PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuw voorstel van Molotow voor oplossing Korea-probleem Zeeland, toekomstig centrum van Nederland en België BILT RAADGEVENDE VERGADERING VOOR DE BALKANLANDEN Vandaag BIJZONDERE GEBEURTENIS IN DIERENPARK WASSENAAR 197e Jaargang-No. 131 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer.: Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p, f 6.10 per kw. Losse, nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 8 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.— Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Finiandstr. 2, telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. BIDAULT SPRAK MET MOLOTOW Een commissie van vijf voor wapenstilstand in Indo-China Maandag is te Genève slechts kort beraadslaagd over Indo China. De Rus sen verwierpen een voorstel om de internationale commissie voor een even tuele wapenstilstand te laten bestaan uit de vyf Colombo-landen (India, Pakistan, Ceylon, Birma en Indonesia)Dit voorstel werd door Bidault aan Molotow gedaan tijdens een persoonlijk onderhoud. Molotow wilde het voorstel wel in overweging nemen wanneer het zoda nig werd gewijzigd, dat drie Colombo-landen in de wapens tils tands-commis- sio zitting zouden nemen, plus een communistisch en een anti-com munistisch land. Wanneer de c -nmunisten aan elk land het recht van veto willen geven, zou het communistische lid op deze wijze alle beslissingen kunnen tegenhouden. De Russische minister van buiten landse zaken, Molotow, heeft Zater dag tijdens een besloten bijeenkomst van de Geneefse conferentie een enigs zins vernieuwd plan ingediend voor regeling van het Koreaanse vraag stuk. Dit plan zou volgens de communis ten de vijf voornaamste beginselen bevatten voor een vreedzame oplos sing van de moeilijkheden. Die beginselen zijn: vrije, algeme ne verkiezingen op het gehele schier- eiland; het scheppen van een organi satie voor deze verkiezingen, in welke organisatie Noord- en Zuid-Korea vertegenwoordigd moeten zijn; op een bepaalde datum vóór de verkiezingen moeten alle buitenlandse troepen uit Korea teruggetrokken zijn; een inter, nationale commissie moet toezicht houden op de verkiezingen en de sta ten, die het meest belang hebben bij het handhaven van de vrede in het Verre Oosten moeten een vreedzame ontwikkeling van Korea waarborgen. Molotow verklaarde, dat zijn dele gatie het Chinese voorstel steunde om de verkiezingen te doen houden onder leiding van de thans bestaande neu trale commissie (Tsjecho Slowakije, Polen, Zweden en Zwitserland) voor de wapenstilstand. Vrijdag echter wees de Amerikaan se afgevaardigde Bedell Smith een dergelijk voorstel reeds af, omdat men met deze commissie slechte ervarin gen heeft opgedaan. Er zou Maandagmiddag weer ver gaderd worden over Korea, maar op verzoek van de zestien niet-commu- nistische landen is de bijeenkomst uit- trambotsing te Rotterdam Bij het station Rotterdam-Zuid is Zaterdag een stilstaande tram aange reden door een rijdend tramstel, dat op dezelfde rails reed. De voorste wa gen van de rijdende tram drong on geveer dertig centimeter in de bijwa gen van het stilstaande tramstel. Bij de botsing werden een twintig per sonen gewond; vijf zes hunner lie pen beenbreuken op, de overigen ver wondingen van lichtere aard. De be stuurder van de achterste tram liep slechts enkele snijwondjes op tenge volge van gebroken glas. Drie kleuters verdronken. Het afgelopen weekeinde zijn drie kleuters door verdrinking om het le ven gekomen. Zaterdagmiddag viel het anderhalf jarige jongetje P. H. de J. uit Amsterdam, dat zich met zijn ouders aan boord van een kustvaartuig aan de Boompjes te Rotterdam be vond, over boord en verdronk. Het tweejarig jongetje A. J. de C. uit Delft,raakte eveneens -te water. Toen het kind op het droge was ge bracht, waren de levensgeesten nog niet geweken, maar in het ziekenhuis overleed de kleine enige uren later. Te Den Haag werd de driejarige J. N. uit Den Haag levenloos aangetrof fen in een bouwput, waarin ruim een meter water stond. Pogingen om de levensgeesten nog op te wekken, had den geen resultaat. Zaterdag werd op het Molenwater te Middelburg weer naar de ring gesto ken. Een ruiter komt aangestormd op zijn paardhet lichaam in volle con centratie, trachtend de ring met een vaardige „steek" te bemachtigen. (Foto P.Z.C.). gesteld tot Dinsdag, omdat zij zich eerst willen beraden over Molotow's voorstel. Te Londen werd bekend, dat minis ter Anthony Eden Dinsdag te Genève zal terugkeren. Hg zou de steun van het Britse kabinet gekregen hebben voor zijn pogingen om het bemidde- lingswerk te Genève voort te zetten. De opheffing van de Ned. Indonesische Unie Economische deskundigen naar Nederland. Naar Aneta. van welingelichte zijde te Djakarta vernam zullen binnenkort twee economische des kundigen, namelijk de heren mr. Asmaoen en Khow Bian Tie, naar Ne derland vertrekken om met de Ne derlandse autoriteiten voorbespre kingen te voeren over de opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie. Intussen meldde het dagblad „Mer- deka", dat politieke waarnemers het vermoeden hebben geuit, als zou mi nister Luns tijd willen winnen om het Indonesië onmogelijk te maken de kwestie Irian (Nieuw Guinea) voor te leggen aan de eerstkomende zitting der Verenigde Naties in Sep tember a.s. De secretaris-generaal van het ministerie van voorlichting te Dja karta deelde aan de pers mede, dat het kabinet Woensdag a.s. in een spe ciale zitting zal bijeenkomen om te beraadslagen over de besprekingen ten aanzien van de unie met Neder land. Overstromingen in Joego slavië en Oostenrijk Reeds twintig doden. In Slovenië, in Joego-Slavië, zijn twintig personen om het leven ge komen bfj overstromingen, veroor zaakt door abnormaal Hevige regen val. In Zuid-Oostenrijk viel één do de te betreuren. Aan beide zijden van de grens werden weg- en spoorwegverbin dingen verbroken en werden brug gen weggeslagen. In de omstreeks 23.000 inwoners tellende Sloveense stad Celje staan bijna alle straten onder water, dat soms twee meter hoog staat. ongeval met autobus In de gemeente Ommen is Maandag omstreeks drie uur een ernstig ver keersongeluk gebeurd, doordat de chauffeur van de autobusdienst Om men—Almelo plotseling uit moest wij ken voor enkele op de fiets stoeiende jongelui. De autobus, die behoorlijk bezet was, kwam tegen een boom te recht, met het gevolg, dat vijf ernstig gewonden, bij wie de chauffeur, naar het ziekenhuis moesten worden over gebracht. Verschillende licht gewonden wer den ter plaatse door artsen behan deld. Werkgevers tegen wet geving over cadeaustelsel. De drie organisaties van Nederland se werkgevers hebben een schrijven gericht aan de leden van de Tweede Kamer, waarin zij er op aandringen, het ingediende wetsontwerp tot be perking van het cadeaustelsel te ver werpen. De werkgevers spreken als hun mening uit, dat regeling van het cadeaustelsel, als een van de vele vormen van economische mededinging', door het bedi-ijfsleven zelf dient te- geschreden. Een wettelijke regeling van het cadeaustelsel zou volgens de werkgevers onvermijdelijk leiden tot verstoring van de concurrentieverhou dingen. JOEGO SLAVIË MET IR NAVO Treedt Italië straks ook toe? Griekenland, Joego Slavië en Tur kije hebben besloten een gemeen schappelijke raadgevende vergade ring te vormen uit gelijke aantallen afgevaardigden der drie landen. De ze raadgevende vergadering zal beur telings in de hoofdsteden der drie landen vergaderen. De omzetting van het vriend schapsverdrag tussen de drie landen in een militair bondgenootschap zal geschieden op de a.s. conferentie der drie ministers van buitenlandse za ken te Belgrado. De Joegoslavische minister van bui tenlandse zaken, Popowitsj heeft in tussen medegedeeld, dat de toetre ding van Joego-Slavië tot het Bal kanpact, niet betekent, dat het land tot de Navo zal toetreden. Dit laat ste zal nimmer geschieden. Zondag is Tito te Belgrado terug gekeerd. Hij heeft zowel de Griekse koning als maarschalk Papagos uit genodigd voor een bezoek aan Joe- go Slavië. Deze uitnodiging werd aanvaard. De Turkse premier Mender es, die te Washington vertoeft, heeft daar verklaard: „Het Balkan-verdrag, waartoe thans Joego Slavië, Grie kenland en Turkije behoren, zal zo snel mogelijk uitgebreid moeten wor den door de toetreding van Italië". Menderes heeft in Washington be loften van de Amerikanen verkre gen voor uitbreiding van de militaire steun aan Turkije, waarbij van Ame rikaanse zijde werd verklaard, dat deze steun niet werd gegeven omdat de dreiging van de zijde der Sowjet- Unie zou zijn toegenomen. ...viert de beroemde Ameri- f kaanse architect Frank Lloyd 2 r Wright zqn 85ste verjaardag. VVVVV^\VV\VVWS^VVVVVV\V Doodstraf in Egypte geëist tegen 16 officieren Ze wilden een parlement. Het Egyptische openbare ministe rie heeft de doodstraf geëist tegen 16 officieren, die op het ogenblik te recht staan op beschuldiging van sa menzwering tégen de Egyptische re gering. Volgens een getuige was het de bedoeling geweest van de samenzwe ring het parlementaire leven in Egypte te herstellen door middel van een staatsgreep. De officieren waren van plan het hoofdkwartier van de revolufionnaire raad met tanks aan te vallen, luite nant-kolonel Nasser te arresteren, diens woning te verwoesten en het gezag van generaal Naguib te her stellen. Op een vraag van de president van het tribunaal antwoordde luitenant Omar, dat het parlementaire leven in Egypte zou zijn hersteld, indien de staatsgreep was gelukt. Nederlandse speelclubs in Baarle Hertog Belgische justitie greep in De Belgische justitie heeft Za terdagavond laat een inval gedaan in de drie te Baarle Hertog (Bel gisch gebied) gevestigde speelclubs. Het spelmateriaal werd in beslag genomen en de localen werden ge sloten. Deze clubs bestaan in hoofd zaak uit Nederlanders en zij staan ook onder Nederlandse leiding. Op het ogenblik van de inval waren omstreeks honderd personen aanwe zig. Na verhoor zijn allen vrijgela ten. Al het materiaal is echter door de justitie in beslag genomen. Dicht bij de grens van Oostenrijk en Hongarije boven Maribor is, zoals be kend, een Belgisch vliegtuig van de Sabena, beschoten door een Sowjet Mig. Dr. W. Drees ontstak op de Dam te I ke daarna vertrok naar Caen in Nor- Amsterdam de bevrijdingsfakkel, wel- mandie. Leeuwin langs operatieve weg verlost van twee welpjes. De leeuwin Simba uit het dieren park Wassenaar is Maandagavond, ten aanschouwe van een duizendkop pig publiek, door de Haagse dieren arts dr. L. Gazenbeek, langs opera tieve weg verlost van twee welpjes. Natuurlijk was het niet de bedoeling dat dit in het openbaar zon gebeuren, maar toen het dier in barensnood kwam, weigerde het pertinent, het nachthok in te gaan. Men moest daarom wel besluiten de bevalling in de grote buitenkooi te laten ge schieden. De omgeving van de kooi werd af- fezet en achter die afzetting ver rongen zich de vele nieuwsgienngen? (Het dierenpark boekte tweede Pink sterdag veertienduizend bezoekers). Van buiten af dreef men Simba naar een kant van de kooi, totdat „TERUGBLIK EN TOEKOMSTBEELD" Eerste interim-rapport van Plancommissie Zuidwest verschenen „Terugblik en toekomstbeeld", onder deze titel is het eerste interim rapport verschenen van de Plancommissie Zuidwest, een commissie, die in opdracht van de regering tot taak heeft uit nationaal oogpunt en in het licht van de Deltaplannen een samenvattende studie te maken en voorstel len te. doen inzake de ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest Nederland. Vanzelfsprekend is Zeeland hierbij ten nauwste betrokken en daardoor heeft een groot deel van het rapport uitsluitend betrekking op dit gewest. Met dit eerste interim-rapport, waarvoor de gegevens o.m. werden ver strekt door de Planologische Dienst en het E.T.I voor Zeeland, wordt be oogd een indruk te geven van de opvallende kenmerken van het Zuidwes ten, zoals zich dat voor de ramp ontwikkelde. Daarbij is de situatie van vóór de ramp uitvoerig geanalyseerd in een afzonderlijke studie, waarvan een samenvatting in het eigenlijke rapport is opgenomen. En deze samen vatting wordt gevolgd door een „Perspectief na de ramp", een perspectief, dat aldus is samen te vatten: niet langer een verbrokkeld, geïsoleerd excentrisch gelegen landbouwgebied, maar een gewest, volledig ingescha keld in de ontwikkeling van de omringende delen van Nederland en België, temidden waarvan het centraal is komen te liggen". Terugblik en toekomstbeeld Zakelijk en nuchter is deze terugblik in het rapport onder woorden ge bracht, een terugblik, die tevens een balans van het heden is en die een opsomming geeft van allerlei situa ties, waardoor Zeeland wordt gehan dicapt: het bewerkt door de zee-ar- men een scheiding tussen twee sterk on twikkelde delen van Nederland en België, het is een geïsoleerd, verbrok keld en een getij-stromen gebied, er is een trage bevolkingsgroei, trager dan het Nederlandse volk als geheel, er is een voortdurend vertrekover- sehot, er zrjn lage geboorte-over schotten, de achterblijvende bevol king veroudert, de woningvoorraad veroudert eveneens en er is een groot aantal één en tweekamerwo ningen, belangrijke industrie-com plexen zijn er maar weinig En de oorzaak van al deze trieste zaken? De merkwaardige geografi sche gesteldheid, zo formuleert het rapport het duidelijk, heeft haar stempel gedrukt, op de structuur van de landbouw, op de eenzijdigheid van de industrie en op het bescheiden karakter van de recreatie. Het kern probleem is: de verkeersligging. De economische oriëntering is duidelijk gericht op het Noorden en het Zui den, terwyl de wegen hier West-Oost lopen. Men mag dit Zuidwesten van Nederland weliswaar geen „onder ontwikkeld" gebied noemen, maar het zal ook niet tot volle ontpooiing komen, wanneer de geografische ge steldheid blijft, zoals zij nu is! Grijp de kansen! Maar het behoeft niet zo te blij ven! De Deltaplannen zijn immers gekomen en nu is er perspectief: kansen, die vóór de ramp niet reëel waren, komen nu binnen ae gezichts kring. „Nu is het zaak deze kansen uit te buiten", zo waarschuwt het rapport, „teneinde deze afsluitings plannen een strekking te doen krij gen, die uitgaat boven het primaire motief van beveiliging tegen het bui tenwater. Tevens wordt daarmede het rendement verhoogd van de enor me investeringen, die met de plannen zijn gemoeid". Het is treffend, dat juist de voor naamste geografische factoren, die hebben geleid tot de eenzijdige struc tuur van het Zuidwesten, bij de uit voering van de Deltaplannen zo in grijpend zullen veranderen. Voor zo ver deze factoren inderdaad de knel punten zijn van nieuwe impulsen, zal de toekomstige ontwikkeling zich sterk kunnen onderscheiden van wat het verleden te zien gaf. Het rapport wijst er op, dat de bevolking als geheel geruime tijd nodig zal hebben zich aan te pas- .(Vervolg op pag, 7) een paar oppassers door de tralies heen haar staart konden gr(jpen. De leeuwin werd woest en ging uit alle macht trekken, maar niettemin gin gen enige oppassers, met gaffels en lasso's gewapend, nu de kooi binnen. Door de lasso's om kop en poten van het dier te werpen en vast te maken, kon men het dier ten slotte betrekke lijk weerloos maken. Toen de twee welpjes gezond en wel ter wereld waren gekomen, moes ten de vg'f oppassers weer heel om zichtig het moederdier losmaken en zorgen dat ze veilig de kooi uitkwa men. De laatste man, de oppasser Kagemaker uit Den Haag, is dat niet helemaal gelukt. Hij stond in zijn eentje met een gaffe] in de kooi en moest met een mes de lasso, die nog om Simba's hals zat, losmaken. De woedende leeuwin nam haar kans -^a-" «ïoeg met haar klauw en be zorgde de heer Kagemaker een diepe vleeswond in de arm. Toen de operatie achter de rug was, stond Simba rustig op en wan delde haar nachthok binnen. De welp jes zijn apart gezet. Zij zullen voor eerst met de fles worden gevoed. Amerikaans contact te Genève met Rood China. In een officiële Amerikaanse ver klaring wordt medegedeeld, dat Alexis Johnson, van de Amerikaan se delegatie, een bijeenkomst met een lid van de Chinese-communistische delegatie te Genève had, om te pogen de vrijlating van een aantal Ameri kaanse burgers in China te verkrij gen. Amerikaanse en Chinese functio narissen zullen de volgende week we derom bijeenkomen om de kwestie te bespreken. Van Amerikaanse zijde is reeds te kennen gegeven, dat contact met de Chinezen over deze kwestie geen en kele verandering zal betekenen in de Amerikaanse houding tegenover communistisch China. Volgens gegevens uit officiële Ame rikaanse bron te Genève zijn er ver moedelijk 122 Amerikaanse staats burgers in China. Men meent, dat 83 van hen worden vastgehouden. Jongens groeven bunker uit: een dode. In de, duinen, op een afgesloten ter rein bij de vuurtoren te Scheveningen. is Zaterdagmiddag om half twee een ongeluk gebeurd, dat aan een 12-jarige jongen het leven heeft gekost. Twee jongens, de 12-jarige W. P. en de 11-jarige A. T., beiden wonend aan de zeekant, waren bezig de ingang van een daar nog liggende bunker uit te graven. Als gevolg daarvan ging het zand aan het glijden en beide jon gens werden onder zand en brokken beton bedolven. Andere kinderen sloe gen alarm en de brandweer van de post Duinstraat rukte uit en groef de jongens uit. W. P. bleek al te zijn overleden. A. T- werd met snijwonden naar het ziekenhuis aan de Zuidwal overgebracht Zijn toestand is niet ernstig. DE VERWACHT: WARM. Geldig tot Dinsdagavond: Veranderlijke bewolking met in het Zuidwesten van het land plaat selijk wat lichte regen, elders aroog. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Zuidoost. Hogere middag- temperaturen. 8 Juni: Zon Maan 9 Juni: Zon Maan ZON EN MAAN Op: 4.22 Op: 12.44 Op: 4.21 Op: 13.53 Onder: 20.56 Onder: 0.39 Onder: 20.57 Onder: 0.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1