PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De staat Guatemala werd tot een communistisch bastion Kerkwerve krijgt een tweede Ring rond het dorp D£ BILT BESPREKING OVER STAKEN VAN DE STRIJD IN INDO-CHINA Vandaag AUTOBUS DOOR TREIN GEGREPEN VIER DODEN EN VELE GEWONDEN 197e Jaargang-No. 122 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F van de Velde en B. den Boer. Adjunct: W de Pagter Hoofdred.: G Ballint ij n; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; i 5.85 p. kw.; fr p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 26 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3.—. Cng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) van 1—5 regels t l.—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen. Walstr 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 21601. Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. telef. 2475 (b.g.g. Oostburg. Finlandstr 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr 2; Zierikzee. N. Bogerdstr C 160. telef. 26 BEDREIGING VAN HET PANAMAKANAAL Men vreest voor oorlog tussen Guatemala en Honduras De wapenzendingen van achter het „IJzeren Gordijn" naar Guatemala beogen wellicht het vestigen van een door communisten beheerst bastion in de nabijheid van het Panama-kanaaL zo heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dalles. Dinsdag te Washington op zijn wekelijkse persconferentie verklaard. Hij voegde hieraan toe, dat het op het ogenblik niet mogelijk is de juiste reden van de wapenverschepingen vast te stellen. De minister was van oordeel, dat de regering van Guatemala „waar de communistische invloed zeer sterk is", door de laatste wapenzending de mogelijkheid heeft gekregen om „Centraal-Amerika militair te overheer sen". Dulles zeide, dat de jongste wapenzending uit Stettin een waarde van tien millioen dollar vertegenwoordigt. Hij deelde mede, dat op het ogen blik wordt nagegaan, of het verdrag van Rio de Janeiro kan worden toe gepast op de situatie, welke door de wapenverschepingen naar Guatemala is ontstaan. Inmiddels zijn door de Verenigde Staten door de lucht wapens naar Ni caragua en Honduras, beiden buur landen van Guatemala, gezonden, De ze zendingen, vertegenwoordigen ieder een waarde van 60.000 dollar, aldus Dulles, die hieraan toevoegde, dat op grond van de verdragen voor militai re bijstand nog meer wapens naar ge noemde landen zullen worden ge stuurd. De „Chicago Tribune" schrijft in een bericht uit Tegucigalpa (Honduras), Kantlijn Vier Nederlandse protestants- christelijke dagbladen, die als één combinatie plegen te wor den beschouwd, hebben een uiterst onaangename ervaring opgedaan, waarover het kamerlid Roosjen vra gen heeft gesteld aan de minister van oorlog. Het zijn De (A.R.) Rotter dammer, de Nieuwe Haagse Courant, de Nieuwe Leidse Courant en het Dordtsch Dagblad. Deze bladen zijn sedert enige tijd uitgesloten van de wervingsadverten ties, die van het ministerie van oor log uitgaan. Dit alles is zo gekomen, nadat de ze bladen een wervingsadvertentie hadden geweigerd. Voor die weige ring bestond naar hun stellige over tuiging alle reden. Er hadden hen betrouwbare gegevens bereikt over geestelijke en morele gevaren, waar aan op dit ogenblik de militairen in Korea en Japan blootstaan en onder deze omstandigheden achtten zij het bepaald niet verantwoord, door plaat sing van desbetreffende wervingsad vertenties er aan mede te werken, dat jongelui zich als vrijwilligers naar deze streken zouden begeven. Tegen de andere wervingsadver tenties hadden deze bladen geen be zwaar. De Korea-advertenties even wel wezen zij af. Staatssecretaris Kranenburg eiste echter alles of niets. Er valt tegen dit optreden van de staatssecretaris wel het een pn ander in het midden te brengen. Te meer omdat mr. Kranenburg tot de P.v.d.A. behoort. Dit optreden im- mers is strijdig met een goede op vatting der democratie. Een krant heeft de vrijheid bepaalde adverten ties te weigeren, onverschillig van welke zijde die komen. En als net de partement van oorlog en dat van ma rine na de weigering van een be paalde advertentie met strafmaatre- telen komen dan is dat strijdig met eze vrijheid. Natuurlijk heeft het departement zijn houding gemotiveerd. Deze mo tivering kwam er op neer. dat de werving van vrijwilligers voor de mi litaire dienst, of deze nu betrekking heeft op de Milva's, de Marva's de Marine, de Luchtvaartdienst, het Le ger, Korea of wat ook, als één ge heel dient te worden beschouwd. Wie met één van de onderdelen der wer ving niet kan instemmen, sluit zich van de gehele werving uit. Deze motivering evenwel is zwak. Want er bestaat een groot verschil tussen het zich vrijwillig aanmelden om naar Korea te gaan en het daar heen gaan na een bevel, als dienst. En in de tweede plaats sluit mr. Kra nenburg door zijn advertenties niet in deze groep van christelijke bladen te plaatsen een deel der bevolking uit van kennisname der advertenties. Terwijl dit bevolkingsdeel allerminst tegen militaire dienst is en een leger terecht als een noodzakelijkheid be schouwt. Wij kunnen de houding van het departement dan ook niet .be wonderen. Er is deze maand in Wenen een internationaal perscongres gehouden. De persvrijheid was daar een belang rijk punt van bespreking. Er bleek, dat ook in landen, waar men het niet zou vermoeden, de persvrijheid vaak onverwacht bedreigd wordt. De uitsluiting van het zogenaam de Rotterdammer-concern van wer vingsadvertenties voor leger en vloot, is er een voorbeeld van. Terwijl deze bladen die ene adver tentie toch uitsluitend weigerden op grond van gewetensbezwaren! Het departement oefent hier, hoe men ook redeneren mag, economische pressie uit. Daartegen past een scherp pro test! dat een oorlog tussen Honduras en Guatemala op handen schijnt. Grenswachten van Honduras had den Zondag vijf communisten uit Gua temala aangehouden, die de grens overstaken. Tijdens het weekeinde waren troepenbewegingen gemeld bij de havenplaats Puerto Barrios in Gua temala en aan de grens bij Santa Rose de Coplan (Honduras). In andere berichten wordt gezegd dat legerofficieren uit Guatemala wa pens aan burgers hebben uitgereikt voor strijd tegen Honduras. Geen interpellatie over 5 Mei Dinsdagmiddag; heeft de Tweede Kamer met 63 tegen 6 stemmen (die der C.P.N.) besloten om de door de heer Gortzak (C.P.N.) aangevraagde interpellatie omtrent de viering van de vijfde Mei niet toe te staan. De Provinciale Zeeuwse Cou rant zal op Donderdag 27 Mei a.s. - Hemelvaartsdag - niet verschijnen. Vereniging Ned. Gemeenten te Leeuwarden bijeen Dinsdag en Woensdag zijn te Leeuw arden de congresdagen gehouden vyi de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. De vergadering werd Dins dag geopend door de burgemeester van Amsterdam, mr Arn. J d'Ailly In zijn openingsrede gaf de heer d'Ailly eerst een historische beschou wing over de ontwikkeling van de gemeentelijke activiteit, waarna hij kwam te spreken over de na-oorlogse periode. Na de bevrijding, zo zeide mr d'Ailly, zijn belangrijke verande ringen in de verhouding van burgers ten opzichte van bestuur en vice ver sa waargenomen, welke wijziging ge karakteriseerd wordt door een groter gevoel van collectieve verantwoorde lijkheid. Voorts wijdde mr d'Ailly nog enkele woorden aan de financiële verhoudin gen tussen Rijk en gemeente. Spreker betoogde, dat door de subsidie-rege lingen van Rijkswege dikwijls de ge meentelijke zelfstandigheid met voeten werd getreden en pleitte voor een wettelijke regeling van veel, dat thans nog door middel van het subsidie systeem wordt uitgevoerd en vastge steld. Een algemeen geformuleerd aan vullende regelingsbevoegdheid en een algemene kostenverdeling, waarin zo mogelijk gewerkt zou worden met normbedragen, zou volgens spreker vele moeilijkheden doen verdwijnen en tevens een beroep doen op het lo cale verantwoordelijkheidsbesef. PROCEDUREKWESTIES LOSGELATEN Betere atmosfeer in Geneefse conferentie Op de zesde geheime vergadering over Indo-China heeft men ae proce durekwesties losgelaten om in een „betere atmosfeer dan gewoonlijk" te beginnen met een bespreking van een staken van de stryd in Indo-China. Het staken van de strijd in de drie Indochinese staten Vietnam, Laos en Cambodja is het eerste van de zeven beginselen voor een bestand, die door Oost en West als basis voor een debat naar voren zyn gebracht. Bedell Smith, de Amerikaanse de legatieleider, zei dat de Ver. Naties gevraagd diende te worden, contróle uit te oefenen op een wapenstilstand. Het Westen stelde een „algemene wapenstilstand" voor het gehele ge bied van Indo-China voor. Naar in conferentiekringen ver luidt, heeft minister Eden Dinsdag „belangrijke voorstellen" ingediend. Ook de Vietminh-afgevaardigde Van Dong deed suggesties voor een sta ken van het vuren. Naar verluidt stelde Eden o.m. voor, dat vertegenwoordigers van de beide oppercommando's in Indo-Chi na naar Genève zouden komen ter bespreking van een staken van het vuren en hergroepering der strijd- Brandende tankwagen geblust De brandweer is er in geslaagd, de tankwagen, die op de Maasbrug bij Dordrecht de gehele Maandag en de daaropvolgende nacht heeft gebrand, te blussen. De tank op de aanhang wagen brandt nog steeds, hoewel het vuur zijn felheid heeft verloren. Tot vier uur vanmorgen is de brug voor alle verkeer afgesloten geweest iö verband met het wegslepen van de resten van de auto. Het ligt in de be doeling, het verbrande voertuig te zij ner tijd naar België terug te brengen. Twintigduizend gulden in één nacht verbrast Een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden werd Dinsdag geëist tegen de 46-jarige boekhouder W. HL B. uit Rotterdam, die f 20.000 had verduisterd van de firma, waar hij in dienst was. Het geld had hij in één nacht verspeeld. In zijn requisitoir zei de officier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank, dat het niet de bedoeling van B. was geweest, met het splen van roulette geld te verdienen. Hij speelde om het spelen en had niet de wilskracht zich tegen de speelzucht te verzetten. De uitspraak werd bepaald op 8 Juni. krachten Zij zouden optreden als ad viseurs. Volgens de communisten moet het staken van het vuren „gelijktijdig in alle drie de staten beginnen". gjgpgsy i Een deel van miniatuur Walcheren, betrekking hebbend op Vlissingen, wordt vandaag op transport gesteld naar Middelburg. Onder de minia tuurgebouwen bevinden zich zieken huis ,yBetliesdahet beursgebouw, stadsarchiefstadhuis, woningen van de Nieuwendxjk, drie garnalenschuxt- jes, het lichtbaken van het Roeiers- hoofd en vele andere objecten. (Foto P.Z.C.j Bom bij afscheidsbezoek te Marakesj (Marokko) Tijdens het afscheidsbezoek, dat de afgetreden resident-generaal van Marokko, generaal Guillaume. aan de Pasja van Marakesj bracht, werd een bom geworpen, die bij de man schappen van de militaire afzetting terecht kwam. Er werden 26 mili tairen en 10 burgers gewond, onder wie 3 ernstig. Onder de gewonde militairen waren zes Fransen en 20 Marokkanen. Geheel Italië leeft mee met de „Gi ro''. Zelfs tn de kleinste dorpjes is het enthousiasme groot als het pelo ton met azen als KobletCoppi en Bartali, die hier aan de kop gaat, er passeert. Zelfs de man met zijn ezels wagen neemt het er even van om het voorbijflitsen de renners gade te slaan. Gisteren hadden de renners een rustdag. Op onbewaakte overweg in Friesland Op een onbewaakte overweg tussen Buitenpost en Zwaagwesteinde. aan de spoorlijn GroningenLeeuwarden, is Dinsdagmiddag omstreeks twee uur een autobus met bruiloftsgangers door een dieseltrein uit de richting Leeuw arden gegrepen. De bus werd een vijf- en-zeventig meter door de trein mee gesleurd en totaal vernield. By het ongeluk zyn vier doden te betreuren. Van de overige inzittenden zijn er dertien naar ziekenhuizen in Leeuw arden en Groningen overgebracht. Van vijf hunner is de toestand ernstig. Bij de gewonden bevindt zich ook een aantal kinderen. Een van hen, een jongen, werd licht gewond op het bureau van de Rijkspolitie in Buiten post gebracht. Zijn ouders zijn zwaar gewond in een ziekenhuis in Leeuw arden opgenomen. Koordirigent Paul Pul overleden De Haagse koordirigent de heer Paul Pul is Maandagavond te Den Haag in de ouderdom van ruim 70 jaar plotseling overleden. Paul Pul werd 28 November 1883 te Amsterdam geboren en was aan vankelijk werkzaam in de hout- en metaalbewerking, later in de monta ge en electrotecnniek. Reeds op jéug- dige leeftyd onderscheidde hij zich als dilettant-solist bij uitvoeringen van Amsterdamse zangverenigingen. In 1918 trad hij op in tal van bekende opera's, zoals „Rigoletto", „Bohème" en „Troubadour". In 1925 trad hij op als operazanger in het Kurhaus te Scheveningen. Hii zegde later de opera vaarwel en legde zich toe op het dirigeren van koren. Paul Pul was o.m. diri gent van het Haags Hervormd Kerk koor, het Jeugddienst-Kerkkoor, het Herv. Kerkkoor te Rotterdam en het Katwijks Kerkkoor. Het stoffelijk overschot zal Vrij dagmiddag worden begraven in het familiegraf te Barneveld. Daaraan zal een rouwdienst voorafgaan, waar voor men de beschikking over de Wil lemskerk te 's-Gravenhage heeft ver zocht. HERBOUW WORDT AANGEPAKT Onzekerheid over Moriaanshoofd moet weggenomen worden Ook in Kerkwerve pakt men de zaken van het herstel stevig aan. Deze gemeente telde 220 gezinnen vóór de ramp en op het ogenblik zijn er een kleine vijftig teruggekeerd, waarvan ongeveer de helft in het dorp zelf. Veel is dat nog niet, maar er waren dan ook 128 woningen (waaronder 35 boerderijen) totaal vernield en de rest beschadigd. Er moet dus nog heel wat gebeuren voor iedereen kan terugkeren. Maar wanneer men op het ogenblik door het dorp wandelt, ziet men dat de zaken van het herstel inderdaad aangepakt worden. Op vele punten zyn de ambachtslieden, plaat selijke zo goed als van elders, bezig en enkele panden staan er zelfs al weer keurig bij. Maar bovendien heeft de gemeente enkele grote bouwplannen op stapel staan: zestien geschenkwoningen, waarvan acht Deense, die reeds aanbe steed en gegund zyn, en acht Zweedse, die alleen nog maar aanbesteed werden. Bovendien hoopt men binnenkort te kunnen overgaan tot de aan besteding van 26 stenen woningwetwoningen, waarvan een gedeelte te zy- ner tijd kan worden overgedragen aan particuliere herbouwplichtigen. Ook ls er reeds een zevental herbouwplichtigen, dat spoedig tot bouwen wil overgaan. Deze bouwplannen zullen worden bouwing. Er zal als het ware een ferealiseerd in het wederopbouwplan, tweede ring buitenwaarts om de eer- at uitgaat van een ringvormige be-1 ste worden gelegd. Geen volledige ring, maar ongeveer driekwart, van de weg naar Zierikzee door het Wes ten tot die naar het Schutje. Aan de buitenzijde van die ring komen de houten geschenkwoningen en op de hoek met de weg naar Zierikzee het nieuwe wijkgebouw van het Groene Kruis met zusterwoning, geschenk van Zwitserland zoals bekend. Aan de binnenzijde van de nieuwe ring zijn de 26 stenen woningen ge dacht, die door architect ir. P. J. 't Hooft uit Goes werden ontworpen in blokjes van twee, vier en vijf wonin gen. Burgemeester S. Francke vertelt graag over deze bouwplannen. Hij voelt zich immers met hart en ziel aan zijn gemeente gebonden en eigen lijk zou nij niets liever willen dan zo spoedig mogelijk ook zelf in het dorp te kunnen wonen. „Als burgemeester hoor je toch in het dorp, maar ik ben voorlopig al heel blij, dat we in Augustus de secretarie tenminste van Zierikzee naar Kerkwerve zelf kunnen overbrengen. De plannen voor inrichting van het gemeente huis dateren al van voor de ramp, maar vanzelfsprekend is de verhui zing toen uitgesteld moeten worden. Maar van dit uitstel mocht beslist geen afstel komen De burgemeester vertrouwt overi gens, dat er ook nog wel eens een ge legenheid zal komen een woning voor (Vervolg op pag. 10) De bestuurder van de trein kwam met de schrik vrij. terwijl ook geen der treinreizigers enig letsel heeft op gelopen Het treinverkeer tussen Gro ningen en Leeuwarden was tot kwart voor vijf gestremd. De autobus was gehuurd van het garagebedrijf Gebrs Veenstra te Noordbergum en werd bestuurd door een zoon van de eigenaar. Op één na zyn alle slachtoffers af komstig uit verschillende dorpen en buurtschappen in de Friese gemeente Achtkarspelen en naaste omgeving. KORTE PREDICATIE HEMELVAART. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zyn. CoU. 3 ft. Wat is er overgebleven van de He melvaartsdag als Christelyke feest dagf Eigenlijk niet veel. Ze wordt zo gemakkelijk alleen tot een dag van uitgaan. De vericording van de hemelvaarts dag als Chr. feestdag, is blijkbaar al zeer oud. Reeds Augustinus klaagde ,£0 ongeveer in het jaar J/15, dat de kerk vol zat met mensen", die nog eerder willen weggaan dan ze geko men zijn en zij vinden ons lastig als wij wat langer spreken." Die mensen spoedden zich naar de gastmalen, waar zij bleven tot de avond en zij vonden het helemaal niet onaange naam dat zij daar zo lang werden op gehouden. Aldus Augustinus in een preek op de Hemelvaartsdag. Tegenwoordig zijn er op deze dag andere gastmalen; gelegenheden ge noeg, waar mensen van de vroege morgen tot de late avond bezig ge houden worden. Nochtans, wat de Kerk op het feest van de Hemelvaart herdenkt, is be langrijk. Het is een schakel in de feesten van de Chr. gemeente, die niet kan worden gemistWij denken genoeg aan de dingen die op de aar de zyn. Op de Hemelvaartsdag wor den toy genoodzaakt te denken aan de dingen die boven zyn, waar Chris tus Jezus is gezeten aan de rechter hand Gods. De hemelvaart is de troonsbestijging. Aan de rechterhand Gods, teil zoveel zeggen dat het door Christus Jezus is dat God regeert. Deze regering strekt zich uit over he mel en aarde. De Kerk belijdt dat Jezus Christus is Hoofd der Kerk en Heer der wereld. Dat geloven en be- lijdei. wy ook in de 20ste eeuw. Een van de kenmerken van deze eeuw is dat ze meer materialistisch geworden is, meer op de aarde ge richt. In allerlei beuiegingen, die ge dragen worden door een bepaalde wijsbegeerte, komt dat tot uiting. In plaats van wat God deed, is gekomen wat de mens kan en daarmee is tege lijk het oog afgekeerd van de dingen die boven zijn. Het Evangelie teil ons nu verkondi gen dat met de hemelvaart van Chris tus de kritieke periode tn de wereld geschiedenis begonnen is. Het is haar laatste periode. Op aarde spannen daemonische machten zich tot het uiterste in. Daarom is het goed als wy boven de aarde mogen uitzien en mo gen belijden de heerschappij van Christus Jezus dc Heer, aelyk in de hemel alzo ook op de aarde. H. VERWACHT: OPNIEUW WARMER. Droog weer met over het algemeen weinig bewolking. Zwakke tot ma tige wind uit Zuidelijke richtingen. Opnieuw warmer. 27 Mei Zon Maan Mei Zon Maan ZON EN MAAN Op; Op: Op: Op: 4.30 2.03 Onder: 20.43 Onder: 14.49 Onder: 20.44 Onder; 16.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1