PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Geneefse conferentie kwam op een kritiek punt Middelburg ook thans bedreigd door drink waternood BILT Vandaag FINANCIëLE VERHOUDINGEN TUSSEN RIJK EN GEMEENTE MILITAIRE SITUATIE IN NOORD INDO-CHINA ERNSTIG 197e Jaargang-No. 120 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdred.: G. Ballintijn; Pl.-verv.: W. Leertouwer. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; f 5.85 p. kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 24 Mei 1954 ADVERTENTIEPRIJS 22 cent per mm. Minimum p. advertentie f 3,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax. 8 regels) van 15 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. a8—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2851 of 2160). Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr 63. teïef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstr 2. telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstr. 2; Zierikzee. N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. EDEN OVERLEGDE MET PREMIER CHURCHILL Wapenstilstandsplan voor Indo-China aan de orde Het Britse kabinet zal heden Maandag bijeenkomen voor het be handelen van een rapport, dat de minister van buitenlandse zaken Eden heeft ingediend over de conferentie van Genève, de ernstige militaire si tuatie in Indo-China en de communistische bedreiging van Ztud Oost Azië. Eden keerde Zaterdag uit Genève te Londen terug, nadat hij eerst in Pa rijs van gedachten had gewisseld met de Franse premier Laniel en een aantal Franse ministers. Ook had Eden een langdurig gesprek met de ver tegenwoordiger van India bij de Verenigde Naties, Krisjna Menon, die op weg was naar Genève voor een onderhoud met Molotpw, Tsjoe en Lai en Bedel Smith. Minister Eden had Zondag een ge sprek met premier Winston Church ill. Hij zou er bij Churchill op aange drongen hebben om hem nog enige tijd te laten, opdat hg zijn pogingen voor het bereiken van een vergelijk inzake Indo-China kan voortzetten. Als Engeland de zaak in Genève hopeloos acht, zal het ongetwijfeld mede doen aan een collectieve verde diging van Zuid Oost Azië. Naar verluidt zou Eden in een per soonlijk onderhoud met Molotow en Tsjoe En Lai gewaarschuwd hebben tegen de gevolgen van een misluk king der Geneefse conferentie. Hg zou daarbij gewezen hebben op de mogelijkheid van een Amerikaans militair ingrijpen. Tsjoe En Lai zou toen de verwachting uitgesproken hebben, dat Engeland een dergelijk ingrijpen zou weten te voorkomen. Eden kon dat niet garanderen en hg zou er aan toegevoegd hebben, dat op kritieke ogenblikken Engeland ge woonlijk de zijde van de Verenigde Staten kiest. Eden zal Maandag naar Genève te rugkeren. Een bestand? Intussen heeft de Franse delegatie te Genève haar regering verzocht mi litaire deskundigen uit Indo-China en Parijs naar de conferentie te zenden. Volgens een Franse woordvoerder zal Koreaanse kwestie te Genève blijft slepende Toch verkiezingen? De Zuidkoreaanse minister van bui tenlandse zaken, Pjoeng Joeng Taj, heeft Zaterdagmiddag In Genève op de elfde voltallige vergadering over Korea een uit 14 punten bestaand plan voor verkiezingen in geheel Ko rea ingediend. De verkiezingen zou den onder toezicht van de Ver. Naties staan en de buitenlandse troepen zou den het land geleidelijk moeten ont ruimen. Het plan waagt om vertegenwoor diging in het parlement naar even redigheid van het aantal inwoners in Noord- en Zuid-Korea. De Chinese minister van buiten landse zaken Tsjoe En Lai, wees er op, dat de Verenigde Naties een oor logvoerende partij zijn. Hij verlangde voor toezicht op de verkiezingen een commissie uit „neutrale" landen. Ook zouden Noord- en Zuid Korea een gelijk aantal leden in de verkie zingscommissie moeten hebben. Pjoeng Joeng Tai stelde de eis, dat de Chinese troepen Korea zouden ont ruimen voordat de troepen der Ver enigde Naties vertrokken. Men achtte het in Westerse kringen te Genève ondenkbaar, dat de communisten de ze eis zouden aanvaarden. Wel was men van mening, dat Zuid Korea een grote concessie had ge daan door zich niet langer tegen al gemene verkiezingen in geheel Ko rea te verzetten, op de besloten vergadering over In do-China op heden Maandag het uit vijf punten bestaande voorstel van minister Mie en minister Molo tow ter beëindiging van de strijd in Indo-China worden besproken. Als er bij het debat over de algemene be ginselen van een bestand in de drie verbonden staten Vietnam, Laos en Cambodja vorderingen worden ge maakt, dan zou men commissies van deskundigen willen vormen voor het bestuderen van details ter verwezen lijking van de vijf beginselen. Zowel de Chinese als de Russische woordvoerder te Genève gewaagden van vorderingen bij het overleg inza ke Indo-China. Raad. van Europa gaat varen op de Rijn Twee Nederlandse sprekers zullen a.s. Woensdag redevoeringen van in ternationale oetekenis houden voor de Raad van Europa te Straatsburg, namelijk jhr. M. van der Goes van Naters over de jongste ontwikkelin gen inzake het Saar-probleem en mr. G. J. van Heuven Goedhart over de vluchtelingenkwesties. Het feit, dat Hemelsvaartsdag deze keer tijdens de bijeenkomst van de Raad valt, heeft de nieuwe president van de raad, Guy Mollet, op een ori ginele gedachte gebracht. Hij heeft alle leden van de Raadgevende ver gadering uitgenodigd voor een boot tocht op de Rijn, waarbij hg de hoop heeft uitgesproken, dat het aan schouwen van de Franse en Duitse Rijnoevers de afgevaardigden zal in spireren tot vruchtbare ideeën voor de Europese eenwording. Bussum strijdt roor behoud televisie-studio Burgemeester en wethouders van Bussum hebben in een uitvoerige nota antwoord gegeven op vragen van twee gemeenteraadsleden over de vestiging van de televisie in Bussum- In April verschenen berichten, dat de televisie studio mettertijd naar Hilversum zou verhuizen De Hilversumse gemeente zou woonruimte aan de Nederlandse Televisie Stichting hebben aangebo den. Reeds geruime tijd echter heeft de burgemeester van Bussum besprekin gen gevoerd met een representant van de Nederlandse Televisie Stichting over een terrein voor het stichten van een studio en bijbehorende.gebouwen. Dit terrein, dat door Bussum vrijblij vend werd aangeboden is aldus B. en W. geschikt voor het stichten van alle nodige gebouwen. Het terrein is op een gunstige afstand van de spoor banen en van autowegen. De gemeente is voorts bereid eventueel nog gewen ste toegangswegen aan te leggen. B. en W. menen dat de besprekin gen tussen de N.TS. en de gemeente Bussum zullen worden hervat nadat tussen de regering en de Tweede Ka mer over de tweede televisienota van gedachten is gewisseld. Vader en vier zoons in de cel De politie in Smallingerland heeft, in samenwerking met collega's uit omliggende gemeenten, een uitge breid onderzoek ingesteld naar een zeer groot aantal diefstallen van landbouwgereedschappen die 's nachts van boerenerven verdwenen. Als re sultaat van dit onderzoek zitten nu een zekere De H. en drie van zjin zoons, wonende te Drachten en te Boelenslaan, in Leeuwarden opgeslo ten. Daar vertoefde al een vierde zoon wegens een ander delict, maar ook hg bleek bij de diefstallen be trokken. Bij de nachtelijke rooftoch ten was nog een zesde persoon geen familie van De H. in het spel, die ook is gearresteerd. Huishoudster trachtte gezin te vergiftigen De 33-jarige huishoudster mej. M., die, zo meldt de Tel., op de avond van 6 December van het vorig jaar de Roosendaalse familie K. had gepro beerd te vergiftigen, is Donderdag gearresteerd en voor de substituut- officier van justitie geleid. Visserij-incident voor Dalmatische kust De Italiaanse regering heeft Zater dag een protest-nota gezonden aan de Joegoslavische regering, omdat een Italiaanse vissersvaartuig ongeveer 20 kilometer uit de Dalmatische kust werd aangehouden door een Joegosla- visch patrouillevaartuig. Een ander Italiaans vissersvaartuig ongeveer 20 ten. Een Italiaanse kanonneerboot ont zette het aangehouden vissersscheepje dat met vier Joegoslavische mariniers, aan boord naar een Italiaanse haven werd gebracht. De mariniers zijn later per schip naar Fiume teruggekeerd. Volgens Joe goslavische verklaringen behoorde het vissersscheepje tot een groep van elf vaartuigen, die binnen de Joegoslavi sche wateren hadden gevist Sedert het begin van het vorig jaar waren reeds 59 Italiaanse treilers betrapt op deze overtreding. Het festival voor drumbands en pij percorpsen dat Zaterdag in Middel burg door de Gymnastiekvereniging „Achilles' werd georganiseerd, is uit stekend geslaagd. Op de foto enkele trompetters van ...Juliana" uit Middel burg, die op de Markt voor het stad huis „hun partijtje blazen". (Voor ver. slag zie pag. 2.) (Foto P.Z.C.J ...begint de campagne voor het werven van fondsen ten ba- te van het Nederlandse Rode Kruis. Koningin Juliana deed daarvoor een boodschap uitgaan Zaterdagmiddag onthulde wethouder M. A. van Poperïng uit Vlissingen op „het Eiland" aldaar een gedenkplaat in de gevel van een der in aanbouw zynde woningen in de Kanaalstraat. (Voor verslag zie pagina 2.). (Foto P.Z.C.) Aandeelpercentages gewijzigd Blgkcns de memorie van antwoord over de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten achten de ministers Van de Kieft en Beel het noodzakelijk rekening te houden met de mogelijkheid, dat deze regeling niet eerder zal kunnen ingaan dan 1 Ja nuari 1958. In een bijgaande nota stel len z,y voor de werkingsduur van de regeling op vijf jaar te stellen. De bewindslieden zien als oplossing voor de problemen, die het opstellen van gemeente-begrotingen in vele ge vallen aankleven, dat de gemeentebe sturen er bij het opstellen van de be groting van uitgaan binnen de perken te blijven van inkomsten waarop zi' reëel mogen rekenen. Blijkt, dat er te korten voorkomen, dan is de tijd daar om verhoging van uitkering aan te vragen, aldus de m.v.a Bij de belastingverhogingen in 1951 ten behoeve van de verhoogde defen- sielasten, werden de aandeelpercenta ges van gemeenten en provincies ver laagd. Nu deze belastingsmaatregelen zijn of komen te vervallen, achten de ministers het voor de hand liggend, deze aandeelpercentages weer te ver hogen. Zij achten het redelijk de com pensaties te berekenen op basis van de bedragen welke de defensieheffingen, indien zij waren gecontinueerd, zou den hebben opgebracht. Dit geldt voorts voor de maatregelen in verband met de huurcompensatie, de omzetbe lasting en de suikeraccijns. De ministers hebben bij nota van wijzigingen de aandeelpercentages voor 1953 gebracht op respectievelijk (voor eerste en aanvullende uitkerin gen) op 9.85 en 3.47 pet., voor 1954 op resp 11 pet. en 3.54 pet. Indien het aanhangige ontwerp der schoolgeld- wet tot wet wordt verklaard, zullen deze percentages nog moeten worden herzien. IJseiland Fletcher door Amerikanen verlaten De Amerikaanse luchtmacht heeft het drijvende ijseiland Fletcher, dat zich ter hoogte van de Canadese kust in de Noordelijke IJszee beweegt, op veertien dezer verlaten. Op het eiland bevonden zich sinds 1952 negen Amerikaanse weerkundi gen. Sowjet-vliegtuigen vlogen enkele dagen vóór de ontruiming op geringe hoogte over het eiland. Er is hierte gen niet door. de Verenigde Staten geprotesteerd, daar men er van uit gaat, dat deze drijvende ijseilanden aan niemand toebehoren. Rijkshulp voor B.B. een eerste vereiste Zaterdag werd in het Kon. Insti tuut voor de Tropen te Amsterdam een congres gehouden over de ge neeskundige vraagstukken, die zich voordoen bg de organisatie van de bescherming der bevolking bij een mogelijke oorlog en bij grote rampen. De voorzitter van 't congres pr- dr. W. F. Suermondt zeide in zgn sa menvatting dat na de opleiding van de E.H.B.O., welke in vredestijd aan de behoeften voldoet, nog een verde re, maar gespecialiceerde opleiding voor E.H.B.R. (Eerste Hulp bij Ram pen) nodig is, die aangepast moet zijn aan de totaal a»dere eisen, waar aan een eerste hulpverlening bg ram pen moet voldoen. Voorts is voorraad vorming in ziekenhuizen voor tijden van nood dringend noodzakelijk. Prof. Suermondt kwam tot de conclusie, dat de geneeskundige verzorging bjj de burgerlijke verdediging alleen dan kan beantwoorden aan de enorme eisen, die er in tijd van nood in korte tijd aan gesteld worden, als door de regering aan de ministers van Binnen landse en Sociale Zaken uitgebreide financiële hulp voor de organisatie van de burgerlijke verdediging wordt gegeven. ONTRUIMING VAN HANOI? 30.000 man nieuwe Franse troepen voor Indo-China nodig Generaal Paul Ely, de chef van de Franse generale staf. komt Maandag uit Indo-China te Parijs aan. waar hij rapport zal uitbrengen over de toe stand in Indo-China en de regering aanbevelingen zal doen. In officiële Franse kringen, waar men de voornaamste punten van gene raal Ely's rapport reeds telegrafisch heeft ontvangen, laat men doorsche meren, dat zal worden aanbevolen de delta van de Rode Rivier in Noord Indo-China te ontruimen. De tachtig Franse bataljons totaal 85.000 man uit dat gebied zouden zich dan tot dichter bij de kust en hoofdza kelijk op de haven Haiphong moeten terugtrekken. Het zal zelfs noodzake lijk kunnen zijn de stad Hanoi prgs te geven. Om Cochin-China, het Zuidelijk deel van Indo-China met Saigon, te hou den zouden nog 30.000 man Franse troepen nodig zgn. Deze zouden uit Duitsland en Noord-Afrika moeten worden aangevoerd. Zaterdag zijn 115 gewonden uit Dien Bien Phoe geëvacueerd, waar door het aantal steeg tot 294. Het op perbevel van de Vietminh heeft het aantal gewonden, dat voor evacuatie in aanmerking komt totaal vastge steld op 858. Intussen is de Vielrainh begonnen met de reparatie van het vliegveld te Dien Bien Phoe, opdat daar binnen kort Dakota's kunnen landen. Van Vietminh-zijde is geprotes teerd tegen de Franse bombardemen ten op ae toegangswegen naar Dien Bien Phoe en er is geëist, dat geen Voormalig verzet op de bres voor 5 Mei De Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland heeft uitgesproken, dat de vijfde Mei als nationale feestdag moet worden ge vierd Op de derde en laatste dag van zijn lustrumcongres in Hilversum nam de raad Zaterdag een motie aan. waar in dit verlangen tot uitdrukking wordt gebracht. De motie luidt: „Overwe gende dat op 5 Mei 1945 Nederland ais geheel werd bevrijd van het Nazi-juk en daardoor deze dag voor ons gehele volksleven van buitengewone bete kenis is, spreekt de Nationale Federa tieve Raad van het voormalig Verzet Nederland, in lustrumcongres bijeen, als zijn mening uit, dat deze dag als Nationale Feestdag in geheel Neder- land gevierd moet worden en de rege ring daarvoor de mogelijkheid dient te scheppen; besluit in samenwerking met andere organisaties de propaganda voor 5 Mei als Nationale Feestdag met alle kracht onverminderd voort te zet ten". bombardementen uitgevoerd zullen worden in een cirkel met een straal van 10 kilometer rondom de vesting. In het mondingsgebied van de Ro de Rivier nabij Hanoi werd Zaterdag hevig gevochten. Franse pantserco lonnes kwamen in actie om het be legerde dorp Yenphoe. 45 km ten Zui den van Hanoi te ontzetten. Ook Vrijdag voerden de Franse uniestrijdkrachten zuiverings-opera- ties uit. De Frans-Cambodjaanse troepen hebben Siempang, 300 km ten N.O. van Pnompenh, ontruimd, zo deelde het Franse opperbevel mede. De ko ning van Cambodja heeft daartoe om strategische redenen besloten. De plaats werd niet door de opstandelin gen bedreigd. PRISE D'EAU NOG NIET BRUIKBAAR Uiterste zuinigheid is verbruikers geboden! De moeilijkheden bij de drinkwatervoorziening van Middelburg, ontstaan doordat tijdens de ramp de prise d'eau op Oranjezon overstroomde, zgn nog steeds niet opgelost. In de Zeeuwse hoofdstad is daardoor in de komende maanden uiterste zuinigheid met drinkwater geboden! De verwachting, dat a.s. zomer het water weer op normale wijze bij Oranjezon zou kunnen wor den onttrokken dat wil zeggen uit het open kanaal is niet bewaarheid geworden. De gang van zaken is hier voornamelijk vertraagd door de ab normaal lage regenval, juist in die maanden, waarin de neerslag voor de prise d'eau liet grootst nuttig effect oplevert, namelijk van October tot en met April. In die periode noteerde men slechts 246 min; de normale gemid delde hoeveelheid bedraagt echter ongeveer 500 mm. Anderzijds heeft de abnormaal lage regenval er toe geleid, dat in het afgelopen half jaar het verbruik hoger was dan gewoonlijk. Hoe krijgt de Zeeuwse hoofdstad thans haar drinkwater? Op 18 Juli van het vorige jaar vertrok de laat ste tankboot. Daarna geschiedde de watervoorziening voor een deel door middel van bronnen, die bij Oranje zon zijn geboord, voor een ander deel door de aanvoer van drinkwater van Zuid-Beveland uit. In de duinen van Oranjezon zijn thans 15 bronnen in dienst, die het water verzamelen, dat zich tussen twee kleilagen bevindt. Deze wgze van waterwinnen is ech ter een noodmaatregel en in feite be tekent zij roofbouw. Men gaat hier voorzichtig te werk; er wordt zo wei nig mogelijk water uit Oranjezon onttrokken. Plannen zijn in studie om het aantal bronputten nog te vergroten, zodat men in geval van nood over een grotere capaciteit be schikt. Van de buisleiding Zuid-Beveland wordt uit Ossen drecht thans .het grootste deel van het Middelburgse drinkwater geleverd. Reeds in het begin van dit jaar waren de verwachtingen als ge volg van bovenvermelde geringe neerslag ten aanzien van het spoe dig in gebruik nemen van het water wingebied Oranjezon, niet hoog. Daarom streefde men naar opvoe ring van de capaciteit van de buis- leiding. Bg 's-Heer Arendskerke werd een opjaagstation gebouwd, dat op 17 Mei jl. in gebruik is genomen en reeds goede diensten bewijst. Het station zorgt er voor, dat per dag ongeveer 1000 m3 meer drinkwater Middelburg bereikt. Steeds minder In de komende maanden moet ech ter rekening gehouden worden met een steeds geringer wordende leve ring. doordat zowel de waterleiding maatschappij „Zuid-Beveland" als „Midden-Zeeland" meer drinkwater uit Ossendrecht zullen afnemen. De hoeveelheid overschotwater, waar over Middelburg kan beschikken, zal zich, naarmate de zomer vordert, in dalende lijn bewegen. Vooral op war me dagen zal de Zeeuwse hoofdstad aangewezen zijn op het water uit de bronnen bij Oranjezon. Regenval in de komende maanden heeft practisch geen invloed mee op het bruikbaar worden van het open kanaal van het waterwinningsgebied. Neerslag kan alleen het verbruik doen verminderen. Het is dus noodzakelijk, dat de Middelburgse verbruikers zo wei- vervolg op pag. 2) Vlaggetjesdag viel in het water Door het slechte weer heeft de vlag- getjesdag-1954, de traditionele inlei ding van het haringseizoen, Zaterdag niet dat feestelijke aanzien gekregen, dat velen er van verwacht hadden. Wel lagen in de havens van Vlaai-din gen, IJmuiden en Scheveningen de loggers feestelijk opgetuigd, maar het besluit van de Scheepvaartinspectie, dat geen passagiers mochten worden meegenomen, deed voor velen de aar digheid er af gaan. Zo werd bijvoor beeld aan de Scheveningse vlootrevue, die door 60 loggers wordt gehouden, maar door enkele schepen deelgeno men. In IJmuiden hees minister Mansholt de Bedrijfsschapswimpel voor de beste vangst van het afgelopen jaar op de KW 123 „Robert William waarbij hij de vissers een behouden vaart en goe de thuiskomst toewenste. Zoals bekend, zal Dinsdag de jaar lijkse haringrace beginnen. Gratie voor Japanse oorlogsmisdadigers De Nederlandse ambassade te To kio heeft het Japanse ministerie van buitenlandse zaken in kennis gesteld van de gratieverlening aan vijftien Japanse oorlogsmisdadigers, die door Nederlandse tribunalen zijn veroor deeld en in de Sugamo-gevangenis te Tokio vertoeven. In genoemde ge vangenis bevinden zich in totaal nog 750 Japanse oorlogsmisdadigers, van wie er 187 door Nederlandse tribuna len zijn veroordeeld- Tot op heden is aan in totaal 21 Japanse veroordeel den van Nederlandse zijde gratie ver leend. De 33-jarige havenarbeider F. de V. uit de Atjehstraat te Rotterdam is in de nacht van Zaterdag op Zondag tenge volge van een verkeersongeval om het leven gekomen. De man reed op zijn motorfiets op de Brede HiUedijk. Op een gegeven ogenblik verloor hij de macht over het stuur, begon te slingeren en sloeg tegen de straat. DE VERWACHT HOGERE TEMPERATUREN Wisselende bewolking met enkele ;rspreide buien. Zwakke tot matige ind uit uiteenlopende richtingen. Hogere temperaturen dan gisteren. 25 Mei Zon Maan ZON EN MAAN Op; Op: 4.34 1.12 Onder: 20.40 Onder: 12.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 1