PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederlands-Indonesische Unie heeft geen inhoud gekregen Vergoedingsnormen vernielde gewassen vastgesteld BILT Kantlijn KOSTWINNERSVERGOEDING MOET VERHOOGD WORDEN NIEUWE GUATEMALAANSE REGERING GEVORMD 197e Jaargang-No. 151 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 30 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarlet Kleine advertentie# (max 8 regels) van 15 regels t I.— Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau v. d. Blad' 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160, Middelburg, Markt 51. telef 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef 2475 (b.g.g. 2228). Oostburg. Flnlandstr 2. telef 16: Terneuzen, Brouwerijstr 2; Zlerikzee N Bogerdstr C 100 telel 26 MINISTER LUNS IN DE LAIRAISSEZAAL kin ge Soenarjo: Militaire en culturele betrek ken behoeven niet te tvorden voortgezet Dinsdagmorgen om elf uur zyn op het Binnenhof in Den Haag de bespre kingen tussen Nederland en Indonesië begonnen over de opheffing van de Unie. De conferentie is een voortzetting van het overleg, dat in 1952 even eens in Den Haag werd gehouden, doch dat door een kabinetscrisis in Indo nesië werd afgebroken. De besprekingen zullen in besloten vergadering worden gevoerd. De Indonesische delegatie staat on der leiding van de minister van bui tenlandse zaken, mr. Soenarjo. Le den zyn de ministers Tjokrohadisoer- jo en Mohammed Yamin, de waarne mende Hoge Commissaris in Neder land, mr. SoesantoTirtoprodjo en de Indonesische ambassadeur in Londen, prof. Soepomo. De Nederlandse dele gatie wordt geleid door de minister zonder portefeuille, mr. .T. Luns. Ver der waren van Nederlandse zijde aan wezig de minister van justitie, mr. Donker, de minister van financiën, Van de Kieft. de minister van econo mische zaken, prof. dr. J. Zijlstra en de regeringscommissaris voor Indone sische aangelegenheden, mr. N. S. Blom. Van beide zijden waren voorts talrijke adviseurs ter conferentie. Minister Luns heette namens de Nederlandse regering de Indonesische delegatie welkom. Hij merkte op dat de besprekingen waarvoor men bijeen is gekomen van grote betekenis zullen zyn. De minister gaf een overzicht van de geschiedenis der R.T.C.-over- eenkomsten. alsmede van de voorbe reidingen die aan het huidige overleg voorafgingen. „Indien in Indonesië de wens had bestaan om inhoud te geven aan de door de Unievernouding gege ven mogelijkheden, zou deze conferen tie niet nodig zijn geweest", aldus de heer Luns. De minister sprak de hoop uit dat de besprekingen voor beide partijen tot een bevredigende oplos sing zouden voeren. De voorzitter van de Indonesische delegatie, mr. Soenarjo, sprak daarop een rede uit, waarin hij opmerkte dat Indonesië deze conferentie niet ziet als een voortzetting van het overleg van twee jaar geleden, daar de grond slagen, doelstellingen en niveau van de twee conferenties een aanzienlijk ver schil vertonen. De Indonesische dele gatie koestert de hoop, aldus Soenar jo, dat beide partijen kunnen overeen komen om allereerst gezamenlijk een beslissing te nemen tot opheffing van de Unie. Alsdan kunnen op basis van volledige souvereiniteit van beide par tijen de besprekingen worden voort- De woningnood is nationaal pro bleem nummer I! Men kan dit eenregelige er eentonige lied in alle toonaarden horen zingen en wie geen critisch onderscheidingsvermogen bezit, zou daar uit maar al te gemakkelijk de conclusie kunnen trekken, dat dege nen, die op de verantwoordelijke pos ten zitten, alle mogelijke moeite doen om dit Nationale Probleem Nummer Een met de meest mogelijke spoed uit de wereld te helpen. Helaas er is niet zo verbluf fend veel inzicht voor nodig om in te zien, dat lang niet alles wordt gedaan wat mogelijk is. En dat de tallozen, die naar een huis hunke ren, langer moeten wachten dan noodzakelyk is. Dit lijkt boud gesproken. Want jaar in jaar uit laten ministers en Ka merleden, deskundigen en ondeskun- digen hun licht over deze materie schijnen. En wat schieten we er nu al al die jaren mee op? Neemt de woningellende zienderogen af, negen jaar na de oorlog? Wy zouden het niet graag beweren. En toch t kan het. Men kan natuurlijk het bouwen van huizen aantrekkelijk ma ken voor particulieren. Dan zou men de huren vrij moeten laten. Omdat evenwel de huren in Neder land zéér, zéér laag zyn vergeleken bij het buitenland, gaat dat niet zonder onze complete staatshuishou ding in de war te schoppen. Voorlopig zal de staat de woning bouw dus moeten blijven uitvoeren. Maar laat men dan ten minste ook bouwen zoveel als maar moge- lyk is. Welnu: dat doet men niet: Bouwen is, zoals alle werk tegen woordig in Nederland, een kwestie van personeel, dus in dit geval van bouwvakarbeiders, van metselaars en timmerlieden. Daarvan heeft Nederland er te Wéinig. Daarom hebben de bouwvak arbeiders hoge lonen en veelal daar bovenuit nog aardig wat „zwart loon." Zonder dat schijnt bouwen on mogelijk te zijn. Wat zou nu, als men de woning ellende werkelijk uit alle macht wilde bestrijden, voor de hand liggen Natuurlijk, dat men iedere bouw vakarbeider die maar beschikbaar was, aan de woningbouw zou zetten. En tevens, dat men hem werken, dus bouwen liet, zoveel hij maar wilde. Zó eenvoudig klinkt dit, dat me nigeen zich zal afvragen: Maar gebeurt dat dan niet? Neen, het gebeurt niet. Alsof er van geen woningnood sprake is, bouwen rijk, provin cie en gemeente in Nederland, open bare gebouwen dat het een lust is om te zien, in een omvang en een aantal en een tempo, dat ongekend is. Gaat men zich echter afvragen of dit alles strikt noodzakelijk is, dan schudt men zijn hoofd. Menig bouwwerk kan nog rustig vijf, tien, twintig jaar wachten. Maar het geld is goedkoop, men kan de kosten over een lange reeks van jaren uit smeren. En dat is verleidelijk. Maar al die aannemers, die deze publieke werken aannemen en alle bouwvakarbeiders, die er aan wer ken, zijn verloren voor de woning bouw! Rijk, provincie, gemeente, o, zij willen wel woningen bouwen, maar alle andere dingen moeten ook ge woon doorgaan. Kijk eens naar de scholenbouw. Scholen zijn nodig, na tuurlijk. Maar drie kwart van de dag staan die scholen leeg. Waar om bezet men de scholen niet in ploegen? Vroeger beginnen, dan kun nen tweemaal zoveel leerlingen er les krijgen. Natuurlijk ook van twee maal zoveel onderwijzers. En er zouden genoeg scholen zijn en de bouw van nieuwe zou beperkt kun nen worden. Dat zelfde geldt voor vele andere publieke werken. Nu onttrekt men door al die openbare gebouwen alleen maar werkkrachten aan de woningbouw. Want de aannemers en de arbei ders bouwen heel wat liever zo'n groot overheidsgebouw, waarbij niet op geld gekeken hoeft te worden, dan de armetierige, van alle luxe beroofde woonhuizen voor de er des ondanks naar hunkerende gewone man. Zwarte lonen zijn spreekwoorde lijk in de bouwwereld. Ga maar eens op het arme Schouwen- Duiveland en in de andere rampge bieden praten. Daar kan u een schoon boekje worden opengedaan! Maar waarom stelt men de bouw arbeiders niet in staat die hoge lo nen normaal te verdienen en waarom verkleint men daardoor het schreeu wend gebrek aan bouwvak mensen niet? O zeker, de 48-urige werkweek is een kostbaar en na veel strijd Naar de mening van Indonesië be hoeven niet alle R.T.C.-overeenkom- sten, welke worden beëindigd, door nieuwe te worden vervangen. Zo acht Indonesië het bijvoorbeeld niet nodig de overeenkomsten inzake militaire aangelegenheden, en die voor de cul turele betrekkingen, welke als een geestelijke drnk worden aangevoeld, nog te vervangen. Wat de schulden- erkenning betreft, daarentegen be staat in overeenstemming met inter nationale gebruiken in beginsel geen bezwaar. Teneinde meer bevredigende be trekkingen tussen Nederland en Indo nesië mogelijk te maken dienen de huidige betrekkingen in normale in ternationale verhoudingen te worden omgezet. Het uitblijven van een oplos sing in het geschil om Irian acht In donesië, volgens de heer Soenarjo, een der oorzaken van vrede-verstoring in Azië. „Wij zijn de mening toegedaan dat het wenselijk is het herstel van de Indonesische souvereiniteit over Irian te bespreken gelijktijdig met de vraagstukken, die betrekking hebben op de opheffing van de Unie, aldus besloot minister Soenarjo zijn rede. Onderhoud Spaak- M endès-F rance Over vraagstuk van de E.V.G. De Belgische minister van buiten landse zaken, Paul Henri Spaak, zal vandaag te Parys met de Franse Kremier Pierre Mendès-France, over et vraagstuk van de Europese Verdedigingsgeaneenschap spreken. Spaak had verleden week, namens de Benelux-landen, Frankrijk, West- Duitsland en Italië uitgenodigd voor een conferentie van de ministers van buitenlandse zaken der genoem de landen te Brussel. Mendès-France heeft in zijn ant woord op deze uitnodiging van Spaak verklaard, in beginsel accoord te gaan met de voorgestelde conferen tie. Hij sprak evenwel de wens Uit dat de conferentie niet terstond zou worden gehouden, daar de Franse regering zich voor het ogenblik voornamelijk met de Indo-Chinese kwestie bezig wenst te houden. Niet- temin verzocht Mendès-France Spaak zich naar Parijs te begeven om met hem het vraagstuk van de E. V G. te bespreken. De Franse minister-president Men- dès Farnce is van oordeel dat de be slissing over de Europese Verdedi gingsgemeenschap te Parijs niterlijk tussen 15 en 20 Augustus zal vallen. Tweeling-kuiken geboren Bij de heer Van der Meer in Den Burg, op Texel, zyn uit één kippenei twee kuikens geboren, iets wat in Ne derland nooit erder schijnt te zijn voorgekomen. STICHTING VAN DE ARBEID: Huidige regeling heeft als basis bestaans-minimum De Stichting van den Arbeid heeft zich tot de minister van oorlog ge wend, teneinde te bepleiten dat mi litairen door opkomst in werkelijke dienst daarvan geen schade zullen ondervinden, wat hun inkomen be treft. Reeds eerder had de Stichting deze aangelegenheid onder de aan dacht van de minister gebracht. De minister meende echter, gelijk hij ook in de Tweede Kamer heeft uit eengezet, te moeten vasthouden aan de grondslag der thans geldende re geling. De thans bestaande kostwinners vergoeding gaat uit van een be staansminimum. De Stichting meent dat daarmede niet kan worden vol staan en dat de rechtvaardigheid een integrale vergoeding van de ge derfde inkomsten eist, zij het tot een maximum bedrag. Een regeling, welke een bestaans minimum tot basis heeft, heeft on vermijdelijk tot gevolg, dat een groot deel van de onder de wapenen ge roepen militairen ernstig in inkomen achteruit gaan. Niet de militairen zelf zal daarvan de grootste nadelen ondervinden, doch het gezin waartoe hijbehoort.De inkomsten van dat gezin zullen in de periode, waarin werkelijke dienst wordt vervuld, zo danig afnemen, dat van verkomme ren gesproken kan worden, wanneer verworven bezit van de werknemer. Maar is het nu zo dwaas om althans zolang de woningnood zo nijpt, de bouwvakarbeiders in de gelegenheid te stellen niet 48, maar 55 uur per week te werken? In alle beroepen maakt personeels tekort overwerk noodzakelijk. Daar geschiedt het overwerk ongeorgani seerd. Maar waarom organiseert men het niet voor de bouwvakken De bouw vakarbeiders zijn goede Nederlan ders en zij weten hoe enorm de wo ningnood is. Zij lijden er zelve onder. Zouden zy zich dan niet gaarne in zetten om die nood te bestrijden Minder onnodig bouwen en langer werken. Pas als men dat doet gaat men de woningellende te lyf zo fel als maar mogelijk is! niet eigen reserves worden aange sproken of de burger-werkgever van de militair een aanvulling geeft op het militaire inkomen. Dat dit laat ste op vrij ruime schaal geschiedt, mag in de gegeven omstandigheden worden toegejuicht, maar mag zeker voor de overheid geen reden vormen om een juiste vergoeding achterwe gen te laten. Het omgekeerde is het geval: in het feit, dat vele werkge vers het loon doorbetalen, ligt een aanduiding besloten, dat de door de overheid getroffen voorzieningen onvoldoende worden geacht, aldus heet het in het adres. Boven: de Indonesische delegatie, v. l.n.r. Z.E. Moh. Yamin minister van onderwijs, mr. Sunario, minister van buitenlandse zaken en leider van de sgatie, Iskao Tjokrohadisurjo, minister van economische zaken en prof. mr. dr. Supomo, ambassadeur in Engeland. Onder de Nederlandse delegatie, v.l. n.r. Z.E. prof. dr. J. Zijlstra, minister van economische zaken, mr L. A. Donker, minister van justitie, mr. J. M. A. H. Luns, voorzitter van de de legatie, de heer J. van de Kieft.mi nister van financiën en mr. N. S. Blom,, regeringscommissaris voor In donesische aangelegenheden. Valkenswaardse notaris van fraude verdacht Al onregelmatigheden vanaf 1940 Verdacht van belastingfraude, de- viezenovertredingen en andere onre gelmatigheden is de 55-jarige notaris J. J. S. uit Valkenswaard (N.-Br.) door de politie gearresteerd. De aanhouding geschiedde in op dracht van de officier van justitie in Den Bosch. Daar de notaris in een hoog aanzien stond, heeft zijn arresta tie groot opzien gebaard. Het schynt dat de onregelmatigheden al dateren vanaf 1940. De zaak kwam aan het licht door een onderzoek van enkele belastingkwesties. Daar de notaris by aankomst van de politie niet thuis was, meende men dat hij naar België was uitgeweken. Dientengevolge wer den alle grensposten gewaarschuwd. De notaris keerde echter in de nacht terug, en werd onmiddellijk in verze kerde bewaring gesteld. Hij zal Vrij dag voor de Officier van Justitie wor den geleid. Oppenheimer krijgt geen nzage van atoomgeheimen. De Amerikaanse commissie voor atoomkracht heeft Dinsdag bekend gemaakt, dat zy zich met vier stem men tegen één heeft uitgesproken tegen een voorstel om dr. Oppen heimer in beperkte mate toegang tot atoomgeheimen te verlenen. KOLONEL DIAZ GEARRESTEERD Staken van het vuren aanstaande Bij een anticommunistische staatsgreep in Guatemala Is kolonel Diaz, die twee dagen president is geweest, verwijderd en een nieuwe regering ge vormd, die een staking van het vuren tot stand wil brengen, aldus te New- York ontvangen radioberichten. De nieuwe militaire raad, die bestaat uit Jose Luiz Crus, Elfego Monzon en Mauricio Dubois, heeft ex-president Dias gearresteerd en bevel gege ven alle bekende communisten aan te houden. De volksvertegenwoordiging is ontbonden. Alle politieke gevangenen krijgen amnestie, de censuur is opgeheven en alle radiostations zijn onder rege- ringstoezicht geplaatst. Leider van de staatsgreep was ko lonel Monzon, die gisteren door ex- president Diaz met de binnenlandse zaken werd belast. De opstandelingen hebben het ul timatum gesteld, dat binnen 48 uur een accoord moet zijn bereikt, daar anders de hoofdstad zwaar zal wor den gebombardeerd. VREDESCOMMISSIE VERTROKKEN. De interamerikaanse vredescom- missie is gisteren uit Washington naar Guatemala vertrokken om een onderzoek in te stellen. De nieuwe re gering van Guatemala heeft de com missie alle medewerking toegezegd. Een comité van pro-Guatemalaanse studenten in Havanna heeft besloten vrijwilliger-: aan te wei-ven voor hulp aan de regeringsstrijdkrachten in Guatemala. Ook werd besloten kle ding en bloedplasma ten behoeve van De Luxemburgse regering De Luxemburgse eerste-minister. Joseph Bech. heeft Dinsdag de sa menstelling van zijn kabinet bekend gemaakt, vier christen-democraten en vier socialisten maken er deel van uit. Bech is behalve premier ook minister van buitenlandse zaken. HERVERKAVELINGSCOMMISSIE ZEELAND Misverstand onder de betrokkenen verdivijnt De Herverkavelingscommissie Zeeland heeft thans de vergoedingsnor men vastgesteld voor vernieling van de te velde staande gewassen. Zoals bekend ontstonden er de laatste tijd moeilijkheden in het herverkavelings- gebied, o.a. te Scherpenisse, waarbij een van de grieven van de betrokke nen was, dat deze vergoedingsnormen niet bekend waren. Zij zijn thans als volgt vastgesteld: voor tarwe, gerst, haver en mais f 950.per ha, voor bruine bonen, schokkers, groene erwten en vlas f 1800.per ha, voor aard appelen, voederbieten, suikerbieten f 1900.per ha, voor wijnpeën en uien f 2500.h f 8000.per ha, voor klaver en gras f 625.per ha. De moeilijkheden die in de polder Scherpenisse waren, hebben aandacht gehad van allen, die voor de herver kaveling verantwoordelijk zijn, zo deelt de commissie mede. De uitvoe ring van het plan van wegen en wa terlopen heeft in Scherpenisse geen bezwaren ondervonden. Hierop aan sluitend is echter een project ontwor pen van het eigenlijke cultuur-techni sche werk, dat voornamelijk omvat het egaliseren en draineren. Daarby hebben de uitvoerende instanties zich aanvankelijk laten leiden door de overweging, dat er een aantal facto ren zijn, die het raadzaam maken reeds m de zomer met het werk te be ginnen. Dit is niet alleen van belang voor de arbeidsspreiding van man kracht en machines, doen in de zomer uitgevoerde werkzaamheden zullen belangrijk minder structuur-verval veroorzaken aan de bodem dan wan neer in de herfst onder vaak zeer slechte weers-omstandigheden moet worden gespit en gegraven. Aan de andere kant evenwel is het volkomen te begrijpen, aldus de com missie, dat de betrokken grondge bruikers al in de eerste plaats uit gevoelsoverwegingen bezwaar hebben gemaakt tegen de vernieling van hun te velde staand gewas. Daarbij kwam dan nog dat er bij het inzaaien nog niet kon worden gewaarschuwd, om dat de plannen niet bekend waren en dat de vergoedings-normen nog niet waren vastgesteld. Dit alles leidde tot een opgewonden stemming en tot verzoekschriften aan de Minister en aan de Herverkave lingscommissie. Het werk is daarop althans wat betreft egalisatie en drainage stilgelegd. Besprekingen met de betrokkenen hebben nu echter veel misverstand weggenomen. Intussen zijn door de Herverkavelingscomniissic de ver goedingsnormen voor de vernieling van tevekle staand gewas vastgesteld. Ook dit zal veel bijdragen tot het te rugkeren van het vertrouwen, zo (Vervolg op pag. 5) slachtoffers van de bombardementen der opstandelingen te zenden. In een telegram aan de Ver. Naties eisten deze studenten een staken van de strijd. VERZOEK AAN AMERIKA. De regering van Guatemala heeft de regering van de Ver. Staten ver zocht haar goede diensten te willen verlenen om een ontmoeting met ko lonel Armas, de leider der opstan delingen, te bewerkstelligen, tenein de over een staking van het vuren te spreken, zo wordt uit betrouw bare bron vernomen. Minister Suurhoff opende de Klokkenberg te Breda Zeshonderd bedden in moderne longkliniek In Breda is gistermiddag het nieu we sanatorium „De Klokkenberg" dat 6OU bedden oevat en tien mïlli- oen gulden aan douw heeit gekost, geopend door de heer J. G. Suuriiolf, minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid. Hierbij waren aanwezig prof. dr. P. Muntendam, directeur-generaal van de Volksgezondheid, burgemees ter C. Kortmann, het college van wet houders van Breda, benevens een groot aantal artser. en specialisten. De voorzitter van het stichtings bestuur, de burgemeester van 's- Hertogenbosch. mr. H. J. M. Loeff, verwelkomde de talrijke gasten. Hij getuigde van zyn grote dankbaar heid en vreugde, en ging in op de talrijke moeilijkheden, die te over winnen waren geweest DE VERWACHT: DROOG WEER. Droog weer met aanvankelijk zon nige perioden, maar in de loo van de dag van het Noord-Westen uit toenemende bewolking. Matige wind, krimpend van Noord-West naar Zuid- West. Minder koud. SCHIJNGESTALTEN VAN DE MAAN IN JULI 1954. 8 Juli 2.33 E K. 16 Juli 1.29 V.M. 23 Juli 1.14 L K. 29 Juli 23.20 N.M. ZON EN MAAN 1 J uli- Zon op 4-23 onder 21.03 Maan op 5.18 onder 21.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1