PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Door zware regen en sneeuwval noodtoestand in Midden-Europa Ambassadeur Garnier: „Genie met een onvergetelijke stijl" BILT KWESTIE TRIEST IS VRIJWEL TOT OPLOSSING GEBRACHT VAL VAN STAD HANOI WORDT 14 JULI VERWACHT 197e Jaargang-No. 160 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintljn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; £r. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 10 Juli 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p. advertentie 13. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regelj» van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v. d. Blad*' 25 cent meer Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg, Finlandstr 2. telef 16; Terneuzen. Brou werijstr 2; Zlerikzee. N Bogerdstr C 160. teleL 2 SCHEEPVAART OP DON AU STILGELEGD Water verdrijft duizenden mensen uit hun huizen Als gevolg van abnormale regen- en sneeuwval zijn grote gebieden van Midden-Europa onder water gezet en hebben 'tienduizenden mensen hun woningen moeten ontruimen. Tal van steden en dorpen, die door het wa- te worden bedreigd, worden nog geëvacueerd. Volgens uit Wenen ontvangen berichten zijn by de overstromingen in Oostenrijk zes personen om het leven gekomen, en is overal grote schade aangericht. In West-Oostenrijk is in gebieden, die op 2000 meter hoogte liggen, een pak sneeuw gevallen van een meter dikte. In de bergen van Tirol en Salzburg ligt meer sneeuw dan met Kerstmis. In Opper-Oostenrijk hebben 10 000 mensen in laaggelegen steden en dor pen hun woningen moeten ontruimen. In dit gebied moet momenteel nog eenzelfde aantal in veiligheid worden gebracht. Ruim 2500 kilometer van het Oostenrijkse wegennet staat onder water. Bij het nieuwe Oostenrijks Duitse krachtstation te Jochenstein moest men Donderdagnacht een be tonnen dam laten springen, teneinde een uitweg te bieden aan een onge kende hoeveelheid water. Bij Neufel- der in Opper-Oostenrijk moesten 20 padvinders uit Linz worden gered van een eiland in de rivier De Mühl, doordat het wassende water hun kamp dreigde te overstromen. De pas sen, die Oostenrijk met Zwitserland, Italië en Zuid-Slavië verbinden, zijn als gevolg van de sneeuwval geslo ten. In sommige dalen zijn bruggen, huizen en vee door het water mee gesleurd. Zuid-Duitsland In Oost-Beieren wordt het gebied van Rosenheim en Passau met de grootste overstromingen sinds 1899 be dreigd. De Donau heeft een stand van 10,35 meter bereikt tegen een nor maal peil van 4 meter. Het water stijgt nog steeds. Een derde deel van de Beierse stad Kötzling is geëvacu eerd. Ook staat het grootste gedeelte van de stad Passau onder water. Meisjes beneden 18 jaar in verpleegstersopleiding. Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan verplegend personeel, welke op het ogenblik in Nederland bestaat, zal op 1 September in Rot terdam worden begonnen met een verpleegsters-opleiding voor meisjes beneden de achttien jaar. De adspirant-verpleegsters moeten echter wel de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. De zomer blijft (Van onze weerkundige medewerker) Een groot deel van de dag kwam gisteren weer veel be wolking voor, waaruit plaatse lijk hier in het Zuidwesten van Nederland een weinig lichte re gen viel. De temperatuur is 5 tot 6 graden C hoger dan in het midden van de week, toen het voor Juli ongewoon koud was. De maximumtempera tuur, die Dinsdag j.l. werd ge meten bedroeg jn De Bilt 14 graden C. eenzelfde tempera tuur als op 4 December van het vorige jaar werd waargeno men! Er nadert uit het Westen nog een zwak regenfront, maar het was gisteravond nog niet met zekerheid te zeggen of dit front vanavond regen zal ver oorzaken. Het beweegt zich slechts uiterst langzaam in de richting van ons land. De zeer warme lucht, die in Rusland al vele dagen tempe raturen van omstreeks 35 gra den C brengt, begint nu ook over Scandinavië uit te stro men. Belangrijk warmer weer verwachten wij tijdens het weekeinde nog niet. Er kan nog een weinig regen vallen, maar over het algemeen genomen verwachten wij een langzame verbetering. De Beierse radio onderbrak ver scheidene malen haar programma om oproepen tot evacuatie uit te zenden. Zo werd bevel gegeven alle huizen aan de rivier de Salzach te ontrui men. Reddingskorpsen van Ameri kaanse parachutisten-eenheden, als ook vliegtuigen en helicopters staan gereed om in te grijpen Naar het district Laufen, één van de ergst getroffen gebieden, zijn 20 000 zandzakken gezonden om de dijken te versterken. Het scheepvaart verkeer op de Donau werd Donder dag gestaakt. De rivier de Inn in Ti- rol heeft in haar wilde vaart ruim 5000 boomstammen meegesleurd. Finland Ook in Finland staan grote gebie den onder water en is aanzienlijke schade aangericht. In Den Haag is bericht ontvangen dat de autobusreizen van de. Neder landse reisvereniging in Oostenrijk en Duitsland ongehinderd konden voort- Geneefse conferentie De Franse en Engelse regeringen hebben Amerika op informele wijze doen weten, dat zij veel prijs stellen op de terugkeer van John Foster Dulles of Walter Bedell Smith naar de conferentie van Genève. Dit is door een woordvoerder van het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken meegedeeld. Men ver wacht niet, dat Foster Dulles nog zal komen. De Chinese minister-president Tsjoe En Lai is Vrijdag naar Genève ver trokken. Hij wordt vergezeld door de Vietminh-ambassadeur te Peking, Hoang Van Hoan. Amerikanen gaan Japans eiland Hokkaido verlaten. Generaal John Huil, opperbevel hebber van de Amerikaanse strijd krachten in het Verre Oosten, heeft in een officiële mededeling aan het Japanse ministerie van buitenlandse zaken doen weten, dat de 18.000 man Amerikaanse troepen van de twee Amerikaanse bases op 'f eiland Hok kaido, deze herfst Japan zullen ver laten. De manschappen van de eerste Amerikaanse cavalerie-divisie zou den worden vervangen door Japanse troepen, die de beschikking krijgen over de thans door de Amerikanen op Hokkaido bezette militaire installa ties. De eenheden van de luchtmacht, de luchtverdediging en de radarafde ling van de Amerikaanse troepen op Hokkaido zullen evenwel gehand haafd blijven. Be Franse ambassadeur in Neder land. de heer J. P. Gamier, opende Vrijdagmiddag te Vlissingen in het Stedelijk Museum de Constantin Guys expositie. De heer Gamier voor een der tentoongestelde werken. (Foto P.Z.Cj Vele doden in Kenya Duizenden arrestanten De veiligheidstroepen in Kenya hebben dit jaar 2500 aanhangers van de Mau-Mau gedood en 3000 gevan gen genomen en gewond, aldus heeft generaal G. Heyman, stafchef in O. Afrika, Vrijdag tot verslaggevers ge zegd. „Deze cijfers zijn krap genomen" zei hij. Ruim 150.000 inheemsen wa ren ondervraagd, de meesten hiervan werden vastgehouden. In dezelfde periode zijn 200 man van de veiligheidstroepen gedood en 500 loyale burgers vermoord, aldus de generaal. Op het ogenblik waren er ongeveer 8000 Mau-Mau terroristen in Kenya, die over ongeveer 2000 stuks preci- siewapens beschikken. HAVENARBEIDERS PROTESTEREN Er resten nog enkele kleinigheden De Italiaanse minister van Buiten landse Zaken Piceioni, heeft in de commissie voor Buitenlandse Zaken van het Italiaanse huis van afgevaar digden te verstaan gegeven, «lat mis schien binnen enkele dagen met Joe- go Slavië overeenstemmin g zal wor den bereikt over de kwestie-Triëst. Piccioni zeide, dat de onderhande lingen bijna tot een einde zijn ge bracht en dat nog slechts kleinere bij zonderheden geregeld dienen te wor den. Bij bepaalde bevolkingsgroepen te Triëst heeft het vooruitzicht op een deling en bijzondere voorrechten van Joego Slavië op het schiereiland Is- trië ontsteltenis gewekt. Men vreest, dat een voorlopige'deling van het ge bied definitief zal blijken te zijn, waardoor de Italiaanse bewoners van de Joego Slavische zone blijvend on der maarschalk Tito's regiem zouden komen. Havenarbeiders in Triëst hebben Vrijdag vier uur lang het werk neer gelegd uit protest tegen Italiaanse concessies aan Joego Slavië. Zoals be kend krijgt Joego Slavië nabij Triëst een eigen haven, die een belangrijke concurrent voor Triëst zal worden. Ziekteverlof Hoofdredacteur Aangezien tot onze snyt de Hoofd redacteur van ons blad geruime tijd met ziekteverlof afwezig zal zijn, zal de door hem geschreven Kantlijn voorlopig vervangen worden door hoofdartikelen, welke door andere re dactieleden worden geschreven. Dringend verzoeken wij voor de re dactie bestemde brieven en stukken niet meer te adresseren ten name van de Hoofdredacteur, of deze aan zijn persoonlijk adres te zenden. Een interieur-opname van de nieuwe Nederlandse kerk in Londen in Austin Friars, welke door H.K.H. Prin»es Irene Zondag a-s. officieel zal worden geopend. STERKERE DRUK VAN VIETMINH Velen vertrekken naar Saigon De Vietminh-rebellen hebben plot seling de druk ten Noorden en Noordwesten van Hanoi vergroot en er is veel reden om aan te nemen, dat de opstandelingen dezer dagen 'n aanval zullen doen op deze belang rijkste stad in de delta van de Rode Rivier. Vele rijke burgers Fransen en Vietnamezen - nemen de wijk naar Saigon. De opstandelingen hebben via pamfletten laten weten, dat zij Hanoi op 14 Juli, de dag van de Bas tille, in handen zullen'hebben. Men schat van gezaghebbende zij de, dat een derde van de 300.000 zie len tellende bevolking van Hanoi de Vietminh steunt. Verder zou een der de deel neutraal zijn, terwijl eveneens een derde anti-communistisch zou zijn. Van dit laatste deel zijn er 30 a 40.000 zo fel anti-communistisch, dat zij wel eens zouden kunnen wei- feren het vechten te staken al de ransen er toe besluiten de stad te veriaten. In tegenstelling tot deze pessimis tische berichten uii Indo China meent men te Parijs, dat de Franse strijd krachten bij een bestandsovereen komst met de Vietminh in elk geval Hanoi, de belangrijkste stad in Noord-Vietnam, en zijn havenstad Haiphong zullen behouden. Voor een staken van het vuren in Indo China zou alleen nog overeenstemming op het hoogste niveau nodig zijn over de vraag, waar de bestandslijn tussen de 14de en de 18e breedtegraad moet liggen, aldus verklaarde men in Pa rijs. Het loonpeil Het bestuur van de Stichting van de. Arbeid heeft in zijn Vrydag ge houden vergadering kennis genomen van een voorstel van de Raad van Vakcentralen om het vraagstuk van de loonhoogte in bespreking te bren gen. Het beraad over dit vraagstuk wordt voortgezet, waarby het bestuur van de Stichting van de Arbeid van oordeel is, dat hierby op korte ter mijn de Sociaal-Economische Raad zal dienen te worden ingeschakeld. Aanslag op Josjida verhinderd. Bij de ambtswoning van de Japan se eerste minister Josjida, is Vryaag- ochtend vroeg een 17-jarige kantoor bediende aangehouden, die van plan was de premier met een tafelmes te vermoorden. Tegenover de politie verklaarde de jongeman dat hij de premier verant woordelijk achtte voor de schandalen die zich in het land hebben voorge daan en de ongeregeldheden in het parlement. OPENING GUYS-TENTOOtiSTELLING TE VLISSINGEN Culturele samenwerking tussen Nederland en Frankrijk De Franse ambassadeur in Nederland, de heer J. P. Garnier, opende Vrijdagmiddag in tegenwoordigheid van vele genodigden, onder wie de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, de Constantin Guys-expositie in het Stedelijk Museum te Vlissingen. Spre ker wees er op, dat deze tentoonstelling een reden tot grote vreugde vormde, niet alleen omdat het hier een artistieke prestatie betreft, maar ook uit een oogpunt van samengaan op cultureel gebied tussen Nederland en Frankrijk. In dit verband herinnerde de ambassadeur ook aan het ko mende bezoek van de Franse president aan Nederland. De heer Garnier memoreerde de be trekkingen tussen de provincie Zee land en zijn land, waarbij hij de 3trijd van 1940 noemde, toen Franse soldaten schouder aan schouder met de Nederlanders vochten en voorts ook aan de hulp, door Franse mili tairen verleend tiidens de ramp. Voorts ging de neer Garnier nader in op de figuur van Guys, die hij een genie noemde met een onverge telijke stijl. t „Deze meester plaatsen wij heden op het niveau van de grootsten", al dus de ambassadeur, „vvy bewonde ren hem om zijn vele kwaliteiten, om de koninklijke eenvoudigheid van zijn middelen, zijn breed rhythme en zyn ironie. Hij verdient het, dat men van verre komt om hem to groeten, te bewonderen." Met veel voldoening zeide de heer Garnier tenslotte, verklaar ik in de stad, waar Guys geboren werd, de tentoonstelling van zijn werken voor geopend. Tevoren had de burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, de geno digden welkom geheten. In zijn toe spraak zeide de burgemeester, dat Vlissingen het een groot voorrecht acht om deze bescheiden kunstenaar de eer te brengen, die hem toekomt. Voorts wees hij er op, dat deze ex positie de eerste grote tentoonstel ling in Nederland van Guys' werken is. Hij dankte de velen, die aan de totstandkoming medewerking hadden verleend en noemde daarbij in het byzonder de heren mr. W. de Bruine en de heer H. M. van der Spoel. De heer Jacques Wilhelm, conser vator van de Museum Canavalet, hield vervolgens een boeiende inlei ding over de facetten van Guys' kunst, waarin hy Guys schilderde als een „toeschouwer van zyn tijd." In dit verband noemde hij ook Bau delaire de geniale criticus en de fotograaf Nadar, die met Guys het leven van hun dagen als wei nigen hebben gadegeslagen en heb ben neergelegd in nun werken. Hij schiep de typen van de negentiende eeuw als romanticus, maar ook als realist. De heer Wilhelm bood tenslotte zijn gelukwensen aan de organisa toren voor deze tentoonstelling aan, want zo zeide hy ook uit deze expositie blijkt weer, dat Guys een kunstenaar van de eerste orde was. Overeenstemming over Perzische olie Naar Donderdag in Teheran werd medegedeeld is in oegmsel overeen stemming bereikt over de vuornaam- ste punten voor de regeling van het oliegeschi! met Perzië. Dr. All Amini, Perzische minister van financiën cn leider der Perzische delegatie deelde mede, dat de overeenstemming be trof de exploitatie, de schadever goeding en het vaststellen der pry- zen. Verwacht wordt, dat nog voor het einde van deze maand de defini tieve regeling van het Brits-Iraanse oliegeschil kan worden bekend ge maakt. Dr. Amini heeft voorts nog medegedeeld, dat Perzië een over eenkomst voor 20 jaar wenst, doch het internationaal consortium venst een overeenkomst voor 40 jaar. De nettowinst op de verkoop van Per zische olie zal worden verdeeld op een fifty-fifty-basis. Burgemeester mr B. Kolff tijdens zijn begroetingsrede in het Stedelijk Museum bij de opening van de Con stantin Guys-tentoonsteUing. (Foto P.Z.C.) KORTE PREDICATIE TROOST IN MOEHEID. Psalm 102 26—29. Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zy alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen; maar Gij blijft dezelfde, en aan uw jaren komt geen einde. De kinderen uwer knechten zullen veilig wonen, en hun nageslacht zal voor uw aangezicht blijven bestaan. Wat vermoeidheidsverschijnselen zijn, weet ieder in onze omgeving wel! Ze tonen zich elke dag na inspannende arbeid, ze vertonen zich nog veel meer in tijden van overstelpende moeilijk- heden. We weten, dat ze kunnen gaan tot volslagen uitputting en plotselinge dood. Vielen enige tya na de oorlog niet telkens mensen opeens weg en merken we niet allerlei instortingen op, nu, een goed jaar na de rampt Bij vele mensen op verantwoordelijke posten klinkt de roep: zorg voor tij dige aflossing van de wacht, anders gaat het mis. Maar er zyn geen aflos sers en menigeen blijft langs het rand je van de afgrond voortsukkelen tot de ineenstorting komt. Men is op gewoonweg opgesleten. Hoe dit komt? Och, kijk naar uw eigen kleding en t raadsel wordt dui delijk. Ons statiepak van nu en dan dat gaat een leven mee. Ons Zondagse pak gaat jaren mee. Onze werkbroek die gaat er aan, die moet binnen het iuar vervangen worden. Wat in dage- 'ijks gebrüik is, slijt tot de rafels er bij hangen. Psalm 102 vergelijkt de hemel met ijn voor ons gevoel onvergankelijke sterren en de aarde, die het beeld van onwrikbaarheid is, met een kleed, een kleed, dat verslijt en dat God eens net zo onachtzaam terzijde schuift als icjj het een oud pak doen. Als zelfs aarde en hemel onder dit beeld vallen, wet zullen wij dan met onze kleine krachten en onze korte tijdsduur beginnen Een Goddie de geweldigheden van Zijn schepping, als zij versleten zijn, terzijde scnuift :elf in ongebroken kracht en macht voortgaat met Zijn eeuwig werk, die God is zo onmeetbaar ver van ons verwijderd, dat onze geddchten zelfs Hem niet bereiken kunnen. Wat zullen wij doen Ons werk 't is toch beter een werkbroek dan een Zondags pak te zijii, ook al is 't einde: versleten en waardeloos. Doch als gij zo verbeten en wellicht verbitterd aan de arbeid reilt trekken, pas dan even op. Want wat mensen onder elkaar niet doen daar is veel wantrouwen en minachting voor de zwakken by ons doet God wel: Hij buigt uit Zijn eeuwige kracht zich naar ons overH:i omvpt ons en onze kinderen met Zijn gerceldige en ook teer beschermende handen. .JDe kin deren uwer knechten zullen veilig 1 co. nen". Te midden van alle slijtende ver moeidheid is dit de troost, dat God noch ons, noch de onéen verlaat. Zyn eeuwig, onvergankelijk kleed slaat Hij om ons heen, als het eigen, schamele in zijn dienst vergaan is. Zierikzee. C. J. VAN ROYEN. DE VERWACHT VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking met kans op enkele verspreid optredende buien. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Noord en Oost. Dezelfde tem peraturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 11 Juli Zon op 4.32 onder 20.58 Maan op 17.23 onder 0.28 12 Juli Zon op 4.33 onder 20.57 Maan op 18.25 onder 1.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1