PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Voortgezet kreeg Tweede Kamer-debat sensationeel slot Vlissingens zeebadbedrijf wordt Zaterdagmiddag geopend BILT Kantlij ATOOMBANKPLAN VOORLOPIG ONUITVOERBAAR GEWORDEN ZIEKEN EN INVALIDEN KREGEN KONINKLIJK BEZOEK 197e Jaargang No. 128 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn: Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.: fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 3 Juni 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie 13/—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties max. 8 regels) van 15 regels r 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef- 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr. 2. telei 16: Terneuzen, Brouwerljstr 2; Zterikzee. N Bogerdstr. C 160. telef. 26 PROF. OUD WILDE HET ZIJNE ER VAN HEBBEN. Mr. van Rijckevorsel handhaafde twee onaanvaardbaar verklaarde amendementen (Van onze parlementaire redacteur.) Dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben, is Woensdagmiddag in de Tweede Kamer gebleken, waar twee amendementen van de Rooms- Katholieke heer Van Rijckevorsel op een wetsontwerp dat de bezoldiging der rechterlijke macht regelt, oorzaak werden van de schorsingder be raadslagingen. Daar komt natuurlijk wat by. Minister Donker, die het wetsontwerp verdedigde, het was tegelijk aan de orde met een wetsont werp betreffende de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Al gemene Rekenkamer en een wetsontwerp over de salariëring van de vice- president en de leden van de Raad van State, waarvan minister Beel de verdediging op zich had genomen had de amendementen onaannemelijk verklaard. Maar prof. Oud van de V.V.D. wilde precies weten wat dit „onaanvaard baar" betekende. Het was eigenlijk laatstgenoemde afgevaardigde, die plotseling leven bracht in het Dinsdagmiddag begonnen en Woensdag voortgezet vrij vervelend debat, dat zo'n sensationeel voorlopig slot kreeg. Mr. Van Rijckevorsel had voorge steld, om met handhaving van net bestaande stelsel de wedden van de rechters in de rechtbanken en de daarmee in het wetsontwerp gelijk gestelde rechterlijke betrekkingen wat meer in overeenstemming te brengen met de waarde en de bete kenis van het rechterschap, en voorts om het kantonrechtersambt niet la ger te waarderen dan het ambt van griffier by een rechterlijk college, zo als de minister in zijn wetsontwerp had gedaan. Minister Donker, die geen bezwaren had tegen een be hoorlijke bezoldiging van de rechter lijke ambtenaren, vreesde echter van de amendementen de verbreking van de samenhang tussen de salarissen van verschillende groepen hogere ambtenaren. In gedachten zag hij daarbij al allerlei vervelende conse- n Maanden geleden reeds werd de Nederlandse burgemeesters een salarisherziening in het vooruitzicht gesteld. Zij laat echter op zich wachten. En de burgemees ters zitten er maar mee Nog altijd schynt niet voldoende doorgedrongen te zijn, hoe de burge meesters, met name die der kleinere f emeenten, maar ook de burgemees- ers van plaatsen van 10 tot 700.000 inwoners, er voor staan. Ware dat wel zo, er zou meer haast achter de ze herziening worden gezet. Immers: de situatie is bedroevend. Gemiddeld tachtig procent van de Nederlandse buil emeesters ziet geen kans om van zijn salaris rond te ko men. Er moet geld bij. Een bedrag, dat varieert van rond 2600 per jaar voor de burgemeesters der klei ne gemeenten, tot een bedrag van gemiddeld bijna 4000 voor de bur gemeesters der grotere gemeenten. Het betekent, dat iemand, die' niet over eigen middelen beschikt, of niet bereid is daaruit in te teren, er een voudig niet aan kan denken, een bur gemeesterschap te aanvaarden Zonder bijpassen, aldus verklaart vijftig procent van de Nederlandse burgemeesters, zou het levenspeil rondweg armelijk zijn. Meer dan negentig procent van de ze burgemeesters is dan ook terecht van oordeel, dat als zij hun salaris vergelijken met dat van anderen in hun gemeente, het geenszins in over eenstemming blykt met wat van hen gevraagd wordt, zeker niet, als men daarin de verplichte uitgaven be trekt, waarvoor een burgemeester nu eenmaal staat. Meer dan de helft van de Neder landse burgemeesters ziet geen kans om met hun gezin met vacantie te gaan, anders dan door by familie of kennissen te gaan logeren. De vacantietoeslag pleegt voor de huishouding te worden besteed. Meer dan de helft kan een in hun woning beschikbare centrale verwarming niet gebruiken. De toeslagen dekken in negentig procent de representatie kosten niet en voor culturele ont spanning geeft een burgemeester ge middeld 1/75 procent van zijn salaris uitDe salarisverhoging zou,, om op een redelijk peil te geraken, eni ge duizenden guldens per jaar moe ten bedragen. Zoals de situatie thans is ziet on geveer veertig procent van de Neder landse burgemeestersvrouwen geen kans om het gezin alles te geven wat nodig is, gemiddeld 70 procent ziet f een kans om het huisraad regelma- ig aan te vullen en het onderhoud te bekostigen. Meer dan de helft van deze burgemeestersvrouwen heeft on voldoende hulp in de huishouding... En toch werken deze burgemees ters, recepties, vergaderingen, etc. in begrepen, voor het overgrootste deel langer dan 12 uur per dag Men kan zich natuurlijk troosten met de wetenschap, dat in de meeste gevallen het prestige van de burgemeester niet lijdt onder de benarde financiële omstandighe den, waarin hij nu eenmaal moet le ven. Maar dat is een schrale en in de grond van de zaak toch ook een on billijke troost. Het wordt hoog tijd, dat men in derdaad de aangekondigde herziening der burgemeesterssalarissen door- Voert. Het is trouwens een raadsel, waar om het zo lang moet duren. De ver hoging van de salarissen der minis ters en van die der kamerleden is reeds maanden achter de rug, met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1953. Deze verhogingen waren niet ge ring. Maar waarom dan zo getraineerd met het toekennen aan de burge meesters wat hun toch is toegezegd Ambtelijke molens malen traag. In dit geval worden de burgemeesters er het slachtoffer van. Het Kantlijntje over spoorwegta rieven en paspoorten heeft van tal van kanten instemming ge kregen. Er werd jegens de spoorwe- fen nog een grief aan toegevoegd, en grief, die juist is. Men klaagt namelijk, dat de cou- pé's zich in ernstige staat van ver- quenties voortvloeien. „Onaanvaard baar voor de regering", besliste luj daarom. Toen beklom prof. Oud het spreek gestoelte. „Wat verstaat de rege ring in dit geval onder onaanvaard baar?" vroeg hij. „Er zyn twee mo gelijkheden. De eerste is, dat de mi nister het wetsontwerp intrekt. Dit betekent dan, dat de rechterlijke macht geen salarisverhoging krijgt Prof. Oud onthulde, dat voorzover hy wist, al op de aanneming van een wetsontwerp vooruitgelopen was en dat de verhoogde salarissen reeds bij wijze van voorschot waren uitge keerd „Dat komt er dan op neer, dat de betrokkenen bovendien die voorschot ten moeten terugbetalen", conclu deerde hy somber. Aftreden „De tweede mogelijkheid is, dat de miitjsters van Justitie, van Binnen landse Zaken en van Financiën, die voor deze wetsontwerpen verant woordelijk zijn, aftreden", zo ver volgde hy. „Dat zou een hoogst ern stige politiek feit zijn". In het eerste geval waagde de heer Oud vóór de amendementen Van Rijckevorsel te stemmen, beken de hij. Hy wilde namelijk wel eens weten, wat dan met de voorschotten zou gebeuren. „Als de heer Van Rijc kevorsel de moed heeft, zijn amende menten te handhaven, ook als de mi nisters willen aftreden, dan heb ik de moed, er voor te stemmen", zei de li berale afgevaardigde tenslotte. Daar mee bedoelde hij, dat als enkele mi nisters vallen als gevolg van de actie van een afgevaardigde, behorende tot een van de grote partijen der re geringscoalitie, men aan hem als lid van de oppositie moeilijk zal kunnen (Vervolg op pag. 3) RUSLAND SLOOT DE DEUR. Eisenhower teleurgesteld Op zijn wekelijkse persconferentie heeft president Eisenhower Woens dag verklaard geen besluit genomen te hebben om het congres te verzoe ken door middel van een resolutie machtiging te verlenen tot optreden van de Verenigde Staten in Zuid-Oost Azië. Wel bestuderen de militaire staven het ministerie van buitenlandse za ken en andere verantwoordelijke in stanties voortdurend elke mogelijke- gedragslijn, die de belangen van de Verenigde Staten zou kunnen dienen. Eisenhower zeide voorts, dat de Sowjet-Unie de deur gesloten had voor onmiddellijke uitvoering van zijn Elan om een internationale atoom ank te stichten voor vredelievende doeleinden. De president voegde er aan toe, hiermede niet te willen zeg gen, dat het plan niet oonieuw te berde gebracht zou worden en na tuurlijk zouden de Verenigde Staten dit doen doch de strekking van het Sowjet-Russische antwoord op zijn voorstel was zodanig geweest, dat het de deur sloot voor iedere on middellijke uitvoering van zijn voor stel, dat hij op 8 December voor de algemene vergadering der Verenigde Naties had uiteengezet. Nadat Eisenhower had verklaard, dat zijn regering indrukwekkend veel vulling bevinden. Alles wat men aan pakt is vuil. Heeft men goede kleren aan, dan moet men de uiterste voor zichtigheid betrachten om niet met vlekken uit de trein te komen en wie kleine kinderen meeneemt en die in kraakheldere jurkjes en manteltjes binnenbrengt, ziet zijn kroost groe zelig en vies de trein verlaten. En dat in een land, dat de reputa tie heeft van voorbeeldige zindelijk heid! Buitenlandse toeristen maken toch ook van de treinen gebruik. gedaan had ter bestryding van het communisme en ondermijnende acti viteit, werd hem de vraag gesteld of hij van gevoelens was, dat senator McCarthy het wetgevende program van de regering afbreuk doet. De pre sident keek verstoord en ging niet in op de controverse tussen McCarthy en de regering. Wel verklaa* hij van nu af aan een doel te hebben: het wetgevende program aangeno men te krijgen. De president besloot met te zeggen dat onafgebroken toe zicht op de communisten in het land uitgeoefend werd. Dit gebeurde rus tig meedogenloos en overeenkomstig de wet. Werd R.K. kerk te Rhenen in brand gestoken De Rijkspolitie te Rhenen heeft Dinsdagavond de 21-jarige A. van K. te Rhenen gearresteerd. De jonge man wordt er van verdacht brand te hebben gesticht in de houten rooms- katholiëke noodkerk te Rhenen, die Maandagochtend vroeg tot de grond toe afbrandde. Van K., die als voor man werkzaam is op een knopenfa- briek te Rhenen, zal Zaterdag a.s. voor de officier van justitie te Arn hem worden voorgeleid. A. van K. bezocht Zondagavond in Rhenen een café. Het mandement van de r.k. bisschoppen was onderwerp van discussie door de in het café aan wezigen. Van K., die in staat van dronkenschap verkeerde, nam ook aan het gesprek deel. Hij gaf enkele malen in felle bewoordingen van zijn ontstemming over 't bisschoppelijke schrijven blyk. Volgens inlichtingen, die de rijkspolitie heeft ontvargen, zou Van K. zich toen onder meer heb ben laten ontvallen dat „dan de kerk maar in brand moet worden gesto ken". Naar aanleiding van deze aan wijzingen is de rijkspolitie tot arres tatie van de jongeman overgegaan. Hij is thans gedetineerd in het bu reau van de rijkspolitie te Rhenen. Vestigingen van Dnits- Nederfonike bekijven Door prof. Gelissen bepleit Prof. dr. ir. H. Gelissen heeft Woens dag in Dlisseldorf de vestiging van Duits-Nederlandse industrieën in Ne derland bepleit. Hij heeft voorts zijn voorstellen voor de vorming van een Duits-Nederlandse economische raad opnieuw verdedigd en de mening uit gesproken. dat daardoor mogelijk op lange termijn een tol-unie tussen Ne derland en de Bondsrepubliek zou kunnen worden tot stand gebracht. Prof. Gelissen sprak bij gelegen heid van de opening van de jaarver gadering van de Nederlandse Kamer van Koophandel yoor Duitsland, waarvan hij voorzitter is. Een kijkje in het nieuwe zeebadbe- drijf te Vlissingen: een gang met ter vjeerszyden wisselcabines. Koningin Juliana onderhoudt zich met patiënten aan boord van het Rode Kruis hospitaalschip „KasteelStaverden"dal een tocht van een week door de Nederlandse binnen-wateren maakt. KONINGIN OP HOSPITAALSCHIP Geschenk van „Beppie" voor princessen Koningin Juliana heeft Woensdag oen bezoek gebracht aan 72 chroni sche zieken en invalide patiënten aan boord van het hospitaalschip „Kas teel Staverden", dat op zyn reis door Nederland gisteren gemeerd lag aan een steiger achter het Centraal sta tion te Amsterdam. Om klokslag 11 uur arriveerde de landsvrouwe by de boot, waar zy welkom werd geheten door de echtgenote van Amsterdam's burgemeester, mevrouw mr d'Ailly, die de bootcommandant, dr A, Klap- TOTAAL VERNIEUWD EN VERBETERD. Het is belangrijk uitgebreid en het is uniek in Nederland! Het moge dan niet het grootste zeebadbedrijf zyn van Nederland, het is wel het modernste en het is uniek! Tot deze conclusie komt men bij een bezoek aan Vlissingen's geheel vernieuwde badbedrijf aan Boulevard Evert- sen. Geen enkel ander Nederlands zeebad heeft cabine's, die onder een bou levard zijn gebouwd en geen ander zeebad is in 19531954 zo totaal ver nieuwd. Een vernieuwing, die helaas noodzakelyk was, omdat de Februariramp van het Vlissingse zeebad niet veel anders dan een puinhoop overliet. Het gemeentebestuur heeft niet alleen met voortvarendheid deze ver nieuwing laten aanvatten, het heeft ook aanzienlijke sommen tot een to taal van byna 350.000 gulden daarvoor uitgetrokken. Het ontwerp voor het nieuwe zee badbedrijf werd in opdracht van B. en W. gemaakt, nadat dit college be zoeken had gebracht aan enkele Bel gische badplaatsen en zich had uit gesproken voor het badbedrijfsy- steem zoals dat te Blankenberge en Oostende wordt toegepast met cabi nes enz., die onder de strandboule- vard zijn gebouwd. Dit betekende, dat het Vlissingse zeebadbedrijf geprojecteerd moest worden in in eén geweldige betonnen caisson, waarvan de voorwand die drie ingangen heeft tegelijk dienst doet als zeewering. Zaterdagmiddag a.s. te drie uur zal het nieuwe ge meentelijke badbedrijf plechtig ge opend worden en zullen de baders en baadsters kunnen constateren hoe goed voqr hun belangen is gezorgd. Langs een brede gang, die door de lengte-as van de caisson loopt strek ken zich de rijen badhokjes uit. die ruim en fris zijn. Licht valt in deze gang door glasroosters. die in het De foto toont de resten van het Vlis singse zeebadbedrijf na de Februari ramp. Op dezelfde plaats is thans een modem zeebadbedrijf verrezen. trottoir op de boulevard zyn aange bracht. Er is een aparte afdeling voor he ren en voor dames Totaal zijn er 88 wisselcabines, 8 familiecabines (die men voor 1.50 een gehele dag kan huren), er zijn twee garderobes, toiletten en dou ches. Dan zyn er in de naast gelegen winkelgalerij nog vier ontkleedgele- genheden (omnibussen) voor man nen, vrouwen, jongens en meisjes en er zijn enkele winkeltjes en een E.H. B.O.-post. Deze winkegalerij die buiten de caisson valt werd tijdens de Februari-ramp niet zo ernstig be schadigd als het badbedrijf en daar door kan de dienst gemeentewerken deze galerij op betrekkelijk eenvou dige wijze herstellen. Zo heeft dan Vlissingen thans de beschikking over een strand- en bad- outillage, die aan hoge technische en hygiënische eisen voldoet en die daarnaast geheel dienstbaar is ge maakt aan de gezelligheid op het strand. Wanneer het nu maar met 't zomerse weer wat wil vlotten, dan zullen velen kunnen profiteren van deze vernieuwing, die uit nood ge boren een grote verbetering is. Schietpartij in Wenen Een dode en enkele gewonden In Wenen heeft zich een incident voorgedaan 'waarbij een schietpartij ontstond. Twee Britse soldaten wer den gearresteerd. Bij het schiet-inci- dent kwam een Oostenrijkse zaken man om het leven. Vier Oostenrijkers en een lid van de Britse militaire po litie werden gewond: Voorts werd een auto beschadigd. De Britse ambassa deur en hoge commissaris heeft te genover de Oostenrijkse autoriteiten zijn leedwezen voor het gebeurde be tuigd. wijk van het hoo/dbestuur van het Ro de Kruis, aan haar voorstelden. Vervolgens werd door de jongste patiënt, de 12-jarige Jaapje Balle- gooijer uit Dordrecht een bos rose an jers aan de Koningin overhandigd. „We hebben hem hiervoor uitgeko zen", vertelde de bootcommandant on ze vorstin, „niet alleen omdat hij de jongste is, maar vooral omdat hij de andere patiënten altijd zo fijn bezig houdt met mondharmonicamuziek". In de eetzaal van het schip stelde dr Klapwijk daarna de overige lei ders van het schip aan de koningin voor. Een uur lang wandelde de koningin vervolgens langs de 72 bedden, die aan boord in drie zalen, zo zijn opge steld, dat iedere patiënt een ruim uit zicht naar buiten heeft. Op de boven zaal sprak de vorstin nog met een speciale patiënte, de thans 19-jarige ongelukkig geboren Moppie van der Wiel uit Giessendam, wier naam be kend is geworden oor het poppenhuis, dat zij Johan Bodegraven voor de Haak-In-Actie ten geschenke gaf en dat zoveel geld voor de kankerbestrij ding heeft opgebracht. Ook vandaag zat Beppie niet met lege panden. Zy' had vier doosjes bij zich, die ze de landsvrouwe met een vriendelijk woord ter hand steldevier damespot loodjes met kwastjes van het Rode Kruis bestemd voor de vier prinsessen. Nadat de koningin voor de micro foon een woord van afscheid had ge sproken, verliet zij om twintig minu ten voor één de boot. Het ligt in de bedoeling, met de „Kasteel Staverden" dit jaar elf toch ten met invaliden te maken en twee tochten met TBC-patiënten, die reeds lang kuren. Prins Bernhard commandeur der Orde van St Jan Het kapittel van de Orde van Sint Jan heeft Prins Bernhard bereid ge vonden de leiding der orde thans berustend by mr. W. J. Baron van Lynden, die wegens gevorderde leef tijd zijn functie zal neerleggen onder de titel van landscommandeur op zich te nemen. De plechtigheid, waarbij de nrins als landcommandeur wordt geïnstal leerd, zal op Zaterdag 26 Juni a.s. in de Ridderzaal te 's-Gravenhage wor den gehouden. De Orde van Sint Jan (de Neder landse protestantse tak van de alou de ridderlijke orde van het hospitaal van Sint Jan te Jerusalem) heeft zich in 1945 onafhankelijk gemaakt van de Balije Brandenburg dier rid derlijke orde, waarvan zij tot dat tijdstip als „Commendery Nederland der Johanniter orde" deel had uitge maakt. Ontploffing aan boord Amerikaanse onderzeeër Aan boord van de Amerikaanse on derzeeboot „Sirago" die thans in de Amerikaanse haven Portsmouth ligt, heeft zich een ontploffing voorge daan, waardoor twee burger-arbei ders van het tuighuis aan de wal om het leven zijn gekomen. De boot werd niet ernstig beschadigd. DE VERWACHT: MEER ZONNESCHIJN 's-Ochtends plaatselijke mist, overi gens op de meeste plaatsen perioden met zonneschijn, maar in het binnen land ook hier en daar nog enkele buien. In het Zuiden van het land iets hogere, elders weinig verande ring in temperatuur. Zwakke tot ma tige wind uit Noordelijke richtingen. ZON EN MAAN 4 Juni: Zon Op: 4.24 Onder: 20.52 in Op: 7.45 Onder: 23.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1