PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Brits-Amerikaanse tegenstelling te Washington niet overbrugd BILT Bouw van twee nieuwe veerboten van honderd meter DE PRINS LANDSCOMMANDEUR VAN ORDE VAN ST. JAN FRANKRIJK WIL WIJZIGING VAN E.D.G.-0VEREENK0MST PANAMERIKAANSE COMMISSIE GAAT NAAR GUATEMALA 197e Jaargang-No. 149 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter Hoofdred.: G. Balllntijn; PL-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 28 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p advertentie f 3.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie* (max 8 regels) van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven ot adres Bureau v. d. Blad' 25 cent meer. Giro No 359300 P-Z.C- Middelburg Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 22281: Oostburg. FlnJandstr. 2. telef. 16; Terneuzen, Brou werijstr. 2; Zierikzee. N Bogerdstr C 160 telef 26 CHURCHILL OVER ZIJN OPVOLGER. Werkcommissies voor de E.D.G. en voor Zuid-Oost Azië De Britse minister van buitenlandse zaken Eden en zijn Amerikaanse collega Foster Dulles hebben Zaterdag te Washington gedurende twee uur en een kwartier met elkaar gesproken. Het onderhoud werd een kwartier onderbroken, omdat Dulles de Franse ambassadeur moest ontvangen, die inlichtingen verschafte over de Franse zienswijze wat betreft Zuid Oost- Azië en de Europese Defensiegemeenschap. Bij de besprekingen van Eden en Foster Dulles waren ook enkele des kundigen aanwezig. Churchill had Zaterdag een persoonlijk gesprek met president Eisenho wer. Churchill nam niet aan andere besprekingen deel, omdat hij rust wilde houden. Dulles en Eden, besloten tot de vorming van twee werkgroepen. Een voor de bestudering van de Zuidoostaziatische problemen en een voor de E.V.G. en de inschakeling van West Duitsland in de Europese defensie. congres-leden heeft Churchill Zater dag gesproken over Eden als zijn eventuele opvolger. Churchill zeide, dat Eden ale kwaliteiten bezat om hem op te volgen als minister-presi dent. Volgens diplomatieke kringen te Washington hebben de Verenigde Sta ten zich met tegenzin neergelegd bij een Britse weigering om onmiddellijk internationale besprekingen te hou den over een verdedigingsverdrag voor Zuid Oost-Azië. Engeland wil eerst de resultaten van ae Geneefse conferentie afwach ten. Wel neeft de Engelse zich bereid verklaard reeds den uit te wisselen over de deelne mers aan zo'n verdrag en over de voorwaarden. Het kan echter nog wel een maand duren aleer officiële onder handelingen zullen beginnen. De Australische minister van bui tenlandse zaken Casey is te Washing ton aangekomen om aan de bespre kingen met de Amerikaanse en En gelse onderhandelaars deel te nemen. Britse en Amerikaanse atoom-des kundigen vingen Zaterdag te Wash ington geheime besprekingen aan over een mogelijke nauwere samen werking tussen Engeland en de Ver enigde Staten op atoomgebied zowel voor oorlogs- als voor vredesdoelein den. Aan een lunch, met Amerikaanse Stakingsellende in Noord-Italiaanse provincie. Reeds twee maanden duurt nu reeds een staking van landarbeiders in de Noord-Italiaanse provincie Fer- rara en nog steeds is het einde niet in zicht. 2000 politiemannen zijn in geschakeld by het verzorgen van het vee en het binnenhaler van de hooi oogst. Grote politieversterkingen zijn aan gekomen om betogingen van de 120.000 stakers tegen te gaan. Sinds de staking begon zijn reeds tiental len koeien omgekomen en honderden zijn zo vermagerd, dat zij geslacht zullen moeten worden. De eerste hooioogst van een oppervlakte van 200.000 ha is reeds verloren gegaan. KLEURRIJKE PLECHTIGHEID. Schouwense evacué's zonden gelukstelegram. Zaterdagmiddag om drie uur is in de ridderzaal te Den Haag Prins Bernhard geïnstalleerd als lands- commandeur in de orde van St. Jan. Hem werden de zwarte mantel met achtpuntig.g ster en het kruis omge hangen en hij ontving het by zyn waardigheid behorende zwaard. Drie symbolische attributen: het kruis van het Christelijk geloof, de man tel als teken van barmhartigheid en nederigheid en het zwaard waarmede de ere-ridders tot reehtsridder wor den geslagen. In Juni 1937 werd de prins zelf in het kasteel Doorwerth tot reehts ridder geslagen, thans nam hij de leiding van de orde uit handen van de 75-jarige grootmeester, mr. W. J. baron Van Lynden. over. Het was een styivolle en kleurryke plechtigheid in de historische omge ving van de oude Ridderzaal, waar aan extra sfeer werd gegeven door de prachtige rode uniformen van de leden van Malta, de rode uniformen van de ere-ridders van St. Jan en de Kort voor de plechtigheid had de prins nog een telegram ont vangen van de ex-evacue's van Schouwen-Duiveland, die via de orde na de rampdagen veel steun hebben ontvangen en die Z. K. H. thans geluk wensten met zijn nieuwe waardigheid. De plechtigheid betekende tevens het afsevheid van de grootmeester der orde, mr. W. J. baron Van Lyn den, die zijn functie neerlegde. Bij zijn ambtsaanvaarding sprak de pring een kort woord tot de aan wezigen, waarbij hij de nadruk leg de op traditie en verantwoordelijk heid van de orde van St. Jan. Het werk op het gebied der ziekenverple ging dat de orde doet, aldus de prins, wijst in de richting van een op het heden gerichte taak. En ook de op leiding der Johanni ter-zusters en -helpsters kan, mits krachtig ter hand genomen, een wezenlijke bijdra ge vormen tot de oplossing van een der grootste problemen, waarvoor wij ons hier te lande zien geplaatst zo besloot de nieuwe landscommandeur zijn toespraak. Burgemeesters worden hoger gesalarieerd. De bezoldiging der burgemeesters zal verhoogd worden. Aldus blijkt uit een Koninklijk Besluit, dat enkele dagen geleden verschenen is. Vooral de bur gemeesters der kleine gemeenten zul len van deze nieuwe regeling profite ren. Voor burgemeesters van gemeen ten tot 1000 inwoners bedraagt de be zoldiging nu f 455f490 per maand met zes periodieke verhogingen, by 10002000 inwoners f 475f 520 per maand en bxf 20003000 inwoners f 500f 650 per maand. Dit betekent een verhoging van tenminste 15 pro cent. Voor de gemeenten tot 3000 inwo ners bevat de regeling voorts nog een extra periodieke verhoging na acht, tien en twaalf dienstjaren. Bovendien is de representatietoelage verhoogd. Zij is nu variërend van f 50.tot f 200.per maand. Tsjoe En Lai enthousiast over gesprek met Nehroe. Vandaag in Birma. Premier Tsjoe En Lai van com munistisch China-heeft op een pers conferentie te New Dehli verklaard, dat zijn besprekingen met de Indi sche premier. Pandit Nehroe. hebben bijgedragen tot het bevorderen van de vrede in Azië en de wereld. Als er een einde kan worden ge maakt aan de oorlog in Indo-China en de vrede aldaar wordt hersteld, zal de spanning in de wereld verder afnemen, zo meende Tsjoe En Lai. Hij was van oordeel dat men alle oorlogsgevaar zou kunnn afwenden, als de beginselen van het onlangs gesloten Chinees-Indische verdrag, inzake Tibet, niet alleen op Azië maar op de gehele wereld zouden worden toegepast. ..Het recht van ieder land op onafhankelijkheid en zelfbeschikking moet worden geëer biedigd". aldus Tsjoe En Lai. Vandaag brengt Tsjoe En Lai een bezoek aan de Birmese hoofdstad Rangoon, dit op uitnodiging van de Birmese regering. Tsjoe zal in Ran goon officiële besprekingen voeren met zijn Birmese ambtgenoot Oe Noe. De premier van India. Nehroe. zal nog dit jaar een bezoek brengen aan communistisch China. BESPREKING TE BONN. Spaak naar Mendès-France Premier Mendès-France heeft besloten de nieuwe Franse secretaris-gene raal van buitenlandse zaken, Guerin de Beaumont, naar Bonn te zenden om overleg te plegen met bondskanselier Adenauer. Zoals bekend heeft Men- dès France medegedeeld, dat hy niet kan deelnemen aan de conferentie, welke de Benelux-landcn te Brussel wilden beleggen om het inwerking tre den van het Europese Defensieverdrag te bespoedigen. Hij wil eerst het Indochinesche vraagstuk behandelen en daarna ook nog de reacties zien op dc Franse voorstellen ten aanzien van de E.V.G. Volgens het Duitse persbureau D. P.A. zouden de besprekingen van de Beaumont in de tweede helft van d< zc wcclt beginnen. Zy worden in Duits- se regeringskringen toegejuicht. Men neemt aan, dat ae Franse onderhan delaars compromis-voorstellen ten aanzien van de Europese Defensie gemeenschap by zich zullen hebben. Uit Parys wordt gemeld, dat de Bel gische minister van buitenlandse za ken, Spaak, zich op uitnodiging van Mendès France Woensdag naar Parys zal begeven om over de toekomst van de Europese Defensiegemeenschap te praten. De bezwaren van Mendès France tegen de Brusselse conferentie golden niet de bijeenroeping van die confe rentie, maar wel het tijdstip. In Belgi sche regeringskringen ontkent men, dat de Benelux-groep de conferentie had bijeengeroepen op verzoek van Engeland en Amerika om de totstand koming van de E.D.G. te steunen. In Den Haag verwacht men, dat Spaak zal spreken over de mogelijk heid om de beoogde conferentie in Parijs te houden. President Coty van Frankrijk heeft in een brief aan president Eisenhower verzekerd, dkt Frankryk een bydrage wil leveren tot een spoedige en doel treffende oplossing van net vraag stuk der Europese defensie. Nederland hoofdzetel van Perzische oliemaatschappij? Er is practisch overeenstemming bereikt over het Perzische oliege schil tussen de Perzen en een groep van 8 grote oliemaatschappijen. De leiding zal waarschijnlijk in handen komen van een speciale maatschappij, die zowel in Perzië als in Nederland zal worden inge schreven. De Perzen dringen er op aan, dat de meerderheid van de raad van commissarissen van deze maat schappij uit Perzen zal bestaan. Namens de Royal Marines legt major general C. F. Phillips een krans bij de gedenksteen voor het toekomstige landingsmonument in Westkapelle. De gedenksteen waarin de beeltenis van een aanstormende marinier is ge. beiteld, werd Zaterdagmorgen in de kerk van de Ned. Hervormde gemeen, te in Westkapelle onthuld. fFoto P.Z.C.) MILITAIRE TOESTAND ONDUIDELIJK. Liepen regeringstroepen over De regering van Guatemala, die aanvankelijk had geweigerd een „vredes- commissie" van de Pan-Amerikaanse staten toe te laten is op deze weige ring teruggekomen. De commissie zal nu een bezoek aan Guatemala en en kele nabuurlanden brengen om vervolgens rapport uit te brengen. Dit rap port zal ook worden overgelegd aan de Veiligheidsraad der Verenigde Na ties. De Verenigde Staten en negen an dere Amerikaanse republieken, waar onder Brazilië en Cuba hebben Zater dag een verklaring uitgegeven, waar in gezegd wordt, dat zjj de toestand in Guatemala beschouwen als een ge vaar vooi de veiligheid van het Wes telijk halfrond. De tien landen willen een conferentie van de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken om te overwegen tot welke actie men moet overgaan. De militaire toestand in Guatemala blijft nog onduidelyk. De rebellen in Guatemala melden, dat zy de stad Chiquimula hebben veroverd. Volgens een bericht uit Gu- VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Voor veerdiensten over Wester Schelde Weldra zullen ten behoeve van de veerdiensten over de Westerschelde twee nieuwe schepen worden gebouwd met een lengte van 100 meter. Gedeputeerde Staten zijn tot de slotsom gekomen, dat dit noodzakelijk was om tegemoet te komen aan liet toenemend vervoersaanbod voor de provinciale veren en hebben dit dd. 22 December aan de Minister van Ver keer en Waterstaat medegedeeld. De Minister heeft zich met dit voornemen verenigd onder voorwaarde, dat de stevens voor deze boten zouden passen in de bestaande en in uitvoering zijnde aanlegfuiken en dat tijdens de over tocht de 2e klasse passagiers zich niet zonder meer naar de le klasse kun nen begeven. Duizenden wachters. Wat de eisen ten aanzien van de verkeerslasten betreft. wordt in verband met de recente ontwikkeling van voertuigen nog nader overleg gepleegd. Wat het veer Zierikzee Katse Veer aangaat hebben Gedepu teerden de Prov. Waterstaat opgedra gen een ontwerp gereed te maken voor het inrichten van de zgn. Val onder Zierikzee tot veerhaven. Het lijkt GedeDuteerden niet uit gesloten. dat voor dit veer nog enige tijd kan worden benut 't m.s. Konin gin Wilhelmina dat na het gereedko men van de beide schepen voor de Wester-Schelde-diensten vermoede lijk beschikbaar komt. De vraag, wanneer de aanlegstei ger te Katse Veer in verband met het Drie-Eilanden-Plan verlaten moet worden, kan nog niet worden beant woord. Aangezien het Drie-Eilanden- Plan een radicale verandering zal brengen in de verkeersniogelykheden onzer provincie blijven Gedeputeerden dilligent. In de voornoemde brief aan de Mi nister van Verkeer en Waterstaat de len Gedeputeerden het volgende mede omtrent de noodtoestand by de veren over de Wester-Schelde: In 1948 konden 25.210 personen auto's en vrachtauto's niet met de eerstvolgende boot mee op het veer Kruiningen-Perkpolder, in '49 27.516, in 1950 27.494, in 1951 58.778, in 1953 65.374. Op het veer Vlissingen-Breskens konden in 1948 11.851, in 1949 13.905. in 1950 9970, in 1951 12.535 en in 1952 18.836 motorvoertuigen niet met de eerstvolgende boot mee. Bewyzen deze cijfers reeds, hoezeer de vervoerscapaciteit te kort schiet, even veelzeggend zijn de volgende feiten: In 1970 zal het aantal auto's in Nederland verdubbeld zyn. Voor het veer Kruiningen-Perkpolder bedraagt de toeneming per jaar rond 16.000 en voor Vlissingen-Breskens 24.000 mo torvoertuigen per jaar. Op het veer Kruiningen-Perkpolder dateren de Koningin Wilhelmina van 1927, de Prins Hendrik van 1932, de Dordrecht van 1933 en de Willems dorp van 1930. Een nieuw schip is hier absoluut noodzakelijk. GROTE SCHEPEN NODIG Gedeputeerden hebben de vraag bestudeerd, of de voorkeur moest worden gegeven aan één groot schip of aan meerdere kleine. Om tal van redenen noemen Gedeputeerden de bouw van grote schepen verre ver kieselijk boven de bouw van meer dere kleinere. Daarom bepleiten Gedeputeerden de bouw van een schip voor het veer Kruiningen-Perkpolder van 100 me ter lengte. Hetzelfde bepleiten Gedeputeerden voor het veer Vlissingen-Breskens. Het ontwerpen van deze beide schepen is inmiddels opgedragen aan het Ingenieursbureau voor Scheepsbouw irs. Dc Groot Hamstra te Amsterdam. Het maken van het ontwerp zou 4 maanden kosten. Daarna willen Gedeputeerden de schepen onder hands aanbesteden by nader op te geven werven. Gedeputeerden spraken in hun brief aan de minister de hoop uit, dat de bouw van beide schepen nog in het najaar van 1954 zal kunnen beginnen en dat het eerste schip In het voorjaar van 1956 be schikbaar zal komen voor Krui ningen-Perkpolder en bet tweede een half jaar later voor Vlissin gen-Breskens. Opgemerkt zij nog, dat de Konin gin Juliana en de Prins Bernhard 74 meter lang zijn, de Koningin Wilhel mina 54 ra, de Prins Hendrik 60 m, de Koningin Emma 49 en de Prins Willem I 55 m. atemala-stad aan de Chicago Tribune zouden bij deze gevechten regerings troepen zijn overgelopen naar de re bellen. Ongeveer 900 man van de regeringstroepen zouden gecapitu leerd hebben, nadat de rebellen de re geringsstrijdmacht in korte tijd had- aen gedecimeerd. Volgens een Reuter-bericht zouden de reoellen het spoorwegknooppunt Zacapa hebben veroverd, dat halver wege de kust en de stad Guatemala ligt. Intussen heeft de rebellenleider Carios Castillo Armas bekend ge- maaKt, dat ny een nieuwe voorlopige regering heen gevormd en iuj neeft een Deioep op ae anaere Amerikaan se staten geaaan om zijn regering als „oorlogvoerende partij te erkennen. Hij heelt een nieuwe vlag ingevoerd en medegedeeld, dat hrj net Guate- malaanse congres heeft ontbonden. Jaarvergadering Federatie van Ziekentondsen. Op de Zaterdag in Utrecht gehou den vergadering van de landelijke raad der federatie van door verze kerden en medewerkers bestuurde ziekenfondsen, heeft de voorzitter, de heer A. J. van Leusden, een over zicht gegeven van de stand van za ken op ziekenfondsgebied. De heer Van Leusden zeide dat het streven van de federatie ojn. ge richt zal blijven op verbetering van de rechten der verzekerden ingevol ge de hoofdverzekering. Bij de pre mievaststelling voor de verplichte verzekering voor 1955 zal opnieuw worden bepleit; uitbreiding van de 42 dagen ziekenhuisverpleging tot b.v. 100 dagen, brilverstrekking in ieder geval voor kinderen, verhoging van de uitkering by sarfktorium-ver- pleging tot driekwart van de wer kelijke verpleegprijs met een maxi mum van 7,50 en het verstrekken van gehoorapparaten aan hardhoren de kinderen. DE VERWACHT: KOUD WEER. Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen West en Noordwest. Koud weer. (30 Juni Nieuwe Maan). ZON EN MAAN 28 Juni: Zon Op: 4.22 Onder: 21.04 Maan Op: 1.59 Onder: 19.27 29 Juni: Zon Op: 4.22 Onder: 21.04 Maan Op: 2.52 Onder: 20.28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1