IN VLISSINGEN: KROON OP WALCHERS FEEST Laatste herdenking in het nu herbouwd Westkapelle Royal Marines boden steen aan voor het landin^smonument GENOEGLIJKE RINGRUDERIJ IN FEESTEND VLISSINGEN CONCOURS DE CONFORT TROK RUIME BELANGSTELLING éjeén JZioicza, maatÜUssi nqen MAANDAG 28 JUNI 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zaterdag, de laatste van de drie Walcherse her denkingsdagen, lag het accent van de feestelijkheden in Vlissingen, waar van de vroege morgen tot de Ia- te avond ditmaal begunstigd door betere weers omstandigheden dan Vrijdag! tal van evenemen ten duizenden toeschouwers lokten. De boulevards waren het toneel van de concoursen en sterritten, terwijl in het centrum de gehele dag naar de ring werd gestoken en versierde sjezen veler bewondering wegdroegen. Toch was de Zaterdag niet uitsluitend een dag van festiviteiten. In Westkapelle immers begon de dag met een herdenking van de gevallenen en voor de laatste maal is het rustige Walcherse dorp thans het toneel geweest van een jaarlijkse plechtigheid, ter herden- ding van de strijd van het 4e Commando, gesteund door de marinestrijdkrachten, welke heeft geleid tot de bevrijding van Walcheren in de tweede wereldoor log en ter herdenking van de inwoners van Westka pelle, die hun leven gaven voor de bevrijding van ons land. Om tien uur Zaterdagmorgen beierde de klok van het kleine, eenvoudige kerkje der Ned. Hervormde Gemeente over het dorp, om autoriteiten, oud-strij ders, nabestaanden van gevallenen en dorpelingen op te roepen voor de herdenkingsdienst. Weinige ogenblikken later was het kerkgebouw geheel bezet... In een kleurige mengeling van uniformen der Royal Marines, Kon. Ne derlandse Marine en landmacht, van vrouwen en mannen uit Westkapelle in Zeeuwse dracht, van oud-strijders, met groene baretten en van autoritei ten in ceremonieel tenue, waren de kerkgangers binnengestroomd. Naar het uiterlijk een bijzondere heterogene groep, verdeeld naar rang en stand en landaard. Innerlijk bewogen door dezelfde ontroering, één van gedach ten op deze historische morgenBevangen door eenzelfde weemoed om hetgeen geschied is, om hetgeen onherstelbaar verloren ging, maar toch ook met vreugde om hetgeen weer hersteld mocht worden. „De vreugde, die toch ook na het lij den weer kan komen, mits men vrede heeft met God", zo predikte het de Britse vlootpredikant, Rev. E. Go- wer, die voorging in deze herden kingsdienst, waarin na votum, gebed en prediking, Engelsen en Nederlan ders zich verhieven om, begeleid door de Marinierskapel gezamenlijk het „Dankt, dankt nu allen God" te zin gen. Indrukwekkend klonk dit gezang op binnen de muren van het kerkje... Nadat de predikant was voorgegaan in gebed en men gezamenlijk nog had gezongen „Leer ons, O goede God" en „O God, die droeg ons voorge slacht, sprak Rev. Gower de zegen uit. Steen onthuld. Weinige ogenblikken later zette de Marinierskapel het Britse volkslied ih. Major General C. F. Philips van de Royal Marines had als geschenk van dit korps een gedenksteen ont huld en overgedragen aan de Com missaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, welke plechtigheid in verband met de weersgesteldheid in de kerk werd gehouden. In zijn dankwoord herinnerde jhr. De Casem broot, evenals major general Phillips dit had gedaan, aan degenen, die voor onze bevrijding het leven hebben ge laten en beide sprekers getuigden ook van de verbondenheid tussen het Britse en Nederlandse volk. „Het lan dingsmonument zal niet uitsluitend Walcherse of Zeeuwse, maar zelfs internationale betekenis hebben" zo zeide de Commissaris der Koningin o.m. (Zoals bekend zal te Westkapelle een landingsmonument worden opge richt. Nadat jhr. de Casembroot in zijn re de nog de wens had uitgesproken, dat men elkaar toch nog eens zou terug zien, ook al zijn de herdenkingsbijeen komsten thans afgesloten, werd, we derom met begeleiding door de Mari nierskapel, het Nederlandse volkslied gezongen. Vervolgens werden bij de steen kransen en bloemen gelegd en oud strijders van de Royal Marines plaat sten hun corpswapen er naast. Een diepe stilte viel in, toen serge ant Hamer van de Marinierskapel na de kranslegglng de „Last Post" blies Een aangrijpend ogenblik, waar mede de plechtigheid in de kerk ten einde kwam. Grote hilariteit verwekte het verschij nen van deze automobiel anno 1900 met drie geheel in stijl geklede inzit tenden. (Foto P.Z.C.). Herbouw voltooid. Rear Admiral A. F. Pugsley, die in 1944 de actie tegen Walcheren leidde, onthulde de laatste steen in de gevel van Westkapelles raadhuis, nadat de burgemeester mr. M. Tydeman een toespraak had gehouden. Mr. Tyde man zei o.m., dat deze laatste her denkingsplechtigheid toch geen af scheid mag betekenen, omdat men in de toekomst moet zien, Spr. achtte de herbouw van het dorp met het leggen van deze laatste steen symbolisch vol tooid. Terwijl de Marinierskapel het Zeeuwse volkslied ten gehore bracht, verwijderde admiraal Pugsley 't Ne derlandse dundoek, dat voor de steen was aangebracht. In een toespraak, na de onthulling zeide de admiraal o'.tn., dat de Britten grote bewondering hebben voor de wijze waarop de Zeeuwse bevolking herstel en weder opbouw heeft aangepakt, Voorts zei de admiraal: „Op deze plaats wil ik nadrukkelijk verklaren, dat het bombarderen van de zeedij ken en de daaropvolgende inundatie een beslissend onderdeel was van de strijd om het eiland". De Marinierskapel bracht tot be sluit de mars „Marching thru' Geor gia" ten gehore, waarna in het raad huis een receptie volgde. Het plein voor het gemeentehuis Politieorganisatie in Vlissingen voldeed goed. De komst van duizenden be langstellenden Zaterdag naar Vlissingen en de feestelijke ge beurtenissen, die zich in de stad voltrokken, brachten mee, dat het ditmaal versterkte politiecorps voor een zware taak heeft gestaan. Het bleek, dat het verkeer overal voortreffelijk was gere geld en dat de afzettingen op soepele en prettige wijze ge handhaafd wei-den. Daardoor waren velen in de gelegenheid op rustige wijze de evenemen ten gade te slaan en konden de diverse programma-punten op vlotte wyze worden afge werkt. Een woord van hulde voor de politie is hier zeker op zijn plaats! stroomde weer leeg en in de vroege middaguren had Wèstkapelle weer behoudens de vlaggen, die overal wapperden zijn dagelijks aanzien terug. Voor de laatste maal had het de do den herdacht, in een in zijn eenvoud grootse plechtigheid en tevens had het symbolisch de herbouw voltooid. WIE ER WAREN. De herdenking in Westkapelle werd, behoudens door de reeds genoemde autoriteiten, ook bijgewoond door o.a. commandanten en deputaties van de Britse oorlogsbodems „Corunna" en „Barossa" en een detachement van de Rhinesquadron, door de comman dant van het corps Mariniers, gene raal P. J. van Gijn, majoor J. Potte- boom, wnd. garnizoenscommandant van Middelburg en door de comman dant van Hr. Ms. „Van Zeijl". (Vervolg op pag. 5) De voorzitter van de Stichting ,jNieuw Walcheren" overhandigt tij dens de ontvangst in de Statenzaal te Middelburg, het Gulden Bomenboek aan de Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Me vrouw De Casembroot-baronesse Van der Feltz, major general Phillips en txoee Britse oud-strijders zien belang stellend toe. (Foto P.Z.C.) Muziek in Vlissingen. Muziek ontbrak niet tijdens de laatste feestdag te Vlissingen: de Amsterdamse politiekapel onder lei ding van kapelmeester Johan Pink- se gaf in het Bellamypark 's avonds een uitstekend concert, dat door dui zenden werd bijgewoond De muzi kanten mochten vele malen een dank baar applaus in ontvangst nemen. Tengevolge van de harde wind moesten de fakkeloptocht en 't vuur werk vervallen. SBORT OP STENENBEER. Aagtekerke Koudekerke en Gapinge wonnen eerste prijzen. Mei blinkende gespen en oranje sjerpen, zo heeft Zaterdag Walcherens boerenjeugd op de Stenen Beer te Vlissingen „de rienk-gerieje". Van Ga pinge, van St. Laurens, van Vrouwenpolder en Koudekerke, van alle delen en dorpen van het eiland waren in alle vroegte de rijders met hun zWare paarden naar de Scheldestad getogen om elkaar hier in een sportieve strijd „naar de kroon" te steken. En reeds om negen uur in de ochtend dreunde de grond rond het Vlis- singse postkantoor van de galop der zware dieren en vulde de door de stedelingen bijna vergeten typische paardengeur de omgeving. Het was weer ringrijden r ringrijden! In concentratie voorover zittend op de paarden, de speer omhoog gehe ven, zo reden de rijders een voor een langs het verraderlijk-kleine ringetje, w.aar maar al te dikwijls naast werd festoken. ,,'t Is mis, 't is mis klonk et dan, en de onverstoorbare jury, die achter een tafeltje, dat op een wagen gezet was, had plaats geno men, tekende op het zwarte bord een „niet". Maar men moet deze Zeeuwse rui ters de ring zien steken De concen tratie lost zich op in één luide vreug dekreet, en daar komen zij aange stormd, de armen omhoog, met het teken van de overwinning: het blin kende ringetje om de bontbeschil derde speer. Later kwamen de tongen los. Hoe die-en-die eens twintig volgringen had gestoken, waarom de ene ring meer kans gaf dan de andere, wie de voet van die ene wisselbeker had weggemaakt, hoe dit kwam en hoe dat kwam, wie er wèl was en wie niet Op de Stenen Beer, hebben honder den niet alleen genoten van een spor tieve en spannende strijd, maar ook van een ouderwets-genoeglijke ring- rijderij, die in het feestvierende Vlis singen een grote attractie is gewor den. PRIJSUITREIKING. Na afloop werden de prijzen uitge reikt door de burgemeester, mr. B. Prijsuitreiking in Cosy Corner. In het kader van de herdenkings dagen op Walcheren werd Zaterdag een sterrit voor autobussen, een z.g. Concours de Confort, gehouden, met daaraan verbonden een keuring der deelnemende voertuigen. De start was te Goes en de finish op de Bou. levard Bankert te Vlissingen. De route was als volgt: Goes, Vee- re. Serooskerke, Oostkapelle. Dom burg, Westkapelle. Zoutelande. Big- gekerke. Koudekerke en Vlissingen. Na de aankomst der bussen tussen 2 en 3 uur werden de wagens ge keurd. De prijsuitreiking was in Cosy Corner en geschiedde door de voorzit ter der Stichting „Nieuw Walcheren", notaris J. L. Verhagen uit Vlissin gen. Spr. zeide, dat het Concours de Confort een bevredigende belangstel ling had getrokken, zowel uit het binnen- als uit het buitenland. Hij bracht dank aan allen, die hadden medegewerkt voor het welslagen van deze sterrit. In het bijzonder dankte notaris Verhagen mr. J. L. Nieuwen- Kolff. De drietallen van Aagtekerke, Koudekerke en Gapinge, gipgen met resp. 52. 52 en 50 punten met de eers te drie prijzen, alle wisselbekers, strijken. De beker en medaille voor het persoonlijk kampioenschap ging naar J. Goedbloed uit Gapinge mét 21 ringen en de pollepel werd gewon nen door J. A. Lous uit Oostkapelle. De overige prijzen waren als volgt verdeeld- Ploegenklassement: 4e prijs: Nieuwland met 46 pnt. 5e prijs Oostkapelle met 43 pnt. Beide wisse'l- bekers. 6e prijs: Domburg. 42 pnt. 7e prijs: Vrouwenpolder: 42 pnt. Se prijs: St. Laurens, 41 ont. 9e prijs: Zoute lande, 39 pnt. Alle medailles. De meeste volgringen werden ge stoken door A. Dorleijn met 11 rin gen. Een extra prijs, beschikbaar ge steld door notaris Verhagen uit Vlis singen, werd gewonnen door J Poppe uit Oostkapelle. Tweede in het persoonlijk klasse ment werd A. Peper met 20 ringen 3. P. Hoebele, 19 r.; i. W. Koole 19 r.; 5. P. Brasser. 19 r.; 6. S. de Visser 18 r.; 7. J. A. Lous. 18 r.; 8. J. p' Reijnierse, 17 r.; 9. J. Koppejan, 17 r.; 10. J. Wondergem, 17 r.; 11. W. Sanderse, 17 r.; 12. A. Dorleijn. 17 r.; 13. P. Jobse Jzn., 16 r.; 14. C. Bom- meljé, 16 r.; 15. J. Wisse. 16 r.; 16. A. Provoost, 16 r.; 17. L. Provoost, 16 ÏV 18 OA £r^yt' 16 r lö- Iz- Wisse, la r.; 20. J. C. Louwer, 15 r. huis uit Middelburg voor zijn vele voorbereidende werk. De uitslagen luidden: Klasse A wagens van 1954: 1. Lindbergh. Am sterdam, 514 punten; 2. A. M. Z., Goes, 511 punten; 3. Stoomtram Walcheren. Middelburg, 508 punten. Klasse B: wagens ouder dan 1954: 1. Van Fraassen, Vlissingen, 457 p.; 2. Trio, Haarlem, 44S p.; 3. Van Ley- den, Amsterdam, 441 punten. Klasse C: Buitenlandse deelnemers: 1. Van Rompaey, Antwerpen, 559 p.; 2. Autobus De Polder. Antwerpen, 439 p. Al deze prijswinnaars mochten uit handen van de voorzitter van „Nieuw Walcheren" een fraaie beker van genoemde stichting in ontvangst nemen. Voor de autobussen was er een herinneringsplaquette, terwijl de chauffeurs van de bussen een kleine surprise werd overhandigd. Mevrouw 17. Mestrom uit Venlo naast het portier van haar wagen, waarme de zij de „Prix d'Honneur' op het con- cours d'èlegance icon. (Foto P.Z.C.) I Geslaagd Concours d'Eléganre (Van onze verslaggeefster) en stralende zon bo- ven een fraaie, brede boulevard, en op die boulevard een parade van glanzendemoderne automobielen, welke langzaam voorbijtrok ken, bestuurd door char mante, met veel zorg ge klede vrouwen.... Een snapshot van de Ri- vièra, of van nog Zuide lijker stranden? Nee dichter bhuis ontrolde zich Zaterdagmiddag dit zonnige tafereel voor ve ler ogen. Heel dicht bij huis zelfs: op de Boule vard Evertsen te Vlissin gen, waar een „concours d'elegance" werd gehou den, xuaar vrouwelijke automobilisten met wa- gens „van diverse plui mage" om de erepalm streden, onder bewonde rende blikken van een zeer talrijk publiek! „Concours d'elegance" het is een benaming, wel ke visioenen wekt van mondaine evenementen in de grote vermaakcen- tra dezer wereld, waar mooie vrouwen, gekleed in exclusieve creaties, achteloos achter 't stuur van verblindend-mooie auto's plaats nemen En al is Vlissingen niet zo'n mondaine wereld stad, de sfeer welke Za terdagmiddag op die zon nige boulevard heerste, was een sfeer van zorge loze luxe, behorende bij al het schoon, dat de gre tige ogen der toeschou wers te verwerken kre gen. Vijf-en-vijftig wagens namen deel aan het con cours, en tezamen vorm den zij een keur uit het geen de Europese en Amerikaanse automo biel-industrieën heden ten dage op de markt brengen. Schitterende modellen kwamen voor rijden, pracht •combina ties van techniek, lijn en kleur, volledig tot hun recht komend tegen de achtergrond van onze fraaie boulevards! Maar ook de kleine, snelle, streng-lijnige sportwa gens en de meer eenvou dige gesloten modellen waren stuk voor stuk een lust voor het oog. a chter het Strandho- tel had de jury een beschut plekje ge zocht, ter bescherming tegen de straffe wind. Die wind vormde de eni ge schaduw op deze ge slaagde middag, en maakte het de deelneem sters bijzonder lastig, wanneer zij, nadat z\j waren uitgestapt, en van een dame in Zeeuws cos- tuum een herinnerings plaquette en Zeeuwse babbelaars in ontvangst hadden genomen, voor de niry-tafel moesten defi leren. Want niet alleen de auto mobielen worden bij een dergelijk concours beoor deeld; het gaat evenzeer om de chauffeuse en de eventuele inzittenden, om het harmonisch ge heel, dat haar verschij ning en kledij met de door haar bestuürde wa gen moesten vormen. En de deelneemsters, onder wie velen van buiten Zeeland, hadden allen kennelijk de uiterste zorg besteed aan haar kle ding; of deze nu sportief was, dan wel bestond uit een kostbaar cocktail- toilet, of uit een eenvou dig zomerjaponnetje, dat door goedgekozen acces soires toch, een gedistin geerd accent droeg. Vele chauffeuses hadden de kleur van haar toilet in waarlijk perfecte en soms geraffineerde com binatie met de tint van haar wagen weten te kiezen! Charmant waren ook de twee deelneem sters in Zeeuwse klederdracht, welke fraai uitkwam tegen de bijbe horende eenvoudige zwarte wagen, en twee schonen in Brabantse kledij, gezeten in een jeep, welke beladen was met melkbussen en land bouwproducten. En grote hilariteit ver wekte een zeer oude Ey- sink. waarin twee datnes met een cavalier, alle drie in kledij anno 1900, gezeten waren Concours d'elegance! 't Was voor Zeeland een geslaagde noviteit, een spectaculair en kleurig festijn, waarvan honder den geboeid hebben ge noten, en waarvoor de organisatoren alle. lof verdienen! De fraaie kleding dreigde niet zelden in disorde te komen!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 5