PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eden: Kloof tussen Oost en West wordt steeds groter Instelling van een Zeeuwse prijs voor schone kunsten BILT Kantlijn MYSTERIE ROND BESCHIETING VAN BELGISCHE DAKOTA AMERIKA ZAL ZIJN POLITIEK MOETEN WIJZIGEN verwacht 197e Jaargang-No. 134 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Balllntijn; Pl.-verv.:, W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 11 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p. advertentie f 3. fng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 15 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres 3ureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Flnlandstr 2, telef 16: Terneuzen. Brou werijstr. 2; Zterlkzee. N. Bogerdstr C 160, telef. 26 GENËVE OP DOOD SPOOR Nog geen overeenstemming over wapenstilstandscommissie De Britse minister van buitenlandse zaken, Eden, heeft Donderdag op de conferentie te Genève over Indo-China verklaard te vrezen, dat de laatste debatten over dit onderwerp de kloof tussen Oost en West had den verbreed. De conferentie diende zich de werkelijkheid voor ogen te stellen. De laatste openbare vergaderingen hadden de meningsverschil len wel duidelijker doen uitkomen, doch, naar Eden vreesde, tevens ver groot. Er was thans geen andere keus dan deze verschillen op te heffen of toe te geven, dat men gefaald had. Engeland, zo vervolgde Eden, bleef bij zijn steun aan de „Colom- bo-landen" (India, Pakistan. Cey lon, Bii-ma en Indonesië) voor het lidmaatschap van de voorgestelde commissie van toezicht op een wa penstilstand. Om practische redenen weigerde Eden het Sowjetrussische voorstel om India, Pakistan, Polen en Tsje- cho-Slowakije in genoemde commis sie te benoemen, te aanvaarden. Sen dergelijke commissie zou slechts tot een impasse voeren. De wapenstilstandscommissie zou moeten kunnen beslissen wat er ge daan moest worden als er verschil van mening zou zijn in de gemengde commissies voor het toezicht op de uitvoering van een bestand, die door beide partgen gevormd worden. Pham Van Dong, de vice-premier van de Vietminh, stelde voor, dat binnen zes maanden na een staking van het vuren vrije verkiezingen in Vietnam zouden worden gehouden. Hij zette het standpunt van de Vietminh in vijf punten uiteen: Nog veertien dagen, dan viert Walcheren plechtig zijn herstel en zijn wederopbouw. Nog veer tien dagen, dan geeft Zeeland op grootse wijze uiting aan zijn dank baarheid voor alle nulp uit binnen- en buitenland na de ramp van 1953. Het is zo eenvoudig gezegd. Wat achter die woorden ligt is wereldhistorie. En uit die Wereld historie geen zwarte bladzijden, maar hoofdstukken, die warme menselijk heid uit stralen. Wie zich ook maar een seconde rekenschap geeft van wat het zeg gen wil wederopbouw en herstel van Walcheren te herdenken en dank baarheid te kunnen uiten voor hulp in nood, doorleeft veertien lange, veertien zware, maar ook veertien grote jaren. Het voorspel van de drie Junida gen 24, 25, 26 Juni begon op de 17de Mei 1940, toen Middelburg in enkele uren tijds van een koste lijk monument uit het verleden tot een rokende puinmassa werd. Het vindt zyn vervolg in de bom bardementen op Walcherens dijken, op 3, 6 en 11 October 1944. Walche ren werd geofferd voor de bevrijding van Europa. Het zeewater nam be zit van Zeelands mooiste eiland. Dat waren de zwarte dagen. Maar alle ellende ten spijt, zal men wat daarna volgde toch zien als een teken van Nederlands groot heid. De worsteling tegen het water, om Walcheren droog te maken. Het titanenwerk van Waterstaat en M.U. Z. om de dijken te dichten, de ver beten drift om de elementen te over winnen. Om de sterkste te doen vertwijfe len was de balans, die men na de sluiting der dijken moest maken: 3000 panden volkomen verwoest, 3400 panden zeer zwaar beschadigd, 11.600 panden beschadigd, en 890 onbeschadigd. Van iedere hon derd huizen, slechts vijf onbescha digd. De Dodem door net zeewater vergiftigd, verzadigd van zout, de dorpen overdekt met grauwe slib, feen plant, geen struik, geen boom ijna, die nog in leven was gebleven. Niemand vertwijfelde. Men sloeg de hand aan de ploeg: noodherstel der beschadigde panden, definitief herstel, wederopbouw, landbouwher- stel, herverkaveling, herbeplantmg volgden. De woorden zeggen niets, maar er ligt een oceaan van arbeid in. uitgedrukt. 'Spankracht, wilskracht, energie, leefdrift waren het, die tot herstel en wederopbouw leidden. Dat Zee land dit herdenken mag, het is een feit, waarop hét trots mag zijn. De ramp van 1953 heeft Zeeland slagen toegebracht, waa'.van het zien nog niet hersteld heeft. Maar dat men de oehoefte voelt om dank baarheid te uiten voor hulp, die in staat stelde om althans de eerste nood te overwinnen, houdt ui, dat men de weg naar het herstel betre den heefu. Geen mooier vorm tot uiting van deze dankbaarheid had men kunnen kiezen, dan de Folklo ristische Manifestatie. Niet alleen omdat inderdaad geheel Zeeland hieraan medewerkt, daadwerkelijk medewerkt, maar ook omdat Zeeland het mooiste wat het heeft laat zien op zo grote schaal, dat het woord Manifestatie inderdaad gerechtvaar digd is. Er zit iets aangrijpends in dit zich opmaken van een ganse provincie tot dit p.echtig omblikken naar over wonnen leed en tot het manifesteren van dahkbaarhiid door het ontslui ten van de .-i.hr.; kamers van haar schoonste tradities. Omdat dit alles laat zien. dat Zeeland vertrouwen heeft in zijn toe komst en moedig voorwaarts gaat. 1. Volkomen onafhankelijkheid voor Laos, Cambodja en Vietnam. 2. Ontruiming van Indo-China door alle vreemde troepen. 3. Vrije verkiezingen binnen zes maanden na een bestand. 4. Vestiging van vriendschappelij ke betrekkingen met Frankrijk en een band tussen de Vietminh en de Franse Unie. 5. Waarborgen voor individuele vrijheid zonder politiek onderscheid na een hergroepering in zones op grond van een wapenstilstandsover eenkomst. Na een .aanval op het Vietnamese staatshoofd Bao Dai te hebben ge daan zeide Dong, dat de door Frank- ryk aan de Verbonden staten ver leende onafhankelijkheid „slechts op papier" bestond. De Franse delegatie te Genève speelde „een dubbel spel" en wilde in werkelijkheid niet onderhandelen. Beschuldiging. Molotow gaf het Westen de schuld voor het belemmeren der onderhan delingen. De Verenigde Staten wil den tijd winnen voor „besprekingen, die op het ogenblik gevoerd worden." (Molotow bedoelde blijkbaar het mi litaire overleg in Washington over de verdediging van Zuid-Oost-Azië). Frankrijk werd er van beschuldigd, de onderhandelingen in Indo-China zelf tussen vertegenwoordigers van het opperbevel der strijdende partij en te vertragen. Bedell Smith, de leider van de Amerikaanse delegatie, sloot zich volkomen aan bij Eden wat de kern punten betreft, die de Britse minis ter van Buitenlandse Zaken In zijn rede had peschetst. Er is nog geen datum vastgesteld voor een volgende vergadering over Indo-China. Italië wil Triest delen met Joego-Slavië. Speciale rechten op haven. De Italiaanse ambassadeur te Lon den, Manlio Brosio, is te Londen te ruggekeerd met, naar men gelooft, een voorlopig Italiaans antwoord op het Brits-Amerikaanse voorstel voor een oplossing van het probleem Triëst. Volgens Italiaanse berichten uit Washington en Londen komt het voorstel op het volgende neer. 1. Verdeling van het vrijgebied Triëst tussen Zuidslavië en Italië op basis van de huidige zóneverdeling, met enkele kleine correcties. 2. Zuidslavië krjjgt speciale rech ten met betrekking tot de haven van Triëst. Amerika en Engeland verlenen financiële hulp bij het aan leggen van een spoorweg en een weg tussen de stad Triëst en de Zuidslavische stad Loebiana. 3. Terugtrekking der Britse en Amerikaanse troepen uit de Itali aanse zóne. 4. De nieuwe grens wordt be schouwd als een de-facto grens. Ita lië doet geen afstand van zyn aan spraken op de Zuidslavische zóne. 5. Aanvaarding van de nieuwe toestand door de Verenigde Naties. GEVAARLIJKE VLUCHTEN? Een delegatie uit Zonnemaire met aan het hoofd burgemeester H. J. Roelvink, heeft Vrijdagochtend een bezoek gebracht aan het stadhuis te Amsterdam De heer Roelvink over handigde 4 waa/rnemende burge meester wethouder mr. A. de Roos, een wandbord, als blijk van dankbaar heid voor de door de hoofdstad ver leende hulp. Vervoerde Belgisch toestel alleen fok varkens? De Katholieke volksvertegenwoor diger Loos, heeft de Belgische rege ring in de Kamer bij ordemotie ver zocht nadere inlichtingen te verstrek ken over „,de beschieting van een Dakota van de Sabena boven Zuid- slavisch grondgebied". Is de regering er wel zeker van, zo vroeg hij, of de Sabenatoestellen alleen varkens ver voerden en aan de vluchten van Lon den naar Zagreb geen gevaar was verbonden? De minister van buitenlandse zaken, Spaak, zeide in zijn beantwoording van de heer Loos, dat de regering niet eerder had gereageerd op dit incident omdat de identiteit van de aanvallen de straaljager nog niet vast stond. Hij verzekerde, dat de Sabena-toestellen niets anders dan .varkens vervoeren. De „Gazet van Antwerpen" schrijft van oordeel te zijn. dat het korte ant woord van de heer Spaak niemand heeft kunnen overtuigen en rondom de zaak van de Belgische Dakota een mysterie blijft zweven. In de eerste plaats acht het blad het onwaarschijn lijk dat de Engelsen, die de grootste concurrenten van de Sabena zijn, hun varkens door deze maatschappij naar Zuid-Slavië zouden laten vervoeren. Een andere vraag is, aldus het blad, waarom de Sabena voor deze vluch ten vrijwilligers gebruikt. Dit is toch niet nodig als het slechts om fokvar- kentjes gaat en de route bekend is. Opgevallen is tevens, zo gaat de „Ga zet van Antwerpen" voort, dat de En gelsen in Graz klaar stonden om het George Bidault, die voor Frankrijk deelneemt aan de conferentie over het Verre Oosten in Geiièveis naar Parijs teruggekeerd om daai over zijn bevindingen verslag uit te bren gen aan de Franse regering. Foto linies: Bidault leest zijn rapport voor aan de Franse Nationale Vergade ring. Foto rechts: Leden van het Franse kabinet luisteren op de ban ken van de Assemblee Nationale aandachtig naar Bidault. aangevallen vliegtuig in ontvangst te nemen en het dadelijk afzonderden. Hoe wisten zij dat het toestel in Graz zou landen? En als de valiezen geen diplomatieke documenten, doch slechts toiletgerief van de bemanning bevatten, waarom werden ze dan zo snel mogelijk door de Zuidslaven in veiligheid gebracht? En waar ge beurde de beschieting nu eigenlijk? Boven Zuid-Slavië? Tito beweert van niet en ook de Kamervoorzitter, Ka- miel Huysmans, is deze mening toe gedaan. In ieder geval, zo besluit de „Gazet van Antwerpen" wordt de ongerustheid die heerst door het korte antwoord van de regering niet wegge nomen en dit antwoord schijnt eerder te bevestigen, dat de regering met het geval verlegen zit of iets te ver bergen heeft. Amsterdam tegen waterwegen rapport Nauwgezet onderzoek eerst na beslissing Deltacommissie. De Amsterdamse Kamer van Koop handel maakt zich ongerust over het rapport ovct de Nederlands-Bel- gisclie waterwegen van de heren Van Cauwelaert en Steenberghe. In de gistermiddag gehouden ver gadering gaf de voorzitter, mr. D. A. Delprat, uitdrukking aan zijn verwondering, dat „dit rapport ter nauwernood gewag maakt van de Amsterdamse haven, die toch een zeer groot belang bij het Rijnver- keer heeft en met welker belangen zeker rekening dient te worden ge houden." Overigens verklaarde de heei Del- prat dat, nu de definitieve beslissing over het derde interimadvies van de Deltacommissie inzake de afdam ming van de zeearmen "Og niet is genomen en dus nog niet vast staat, welk aspect na eventuele uitvoering van deze werken de verbindingswa teren tussen Antwerpen en de Rijn zullen krijgen, dient te worden af gewacht. wat ten aanzien van de Zeeuwse wateren zal gebeuren. Eerst dan kan een nauwgezet onderzoek naar de voorstellen van het rapport- Van Cauwelaert worden ingesteld. DULLES VERKLAART: Als Europa verdeeld en zwak blijft. De -Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, John Foster Dulles, heeft in een toespraak te Seattle verklaard, dat in Europa „de tyd voor eenheid snel ten einde loopt". „Er verschijnt weer spanning tus sen landen op het vasteland van Europa en het gevaar bestaat dat de oude krachten van verdelende haat opnieuw omstandigheden zullen scheppen, die in het verleden oorlog tot gevolg hadden", aldus de minis ter. De Amerikaanse politiek is gericht op een sterk en levenskrachtig Eu ropa, dat de veiligheid van de Vere nigde Staten en de rest van de vrije wereld vergroot. Europa moet ech ter zelf het leeuwendeel van de Deel van Nederland zonder stroom. Een deel van de provincies Gel derland, Limburg en Noord-Brabant is gisteravond sinds vijf over half tien in het duister gehuld geweest. De electrische stroom was als ge volg van een storing uitgevallen. Storingen kwamen voor in Arnhem, Nijmegen. Tiel. Den Bosch en Ven- lo. Ook de Veluwe had geen electri- citeit. De treinen in het betrokken gebied reden wel, maar met vertra ging doordat er weinig spanning op het "net stond. Pas om vijf voor half elf was de storing weer opgeheven. ZEEUWSE CULTURELE ADVIESRAAD STELT VO OR: kracht opbrengen om zijn eigen veiligheid te verzekeren, zei hij. Dat zou alleen mogelyk zyn, als de hulpbronnen van de afzonderlijke Europese landen bijeen gevoegd wor den. Dulles zei te hopen en te geloven, dat Amerika zijn politiek ten aanzien van Europa niet zou behoev en te wij zigen. Dit zou echter moeten gebeu ren, als Europa verdeeld en dus zwak blijft. Over de toestand in Zuidoost Azië zei Dulles, dat Amerika nooit voor het „kolonialisme" zal vechten. Over de conferentie van Genève: „De Koreaanse oorlog had beter nooit gestreden kunnen worden als tenslotte de agressors en hun mede plichtigen e- te Genève in slagen de Verenigde Naties te vernietigen." President Eisenhower heeft Don derdag op zijn wekelijkse persconfe rentie gezegd, dat de Verenigde Staten zich geplaatst zien voor een werkelijke ernstige situatie door communistische bedreigingen, niet slechts in 't Verre Oosten, doch in de geheele wereld. Het was niet voldoende om hieraan het hoofd te bieden met militaire middelen alleen. Zou jaarlijks toegekend moeten worden De Zeeuwse Culturele Adviesraad, sectie van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk, heeft de gedachte besproken om te ko men tot de instelling van een Zeeuwse pry's voor schone kunsten. Naar het inzicht van de raad zou deze prjjs jaarlijks kunnen worden toegekend voor één van de volgende takken van kunst: beeldende kunsten, muziek, toneel en letteren. Voor de toekenning zouden in aanmerking dienen te komen personen of groepen van personen, die zich in de drie jaren, voorafgaande aan het jaar van uitreiking, bijzonder onderscheiden hebben op één van deze gebieden en wel op zodanige wijze, dat zij zich daarmede verdienstelijk hebben ge maakt voor het culturele leven in de provincie Zeeland. Als eis zou men verder willen stellen, dat de betrokken kunstenaars, het onderwerp of de inhoud van de prestatie nauw verbonden moet zijn met de provincie Zee land. Vermelding verdient in dit ver band, dat men bij de nadere toepas sing en uitwerking van dit voorstel het begrip „beeldende kunsten" in de ruimste zin zou willen verstaan en dus zowel schilderkunst als grafiek, beeldhouwkunst als kunstnaaldwerk, glas-in-lood-kunst, weefwerk, wand schildering enz. in aanmerking zou willen nemen. Ook uitingen van het zgn. „edelambacht" waren te dezen tot de beeldende kunst te rekenen. Onder prestaties op muziekgebied de zang. harmonie- en fanfaremu ziek inbegrepen zouden naast com positorisch werk mede kunnen wor den begrepen bijzondere prestaties als dirigent of als uitvoerend kun stenaar of groep van kunstenaars. Onder de categorie toneel, zou men naast bijzondere verrichtingen van een bepaalde speler of spelersgroep, ook prestaties op declamatorisch ter rein willen rekenen. Uiteraard dragen deze gedach ten nog geen definitief karakter. Het ligt echter wel in de bedoe ling bij het Provinciaal Bestuur de nodige stappen en voorstellen te doen tot de realisering van een dergelijke opzet. RAMPGEBIEDEN. In verband met de culturele ver zorging in de rampgebieden heeft de raad uit zijn midden een commissie benoemd, die deze aangelegenheid aan een nader onderzoek zal onderwer pen en in dit opzicht coördinerend tussen de verschillende organisaties en belanghebbenden zal optreden. Waar in vele dér getroffen delen van de provincie de voorziening op dit terrein veelal nog in de sfeer van het eerste aanvangsstadium verkeer de, zal er naar gestreefd moeten worden blijvende voorzieningen tot stand te brengen. Van primair belang is hierbij de stimulering van de zelf werkzaamheid der plaatselijke bevol king. De commissie staat onder voorzit terschap van: de heer J. M. A. C. van Dongen, lid van Provinciale Staten, Aardenburg; leden zijn: mevrouw L. Huisman—Griep te Rilland-Bath mevrouw H. de Vink—Olthoff te Mid delburg; de heren drs. Th. J. Wester hout te Middelburg: K. Michaëlis te Bruinisse; Jacq. de Smit, Goes en A. A. Schuit te Kortgene. De raad riep eveneens een com missie in het leven voor de bestude ring en nadere uitwerking van een voorstel aan het Provinciaal Bestuur inzake de uitgave van het Zeeuws Woordenboek. In deze commissie heb. ben zitting genomen: Mej. dr. H C. M. Ghysen, mr. J. C. J. van Schagen, de heer G. Ballintijn en drs. Louis Lockefeer. De raad nam tenslotte met voldoe ning kennis van het feit, dat de eer ste stappen gezet zijn op het pad van de coördinatie van de verschillende evenementen op cultureel gebied in de provincie. Het plan te komen tot de instelling van een provincaal agenda-bureau, door de raad in zijn vorige vergade ring aanvaard, heeft bij de verschil-1 12 Juni: lende betrokken instanties warme Zon belangstelling ondervonden. Door del Maan Indonesië wenst overleg op ministerieel niveau. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Donderdagmiddag de waarnemende hoge commissaris van Indonesië, mr. Soesanto Tirtoprodjo, een nota van de Indonesische regering aan de minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns, overhandigd, waarin zij in antwoord op de Neder landse nota van 14 April j.l. de wens te kennen geeft in de tweede helft van Juni op ministerieel niveau onder handelingen te voeren met Nederland over de NederlandsIndonesische Unie. Drie nachten verlof voor parate troepen. De 50 procent van de parate onder delen. die elk weekend met verlof naar huis mogen gaan, zullen voortaan in plaats van des Zaterdags om 13 uur. reeds des Vrijdags om 13 uur met verlof mogen vertrekken. In plaats van 's Maandagsavonds om 24 uur. zal meD dan echter 's Maandags om 12 uur weer in de legeringsplaats moe ten zijn teruggekeerd Deze maatre gel is door de minister van oorlog genomen om de spoorwegen op Za terdagmiddag, wanneer vele duizen den militairen moesten worden ver voerd. te ontlasten. Bovendien is een voordeel ervan, dat de militairen nu drie nachten thuis kunnen overblij ven- De regeling is niet louter voor de zomermaanden getroffen. Provinciale V.V.V. is voor dit zomer seizoen reeds een lijst opgesteld, die verspreid is over de gehele provincie en waarop, zover bekend, alle voorko mende gebeurtenissen zijn opgeno men. Het ligt in de bedoeüng voor het a.s. winterseizoen de pogingen op dit terrein verder uit te strekken. DE MINDER WIND, MEER ZON. Wisselend bewolkt met enkele ver- 3>reid optredende buien. Vrij krach- ge tot matige Zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN Op: 4.20 Op: 17.21 Onder: 20.59 Onder: 1.38

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1