Nederlandse huisvrouwen in het zonnige Zuid-Afrika nze Dzouwenfiaqina VAN VROUW T07 VROUW CHARMANTE JURKJES VOOR JONGE MEISJES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 10 JULI 1954 c c EEN NIEUW LEVEN Ook. daar eisen klimaat en levens omstandigheden de nodige aanpassing (Van een medewerker) Iets, wat men bij een voorgenomen emigratie dikwijls vergeet, is dat niet alleen de man, maar ook en vooral de vrouw by aankomst in bet immigra tieland goed beslagen ten ijs dient te komen. Hoeveel ook de Zuidafrikaanse taal op het Nederlands gelijkt, de huishoudmethoden daar verschillen van die in Nederland. De Nederlandse huisvrouw zal van het ogenblik af, dat ze in Zuid-Afrika voet aan wal of op liet vliegveld zet,, moeten wennen aan een ander klimaat en andere levensomstandigheden. Hoewel zij natuurlijk zal proberen (en hierin gedeeltelijk zal slagen) haar efgen Nederlandse huiselijke sfeer in Zuid-Afrika te scheppen, enkele Nederlandse gewoonten en gebruiken zal zy moeten laten varen. Het kli maat speelt een belangrijke rol, terwijl de kosten van levensmiddelen en kleding in hoge mate bepalen wat wèl en wat niet gegeten en gedragen zal worden. Verder zullen ook de Zuid-Afrikaanse gewoonten niet nalaten enige invloed op haar uit te oefenen. Hoezeer zij er misschien ook uit een natuurlijke neiging tegen zal vechten, aan het assimilatieproces kan en mèg ze niet ontkomen! Vele Europese schrijvers hebben de opgewektheid en levensbiyheid van de Zuid-Afrikaners toegeschre ven aan het drogere klimaat, de ho gere ligging van hun land en niet te vergeten aan de grote dosis zonne schijn, die de bewoners van dit uitge strekte land dagelijks te „slikken" krijgen. In Zuid-Afrika heeft men eigenlijk slechts te maken met twee seizoenen: zomer en winter. Herfst en lente du ren dikwijls niet langer dan twee weken. De Zuid-Afrikaanse winter duurt slechts heel kort, en kan wat de weerstoestand betreft het best ver geleken worden met de Europese erfst Dit heeft tot gevolg, dat de Zuid- Afrikaanse garderobe minder winter- kleding bevat dan de Nederlandse. De zomers zijn daarentegen zeer warm. De Zuid-Afrikaner beschikt dan ook over een grotere collectie zo merkleren dan de Nederlander. De hitte overdag is tamelijk vermoeiend en drukkend, maar de nachten zijn ex- koel, zodat de temperatuur vroeg in Jonge meisjes zullen de hier af gebeelde modelletjes zeker waarde ren. Het zijn charmante jurkjes, maar u kunt ze even goed (en met veel meer mogelijkheden tot variatie!) als rok en blouse maken. Aardig is by het eerste japonnetje de doorge stikte halsgarnering, die u op de wij de klokrok terug vindt in de klep jes van de leuke emmervormige zak ken. Neemt u rok en blouse, dan te kent u het patroon als hier gegeven. De bies knipt u los van het patroon. Hij wordt van dubbele stof gemaakt. In het rugpand is de figuurnaad tot de taille ingestikt, daar boven vormt hij een plooitje. Ook in het voorpand de figuurnaad dichtstikken, waarna u de schouder- en zijnaden tot de tekentjes sluit. Het beleg naar binnen vouwen en de knoops gaten maken. De mouwtjes met schuine repen afwerken. De halsrand naait u tussen de dubbele stof van de garneerbies. die enkele malen als op de tekening doorgestikt wordt. De zakkleppen van dubbele stof knipt u eveneens apart. U verbindt de 4 rokbanen waarbij u in de linkerzij naad een' 20 cm. lang split voor een rits open laat. U stikt de zakken op en naait de bovenkant van de rok tussen de dubbele stof van een tailleband (75 x 3 cm.) Maakt u het jurkje, dan gebruikt u de ingetekende taillelijn als on derkant van voor- en rugpand. In het laatste stikt u de met een stip pellijn aangegeven figuurnaad. De rok naait u aan het lijfje. U kunt er een afstekende ceintuur bii dra gen of een doorgestikte van dezelf de stof. Had u de rok m een randstof ge dacht, dan is een aangerimpeld of rondom geplooid model de oplossing. U knipt dat als één rechte lap met een lengte van ca. 2 V2 maal de heupwijdte en even breed als de rok lang moet worden. De neg vormt de zoom, de bovenkant wordt Snge- rimpeld of geplooid. U ziet dit by het kleine figuurtje. Het lijfje of bloesje vertoont hier ook een ander beeld. De bies (met het stippellijn tje als voorkant) is hier niet van het patroon los geknipt en krijgt een opgestikt beleg in dezelfde vorm. Het lijfje heeft middenvoor een naad. De bies sluit met knoop en knoops gat en wordt evenals de zakkleppen met knoopjes gegarneerd. Wilt u net voorpand aan één stuk, dan moet u de bies wel apart knippen net als bij het andere model. U kunt hem ook in de kleur van de rok nemen. Bij een stofbreedte van 90 cm heeft u voor de blouse 1,30 m nodig; voor de rok, mits de stof zonder klim of val is, zodat de middenna- der langs de neg kunnen vallen, ca. 2.40 m, voor de jurk 3.50 m. ELLA BEZEMER. se s. de ochtend in de namiddag en avond zeer draaglijk is. De weinige regen die er valt, valt in de zomer met net gevolg, dat het land droger en stoffi ger is dan Nederland. „Vest" en „baadjie" Klimaat staat altijd in zeer nauw verband met kleding. Deze kleding heeft echter in sommige gevallen een andere benaming in het Zuid- Afrikaans. Zo kan het gebeuren, dat het winkelmeisje U een onderjurk ter hand stelt, als U naar een vest ge vraagd hebt. Dit is namelijk de Zuid- Afrikaanse opvatting van „vest". Ge breide vesten en verder alle andere soorten gebreide bovenkleding ter bedekking van het bovenlichaam noemt de Zuid-Afrikaner „truie". Uw Zuid-Afrikaanse buurvrouw zal mis schien met onverholen bewondering het „onderbaadje" van uw man prij zen, en daarbij het vest van zijn col- bert-costuum op het oog hebben! Het colbert-jasje is namelijk een „baad jie". Als dezelfde buuxwrouw zidh even later uitput in verheerlijkende be woordingen over kleur en snit van uw „romp", behoeft U niet te blozen; met „romp" bedoelt ze namelijk uw rok. Een Nederlandse jurk of japon draagt in Zuid-Afrika de schone naam tabberd of rok. Een mantel is een „jas". Grote warenhuizen van het type als de Nederlandse „Byenkorf", treft men in Zuid-Afrika in grote getale aan: O.K., C.T.C., Dee Bee, Woolworth's, Ackerman's, Grea- terman's; dit zyn enkele namen van de over geheel Zuid-Afrika verspreide „bazaars" waar men van alles kan kopen. Over het al gemeen echter maakt de Zuid- Afrikaanse huisvrouw haar eigen „hnisrokke" en kinderkleren. Ook aan brei- en handwerk wordt door de Zuid-Afrikaanse vrouw veel ge daan. Daar vooral de kinderkleding er niet goedkoop is, maakt moeder-de- vrouw van een alpje stof van 1 of 2 yard een leuke jurk voor haar doch tertje. In de meeste Zuid-Afrikaanse scholen (lagere, zowel als middelba re en hogere) dragen de kinderen een "Schooluniform. De stof voor zo'n schoolunifox-m wordt door de ouders óf rechtstreeks van de school gekocht óf betrokken van een door de school Bril tot sieraad verheven. De damesbril is in de laatste ja ren meer en meer gemaakt tot een voorwerp, dat de ogen op zo bekoor lijk mogelijke wijze omlijst. Iedere vrouw kan tegenwoordig wel een brilmontuur vinden, dat bij haar ge- laatsvorm past, en aan haar uiter- lijke charme zo weinig mogelijk af breuk doet, ja, deze zelfs in sommige gevallen verhoogt! Op de Londense jaarbeurs was dezer dagen het nieuwste snufje op dit gebied te zien: losse frame's voor damesbrillen in maar liefstvijfhonderd verschil lende kleuren Zodat de vrouw, die een bril moet dragen, binnenkort bij elke japon een passend montuur zal kunnen kiezen aangewezen winkel. Toekomstige emigranten wordt aangeraden, hun schoolgaande kinderen zo spoedig mogelijk in de schooldracht te kleden. Het onderwijs is in Zuid-Afrika een provinciale aangelegenheid en tussen de diverse provincies bestaan er eni ge verschillen op onderwijsgebied. De „sillabus" of het leerplan houdt echter hetzelfde in. Het onderwijs is in alle provincies gratis maar in de Oranje Vrijstaat en de Kaapprovincie moeten de kinde ren wél de boeken, schryfbehoeften, enz. betalen, indien de financiële toe stand van de ouders dit toelaat. In Transvaal is het ondex*wijs en alles, wat er mee verband houdt gra tis. Op de lagere scholen van Trans vaal wordt onderwijs gegeven in de „moedertaal"; dit betekent, dat Afri- kaanse kinderen de lessen bywonen op een Afrikaanse school en de En gelse kinderen een Engelse school moeten bezoeken. Voor de middelbare scholen geldt deze regeling niet. Wat de lagere school betreft: in Trans vaal kent men de bepaling, dat het kind de dichtstbijzijnde lagere school moet bezoeken. Vooral in de steden is dit van veel belang. Voor dat doel zijn de steden dan ook in wijken ver deeld. Deze maatregel heeft men ge nomen om te voorkomen, dat de ou ders hun kinderen grote afstanden per trein of bus laten reizen om een zogenaamde „rijke" school te bezoe ken. Leerlingen van de lagere school krijgen gratis voeding, bestaande uit kaas, melk soep of vruchten, al naar gelang van het seizoen. De schooluren verschillen met die in Npderland. In de zomer begint de school om acht uur en duurt, met een paar korte onderbrekingen, tot één uur of half twee. De school is dan af gelopen. De namiddagen worden be steed aan lichamelijke opvoeding, 's Winters begint en eindigt de school gewoonlijk een half uur later. Voor warme en.... voor koude dagen Het is lang geleden dat een bad pak alleen diende, om ermee in het water te gaan. Tegenwoordig is het badpak op de eerste plaats zonne- costuum geworden en het is dan ook belangrijk, dat kleur en snit aan de hoogste eisen voldoen. Verschillende stoffen worden voor de vervaardiging van badpakken gebruikt, vaak mei decoratieve motieven bedrukt, zoals bij de drie pakjes op nevenstaande plaat. Er zijn badpakken met en zon der schouderbandjes, en sommige fa brikanten brengen ook badcostuums met een bijpassend badmanteltje, zo als op de onderste afbeelding te zien is. Het kleine, elegante strapless badcostuum van de middenste teke ning is een ontwerp van André Le- doux, die op deze creatie bij wijze van origineel detail twee rijen knopen aanbracht. Helaasde zomer brengt ons dit jaar bitter weinig warme dagen, en Vooral op het ogenblik denken we liever aan een warm vestje, dan aan een luchtig badcostuum. Zo'n j'asje in klassiek „blazer"-model, zoals rechts- Alhoewel uw toegenegen ko- lomschrijfster er diep van overtuigd is, dat er niets zo on- vruchtbaar is ais nakaarten, moet zy er zich werkelijk dit- maal eens aan schuldig maken. Vw belangstellingblijkende uit vele brieven, voor de bonte ver. schijncelen onzer dagen zal stel lig billijken dat ik ook eens mijn zegje zeg over het optreden van een jongeman met een aanval lige krui in het haar en een wei- gesneden blauw pak aan, die kortgeleden in het Amsterdam se Stadion een soort reprise meende te moeten geven van het optreden van illustre voor gangers als Johannes Brug man, Franclscus van Assisi, Sa. vonaröla, Maarten Luther, Arend Vos, Menno Simons en John Weélèy, om er voor de vuist weg maar eens een paar te noemen. Mot hot noemen van deze na men echter, valt reeds het al lereerste pijnlijke verschil op van deze Amerikaanse zende ling-onder-de-blanke heidenen, met zijn vermaarde voorgan gers. Want zij allen waren niet alleen revolutionnaire eenlin gen, dappere peen-zeggers te gen de geest hunner eeuw, een zijdige maar daardoor dés te feller naturen en meeslepende meesters van het woord zij waren ook volkomen wars van alle materieel voordeel of uiter. lijke verschijning. De zachtmoedige Franciscus moge dan de uiterste conse quentie der vrijwillge armoede hebben bereikt men kan geen van hen een vanzelfspre kend verzaken van de aange naamheden des levens ont zeggen. Waarschijnlijk niet zo zeer omdat zij daarop neerza gen als wel omdat zy er geen tijd en geen aandacht voor had. den. De boodschap ging voor, het woord brandde hun op de tong, zij moesten getuigen, nu nog, het kon geen dag en geen uur wachten. Zij hadden waar achtig wel wat anders te doen dan hun coiffure te arrangeren of een keurig costuum aan te trekken. Het viel mij dus al wat vreemd op het lijf, dat onberis- pelije colbert en vooral: die uit- £ekiende show. De apostel Pau ls, die de Areopagus afhuurt het klinkt een tikje onwaar schijnlijk. En daarbij nog die allerzonderlingste persbericht, ten vooraf: ,,Billy Graham re kent er op, in Amsterdam één d tweeduizend bekeerlingen te maken". Johannes de Doper, rekenend met een batig saldo van idem zoveel tollenaars en soldaten De wonderen zijn natuurlijk de wereld nog niet uit ,maar er moet in die bijbel van Bïlly toch ook zoiets staan van dat ene opgespoorde schaap op een kooi van honderd. En de waarschu wing, dat velen geroepen, maar weinigen uitverkoren zijn terwijl daarenboven het predi ken van dit Evangelie nu niet direct als een lucratieve bezig heid wordt aangeprezen, Ge smaad, vervolgd, belasterd wor den, aangeklaagd, opgesloten, uitgeworpen Nee, dit is toch wezenlijk geen kwestie van glad georganiseer de bijeenkomsten, massale sa menzang en onvermijdelijke be kering bij duizenden tegelijk, Ik hèb hem gehoord, zij het dan niet in het stadion wat mis schien wèl zo effectief was. Want nu bleef er niets over van het gigantisch decor, van de hoedenzee tegenover die ene fi guur op hei platform, nu legden kuif en colbert geen favorable accenten meer. Nu bleef er niets meer over dan een stem, die door de onomkoopbare mi crofoon volkomen objectief werd weergegeven. En wat die stem, plezierig maar vlak, zon der kleur of gevoel stond te ver. tellen, was wel zó ontstellend dat ik het luisteren met moeite heb volgehouden. Een kalme bangmakerij met drie soorten van dood waar het gehoor, zo het niet duchtig op een ouderwetse cathechisatie theologisch onderlegd was, geen syllabe van begrepen heeft. Daargelaten dat de eerste de beste voorganger van een of an dere ultra-orthodoxe seote dat zelfde soort dreigementen met veel meer somber vuur weet voor te drag. n. Maar ts dat nu de Blijde Boodschap, waarop de geestelijk op drift geslagen mens van onze dag, opgejaagd door lawaai, voltelevensleegte en doodsangst zit te wachten f Een béétje mensenrnin, een spóórtje bewogenheid met al deze schapen zonder herder had misschien ook de verstokte atheïst wel even tot luisteren verleid En hoe kwam de heer Gra ham zo ontactisch om dit mas- sagehoor de geschiedenis van de rijke jongeling als natuurlijk afschrikwekkend, voorbeeld voor te houden Dacht hij heus, dat al die doodgewone mensen, in regenjassen en alpinopetjes de rijkdom in de weg zat? En dat zij dat verhaal bij voorkeur zouden slikken uit de mond van een goed gekleed jongmens, dat een organisatie met een budget van negen millioen achter zich heeft Er staat mij toch zoiets van voor, dat dezelfde monddie deze rijke jongeling vermaande ook bittere woorden heeft ge sproken over de lieden, die de mensen lasten opleggen, zwaar om te dragen, maar die zelf met geen vinger aanraken. Nee, als ik de heer Billy Gra ham een goede raad mocht ge ven, dat. zou ik hem bescheide- lijk willen attenderen op de evangelische vermaning, met alle zendingsacties allereerst te beginnen „bij Jeruzalem". Er is, dunkt my, in het Jeruzalem, waaruit, hij afkomstig is, voor lopig nog genoeg werk aan de winkel, wat betreft het oprui men van onchristelijke toestan den, die wit hier in ons achter lijk en helder Europa allang te boven zijn. Een neger mag hier zomaar in een tram gaan zitten of een restaurant binnenstappen; de heksenmeesters hebben unj al een paar honderd jaar voorgoed afgeschcften als wij nog eens sporadisch een kleine meid ont voeren, stoppen wij haar ten minste levend in een kloos ter, maar niet als een lijkje in een bosje, nadat wij het losgeld hebben ingepikt. En radio-ac tief besmette zwaluwtjes heb ben toij hier ook nog niet ge kweekt Daarom zou het misschien wel goed zijndat diezelfde me neer Graham, alvorens zich met zijn show in te schepen, nog eens aan de praat probeerde te komen met een paar Europe anen. Met zo'n shkploeg van Schouwen bijvoorbeeld, of met. dat bescheiden zustertje uit Dien Bien Phoe. Met die oude man uit de Elzas met zyn ge blutste handkoffertje en zijn hangsnor, als hij toevallig op een of ander kerkorgel Bach zit te spelen. En vooral met l' Abbê Pierre uit Parijs, die de geschiedenis van de rijke jongeling letterlijk ter harte heeft genomen, een parlementszetel en een comfor. tabel appartement heeft opge geven om met een voddenra- persbedrijf de daklozen van Pa rijs aan hulzen te helpen. Wij mogen dan niet zó kerks meer zijn in Europa, het ko ninkrijk Gods bestaat voor ons toch nog altijd niet in woorden maar iv kracht. SASKIA. boven afgebeeld, is altijd elegant, vooral wanneer het, zoals hier, een modelletje is van de Parrjse ontwerp ster Madeleine de Rauch. Het onderste jasje is bestemd voor jonge meisjes; hêt is van zwart-wit gestreepte wol len stof, met een rij zwarte knopen, een opstaand kraagje en twee grap pige. a-symmetisch geplaatste sier- zakjes. Uitstekend geschikt om te combineren met een effen zwarte (of witte) rok of pantalon Als we gaan picknicken: eieren mee! Eieren en vacantle behoren byj elkaar: eieren zijn gemakkelijk mee te nemen op de piknik en als men thuiskomt, Is een eiergerecht gauw bereid. Bovendien kunt u eieren in voor raad nemen, zy het dan, dat een koele bewaarplaats gewenst is. Neem ech ter niet te veel eieren tegelijk in huis: al gaat de voedingswaarde by bewaren niet achteruit, een vers ei smaakt toch altijd beter dan een oud! Evenals melk is een ei goed voor elk. Oud en jong hebben er behoefte aan. Zo nodig neemt u voor de kin deren kleine eitjes, die voor sommige kleuters net de portie zijn, die zy aan kunnen. Neemt U gekookte eieren mee, ver geet dan het zout niet en laat na het verorberen van uw maal de eierschal- len niet op de grond liggen. Vindt u een koud, hard gekookt ei wat droog om zo af té happen, kook de eieren dan niet geheel hard of maak gevulde eieren. U wryft daar voor de hardgekookte dooier fijn, maakt hem aan met wat slasaus of olie en vult er de eiwitten mee. De helften kunnen dan stevig op elkaar gedrukt worden en de eieren in pa pier gewikkeld. Omelet als belegging voorkomt uitdrogen van het brood. Leg de ome let koud en wel tussen de sneden. De omelet kan hartig zyn door toe voeging van zout en peterselie, of kaas of stukjes vlees aan het beslag; of wel zoet aoor gebruik van suiker en kaneel of citroenschil. Als extra voedzame spijs, die vlug klaar is, geven we: Gebakken ei met kaas. 4 eieren, ongeveer 50 g (4 eet lepels) gemalen kaas, boter of mar garine, zout. De boter of margarine smelten. De eieren er in breken en bestrooien met een weinig zout en de kaas. De eieren vlug bakken tot het wilt gestold is. Niet ongezien ermee de keukenkast in! Met simpelweg vragen om MAÏZENA DU RYE A bent U er niet. Soms niet. Want het kan gebeuren dat U dan met iets anders thuis komt, dwars tegen Uw wensen in. En dan liggen teleurstellingen op de loer. Want 't welslagen van Uw maaltijd valt of slaat met t bindmiddel dat U voor Uw groenten, soepen en sausen gebruikt. Neem daarom nooit met minder genoegen. MAÏZENA D URYEA moet het zyn. U moet echter 7iiet alleen DURYEA vragen, maar ook toezien dat U 't krijgt. En waarom zoudt U met minder tevreden zyn?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 8