steel North American Cy. Midcontinental Shell Union Tide Water 39% ed 39% 70% 70% 77'/, 77% 43% 42% ed 83% 83% ed 593', 59% 50% 5 23% 23% 85% 85% 92% 90 ed 19 19 BEURSOVERZICHT. Van de grote Internationale fondsen stond Vrijdag Koninklijke Olie in het middelpunt van de balangstelling als ge volg van het bericht, dat het bestuur van de New York Stock Exchange de aande len tot de notering heeft toegelaten. Hoewel deze beshssnlg geen verrassing betekent, maakte zij op de markt toch een zo grote indruk, dat er een scherpe koersstijging uit voortvloeide. Daarbij waren de Amerikaanse aankopen weer de voornaamste drijfveer, zodat een koers winst van 10 punten tot 441 werd ge maakt, waarop later een lichte reactie ontstond. Philips bleef boven de 260 en werd 2 punten hoger in een levendige hoek verhandeld. Unilever was iets reactie op winstnemingen en door de naar olie afgeleide belangstelling der ar bitrage. AKU was goed prijshoudend maar in tegenstelling tot de andere gro te drie, die deze week krachtig zijn ge stegen, is het rayonfonds ten achter ge bleven en zelfs lager dan een week ge leden. Opmerkelijk is de betere stemming voor cultures. Er gaat wat meer om en de on dertoon is vast. Dit geldt voor Amsterdam Rubber en H.V.A., maar vooral voor Deli die tot 125 opliepen. Ook scheepvaart liet zich niet onbetuigd. Verschillende soorten ontmoeten kopers speciaal Scheepvaart Unie op vraag voor Belgische rekening vooruitlopend op de vrijmaking van het kapitaalverkeer in de Benelux. De claim- handel breidt zich verder uit. Gisteren kwamen claims Berghuizer papier er bij, die geadviseerd werden boven de theore tische waarde op 180 a 200 gulden. Een goede ontvangst viel ten deel aan de gisteren geïntroduceerde aandelen der beleggingsmaatschappij Obam, die ge taxeerd werden op 169. Claims Simon de Wit werden geadviseerd op wederom 425 gulden. Nederlandse staatsfondsen over de gehele linie gemakkelijker. Stockdivi denden Olie bereikten een nieuw hoog tepunt Van 880 gulden. De markt sloot in zeer vriendelijke stemming. Prolongatie 2% pet. KERKNIEUWS GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Elspeet: T. Dorre- steyn te Opheusden. Bedankt voor Moercapelle: A. V. Stuyvenberg te Nunspeet. GEREF. KERKEN (onderh, art. 31 K.O.) Beroepen te Hijken: W. G. de Vries te Winschoten. CHR. GEREF. KERKEN Bedankt voor Nieuwpoort, E. Ve- nema te Maasluis. 1. Er heerste in den huize Brown géén gezellige stem ming. Jackie lag met een stevige griep in zijn bed, be dolven onder wel vijf dekens en met een levensgrote wollen doek om zijn hals en Miebet was zo snip ver kouden, dat zij eigenlijk ook in haar bed behoorde te liggen. Zij nieste en proestte zo verschrikkelijk en haar ogen stonden zo waterig in haar bleek gezicht, dat Jimmy al een paar maal had gezegd: „Kruip toch in je bed. Miebet. Morgen krijg je longontsteking en dan ben je nog verder van huis". Maar Miebet wilde daar niet van horen. „Wie moet er dan voor het huis houden zorgen?" vroeg ze geergerdWie moei* Jackie zijn hete kwast brengen en wie moet dan het eten koken?" Jimmy haalde zijn schouders op. „Ik na tuurlijk!" riep hij uit. „Wie anders? Dacht je dat ik geen aardappels kon koken en dat ik geen sla kon aan maken?'' Miebet trok een minachtend gezicht. „Er zou wat van terecht komen, ikkehatsjielHatsjie- ie-ie ikke.... Hatsjie-ie!" Jimmy trok zich achter zijn krant terug en maakte een beweging waaruit Mie bet wel kon opmaken dat haar baas niet verder over het onderwerp wenste te redekavelen. Jimmy's huis houdster ging een schone zakdoek uit de linnenkast ha len en zelf verdiepte Jimmy zich in het wereldnieuws. NED. HERV. KERK Beroepen te Delft, toez., J. Ris- seeuw te Middelburg:: te Spijk, toez., J. F. Goedhart te Zwaagwesteinde. H. van Mayenfeld te Amersfoort. Beroepen te LiOessen E. Baaren GEREF. KERKEN (ART. SI) Tweetal te Leerdam, J. Kamphuis te Winschoten-Batenburg- en G. Roukema te Ede. Beroepen te Onnen, D. v. d. Boom, cand. te Kampen. GEREF. KERKEN Tweetal te Leiden, ds. .H H. Gros heide te Rotterdam-Charlois, dr. F. te Zuidhoren. FEUILLETON „Ik heb Sarah gevraagd, om, als ze naar bed gaat, jullie wat chocola en een paar pasteitjes te brengen", zei ze, al op de drempel staande. „En nu moet ik weg, anders wordt vader on geduldig. Wel te rusten en gelukkig Nieuwjaar". „Van 't zelfde", riepen beiden en Tom voegde er nog vermanend bij: „Drink vooral niet te veel cocktails, want als je in die jurk valt, kun je nooit meer op staan". Beneden wachtte Richard Lockwood op zijn twee dochters, die hy naar het Oudejaarsavondbal zou begeleiden, dat steeds in de Vale Green Assembly Rooms werd gehouden. Hg was een lange, gedistingeerd uitziende man van midden in de veertig en zijn haar, ofschoon hier en daar grijs aangelo pen, was nog dik en sterk, terwijl hij verder geen enkel kenteken van na derende ouderdom vertoonde, in te genstelling met veel andere mannen van bij de vijftig. Zoals hij daar recht op en veerkrachtig in zijn keurige avondcostuum de hall op en neer liep, zou men nauwelijks hebben geloofd, dat hij reeds een dochter van twee- en-twintig had. Lockwood stond aan 't hoofd van een bloeiende firma in de Londense City en de meeste zaken relaties zouden hem veeleer op ze ven- of acht-en-dertig geschat hebben dan op de vijf-en-veertig, die zijn ge boortebewijs vermeldde. Zijn vrienden en bekenden ter plaat se wisten wel beter, want sinds zgn huwelijk, nu drie-en-twintig jaar ge leden had hij gewoond in Vale Green, die prettige, welvarende voorstad aan de zuidwestelijke rahd van Londen. In de loop der jaren was hij driemaal verhuisd en z'n tegenwoordige woning waar ook de tweelingen geboren wa ren, behoorde tot de grootste en mooi ste huizen van Vale Green. Hij kon zich die weelde veroorloven en behoef de zich over 't geheel maar weinig te ontzeggen. Zowl Jill als Peggy had den de plaatselijke hogere burger school bezocht, die de eerste juist voor haar achttiende verjaardag bij het tragische overlijden van haar moeder had verlaten. Peggy had nog enige maanden school te goed en over twee jaar zouden de jongens naar dezelfde onderwijsinrichting gaan, waar hun vader zijn opvoeding had genoten. door BARBARA STANTON Vale Green was natuurlijk in de loop der jaren groter géworden, maar lang niet zo „ontaard" als menige andere voorstad en werd nog altjjd als een zeer begerenswaardige woonplaats beschouwd. Richard Lockwood was lid van de plaatselijke Raad en hij had met zijn bekoorlijke vrouw vele jaren lang een belangrijke rol in 't maatschappelijke leven gespeeld. Na de dood van Mary Lockwood had hij zich echter uit vele functies teruggetrokken en er was vrij wat overreding nodig geweest, om hem althans als voorzitter van de cric ketclub, lid van enige comité's en se- cretaris van de partij-afdeling te be houden. Daarentegen was hij onver murwbaar gebleken voor elke poging om hem oök zijn sociale taak op de de oude voet te doen voortzetten. Toen zijn. vriend Henry Midhurst nog eens ernstige stappen in die richting had ondernomen, had Lockwood ge antwoord, dat hij zijn plezier in zulke dingen totaal verloren had. „Gillian én Peggy moetpn 't voortaan maai- opknappen", had hij er bij gevoegd. Maar zelfs aan Henry, had hij nooit beleend, dat sinds Mary^s overlijden meer dan eens de gedachte aan ver huizen bij hem was opgeokmen. Bij nadere overweging had hij er evenwel van afgezien, ook in 't belang van de kinderen, die dan naar andere scholen zouden moeten gaan en hun vrienden en kennissen vaarwel zeggen. Wat hem-zelf betreft, kon hij zich ondanks de er aan verbonden treurige herinne ringen, toch moeilijk losmaken van een huis, dat in zijn opdracht was ge bouwd. Trouwens gaandeweg hij kon dat zichzelf nu wel bekennen was hij het geleden verlies wat minder schrijnend gaan voelen. Hij begon weer te glimlachen, zelfs weer te la chen, weer belang te stellen in het le ven rondom. Niettemin had hij geweigerd, met zijn dochters mee naar het bal te gaan maar hij was ook nooit een grote dan ser geweest. Hij zou rustig met een kennis in een West-End-restaurant faan dineren en had beloofd Jill en eggy weer te komen afhalen als hij huiswaarts toog. „Wat zie je er aardig uit, kindlief', zei hij, toen zijn oudste de trap kwam afrennen. „Ik heb Peggy juist naar boven gestuurd om een kleedje te ha len voor haar benen, want anders hoest en niest ze de hele week. O, daar komt ze aan. Nu, wanneer zal ik jullie komen halen We moesten het, dunkt me, niet te laat maken". „Maar ook niet te vroeg, Paps", vleide Peggy, terwijl ze haar arm door de Zijne stak. .Bedenk, dat het oude- jaaravond is? Waaróm komt u niet Wat eer van uw dlnertje terug om met ons Oud en Nieuw te vieren? Ik be loof, dat ik u de rumba zal Ieren". „Neen, dank je wel, Peggy", ant woordde haar vader hoofdschuddend. „En bovendien, wat zou de jonge Mor gan dan wel zeggen Hij is toch nog altijd je laatste vlam nietwaar? Bloos maar niet, kindlief, ik vind hem een hèel knappen jongen. En wie is van avond jouw uitverkorene, Gillian?" „Niemand in het bijzonder", glim lachte Jill, terwijl ze haar avondman tel omdeed. „Veiligheid door verscheidenheid dusEen paar maanden geleden dacht ik, dat jij en de jonge Crawlaye het nogal goed samen konden vinden. Waar is hij sinds die tijd gebleven?" Jill had echter de voordeur al ge opend en deed alsof ze de vraag niet gehoord had. Tot haar grote opluch ting liet papa het er bij. In minder dan vijf minuten had de comfortabele maar wat verouderde auto van meneer Lockwood de helder verlichte Assembly Rooms bereikt, waar hij zijn dochters liet uitstappen. „Veel plezier, kinderen", riep hij. „Zal ik jullie zo tegen één uur komen ha len?" „Doe hun allemaal de groeten", hernam hij. Toen, een naderende ge stalte in het oog krijgend, voegde hij er haastig fluisterend bij, zodat alleen Jill hem kon verstaan: „Daar heb je die oude kletskous, mevrouw Bagley; ik moet er van door voor ze me te pakken krijgt". Meteeh draaide hij zich om en sprong vlug weer in de auto. w de vestibule kwam een leuk don ker meisje in Zigeunercostuum de nieuw aangekomenen tegemoet ren nen. „Zijn jullie daar eindelijk?" riep ze hun toe. ,,Ik 'lacht al, dat jullie nooit kwamen Maak voort en doe je man tels uit". „Hoe is het, Babs?" vroeg Peggy met van opwinding gloeiende wangen. „Och, een beetje stijf tot nu toe", zei Babs Logan, even grinnekend. „Dat gaat in het begin altijd zo. Je weet wel alle jongens om en bg de bar met onverschillige en hautaine gezichten en de meisjes met elkaar kwebbelend alsof ze het yrootste plezier van de wereld hebben, terwijl ze zich heime lijk afvragen, of ze dan de hele avond muurbloempje zullen blijven. Zeg eens", ging ze voort met een blik op Peggy's lange benen. „Wat stel jij eigenlijk voor?" „Och, maar een sprookjesfiguur". „Nu, misschien houden de jongens wel van sprookjes en krijgen ze er wat meer animo door. Schiet dus een beetje op. Ik wacht binnen wel op jullie". Vijf minuten later betraden de twee dochters van Richard xickwood de grote danszaal. Een toverachtige ver lichting, veel kleurige vlaggen en vro lijk getinte papierslxngers vormden de juiste omgeving voor de bonte men geling van costuums, terwijl een dans- band juist op dat ogenblik de nieuwste foxtrot begon te spelen. (Wordt vervolgd) Voor de zeer vele bljjken van belangstelling, ontvan gen op 28 Juni, betuig ik mgn hartelijke dank. E. SCHIJVE SCHIPPERS. Nieuwvliet. De ouden van dagen van Rilland-Bath zeggen allen hartelijk dank, die mede ge holpen hebben om de reis naar Rotterdam te organi seren. Telefonisch aangesloten onder No. 439 (K1189) Bg afwezigheid No. 262. Fa. De Voogd Poppe, Loonsproeibedrijf. Bestrij dingsmiddelen, Grijpskerke. Het adres voor al uw sproei- werk en de beste bestrij dingsmiddelen voor land- en tuinbouw. Zeeuwsclie Brandwaarborg- Maatschappij, van 1824, gevestigd te Zierikzee. De VERGADERING der ONDERLINGE deelhebbers zal plaats vinden op DON DERDAG 22 JULI 1954, des morgens 11 uur, in het „Ho tel Van Oppen" te Zierikzee. De Directie. Lien Louisse Schoonheidsspecialiste- Pedicure Middelburgsestraat 2, Goes Telefoon 3526. Indien mogelyk telefonische afspraken vóór 9 uur. ZATERDAGMORGEN' 10 uur VERS VLEES. Botcrplein, Vlissingen. Bureau voor Administratie en Belastingzaken. Directie: De Roo, Kreukelmarlrt 2, Goes. Gevraagd kantoorbediende, Mulo-diploma gewenst. Te koop nieuwgebouwde WONING met vrije POORT en TUIN, Gentrum stad. Direct te aanvaarden. Br. No. 809, Bur. P.Z.C., Middelburg. Hedenavond DANSEN Café Wilhelmina, Domburg. GEMEENTE VLISSINGEN. Tentoonstelling Constantin Guys te Vlissingen. Stedelyk Museum, Bellamypark. 10 Juli22 Augustus. Geopende op werkdagen van 10 uur tot 17 uur; Vrijdag bovendien van 19.3021.30 uur; Zondag van 13.30 uur tot 17 uur. Toegang 0.75; Zaterdag en Zondag 0.40. JONGELUI RIET TALEN- KENNIS voor U hebben wij een prettige en leerzame bijverdienste. Schr. aanm.: Postbus 14, Middelburg. Blank eiken slaapkamer, compleet 395.— losse linnenkast, 2 stoelen gestoffeerd, tafeltje, nacht kastje, 2-persoons ledikant. Gothische slaapkamer compleet 390. 2-persoons toogledikant en 2 nachtkastjes, 2 gestoffeer de stoelen, losse linnenkast, tafeltje. Slaapkamers in eiken, mahonie, enz. voorradig. Engelse slaapkamer compleet 125. 2-persoons ledikant met ge sloten voeteinde, nachtkast je, 2 stoelen, tafeltje. Commode, diverse kleuren 49.— Nachtkastje met lade, 24 Dressoirs, eiken, gothisch en old finish, 98—235. Eiken linnenkast met spie gel 195.—, Kleine linnenkast, 75. Meubelmagazjjn E. J. Sinke-de Graag, Klokstr. 7, Tel. 2527, Goes. Door geheel Zeeland alles franco huis. Gemeente Oud-Vossemeer. Burgemeester en Wethou ders van Oud-Vossemeer bieden te koop aan een bui ten gebruik gestelde brandspuit. Dagelgks te bezichtigen. Inschrijvingen vóór 26 Juli a.s. aan de Burgemeesters Gemeentelijke Kleuterschool Goes. Leliestraat-schoolWoensdag 14 Juli 2 tot 5 uur. Beestenmarkt-school: Donderdag 15 Juli 7 tot 9 uur. De Openbafe les wordt alleen 's middags gegeven. Iedere belangstellende is hartelijk welkom! Opgave nieuwe leerlingen tot 20 Juli. Het personeel der school. Voor direct gevraagd: Aanbiedingen Bischoff N.V., Walstraat 11 (na 6 uur Nieuwstraat 102). Wij vragen voor direct een en een goed met het herenmodevak op de hoogte. HERENMODEHUIS Lange Delft 59, Middelburg. niet beneden de 25 jaar. Moet bekend zijn met het gehele textielvak. Veel werklust bezitten en in staat zgn zelfstandig op te treden. Br. No. A 219, Bur. P.Z.C., Goes. ST. JOSEPH-ZIEKENHUIS VLISSINGEN vraagt voor haar centrale keuken ENKELE MEISJES boven 17 jaar, alsmede een ASSISTENT KOOKSTER in bezit van diploma huishoudschool. Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten tot Eer waarde Moeder Overste, Gevraagd te Voorburg Z.H. KEURIG MEISJE, v.d.e.n. in gezin met 1 kind van 7 jr. Goed loon. Brieven Mevr. VAN ROOS MALEN, Vlietenburgstr. 9, Voorburg, Telefoon K 1700- 72.84.23. Te koop een SALON -AMEUBLEMENT old-finish, i:pr. st. Kleine Kade 15, Goes. De firma W. DE SCHRIJ VER, afdeling reparatie te Middelburg, vraagt voor on derhoud Kantoor nette werkster voor de Zaterdagmorgen. Aanmelden Kantoor Seis- straat 19. KAPSTER Gevraagd 2e KAPSTER en GEVORDERDE LEERLING JOH. JEELOF L. Noordstraat 26, Middelburg. H.H. Landbouwers. Ondergetekende biedt zich aan voor het TREKKEN VAN UW VLAS met de nieuwe grote Vlasplukker, type 1954 met of zonder binder. S. BROUWER, Telefoon K 1188—373 Oostkapelle. AANBESTEDING. Burgemeester en Wethou ders der Gem. Terneuzen zullen op Woensdag 21 Juli 1954, om 10 uur v.m., ten Gemeentehuize trachten aan te besteden: het uitvoeren van riole- rings- en bestratings- werken in de van Steen bergenlaan. Bestek en tek. zgn, zo lang voorradig, tegen betaling van f 7.50 (rest. f 2.50 op dag van aanbesteding)ver krijgbaar bij de Centrale Dienst Bouw- en Woning- toez. en Toez. op Qèm. Wer ken in O.Z.-Vlaanderen, He rengracht 10, Terneuzen. SHELL SUPER BENZINE. Voorlopig alleen verkrijgbaar voor Vlissingen en omstreken bij de FORDGARAGE, Singel 120 122 te Vlissingen. Voor tanken by de benzine pomp aan de Singelzyde voorrijden. M. DE DREU Co s N.V. Singel 120—122 VLISSINGEN. Telefoon 2266. gevraagd, pract. dipl. boekhouden enn kantoor- ervaring vereist, M.B.A. of S.P.D. strekt tot aanbeve ling, salaris naar bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties in te dienen by: Accountantskantoor SLAGMAN EN HERMANS Kinderdgk 2, Middelburg. Bij de Gemeente Bedrijven te Middelburg, afd. Gas en Water, kan geplaatst worden een Schriftelijke sollicitaties met opgave van genoten oplei ding, leef tg d enz. te zenden aan de Directeur der Bedrij ven, Dam 39. Vooraanstaande Levens- en Volksverzekering Mij. vraagt voor een barer per 1 Aug. vacant komende agentschappen te Goes een Hen, die menen voor een dergelijke functie de nodige geschiktheid te bezitten, worden verzocht soil, brieven met vermelding van leeftgd en werkkring te richten onder No. A 220, Bur. P.Z.C., Goes. Bij de Provinciale Zeeuwse Courant kan geplaatst worden een met standplaats Goes. Middelbare schoolopleiding vereist. Schriftelijke sollicitaties te richten tot de directie van de Prov. Zeeuwse Courant, Walstraat 58, Vlissingen. BADHOTEL DOMBURG. Voor directe Indiensttreding gevraagd juffrouw v. h. koffie-binnenbuffet. Ook zij, die een dergelijke functie nimmer bekleed heb ben, komen in aanmerking. Sollicitaties aan de Directie. Bij het Provinciaal Gasbe drijf Zeeland te Vlissingen kan geplaatst worden een jongste bediende, (mannelijk) liefst kunnende typen. Leeftgd niet boven 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie. Jonge dame, 27 jaar, zoekt passende betrekking op kantoor, voor 's middags. In bezit van diploma 5. j. H.B.S., steno-typen en rui me administratieve erva ring. Brieven lett. D 33, Bur. P. Z.C., Vlissingen. Gevr. wegens ziekte van één der meisjes net kamermeisje tevens voor het serveren. Liefst m. ervaring. Boven 18 jaar. Fam. Pension „Marja" Langedam 30, Zoutelande. TE KOOP JAWA 1952 2-cylïnder 356 cc. CZ 1950 125 cc. NORTON 1949 500, zgklep en nog enkele koopjes. KEES HUYBREGTS Blauwedjjk 47, - Tel. 2155 MIDDELBURG. Gemeente Middelburg. Bij de Dienst voor de Maat schappelijke Zorg wordt, per 1 Augustus 1954, ge vraagd een TYPISTE. Aanstelling op arbeids-con- tract. Wedde (behoudens goedkeuring) 145.— tot 205.per maand (5 één- jaarlijkse verhogingen van 12.per maand). Voor personen beneden 21 jaar geldt een jeugdrege- ling. Bezit van diploma stenogra fie strekt tot aanbeveling. Sollicitaties, eigenhandig geschreven, binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan de Directeur, Stad huisstraat 5.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 9