PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Veiligheidsraad nam klacht van Guatemala in behandeling Noodweer boven Zeeland: 1 dode, branden en vernielde fruitoogst INDONESIË WIL EENZIJDIGE OPHEFFING DER UNIE SPOORBRUG MAAKTE PLAATS VOOR ZEESCHIP MENDES FRANCE STELDE EEN JEUGDIG KABINET SAMEN 197e Jaargang-No. 142 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. BaUinQjn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; tr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 21 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3^—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau v d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160; Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63, telef 2475 (b.g.g 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. tejef. 16; Terneuzen. Brou werijstr. 2; Zierikzee. N Bogerdstr C 160. telef 26. ZENDEN VAN WAARNEMERS GEVRAAGD. Strijdmacht van generaal Arnos viel het land binnen De Veiligheidsraad der Verenigde Naties is Zondagavond in buitenge wone zitting bijeengekomen ter bespreking van een klacht, welke was in gediend door Guatemala. Deze staat beschuldigde Honduras en Nicaragua er van, dat zij op instigatie van bepaalde monopolies agressie tegen Gua temala hadden gepleegd. Guatemala verzocht de raad een commissie van waarnemers te zenden, die de beschuldiging van agressie zou onderzoeken. Reeds by de aanvang van de bijeenkomst stelden Brazilië en Columbia voor de klacht te verwijzen naar de Panamerikaanse conferentie. De voor zitter, de Amerikaan Henry Cabot Lodge, verklaarde, dat een dergelijke re solutie door genoemde landen ter tafel was gebracht en dat hy een brief van dezelfde strekking van de Cubaanse delegatie had ontvangen. De raad keurde zonder debat en eensgezind goed, dat de klacht op de agenda zou worden opgenomen. Dr. Eduardo Castillo-Arriola spre kend namens Guatemala verklaarde, dat in zjjn land „expeditionnaire strijdkrachten waren binnen gevallen die deel uitmaakten van een onwet tige internationale organisatie". Inter nationale strijdkrachten zo zeide hij, traden op onder het verraderlijke mom van ballingen. Hij verklaarde, dat Guatemala noch een satelliet van Moskou, noch van de Verenigde Staten is. Hy had er bezwaar tegen, dat de Panamerikaan se Conferentie de kwestie zou behan delen. De vertegenwoordiger van Guate mala merkte nog op: „een bewijs van de vredelievende bedoelingen van Gu atemala is, dat het leger de wapens niet wil opnemen om deze agressie terug te slaan, voordat de Veilig heidsraad al het mogelijke heeft ge daan om nutteloze bloedverspilling te voorkomen". De Sowjet-afgevaardigde, Tsarap- kin, heeft in de Veiligheidsraad der V.N. zyn veto uitgesproken over het Braziliaans-Columbiaanse voorstel, dat de klacht van Guatemala over een inval in dit land naar de organi satie van Amerikaanse staten wordt De gevechten. De slag om Guatemala is Vrydag begonnen, heeft de Guatemalaanse minister van buitenlandse zaken dr. Torielo in de hoofdstad van zyn land verklaard. Vrijdag vingen circa 5000 man troepen uit Honduras een opmars in Guatemala aan. De troepen staan onder commando van Castillo Armas, oud-commandant van de luchtmacht in Guatemala. Hij vertoefde als bal ling buiten zijn land. Volgens latere radioberichten zou den de troepen ongeveer 35 tot 40 ki lometer op het grondgebied van Gu atemala zyn doorgedrongen. Van zee uit hebben de opstande lingen de voornaamste haven Porte Barrios bezet. Naar aangenomen wordt beschik ken de opstandelingen over een lucht macht van 12 k 16 toestellen. Deze luchtmacht voerde bombardementen uit op enkele olieopslagplaatsen en zij viel ook de hoofdstad Guatemala aan. In de hoofdstad is thans verduiste- Twee jongens verdronken. Zondagmorgen zyn by het baden in de Waal bij Druten, twee jongens resp. van 16 en 18 jaar, verdronken. Hun lyken zijn tot dusver nog niet gevonden. Drie Israëliërs bij grens incident gedood. Een woordvoerder van het Israëli sche leger heeft meegedeeld, dat drie Israëlische kolonisten zijn gedood door Jordaniërs, die ten Westen van Jeruzalem de grens hadden over schreden. De Jordaniërs namen de lyken van de verslagenen mee. Vol gens het Jordaanse regeringspersbu reau speelde het gevecht zich af op Jordaans gebied. Uit Amman wordt verder gemeld, dat de Jordaanse autoriteiten Zon dagavond de lijken van drie Israëliërs te Jeruzalem nebben overgedragen. Zaterdag trok over Zuid-Beveland een zware onweersbui, welke gepaard ging met hevige stormvlagen en ha- gelval. Op het Dammetje te Goes werd door de storm een dikke tak van een treurwilg gerukt. (Foto P.Z.C.) ring gelast. De troepenmacht van de (rode) regering, die tegen de opstan delingen ageert wordt geschat op 7000 man. De president Jacobo Arbenz heeft een beroep op het volk gedaan om het leger te steunen in de strijd tegen de opstandelingen. De minister van buitenlandse zaken Toriello zinspeelde er op, dat de Ver enigde Staten achter ae aanvallers zouden staan in verband met het A- merikaanse belang bij de United Fruit Cy., die in Guatemala 936 vier kante kilometer gronden bezit. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat er jegens Guatemala geen agressie is gepleegd. Het gaat om een opstand van Guatemalanen tegen hun rege ring. Er zou geen reden zijn om aan te nemen, dat de wapens, die kort ge leden door de Verenigde Staten aan Nicaragua en Honduras zijn verstrekt thans worden gebruikt door de anti communistische Guatemalanen, die hun land binnenrukken. Gevecht bij Aden. Er vielen zes doden. Een groep van honderd tot honderd- vijftig Arabieren uit Yemen is de grens met Aden (Zuid Arabië) over- §etrokken bjj Assoma en heeft het orp Martaa in het sultanaat van Audhali Vrydag aangevallen. By de gevechten, die de gehele dag duurden, sneuvelden vier Yemenieten en velen werden gewond. De troepen van het protectoraat, die de Yemenieten ver dreven, verloren twee doden. Er is een protest ingediend bij de regering van Yemen. Yemen is sterk gekant tegen een plan, dat van de Britten uitgaat, voor een federatie van deze gebieden. Ministers verlieten Geneefse conferentie. Besprekingen gaan voort. De Britse minister van buitenland se zaken, Eden, heeft Genève verlaten en is te Londen teruggekeerd. HU had te Parys een onderhoud met de nieuwe Franse premier, Mendes France. Ook de Russische minister Molo- tow heeft Genève verlaten. Hij arri veerde inmiddels reeds in Moskou. De Amerikaanse delegatie-leider. Walter Bedell Smith vertrok Zondagmiddag naar Washington. Medegedeeld werd, dat ook de Chi nese minister van buitenlandse zaken, Tsjoe En Lai, spoedig zal vertrekken. Zaterdag hielden de negen landen, die te Genève over Indo China con fereren, een besloten bijeenkomst. Men besliste, dat vertegenwoordigers van het opperbevel der beide partijen in Indo China onmiddellijk zullen Bij eenkomen om de vraagstukken te be handelen, die verband houden met het staken van het vuren in Laos en Cambodja. De conferentie zal op 22 Juni weer bijeenkomen, waar plaats vervangers van de vertrokken minis ters aanwezig zullen zijn. Zwitserse Convair zonk weg in zee. Zes geredden, drie vermisten. Een Convair van de Zwitserse lucht vaartmaatschappij Swiss Air moest Zaterdagavond op weg van Genève naar Londen op zee dalen ongeveer een mijl van Folkestone. Het toestel, dat een bemanning van vier personen en vijf passagiers aan boord had, bleef enige tijd drijven. Het zonk echter voordat de reddingsboot van Folkestone op de plaats van het on geval arriveerde. De vier bemanningsleden en twee vrouwelijke passagiers konden gered worden. Drie passagiers twee vrouwen en een jongen werden het laatst gezien toen zij zich aan de staart van het vliegtuig vastklamp ten. Zy konden niet zwemmen en er waren geen reddingsgordels aan boord. Naar de gezagvoerder van het vliegtuig verklaarde moest hij dalen ornaat er tekort aan brandstof was. OOK GEEN BETALINGSREGELING Geen instructie voor nieuwe overeenkomsten. De leden van de secties voor Fi nanciën, Economische Zaken en Bui tenlandse Zaken uit het Indonesische parlement hebben Zaterdagochtend in een werkvergadering met de mi nisters van Buitenlandse Zaken, Fi nanciën, Economische Zaken en On derwijs, aangelegenheden betreffen de de opheffing van de Nederlands- Indonesische Unie besproken. De voorzitter van de sectie voor economische zaken, mr. Tjikwan, verklaarde tegenover de pers, dat de Indonesische delegatie slechts in structies heeft gekregen te onderhan delen over „opheffing van de Unie in de ruimste zin des woord", dat wil zeggen opheffing van de unieband op financieel, economisch, staatkundig en cultureel gebied en wat betreft de buitenlandse politiek. Mr. Tjikwan voegde hier aan toe, dat de Indonesi sche delegatie ook besprekingen zal voeren over de kwestie Nieuw-Gui- nea. De delegatie, die volgens plan op 22 Juni uit Djakarta naar Neder land zal vertrekken, krijgt geen in structies om te onderhandelen over nieuwe overeenkomsten ter vervan ging van de R.T.C.-accoorden. Mr. Tjikwan zei, dat de delegatie hiervoor nieuwe instructies moet hebben van de regering. Hy zeide het raadzaam te achten, dat indien later onderhandelingen over nieuwe over eenkomsten worden gevoerd, de In donesische delegatie moet worden uitgebreid met financieel-economi- sche deskundigen. OVERSPANNING OPGETILD Binnenkort nogmaals zelfde „operatie" Binnenkort zal een aantal over spanningen van de nieuwe spoorbrug over het Hollands Diep van de werf van de Koninklyke firma Penn en Bauduin te Dordrecht via de Merwede en de Nieuwe Merwede naar het Hol- landsch Diep moeten worden ge transporteerd. De eerste overspan ning zal op Zondag 27 Juni van Dor drecht naar de plaats van bestem ming worden gebracht. Een obstakel voor dit transport vormt evenwel de spoorbrug bij Baanhoek. Men heeft nu besloten een over spanning van deze brug. die geen draaibaar gedeelte heeft, door een hijsbok van naar pylers te lichten om zo een doorgang voor de brugdelen van de nieuwe Moerdijkse spoorbrug te maken. Zaterdagochtend in de vroegte heeft men als het ware een generale repetitie van dit interessan te karwei gehouden en wel ten behoe ve van een op Bijker's scheepswerf IJsselwerf te Gorinchem gebouwd mo torschip „Schouten" (4800 ton). Dit schip kon niet onder de Baanbroekse brug door omdat deze brug 13 meters boven de waterspiegel ligt en de pijp- hoogte van het schip 22 meter is en de masthoogte 35 meter. Het trein verkeer moest, om het schip door gang te kunnen verlenen, gedurende enkele uren worden stilgelegd. Het karwei verliep geheel volgens plan. Om 10 minuten over half zes lichtte de bok „Heracles" het brugdeel, dat Truman werd geopereerd. De zeventigjarige Amerikaanse oud president Harry S. Truman, is Zater dagavond in het ziekenhuis te Kansas City opgenomen voor een spoed-ope- ratie. In de nacht is Truman, die aan een acute blindendarmontste- king leed, door dr. Wallace Graham, geopereerd. Dr. Graham zeide, dat hjj niet al leen Trumans blindedarm had weg genomen, maar dat hij de oud-presi dent ook aan de galblaas had geope reerd. De operatie is geslaagd en de patiënt maakt het goed. 30 meter lang is en 135 ton weegt, van de pijlers. O m 7 uur voer de „Schouten", getrokken door twee sleepboten tussen de piilers door. On middellijk daarna legde de bok het brugdeel weer op zijn plaats en werd begonnen verbroken verbindingen te herstellen. Het gehele werk is ge schied zonder veel storing in voorzie ningen als electriciteit. gas, telefoon enz. te veroorzaken. De duur van het karwei mag als een prestatie worden beschouwd: in een tijd van vier uur was het geheel en al achter de rug. Het motorschip „Schouten" zal korte tijd in Rotterdam in dok gaan en op 23 en 26 Juni proefvaarten maken. Zo zag een fruittent op het Z.L.M.- tentoonstellingsterrein te Goes er uit, nadat wind en hagel er Zaterdag middag hun invloed op hadden uitge oefend. Het reclamebord van de hangkettmgen had een kleine lucht reis achter de rug toen het gezelschap zocht bg de tent. (Foto P.Z.C.) Frans generaal in Marokko ernstig gewond. De Franse bevelhebber in het ge bied van Marrakesj, generaal d'Hau- teville, is Zondagochtend te Marra kesj gewond «bij een revolveraanslag. De aanslag werd gepleegd door een fietsende Marokkaan, die vier «cho- ten op de generaal loste, waarvan echter slechts één doel trof. De aan valler wist te ontkomen. Twee Ma rokkanen, die hem trachtten te grij pen. werden eveneens gewond. De generaal werd in de rug getrof fen. in de buurt van de lever. Hij is onmiddellijk geopereerd. Zijn toestand is ernstig, maar niet verontrustend. NIEUWE FRANSE REGERING. Snelle oplossing van Indochinese kwestie. Mendes France heeft Zaterdag de samenstelling van het nieuwe Fran se kabinet bekendgemaakt, dat be staat uit radicalen, conservatieven, Gaullisten en een enkele M.RJP.'r (katholiek). Zelf werd Mendes Fran ce minister van buitenlandse zaken. Generaal Pierre Koenig, Gaullist, werd minister van defensie. Francois Mitterand, radicaalgezind, minister van binnenlandse zaken, Edgar Fau- re, die behoort tot de radicale party, waarvan ook Mendes France lid is, blijft minister van financiën. Mendes France heeft zijn kabinet ln recordtyd gevormd, m minder dan twee dagen nadat hrj door de natio nale vergadering als premier was goedgekeurd. Ingevolge zijn belofte om zelf met de communisten over Indo-China te onderhandelen deelde hij mede, dat hij Maandag (heden) naar Genève vertrekt. Hij heeft beloofd af te tre den, indien hij niet binnen vier we- HAGELSTENEN AL S DUIVENEIEREN. Ook vee in de weilanden werd getroffen Zaterdagmiddag en nacht woedden boven Zeeland enige zware onweers buien, die gepaard gingen met gew eldige slagregens en zware hagelvaL De gevolgen van dit noodweer waren triest: te Ritthem werd de 32-jarige J. K. uit Middelburg door de bliksem getroffen en op slag gedood. Te Scher- penisse sloeg de bliksem in op de boerderij van de familie H. C. Boogaard, zodat een grote schuur afbrandde, zeven stuks hoornvee en.veel materiaal verloren ging. Te Retranchement werden drie koeien gedood en in Weste lijk Zuid-Beveland werd enorme schade aangericht aan fruitteelt en land bouw. Op sommige plaatsen waren de landerijen in een winterlandschap herschapen met hagelstenen, ter grootte van duiveneieren. Enkele uren la ter kon men de stenen soms nog met schoppen vol oprapen. Verschillende fruittelers zagen in een kwartier tjjd hun gehele fruitoogst verloren gaan. Helaas was het overgrote deel van de fruitkwekers nog niet tegen hagel- schade verzekerd, zodat voor hen, deze schade niets minder dan een ramp betekent. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen is de schade groot. Het slachtoffer van de bliksemin slag te Ritthem bevond zich aan de zeedijk en was daar met twee ande ren aan het vissen. Plotseling flitste een felle bliksemschicht door de lucht en trof K. Hij werd op slag gedood. De man viste met een metalen werp hengel. De twee niet getroffen vis sers brachten het slachtoffer naar 'n op de dijk staand schuurtje. Spoedig waren dokter Van Bockel, burge meester Daniëlse en de politie aanwe zig. Het slachtoffer laat een vrouw en vyf kinderen achter. 's Nachts sloeg te Scherpenisse de bliksem op drie plaatsen in, namelijk in de landbouwschuur van de heer H. C. Boogaard, enkele uren later in de schuur van de heer Rijstenbil en voorts in een weiland, waar een paard van de heer Tichem werd gedood. De schuur van de heer Boogaard stond in enkele ogenblikken in lichter laaie. Binnen korte tyd waren de brandwe ren van Poortvliet, Scherpenisse en St. Maartensdijk aanwezig. Dank zij snel en doortastend optre den kon worden voorkomen, dat het aangebouwde woonhuis een prooi der vlammen werd. De schuur ging ech ter geheel in vlammen op, waarbij 'n zevental koeien en een groot aantal kippen omkwamen. Voorts verbrand de een drietal tractoren. De schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt. Toen de brand enigszins geblust was kwam de melding binnen, dat de bliksem ingeslagen was in de schuur van de heer Rijstenbil. Bij aankomst van de brandweer bleek echter, dat de bewoners en de hevige slagregen het vuur reeds hadden bedwongen. In Biggekerke sloeg de bliksem in de woning van de heer P. Simonse. Een radiotoestel werd vernield. RUÏNEUZE GEVOLGEN. De bui trok 's middags practisch over geheel Westelijk Zuid-Êeveland, doch de kern ging voornamelijk over een strook van twee k drie kilometer breedte van Borssele, over "s Heeren- hoek, Heinkenszand, Goes, 's Heer Abtskerke, Kloetinge, Kattendyke, (Vervolg op pag. 5) ken concrete resultaten te Genève zou bereiken. De nieuwe regering is kleiner dan haar voorgangers. Zij telt 29 leden: zestien ministers en dertien staats secretarissen. De vorige regering tel de 38 leden en vroegere regeringen telden gemiddeld veertig leaen. In het nieuwe kabinet zijn zes le den jonger dan veertig jaar, niemand is ouder dan zestig jaar. De krachtige vertegenwoordiging van Gaullisten, die tegen de Europese verdedigingsgemeenschap zijn, maakt het zeker, dat het verdrag inzake de E.V.G. door deze regering niet in zijn huidige vorm zal worden geratifi ceerd. Mendes France heeft echter ook voorstanders van de E.V.G. op genomen. Hij wil trachten beide par tijen tot elkaar te brengen en, indien dat mislukt, zelf een compromis voorstel indienen. Rode Kruis gaf 2 millioen uit bij watersnood. In Gouda is Zaterdag de algemene vergadering gehouden van het Neder landse Rode Kruis Deze vergadering was zeer druk bezocht. In zijn openingswoord wees de voorzitter, ir. F. C. C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen er op, dat deze vergadering een" bij zonder karakter droeg. Vorig jaar nog stond de jaarvergadering in liet teken van de ramp en ofschoon wij in Nederland thans bezig zijn met de nazorg, is toch de spanning weg. En die spanning is juist nodig om de be langstelling voor het Rode Kruis werk onverminderd levend te houden. De penningmeester mr. M. D. P. C. de Hoop Scheffer gaf een uitvoerig overzicht van de financiële stand van zaken. Hy zeide. dat in 1953 voor de financiering van de watersnoodhulp door het Rode Kruis in totaal f 2.642.063.04 met het Nationaal Rampenfonds was verrekend. Het uiteindelyk nadelig saldo over het jaar 1953 kon 34.000 beneden de be groting worden gehouden, zodat dit tekort nog f 21.173.61 bedroeg. Dit zal van de gewone reserve worden af geschreven. Uit zyn overzicht bleek voorts, dat het Nederlandse Rode Kruis per 1 Januari jl. 400 afdelingen met circa 200 Rode Kruis colonnes telt. DE VERWACHT: IETS KOELER Veranderlijke bewolking met enke le regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Over het algemeen iets lagere temperatu ren. ZON E.N /IAAN 22 Juni: Zon Op: 4.19 Onder: 21.04 Maan Op: 23.52 Onder: 11.13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1